Öğretici: Power BI Desktop'ta kendi ölçülerinizi oluşturmaTutorial: Create your own measures in Power BI Desktop

Ölçüleri kullanarak Power BI Desktop’taki en güçlü veri analizi çözümlerinden bazılarını oluşturabilirsiniz.By using measures, you can create some of the most powerful data analysis solutions in Power BI Desktop. Ölçüler, raporlarınızla etkileşim kurarken verileriniz üzerinde hesaplamalar gerçekleştirerek size yardımcı olur.Measures help you by performing calculations on your data as you interact with your reports. Bu öğretici, Power BI Desktop’ta temel ölçüleri anlama ve kendi ölçülerinizin bazılarını oluşturma konusunda size yol gösterir.This tutorial will guide you through understanding measures and creating your own basic measures in Power BI Desktop.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • Bu öğretici, Power BI Desktop’ı daha gelişmiş modeller oluşturmak için kullanmaya alışmış Power BI kullanıcılarına yöneliktir.This tutorial is intended for Power BI users already familiar with using Power BI Desktop to create more advanced models. Verileri içeri aktarmak, birden çok ilişkili tabloyla çalışmak ve rapor tuvaline alan eklemek için Veri Al ve Sorgu Düzenleyicisi özelliklerini kullanmaya alışmış olmanız gerekir.You should already be familiar with using Get Data and Query Editor to import data, work with multiple related tables, and add fields to the report canvas. Power BI Desktop'a yeni başladıysanız Power BI Desktop ile çalışmaya başlama makalesine mutlaka göz atın.If you’re new to Power BI Desktop, be sure to check out Getting Started with Power BI Desktop.

 • Bu öğreticide, kurgusal Contoso şirketinin çevrimiçi satış verilerini içeren Contoso Sales Sample for Power BI Desktop dosyası kullanılır.This tutorial uses the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop file, which includes online sales data from the fictitious company, Contoso. Bu veriler veritabanından içeri aktarıldığından veri kaynağına bağlanamaz veya bunu Sorgu Düzenleyicisi'nde görüntüleyemezsiniz.Because this data is imported from a database, you can't connect to the datasource or view it in Query Editor. Dosyayı bilgisayarınıza indirip ayıklayın.Download and extract the file on your computer.

Otomatik ölçülerAutomatic measures

Power BI Desktop bir ölçü oluşturduğunda bu çoğunlukla sizin için otomatik olarak oluşturulur.When Power BI Desktop creates a measure, it's most often created for you automatically. Power BI Desktop’ın nasıl ölçü oluşturduğunu görmek için şu adımları izleyin:To see how Power BI Desktop creates a measure, follow these steps:

 1. Power BI Desktop’ta Dosya > ’ı seçin, Contoso Sales Sample for Power BI Desktop.pbix dosyasına gidin ve ’ı seçin.In Power BI Desktop, select File > Open, browse to the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop.pbix file, and then select Open.

 2. Alanlar bölmesindeki Satış tablosunu genişletin.In the Fields pane, expand the Sales table. Sonra SalesAmount alanının yanındaki onay kutusunu işaretleyin veya SalesAmount alanını rapor tuvaline sürükleyin.Then, either select the check box next to the SalesAmount field or drag SalesAmount onto the report canvas.

  Satış tablosunun SalesAmount sütununda yer alan tüm değerlerin toplamını gösteren yeni bir sütun grafiği görselleştirmesi görüntülenir.A new column chart visualization appears, showing the sum total of all values in the SalesAmount column of the Sales table.

