Power BI'da matris görselleştirmesi oluşturmaCreate matrix visualizations in Power BI

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerli değildir:Tüketiciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Not

Akıllı anlatı görselleri hem Power BI Desktop hem de Power BI hizmetinde oluşturulup görüntülenebilir.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Bu makaledeki adımlar ve gösterimler Power BI Desktop’tan alınmıştır.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Matris görseli tabloya benzer.The matrix visual is similar to a table. Tablo iki boyutu destekler ve verileri düzdür; başka bir deyişle yinelenen değerler gösterilir ve toplanmaz.A table supports two dimensions and the data is flat, meaning duplicate values are displayed and not aggregated. Matris, çok boyutlu verileri daha anlamlı bir şekilde görüntülemeyi kolaylaştırır; basamaklı düzeni destekler.A matrix makes it easier to display data meaningfully across multiple dimensions -- it supports a stepped layout. Matris verileri otomatik olarak toplar ve detaya gitmeye olanak tanır.The matrix automatically aggregates the data and enables drill down.

Power BI Desktop raporlarınızda matris görselleri oluşturabilir ve matristeki öğeleri bu rapor sayfasındaki diğer görsellerle çapraz vurgulayabilirsiniz.You can create matrix visuals in Power BI Desktop reports and cross-highlight elements within the matrix with other visuals on that report page. Örneğin satırları, sütunları ve hatta tek tek hücreleri seçip çapraz vurgulama uygulayabilirsiniz.For example, you can select rows, columns, and even individual cells and cross-highlight. Ayrıca, tek veya birden fazla hücre seçimi kopyalanıp diğer uygulamalara yapıştırılabilir.Also, individual cells and multiple cell selections can be copied and pasted into other applications.

çapraz vurgulanan matris ve halka grafik

Matrisle ilişkili birçok özellik vardır ve bu özellikler, makalenin ilerleyen bölümlerinde ele alınacaktır.There are many features associated with the matrix, and we'll go through them in the following sections of this article.

Not

Raporunuzu bir Power BI iş arkadaşınızla paylaşmak için her ikinizin de bireysel Power BI Pro lisanslarınızın olması veya raporun Premium kapasitede depolanması gerekir.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Power BI tarafından toplamların nasıl hesaplandığını anlamaUnderstanding how Power BI calculates totals

Matris görselinin nasıl kullanılacağı konusuna geçmeden önce, tablo ve matrislerdeki toplam ve alt toplam değerlerinin Power BI tarafından nasıl hesaplandığının öğrenilmesi önemlidir.Before jumping into how to use the matrix visual, it's important to learn how Power BI calculates total and subtotal values in tables and matrices. Toplam ve alt toplam satırları için Power BI ölçümü temel verilerdeki tüm satırlarda hesaplanır; yalnızca görünen veya görüntülenen satırlardaki değerlerin toplanmasından ibaret değildir.For total and subtotal rows, Power BI evaluates the measure over all rows in the underlying data – it isn't just a simple addition of the values in the visible or displayed rows. Bu, toplam satırında beklediğinizden farklı değerler görebileceğiniz anlamına gelir.This means you can end up with different values in the total row than you might expect.

Aşağıdaki matris görsellerini gözden geçirin.Take a look at the following matrix visuals.

tablo ile matrisi karşılaştırır

Bu örnekte, en sağdaki matris görselinin her satırında her satıcı/tarih bileşimi için Tutar gösterilmektedir.In this example, each row in the matrix visual farthest to the right is showing the Amount for each salesperson/date combination. Ancak, bir satıcının birden çok tarihte göründüğünden, sayılar birden çok kez yer görünebilir.However, since a salesperson shows up against multiple dates, the numbers can appear more than once. Bu nedenle, temel verilerden elde edilen doğru toplam ile görünen değerlerin basitçe toplanmasından elde edilen değer eşit değildir.Thus, the accurate total from the underlying data, and a simple addition of the visible values, do not equate. Bu, toplanan değer bir bire çok ilişkinin ‘bir’ tarafı olduğunda yaygın olarak kullanılan bir düzendir.This is a common pattern when the value you’re summing is on the ‘one’ side of a one-to-many relationship.