  SalesAmount sütun grafiği

Alanlar bölmesinde sigma simgesi Sigma simgesi olan her alan (sütun) sayısaldır ve değerleri toplanabilir.Any field (column) in the Fields pane with a sigma icon Sigma icon is numeric, and its values can be aggregated. Power BI Desktop, çok fazla değer içeren (iki milyon SalesAmount satırı) bir tablo görüntülemek yerine, bir sayısal veri türü algıladığında verileri toplamak için otomatik olarak bir ölçü oluşturup hesaplar.Rather than display a table with many values (two million rows for SalesAmount), Power BI Desktop automatically creates and calculates a measure to aggregate the data if it detects a numeric datatype. Toplam, bir sayısal veri türü için varsayılan toplamadır, ancak ortalama veya sayım gibi farklı toplamaları kolayca uygulayabilirsiniz.Sum is the default aggregation for a numeric datatype, but you can easily apply different aggregations like average or count. Her ölçü bir tür toplama işlemi gerçekleştirdiğinden, toplama işlemlerini anlamak ölçüleri anlamaktan geçer.Understanding aggregations is fundamental to understanding measures, because every measure performs some type of aggregation.

Grafik toplamayı değiştirmek için şu adımları izleyin:To change the chart aggregation, follow these steps:

 1. Rapor tuvalinde SalesAmount görselleştirmesini seçin.Select the SalesAmount visualization in the report canvas.

 2. Görselleştirmeler bölmesinin Değer alanında SalesAmount öğesinin yanındaki aşağı oku seçin.In the Value area of the Visualizations pane, select the down arrow to the right of SalesAmount.

 3. Görüntülenen menüden Ortalama’yı seçin.From the menu that appears, select Average.

  Görselleştirme, SalesAmount alanındaki tüm satış değerlerinin ortalamasını gösterecek şekilde değişir.The visualization changes to an average of all sales values in the SalesAmount field.

  SalesAmount ortalama grafiği

İstediğiniz sonuca bağlı olarak toplama türünü değiştirebilirsiniz.Depending on the result you want, you can change the type of aggregation. Ancak her toplama türü her sayısal veri türüne uygulanamaz.However, not all types of aggregation apply to every numeric datatype. Örneğin SalesAmount alanı için Toplam ve Ortalama işlemleri kullanışlıdır ve Minimum ve Maksimum da kullanılabilir.For example, for the SalesAmount field, Sum and Average are useful, and Minimum and Maximum have their place as well. Ancak SalesAmount alanının değerleri sayısal olmasına rağmen bunlar aslında para birimi olduğundan Sayım işlemi bu alan için pek anlamlı olmaz.However, Count doesn't make sense for the SalesAmount field, because while its values are numeric, they’re really currency.

Ölçülerden hesaplanan değerler, raporla etkileşimlerinize bağlı olarak değişiklik gösterir.Values calculated from measures change in response to your interactions with your report. Örneğin Coğrafya tablosundan RegionCountryName alanını mevcut SalesAmount grafiğinize sürüklediğinizde grafik her ülkenin ortalama satış tutarını gösterecek şekilde değişir.For example, if you drag the RegionCountryName field from the Geography table onto your existing SalesAmount chart, it changes to show the average sales amounts for each country.

Ülkeye Göre SaleAmount

Raporunuzla bir etkileşim nedeniyle bir ölçünün sonucu değiştiğinde, ölçünüzün bağlamını etkilemiş olursunuz.When the result of a measure changes because of an interaction with your report, you've affected your measure’s context. Rapor görselleştirmelerinizle her etkileşime geçtiğinizde, bir ölçünün hesaplama yaptığı ve bu hesaplamanın sonuçlarını görüntülediği bağlamı değiştirmiş olursunuz.Every time you interact with your report visualizations, you're changing the context in which a measure calculates and displays its results.

Kendi ölçülerinizi oluşturma ve kullanmaCreate and use your own measures

Çoğu durumda seçtiğiniz türde alanlara ve toplamalara göre Power BI Desktop otomatik olarak değerleri hesaplar ve döndürür.In most cases, Power BI Desktop automatically calculates and returns values according to the types of fields and aggregations you choose. Ama bazı durumlarda daha karmaşık, benzersiz hesaplamalar gerçekleştirmek için kendi ölçülerinizi oluşturmak isteyebilirsiniz.However, in some cases you might want to create your own measures to perform more complex, unique calculations. Power BI Desktop ile kendi ölçülerinizi oluştururken Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) formül dilini kullanabilirsiniz.With Power BI Desktop, you can create your own measures with the Data Analysis Expressions (DAX) formula language.

DAX formülleri, Excel formüllerinde de bulunan birçok işlevi, işleci ve söz dizimini kullanır.DAX formulas use many of the same functions, operators, and syntax as Excel formulas. Ancak DAX işlevleri, ilişkisel verilerle çalışacak ve raporlarınızla etkileşime geçtiğimiz sırada daha dinamik hesaplamalar gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır.However, DAX functions are designed to work with relational data and perform more dynamic calculations as you interact with your reports. Toplam ve Ortalama gibi basit toplama işlemlerinden daha karmaşık istatistik ve filtreleme işlevlerine kadar her şeyi yapan 200’ün üzerinde DAX işlevi vardır.There are over 200 DAX functions that do everything from simple aggregations like sum and average to more complex statistical and filtering functions. DAX hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak birçok kaynak vardır.There are many resources to help you learn more about DAX. Bu öğreticiyi tamamladıktan sonra Power BI Desktop’ta DAX kullanımıyla ilgili temel bilgiler makalesine bakın.After you've finished this tutorial, see DAX basics in Power BI Desktop.

Kendi ölçünüzü oluşturduğunuzda bu ölçüye model ölçüsü denir ve seçtiğiniz tablonun Alanlar listesine eklenir.When you create your own measure, it's called a model measure, and it's added to the Fields list for the table you select. Model ölçülerinin avantajlarından bazıları, bunlara istediğiniz adı vererek daha kolay tanımlanabilmesini sağlayabilmeniz; diğer DAX ifadelerinde bunları bağımsız değişken olarak kullanabilmeniz ve karmaşık hesaplamaları hızla gerçekleştirmelerini sağlayabilmenizdir.Some advantages of model measures are that you can name them whatever you want, making them more identifiable; you can use them as arguments in other DAX expressions; and you can make them perform complex calculations quickly.

Hızlı ölçümlerQuick measures

Power BI Desktop’ın Şubat 2018 sürümünden itibaren birçok genel hesaplama, hızlı ölçüler olarak kullanılabilir ve bir penceredeki girdilerinize dayanarak sizin için DAX formüllerini yazabilir.Starting with the February 2018 release of Power BI Desktop, many common calculations are available as quick measures, which write the DAX formulas for you based on your inputs in a window. Bu hızlı ve güçlü hesaplamalar, DAX’ı öğrenmek ve kendi özelleştirilmiş ölçülerinizin çekirdeğini oluşturmak için de mükemmeldir.These quick, powerful calculations are also great for learning DAX or seeding your own customized measures.

Bu yöntemlerden birini kullanarak hızlı ölçü oluşturun:Create a quick measure using one of these methods:

 • Alanlar bölmesindeki bir tabloda Daha fazla seçenek ( ... ) öğesine sağ tıklayın veya bu öğeyi seçin ve listeden Yeni hızlı ölçü’yü seçin.From a table in the Fields pane, right-click or select More options (...), and then select New quick measure from the list.

 • Power BI Desktop şeridinin Giriş sekmesindeki Hesaplamalar’ın altından Yeni Hızlı Ölçü’yü seçin.Under Calculations in the Home tab of the Power BI Desktop ribbon, select New Quick Measure.

Hızlı ölçüleri oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için Hızlı ölçüleri kullanma bölümüne bakın.For more information about creating and using quick measures, see Use quick measures.

Ölçü oluşturmaCreate a measure

Toplam satış miktarından indirimleri ve iadeleri çıkararak net satışınızı analiz etmek istediğinizi varsayalım.Suppose you want to analyze your net sales by subtracting discounts and returns from total sales amounts. Görselleştirmenizde var olan bağlam için, SalesAmount toplamından DiscountAmount ve ReturnAmount toplamını çıkaran bir ölçü gerekir.For the context that exists in your visualization, you need a measure that subtracts the sum of DiscountAmount and ReturnAmount from the sum of SalesAmount. Alanlar listesinde Net Satış için bir alan yoktur, ancak net satışı hesaplamak için kendi ölçünüzü oluşturmak üzere yapı taşlarınız vardır.There's no field for Net Sales in the Fields list, but you have the building blocks to create your own measure to calculate net sales.