Toplamlara ve alt toplamlara baktığınızda, bu değerlerin temel alınan değerlere dayandığını unutmayın.When you look at totals and subtotals, remember that those values are based on the underlying data. Yalnızca görünen değerlere dayanmazlar.They aren't solely based on the visible values.

Satır üst bilgilerini genişletme ve daraltmaExpanding and collapsing row headers

Satır üst bilgilerini iki yolla genişletebilirsiniz.There are two ways you can expand row headers. Bunların ilki sağ tıklatma menüsüdür.The first is through the right-click menu. Seçtiğiniz belirli bir satır üst bilgisini, düzeyin tamamını veya hiyerarşinin en alt düzeyine kadar olan her şeyi genişletme seçenekleri görürsünüz.You’ll see options to expand the specific row header you selected, the entire level, or everything down to the very last level of the hierarchy. Satır üst bilgilerini daraltmanız için de benzer seçenekler sağlanır.You have similar options for collapsing row headers as well.

Genişlet ve Seçimi gösteren menü

Ayrıca biçimlendirme bölmesi aracılığıyla Satır üst bilgileri kartının altında satır üst bilgilerine +/- düğmeleri de ekleyebilirsiniz.You can also add +/- buttons to the row headers through the formatting pane under the Row headers card. Varsayılan olarak simgelerin satır üst bilgisi biçimlendirmesiyle eşleşmesi gerekir ama isterseniz simgelerin renklerini ve boyutlarını ayrıca özelleştirebilirsiniz.By default, the icons will match the formatting of the row header, but you can customize the icons’ colors and sizes separately if you want.

Simgeler açılınca, Excel’deki PivotTable simgelerine benzer şekilde çalışır.Once the icons are turned on, they work similar to PivotTable icons in Excel.

açık simgeleri gösteren matris

Matrisin genişletme durumu raporunuzla birlikte kaydedilir.The expansion state of the matrix will save with your report. Matris, genişletilmiş veya daraltılmış olarak panoya sabitlenebilir.A matrix can be pinned to a dashboard expanded or collapsed. Pano kutucuğu seçildiğinde ve rapor açıldığında, genişletme durumu raporda yine değiştirilebilir.When that dashboard tile is selected, and the report opens, the expansion state can still be changed in the report.

genişletme durumunu gösteren matris

Not

Çok boyutlu bir Analysis Services modelini temel alarak rapor oluşturuyorsanız, modelin Varsayılan Üye özelliğini kullanması durumunda genişletme/daraltma için dikkat edilmesi gereken bazı özel unsurlar vardır.If you're building a report on top of an Analysis Services multidimensional model, there are some special considerations for expand/collapse if the model uses the Default Member feature. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI’da çok boyutlu modellerle çalışmaFor more information see Work with multidimensional models in Power BI

Matris görseliyle detaya gitme özelliğini kullanmaUsing drill down with the matrix visual

Matris görseli ile daha önce kullanılabilir olmayan her türlü ilgi çekici detaya gitme etkinliğini gerçekleştirebilirsiniz.With the matrix visual, you can do all sorts of interesting drill down activities that weren't available before. Detaya gitme özelliği satırlar, sütunlar ve hatta tek tek bölümler ve hücreler için kullanılabilir.This includes the ability to drill down using rows, columns, and even into individual sections and cells. Şimdi bunlardan her birinin nasıl çalıştığına göz atalım.Let's take a look at how each of these works.

Satır başlıklarında detaya gitmeDrill down on row headers

Görselleştirme bölmesinde, Alanlar kutusunun Satırlar bölümüne birden çok alan eklediğinizde matris görselinin satırlarında detaya gitme özelliğini etkinleştirmiş olursunuz.In the Visualizations pane, when you add multiple fields to the Rows section of the Fields well, you enable drill down on the rows of the matrix visual. Bu, detayına inmenize (ve ardından detaydan çıkmanıza) olanak sağlayacak bir hiyerarşi oluşturup her bir düzeydeki verileri çözümlemeye benzer.This is similar to creating a hierarchy, which then allows you to drill down (and then back up) through that hierarchy, and analyze the data at each level.