Ölçü oluşturmak için şu adımları izleyin:To create a measure, follow these steps:

 1. Alanlar bölmesinde Satış tablosuna sağ tıklayın veya imleci tablonun üzerine getirip Daha fazla seçenek ( ... ) öğesini seçin.In the Fields pane, right-click the Sales table, or hover over the table and select More options (...).

 2. Görüntülenen menüde Yeni ölçü’yü seçin.From the menu that appears, select New measure.

  Bu eylem yeni ölçünüzü Satış tablosuna kaydeder ve buradan kolayca bulabilirsiniz.This action saves your new measure in the Sales table, where it's easy to find.

  Listedeki yeni ölçü

  Power BI Desktop şeridindeki Giriş sekmesinin Hesaplamalar grubunda Yeni Ölçü’yü seçerek de yeni bir ölçü oluşturabilirsiniz.You can also create a new measure by selecting New Measure in the Calculations group on the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

  Şeritteki yeni ölçü

  İpucu

  Şeritten bir ölçü oluşturduğunuzda bu ölçüyü tablolarınızdan herhangi birinde oluşturabilirsiniz ancak kullanmayı planladığınız yerde oluşturursanız bulmanız da kolaylaşır.When you create a measure from the ribbon, you can create it in any of your tables, but it's easier to find if you create it where you plan to use it. Bu durumda, ilk olarak Satış tablosunu seçerek etkinleştirin ve sonra Yeni ölçüyü seçin.In this case, select the Sales table first to make it active, and then select New measure.

  Formül çubuğu, rapor tuvalinin üst kısmında görüntülenir. Burada, ölçünüzü yeniden adlandırabilir ve bir DAX formülü girebilirsiniz.The formula bar appears along the top of the report canvas, where you can rename your measure and enter a DAX formula.

  Formül çubuğu

 3. Yeni ölçülere varsayılan olarak Ölçü adı verilir.By default, each new measure is named Measure. Yeniden adlandırmazsanız, sonraki yeni ölçüler Ölçü 2, Ölçü 3 olarak adlandırılır ve bu şekilde devam eder.If you don’t rename it, additional new measures are named Measure 2, Measure 3, and so on. Ölçülerinizin daha kolay tanımlanabilmesini istediğimiz için formül çubuğundaki Ölçü’yü vurgulayın ve Net Satış olarak değiştirin.Because we want this measure to be more identifiable, highlight Measure in the formula bar, and then change it to Net Sales.

 4. Formülünüzü girmeye başlayın.Begin entering your formula. Eşittir işaretinden sonra Toplam yazmaya başlayın.After the equals sign, start to type Sum. Siz yazarken, yazdığınız harflerle başlayan tüm DAX işlevlerini gösteren bir açılan öneri listesi görüntülenir.As you type, a drop-down suggestion list appears, showing all the DAX functions, beginning with the letters you type. Gerekirse, sayfayı aşağı kaydırarak listeden SUM’ı seçin ve Enter tuşuna basın.Scroll down, if necessary, to select SUM from the list, and then press Enter.

  Listeden SUM işlevini seçme

  Bir açma ayracı ve SUM işlevine geçirebileceğimiz, kullanılabilir sütunların bulunduğu bir açılır öneri listesi görünür.An opening parenthesis appears, along with a drop-down suggestion list of the available columns you can pass to the SUM function.

  Sütun seçin

 5. İfadeler her zaman bir açma ayracı ve kapatma ayracı arasında görüntülenir.Expressions always appear between opening and closing parentheses. Bu örnekte ifadeniz, SUM işlevine geçirilecek tek bir bağımsız değişken içerir: SalesAmount sütunu.For this example, your expression contains a single argument to pass to the SUM function: the SalesAmount column. Listede yalnızca Sales(SalesAmount) değeri kalıncaya kadar SalesAmount yazmaya başlayın.Begin typing SalesAmount until Sales(SalesAmount) is the only value left in the list.