Aşağıdaki görüntüde, Satırlar bölümü Sales stage ve Opportunity size alanlarını içerir ve satırlarda detaylandırabileceğimiz bir gruplandırma (veya hiyerarşi) oluşturur.In the following image, the Rows section contains Sales stage and Opportunity size , creating a grouping (or hierarchy) in the rows that we can drill through.

Hangi satırların seçildiğini gösteren Filtreler kartı

Görsel, Satırlar bölümünde oluşturulmuş bir gruplama içeriyorsa sol üst köşesinde detaya git ve genişlet simgelerini görüntüler.When the visual has grouping created in the Rows section, the visual itself displays the drill and expand icons in the top-left corner of the visual.

detaylandırma denetimlerinin vurgulandığı matris

Tıpkı diğer görsellerdeki detaya gitme ve genişletme davranışında olduğu gibi bu düğmeler seçildiğinde de hiyerarşide detaya gidebilir veya detaydan çıkabilirsiniz.Similar to the drill and expand behavior in other visuals, selecting those buttons lets us drill down (or back up) through the hierarchy. Bu örnekte, aşağıdaki görüntüde gösterilen şekilde bir düzey detaya git simgesini (yaba) seçerek Sales stage 'den Opportunity size 'a gidebiliriz.In this case, we can drill down from Sales stage to Opportunity size , as shown in the following image, where the drill down one level icon (the pitchfork) has been selected.

yaba simgesinin vurgulandığı matris

Bu simgeleri kullanmanın yanı sıra ilgili satır başlıklarını seçip açılan menüden seçiminizi yaparak detaya gitmeyi de tercih edebilirsiniz.In addition to using those icons, you can select any of those row headers and drill down by choosing from the menu that appears.

matristeki satırlar için menü seçenekleri

Açılan menüde farklı sonuçlar elde etmenizi sağlayan birkaç seçenek bulunmaktadır:Notice there are a few options from the menu that appears, which generate different results:

Detaya Git seçeneğini belirlediğinizde ilgili satır düzeyine yönelik matris genişletilir ve seçilen satır başlığı dışındaki tüm diğer satır başlıkları dışlanır.Selecting Drill Down expands the matrix for that row level, excluding all other row headings except the row header that was selected. Aşağıdaki resimde Proposal > Detaya Git seçilmiştir.In the following image, Proposal > Drill Down was selected. En üst düzeydeki diğer satırların matriste artık görünmediğine dikkat edin.Notice that other top-level rows no longer appear in the matrix. Bu detaya gitme yöntemi faydalı bir özelliktir ve çapraz vurgulama bölümüne gittiğimizde özellikle kullanışlı hale gelir.This way to drill is a useful feature, and becomes especially cool when we get to the cross-highlighting section.

bir düzey detaya gitmiş matris

Detaydan çık simgesini seçerek önceki en üst düzey görünümüne dönün.Select the Drill up icon to get back to the previous top-level view. Ardından Proposal > Sonraki Düzeyi Göster 'i seçtiğinizde, daha üst düzey hiyerarşi kategorileri olmaksızın tüm sonraki düzey öğelerinin (bu örnekteki Opportunity size alanı) artan sırada bir listesini görürsünüz.If you then select Proposal > Show Next Level , you get an ascending listing of all the next-level items (in this case, the Opportunity size field), without the higher-level hierarchy categorization.

Sonraki düzeyi göster'in kullanıldığı matris

Matrisin tüm üst düzey kategorileri göstermesi için sol üst köşedeki Detaydan çık simgesini seçin, sonra Proposal > Bir sonraki düzeye genişlet 'i seçerek hiyerarşinin her iki düzeyi ( Sales stage ve Opportunity size ) için de tüm değerleri görün.Select the Drill up icon in the upper-left corner to have the matrix show all top-level categories, then select Proposal > Expand to next level , to see all the values for both levels of the hierarchy - Sales stage and Opportunity size.