  Başında tablo adı bulunan sütun adına, sütunun tam adı denir.The column name preceded by the table name is called the fully qualified name of the column. Tam sütun adları, formüllerinizin okunmasını kolaylaştırır.Fully qualified column names make your formulas easier to read.

  SalesAmount seçin

 6. Listeden Sales[SalesAmount] seçeneğini belirleyin ve bir kapatma ayracı girin.Select Sales[SalesAmount] from the list, and then enter a closing parenthesis.

  İpucu

  Söz dizimi hatalarının sebebi genellikle eksik veya yanlış yerleştirilmiş bir kapanış parantezidir.Syntax errors are most often caused by a missing or misplaced closing parenthesis.

 7. Formülün içinde diğer iki sütunu çıkarmak için:Subtract the other two columns inside the formula:

  a.a. İlk ifadedeki kapatma ayracından sonra bir boşluk girin, ardından eksi işleci (-) ve başka bir boşluk girin.After the closing parenthesis for the first expression, type a space, a minus operator (-), and then another space.

  b.b. Başka bir SUM işlevi girin ve bağımsız değişken olarak Sales[DiscountAmount] sütununu seçebilene kadar DiscountAmount yazmaya başlayın.Enter another SUM function, and start typing DiscountAmount until you can choose the Sales[DiscountAmount] column as the argument. Kapatma ayracı ekleyin.Add a closing parenthesis.

  c.c. Bir boşluk, eksi işleci, boşluk, bağımsız değişken olarak Sales[ReturnAmount] içeren başka bir SUM işlevi ve bir kapatma ayracı girin.Type a space, a minus operator, a space, another SUM function with Sales[ReturnAmount] as the argument, and then a closing parenthesis.

  Formülü tamamlama

 8. Formülü tamamlamak ve doğrulamak için Enter tuşuna basın veya formül çubuğundaki Yürüt’ü (onay işareti simgesi) seçin.Press Enter or select Commit (checkmark icon) in the formula bar to complete and validate the formula.

  Doğrulanan Net Satış ölçüsü artık Alanlar bölmesindeki Satış tablosunda kullanıma hazırdır.The validated Net Sales measure is now ready to use in the Sales table in the Fields pane.

  Satış tablosu alan listesinde Net Satış ölçüsü

 9. Formül girecek yeriniz kalmazsa veya formülün ayrı satırlarda olmasını istiyorsanız, daha fazla yer açmak için formül çubuğunun sağ tarafındaki aşağı oku seçin.If you run out of room for entering a formula or want it on separate lines, select the down arrow on the right side of the formula bar to provide more space.

  Aşağı ok, yukarı okuna dönüşür ve büyük bir kutu görüntülenir.The down arrow turns into an up arrow and a large box appears.

  Formül yukarı oku

 10. Formülünüzü Alt + Enter tuşlarına basarak ayrı satırlara bölün veya Sekme tuşuna basarak sekme boşluğu ekleyin.Separate parts of your formula by pressing Alt + Enter for separate lines, or pressing Tab to add tab spacing.

  Genişletilmiş formül

Raporda ölçünüzü kullanmaUse your measure in the report

Yeni Net Satış ölçünüzü rapor tuvaline ekleyin ve rapora eklediğiniz diğer tüm alanlar için net satışı hesaplayın.Add your new Net Sales measure to the report canvas, and calculate net sales for whatever other fields you add to the report.

Ülkeye göre net satışı görmek için:To look at net sales by country:

 1. Satış tablosundan Net Satış ölçüsünü seçip rapor tuvaline sürükleyin.Select the Net Sales measure from the Sales table, or drag it onto the report canvas.

 2. Coğrafya tablosundan RegionCountryName alanını seçin veya Net Satış grafiğine sürükleyin.Select the RegionCountryName field from the Geography table, or drag it onto the Net Sales chart.

  Ülkeye Göre Net Satış

 3. Ülkeye göre toplam satış ile net satış arasındaki farkı görmek için, SalesAmount alanını seçin veya grafiğe sürükleyin.To see the difference between net sales and total sales by country, select the SalesAmount field or drag it onto the chart.

  Ülkeye Göre Net Satış ve Satış Miktarı

  Grafik şimdi iki ölçü kullanır: Power BI tarafından otomatik olarak toplanmış olan SalesAmount ölçüsü ve el ile sizin oluşturduğunuz Net Sales (Net Satış) ölçüsü.The chart now uses two measures: SalesAmount, which Power BI summed automatically, and the Net Sales measure, which you manually created. Her ölçü, başka bir alan (RegionCountryName) bağlamında hesaplanmıştır.Each measure was calculated in the context of another field, RegionCountryName.

Dilimleyici ile ölçünüzü kullanmaUse your measure with a slicer

Net satışı ve satış tutarlarını takvim yılına göre filtrelemek için bir dilimleyici ekleyin:Add a slicer to further filter net sales and sales amounts by calendar year:

 1. Grafiğin yanındaki boş alanı seçin.Select a blank area next to the chart. Görselleştirmeler bölmesinde Tablo görselleştirmesini seçin.In the Visualizations pane, select the Table visualization.

  Bu eylem rapor tuvalinde boş bir tablo görselleştirmesi oluşturur.This action creates a blank table visualization on the report canvas.

  Yeni boş tablo görselleştirmesi

 2. Takvim tablosundaki Yıl alanını yeni boş tablo görselleştirmesine sürükleyin.Drag the Year field from the Calendar table onto the new blank table visualization.

  Yıl sayısal bir alan olduğundan Power BI Desktop bu alanın değerlerini toplar.Because Year is a numeric field, Power BI Desktop sums up its values. Bu toplam, toplama işlemi kadar iyi çalışmaz, bunu bir sonraki adımda ele alacağız.This summation doesn’t work well as an aggregation; we'll address that in the next step.

  Yıl toplama

 3. Görsel Öğeler bölmesindeki Değerler kutusunda Yıl’ın yanındaki aşağı oku seçin ve listeden Özetleme seçeneğini belirleyin.In the Values box in the Visualizations pane, select the down arrow next to Year, and then select Don't summarize from the list. Tablo şimdi tek tek yılları listeler.The table now lists individual years.

  Özetleme seçeneğini belirleyin

 4. Tabloyu dilimleyiciye dönüştürmek için Görsel Öğeler bölmesindeki Dilimleyici simgesini seçin.Select the Slicer icon in the Visualizations pane to convert the table to a slicer. Görselleştirmede liste yerine kaydırıcı görüntüleniyorsa, kaydırıcıdaki aşağı oktan Liste’yi seçin.If the visualization displays a slider instead of a list, select List from the down arrow in the slider.

  Tabloyu dilimleyiciye dönüştürme

 5. RegionCountryName değerine Göre Net Satış ve Satış Tutarı grafiğini uygun şekilde filtrelemek için Yıl dilimleyicisinde herhangi bir değer seçin.Select any value in the Year slicer to filter the Net Sales and Sales Amount by RegionCountryName chart accordingly. Net Satış ve SalesAmount ölçüleri, seçilen Yıl alanı bağlamında sonuçları yeniden hesaplar ve görüntüler.The Net Sales and SalesAmount measures recalculate and display results in the context of the selected Year field.

  Yıla göre dilimlenmiş grafik

Ölçünüzü başka bir ölçüde kullanmaUse your measure in another measure

Hangi ürünlerin satılan birim başına en yüksek net satış tutarına sahip olduğunu öğrenmek istediğinizi düşünelim.Suppose you want to find out which products have the highest net sales amount per unit sold. Net satışları satılan birim miktarına bölen bir ölçüye ihtiyacınız vardır.You'll need a measure that divides net sales by the quantity of units sold. Net Satış ölçünüzün sonucunu, Sales[SalesQuantity] toplamına bölen yeni bir ölçü oluşturun.Create a new measure that divides the result of your Net Sales measure by the sum of Sales[SalesQuantity].

 1. Alanlar bölmesindeki Satış tablosunda Birim Başına Net Satış adlı yeni bir ölçü oluşturun.In the Fields pane, create a new measure named Net Sales per Unit in the Sales table.