Bir sonraki düzeye genişlet seçeneğinin kullanıldığı matris

Görüntüde daha fazla denetim sağlamak için Genişlet menü öğesini de kullanabilirsiniz.You can also use the Expand menu item to control the display further. Örneğin Proposal > Genişlet > Seçim 'i seçin.For example, select Proposal > Expand > Selection. Power BI Proposal öğesinin her Sales stage alanı ve tüm Opportunity size seçenekleri için bir toplam satırı görüntüler.Power BI displays one total row for each Sales stage and all the Opportunity size options for Proposal.

Proposal öğesine Genişlet seçeneği uygulandıktan sonra matris

Sütun başlıklarında detaya gitmeDrill down on column headers

Satırlarda detaya gitme özelliğine benzer şekilde sütunlarda da detaya gidebilirsiniz.Similar to the ability to drill down on rows, you can also drill down on columns. Aşağıdaki görüntüde, Sütunlar alan kutusunda iki alan vardır ve bunlar yukarıda bahsedilen satırlar için kullandığımıza benzer bir hiyerarşi oluşturur.In the following image, there are two fields in the Columns field well, creating a hierarchy similar to what we used for the rows earlier in this article. Sütunlar alan kutusunda Region ve Segment alanları bulunuyor.In the Columns field well, we have Region and Segment. Sütunlar 'a ikinci alan eklendiği anda görselde yeni bir açılan menü görüntülenir; şu anda Satırlar gösterilmektedir.As soon as the second field was added to Columns , a new dropdown menu displayed on the visual, it currently shows Rows.

İkinci sütun değeri eklendikten sonra matris

Sütunlarda detaya gitmek için, matrisin sol üst köşesinde yer alan Detaylandır menüsünden Sütunlar 'ı seçin.To drill down on columns, select Columns from the Drill on menu that can be found in the upper left corner of the matrix. East bölgesini seçin ve Detaya Git 'i seçin.Select the East region and choose Drill Down.

sütunlarda detaya gitme menüsü

Detaya Git ’i seçtiğinizde Region > East için sütun hiyerarşisinin sonraki düzeyi (bu örnekte Opportunity count ) görüntülenir.When you select Drill Down , the next level of the column hierarchy for Region > East displays, which in this case is Opportunity count. Diğer bölge gizlidir.The other region is hidden.

sütunda tek düzey detaya gidilmiş matris

Menünün diğer öğeleri, sütunlarda da satırlarda olduğu gibi işlev görür. ( Satır başlıklarında detaya gitme adlı önceki bölüme bakın).The rest of the menu items work on columns in the same way they do for rows (see the previous section, Drill down on row headers ). Satırlarda yaptığınız gibi sütunlarda da Sonraki Düzeyi Göster ve Bir sonraki düzeye genişlet seçeneklerini kullanabilirsiniz.You can Show Next Level and Expand to next level with columns just as you can with rows.

Not

Matris görselinin sol üstündeki detaya git ve detaydan çık simgeleri, yalnızca satırlar için kullanılabilir.The drill down and drill up icons in the upper-left of the matrix visual only apply to rows. Sütunlarda detaya gitmek için sağ tıklama menüsünü kullanmanız gerekir.In order to drill down on columns, you must use the right-click menu.

Matris görselleriyle basamaklı düzenStepped layout with matrix visuals

Matris görseli, bir hiyerarşide her üst öğenin altındaki alt kategorileri otomatik olarak girintiler. Bu işleme basamaklı düzen adı verilir.The matrix visual automatically indents subcategories in a hierarchy beneath each parent, called a stepped layout.

Matris görselinin özgün halinde alt kategoriler tamamen farklı bir sütunda gösterilir ve bu durum, görselde daha fazla alan kullanılmasına neden olur.In the original version of the matrix visual, subcategories were shown in an entirely different column, taking up much more space in the visual. Aşağıdaki görüntüde, özgün matris görselindeki tablo gösterilir. Görüntüde, alt kategorilerin ayrı bir sütunda bulunduğunu görebilirsiniz.The following image shows the table in original matrix visual; notice the subcategories in a separate column.

Alt kategorilerin ayrı sütunda gösterildiği eski Matris görselinin ekran görüntüsü.

Aşağıdaki görüntü, basamaklı düzen kullanılan bir matris görseli içerir.In the following image, you see a matrix visual, with stepped layout in action. Computers kategorisinin alt kategorilerinin (Computers Accessories, Desktops, Laptops, Monitors vb.) hafif girintili olduğunu ve böylece daha net ve yoğun bir görselin ortaya çıktığını görebilirsiniz.Notice the category Computers has its subcategories (Computers Accessories, Desktops, Laptops, Monitors, and so on) slightly indented, providing a cleaner and much more condensed visual.

matrisin verileri biçimlendirmek için kullandığı geçerli yöntem

Basamaklı düzen ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.You can easily adjust the stepped layout settings. Matris görseli seçiliyken, Görsel Öğeler bölmesinin Biçim bölümünde (boya rulosu simgesi) satır başlıkları bölümünü genişletin.With the matrix visual selected, in the Format section (the paint roller icon) of the Visualizations pane, expand the row headers section. Basamaklı düzen iki durumlu denetimi (bu özelliği etkinleştirir veya devre dışı bırakır) ve basamaklı düzen girintisi (piksel cinsinden girinti miktarını belirler) olmak üzere iki seçeneğiniz bulunur.You have two options: the stepped layout toggle (which turns it on or off), and the stepped layout indentation (specifies the indentation amount, in pixels).

Basamaklı düzen denetiminin görüntülendiği satır üst bilgileri kartı

Basamaklı düzen devre dışı bırakılırsa, Power BI alt kategorileri, üst kategori altında girintilemek yerine başka bir sütunda gösterir.If you turn off stepped layout, Power BI shows the subcategories in another column rather than indented beneath the parent category.

Matris görselleri ile alt toplamlar ve genel toplamlarSubtotals and grand totals with matrix visuals

Hem satırlar hem de sütunlar için matris görsellerindeki alt toplamları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.You can turn subtotals on or off in matrix visuals, for both rows and columns. Aşağıdaki görüntüde, satır alt toplamlarının Açık olarak ve aşağıda gösterilecek şekilde ayarlandığını görebilirsiniz.In the following image, you can see that the row subtotals are set to On and set to display at the bottom.

toplamları ve alt toplamları gösteren matris

Power BI, Alt toplamları açıp etiket eklediğinizde genel toplam değeri için bir satırı ve aynı etiketi de ekler.When you turn on Subtotals and add a label, Power BI also adds a row, and the same label, for the grand total value. Genel toplam değerini biçimlendirmek için Genel toplam ’a yönelik biçimlendirme seçeneğini belirleyin.To format your grand total, select the format option for Grand total.

Genel toplam kartını gösteren matris

Alt toplamları ve genel toplamı kapatmak istiyorsanız, görselleştirmeler bölmesinin biçimlendirme bölümünde Alt toplamlar kartını genişletin.If you want to turn subtotals and grand total off, in the format section of the visualizations pane, expand the Subtotals card. Satır alt toplamları kaydıracını Kapalı konumuna getirin.Turn the row subtotals slider to Off. Bunu yaptığınızda alt toplamlar gösterilmez.When you do so, the subtotals aren't shown.

alt toplamların devre dışı bırakıldığı matris

Aynı işlem sütun alt toplamları için de geçerlidir.The same process applies for column subtotals.

Koşullu simgeler eklemeAdd conditional icons

Koşullu simgeler ile tablonuza veya matrisinize görsel ipuçları ekleyin.Add visual cues to your table or matrix with conditional icons.

Görselleştirmeler bölmesinin biçimlendirme bölümünde Koşullu biçimlendirme kartını genişletin.In the format section of the Visualizations pane, expand the Conditional formatting card. Simgeler kaydıracını Açık konumuna getirip Gelişmiş denetimler seçeneğini belirleyin.Turn the Icons slider to On and select Advanced controls.

Simgeler ekranının gösterildiği matris

Matrisinize yönelik koşulları, simgeleri ve renkleri ayarlayıp Tamam seçeneğini belirleyin.Adjust the conditions, icons, and colors for your matrix and select OK. Bu örnekte, düşük değerler için kırmızı bayrak, yüksek değerler için mor daire ve ortalama değerler için sarı üçgen kullandık.In this example, we used a red flag for low values, purple circle for high values, and yellow triangle for everything in between.