 2. Formül çubuğuna Net Satış yazmaya başlayın.In the formula bar, begin typing Net Sales. Öneri listesi, ne ekleyebileceğinizi gösterir.The suggestion list shows what you can add. [Net Sales] seçeneğini belirleyin.Select [Net Sales].

  Net Satış kullanan formül

 3. Ayrıca yalnızca bir açma ayracı ( [ ) yazarak da ölçülere başvurabilirsiniz.You can also reference measures by just typing an opening bracket ([). Öneri listesi yalnızca formülünüze eklenecek ölçüleri gösterir.The suggestion list shows only measures to add to your formula.

  Köşeli ayraç yalnızca ölçüleri gösterir

 4. Bir boşluk, bölme işleci (/), bir boşluk daha, bir SUM işlevi girin ve sonra Miktar yazın.Enter a space, a divide operator (/), another space, a SUM function, and then type Quantity. Öneri listesi, adında Miktar olan tüm sütunları gösterir.The suggestion list shows all the columns with Quantity in the name. Sales[SalesQuantity] öğesini seçin, kapatma ayracını yazın ve ENTER tuşuna basın veya formülünüzü doğrulamak için Yürüt’ü (onay işareti simgesi) seçin.Select Sales[SalesQuantity], type the closing parenthesis, and press ENTER or select Commit (checkmark icon) to validate your formula.

  Sonuçta elde edilen formül şöyle görünmelidir:The resulting formula should appear as:

  Net Sales per Unit = [Net Sales] / SUM(Sales[SalesQuantity])

 5. Satış tablosundan Birim Başına Net Satış ölçüsünü seçin veya rapor tuvalindeki boş bir alana sürükleyin.Select the Net Sales per Unit measure from the Sales table, or drag it onto a blank area in the report canvas.

  Grafik, satılan tüm ürünlerin birim başına net satış tutarını gösterir.The chart shows the net sales amount per unit over all products sold. Grafik çok bilgilendirici değildir; buna sonraki adımda değineceğiz.This chart isn't very informative; we'll address it in the next step.

  Genel birim başına net satış

 6. Farklı bir görünüm için, grafik görselleştirmesi türünü Ağaç Haritası olarak değiştirin.For a different look, change the chart visualization type to Treemap.

  Ağaç haritası olarak değiştirme

 7. Ürün Kategorisi alanını seçin veya ağaç haritasına ya da Görsel Öğeler bölmesinin Grup alanına sürükleyin.Select the Product Category field, or drag it onto the treemap or the Group field of the Visualizations pane. Şimdi harika bilgilere sahipsiniz!Now you have some good info!

  Ürün Kategorisine Göre Ağaç Haritası

 8. Bunun yerine ProductCategory alanını kaldırmayı ve ProductName alanını grafiğe sürüklemeyi deneyin.Try removing the ProductCategory field, and dragging the ProductName field onto the chart instead.

  Ürün Adına Göre Ağaç Haritası

  Şu anda dilediğimiz gibi deneme yapıyor olabiliriz ancak kabul etmeniz gerekir ki bu oldukça havalı!Ok, now we're just playing, but you have to admit that's cool! Görselleştirmeyi filtrelemenin ve biçimlendirmenin diğer yollarını deneyin.Experiment with other ways to filter and format the visualization.

ÖğrendiklerinizWhat you've learned

Ölçüler size verilerinizden istediğiniz içgörüleri elde etme gücü verir.Measures give you the power to get the insights you want from your data. Formül çubuğunu kullanarak ölçüler oluşturmayı, ölçüleri en mantıklı şekilde adlandırmayı ve DAX öneri listelerini kullanarak doğru formül öğelerini bulup seçmeyi öğrendiniz.You've learned how to create measures by using the formula bar, name them whatever makes most sense, and find and select the right formula elements by using the DAX suggestion lists. Ayrıca, ölçülerdeki hesaplamaların sonuçlarının diğer alanlara veya formülünüzdeki başka ifadelere ya da alanlara göre değiştiği bağlam kavramıyla da tanışmış oldunuz.You've also been introduced to context, where the results of calculations in measures change according to other fields or other expressions in your formula.

Sonraki adımlarNext steps