Simgelerin görüntülendiği matris

Matris görselleri ile çapraz vurgulamaCross-highlighting with matrix visuals

Matris görseliyle matristeki herhangi bir öğeyi, çapraz vurgulamada temel alınacak şekilde seçebilirsiniz.With the matrix visual, you can select any elements in the matrix as the basis for cross-highlighting. Matriste bir sütun seçtiğinizde, rapor sayfasındaki diğer görsellerde yapıldığı gibi Power BI bu sütunu da vurgular.Select a column in a matrix and Power BI highlights the column, as does any other visuals on the report page. Bu çapraz vurgulama türü, diğer görseller ve bir veri noktası seçimleri için ortak bir özellik olduğundan artık matris görseli de aynı işlevi sunar.This type of cross-highlighting has been a common feature of other visuals and data point selections, so now the matrix visual offers the same function.

Ayrıca, çapraz vurgulama için Ctrl+Tıklama seçeneği de kullanılabilir.In addition, using Ctrl+Click also works for cross-highlighting. Örneğin, aşağıdaki görüntüde matris görselindeki bir alt kategori koleksiyonu seçilmiştir.For example, in the following image a collection of subcategories were selected from the matrix visual. Görseldeki seçili olmayan öğelerin gri renkte göründüğünü ve sayfadaki diğer görsellerin matris görselinde yapılan seçimleri yansıttığını görebilirsiniz.Notice how items that weren't selected from the visual are grayed out, and how the other visuals on the page reflect the selections made in the matrix visual.

Çapraz vurgulama için Ctrl+Tıklama işlevinin gösterildiği matris görseliyle diğer iki görselin ekran görüntüsü.

Power BI’daki değerleri diğer uygulamalarda kullanmak üzere kopyalamaCopying values from Power BI for use in other applications

Matrisinizde veya tablonuzdaki içeriği başka uygulamalarda kullanmak isteyebilirsiniz: Dynamics CRM, Excel ve diğer Power BI raporları.Your matrix or table may have content that you'd like to use in other applications: Dynamics CRM, Excel, and other Power BI reports. Power BI’da sağ tıkladığınızda tek bir hücreyi veya birden fazla hücreyi panonuza kopyalayabilirsiniz.With the Power BI right-click, you can copy a single cell or a selection of cells onto your clipboard. Ardından bunları başka bir uygulamaya yapıştırırsınız.Then, paste them into the other application.

 • Tek bir hücrenin değerini kopyalamak için hücreyi seçin, sağ tıklayın ve Değeri kopyala ’yı seçin.To copy the value of a single cell, select the cell, right-click, and choose Copy value. Panonuza kaydedilen biçimlendirilmemiş hücre değerini başka bir uygulamaya yapıştırabilirsiniz.With the unformatted cell value on your clipboard, you can now paste it into another application.

  Bir değere işaret eden bir ok bulunan Matris görselinin yer aldığı ve sağ tıklama menüsünün genişletilip Değer kopyala ve Seçimi kopyala seçeneklerinin öne çıkarıldığı ekran görüntüsü.

 • Birden fazla hücreyi kopyalamak için bir hücre aralığını veya CTRL tuşunu basılı tutarak birden fazla hücreyi seçin.To copy more than a single cell, select a range of cells or use CTRL to select one or more cells.

  Öne çıkarılan üç değerden çıkan bir ok bulunan Matris görselinin yer aldığı ve sağ tıklama menüsünün genişletilip Değer kopyala ve Seçimi kopyala seçeneklerinin öne çıkarıldığı ekran görüntüsü.

 • Kopyalanan veriler sütun ve satır üst bilgilerini içerecektir.The copy will include the column and row headers.

  İçlerine değerler yapıştırılmış Excel satırlarını ve sütunlarını gösteren ekran görüntüsü.

 • Görselin yalnızca seçili hücrelerinizi içeren bir kopyasını oluşturmak için CTRL ve sağ tıklamayı kullanarak bir veya daha fazla hücreyi seçip Görseli kopyala seçeneğini belirleyinTo make a copy of the visual itself containing only your selected cells, select one or more cells using CTRL, right-click, and choose Copy visual

  Görseli kopyala seçeneğini gösteren ekran görüntüsü

 • Kopya başka bir matris görselleştirmesi olur, ancak yalnızca sizin kopyalanmış verilerinizi içerir.The copy will be another matrix visualization, but contain only your copied data.

  Görseli kopyala örneğini gösteren ekran görüntüsü

Matris değerini özel URL olarak ayarlamaSetting a matrix value as a custom URL

Web sitesi URL'leri içeren bir sütununuz veya ölçünüz varsa koşullu biçimlendirmeyi kullanarak bu URL'leri alanlara etkin bağlantılar olarak uygulayabilirsiniz.If you have a column or measure that contains website URLs, you can use conditional formatting to apply those URLs to fields as active links. Bu seçeneği biçimlendirme bölmesindeki Koşullu biçimlendirme kartı altında bulabilirsiniz.You’ll find this option under the Conditional formatting card in the formatting pane.

Web URL'siyle ilgili biçimlendirme simgesini gösteren ekran görüntüsü.

Web URL’si ayarını Açık konuma getirin ve sütun için URL olarak kullanılacak alanı seçin.Turn Web URL On, and select a field to use as the URL for the column. Uygulandığında, bu alanda (sütun) yer alan değerler etkin bağlantılara dönüşür.Once applied, the values in that field (column) become active links. Bağlantıyı görmek için üzerine gelin ve söz konusu sayfaya atlamak için seçin.Hover to see the link, and select to jump to that page.

Daha fazla bilgi için bkz. Koşullu tablo biçimlendirmeFor more information, see Conditional table formatting

Matris görselleriyle gölgelendirme ve yazı tipi renkleriShading and font colors with matrix visuals

Matris görseliyle, matris içindeki hücrelerin arka planına koşullu biçimlendirme (renkler, gölgelendirme ve veri çubukları) uygulayabilir ve metin ve değerlerde koşullu biçimlendirme gerçekleştirebilirsiniz.With the matrix visual, you can apply conditional formatting (colors and shading and data bars) to the background of cells within the matrix, and you can apply conditional formatting to the text and values themselves.

Koşullu biçimlendirme uygulamak için matris görselini seçin ve Biçim bölmesini açın.To apply conditional formatting, select the matrix visual and open the Format pane. Koşullu biçimlendirme kartını genişletin ve Arka plan rengi , Yazı tipi rengi veya Veri çubukları için kaydırıcıyı Açık konumuna getirin.Expand the Conditional formatting card and for Background color , Font color , or Data bars , turn the slider to On. Bu seçeneklerden biri etkinleştirildiğinde, koşullu biçimlendirme için renkleri ve değerleri özelleştirmenize olanak sağlayan bir Gelişmiş denetimler bağlantısı görüntülenir.Turning on one of these options displays a link for Advanced controls , which lets you customize the colors and values for the color formatting.

Veri çubukları denetiminin gösterildiği Biçim bölmesi

Ayar yapmanızı sağlayan bir iletişim kutusu görüntülemek için Gelişmiş denetimler 'i seçin.Select Advanced controls to display a dialog, which lets you make adjustments. Bu örnekte Veri çubukları 'nın iletişim kutusu gösterilir.This example shows the dialog for Data bars.

Veri çubukları bölmesi

Önemli noktalar ve sorun gidermeConsiderations and troubleshooting

 • Matrisinizin hücrelerinde veya üst bilgilerinde yer alan metin verileri yeni satır karakterleri içeriyorsa, öğenin ilişkilendirilmiş biçimlendirme bölmesi kartında 'Sözcük Kaydırma' seçeneğine geçmediğiniz sürece bu karakterler yoksayılır.If the text data in your matrix's cells or headers contain new line characters, those characters will be ignored unless you toggle on the 'Word Wrap' option in the element's associated formatting pane card.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI için Power Apps görseliPower Apps visual for Power BI

Power BI'daki görselleştirme türleriVisualization types in Power BI