Power BI Desktop'ta Şekil Haritası görselleştirmeleri oluşturma (önizleme)Create Shape Map visualizations in Power BI Desktop (preview)

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerli değildir:Tüketiciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Not

Akıllı anlatı görselleri hem Power BI Desktop hem de Power BI hizmetinde oluşturulup görüntülenebilir.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Bu makaledeki adımlar ve gösterimler Power BI Desktop’tan alınmıştır.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Haritadaki bölgeleri renk kullanarak karşılaştırmak için bir Şekil Haritası görseli oluşturun.Create a Shape Map visual to compare regions on a map using color. Harita görselinin aksine, Şekil Haritası veri noktalarının kesin coğrafi konumlarını bir haritada gösteremez.Unlike the Map visual, Shape Map can't show precise geographical locations of data points on a map. Bunun yerine, ana amacı bölgelerin göreli karşılaştırmalarını, farklı şekilde renklendirerek bir haritada göstermektir.Instead, its main purpose is to show relative comparisons of regions on a map by coloring them differently.

Şekil Haritası görselleri, TopoJSON haritalarını temel alır. Bu haritaların etkileyici özelliği, kendi oluşturabildiğiniz özel haritaları kullanabilmenize olanak sağlamasıdır.Shape Map visuals are based on TopoJSON maps, which have the compelling ability to use custom maps that you can create. Özel eşleme örnekleri şunlardır: coğrafi, oturma düzenleri, kat planları ve diğerleri.Examples of custom maps are: geographical, seating arrangements, floor plans, and others. Şekli Eşlemesi ’nin bu Önizleme sürümünde özel haritalar kullanılamaz.The ability to use custom maps is not available in this Preview release of Shape Map.

Not

Raporunuzu bir Power BI iş arkadaşınızla paylaşmak için her ikinizin de bireysel Power BI Pro lisanslarınızın olması veya raporun Premium kapasitede depolanması gerekir.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Şekil Haritası OluşturmaCreating Shape Maps

Şekil Haritası denetimini, bu Önizleme sürümüyle birlikte sunulan haritalarla test edebilir veya aşağıdaki Özel Harita Kullanma adlı bölümde açıklanmış gereksinimleri karşılaması koşuluyla kendi özel haritanızı kullanabilirsiniz.You can test the Shape Map control with the maps that are shipping with this Preview release, or you can use your own custom map as long as it meets the requirements outlined in the following section called Use Custom Maps.

Şekil Haritası görseli Önizleme'dedir ve Power BI Desktop'ta etkinleştirilmesi gerekir.The Shape Map visual is in Preview, and must be enabled in Power BI Desktop. Şekil Haritası ’nı etkinleştirmek için, Dosya > Seçenekler ve Ayarlar > Seçenekler > Önizleme Özellikleri ’ni seçin ve ardından Şekil Haritası Görseli onay kutusunu işaretleyin.To enable Shape Map , select File > Options and Settings > Options > Preview Features , then select the Shape Map Visual checkbox. Seçiminizi yaptıktan sonra Power BI Desktop'ı yeniden başlatmanız gerekir.You'll need to restart Power BI Desktop after you make the selection.

Şekil haritası önizleme özelliğini etkinleştirme

Şekil Haritası etkinleştirildiğinde Görsel Öğeler bölmesindeki Şekil Haritası simgesini seçin.Once Shape Map is enabled, select the Shape Map icon from the Visualizations pane.

şekil haritası için şablonu seçin

Power BI Desktop, boş bir Şekil Haritası görsel tasarım tuvali oluşturur.Power BI Desktop creates an empty Shape Map visual design canvas.

tuvalinizde boş bir şekil haritası görüntülenir

Bir Şekil Haritası oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:Take the following steps to create a Shape Map :

 1. Alanlar bölmesinde, bölge adlarını (veya kısaltmalarını) içeren bir veri alanını Konum demetine, bir veri ölçüsü alanını ise Renk doygunluğu demetine sürükleyin (Henüz bir harita görmezsiniz).In the Fields pane, drag a data field that has the region names (or abbreviations) onto the Location bucket, and a data measure field into the Color saturation bucket (you won't see a map yet).

  Not

  Şekil Haritası 'nı test etmek üzere hızlıca harita verileri alma hakkında bilgi için aşağıdaki Harita Verileri Alma başlıklı bölüme bakabilirsiniz.See the section titled Getting Map Data , below, for information on how to quickly get map data to test Shape Map.

  şekil haritanızı oluşturma

 2. Biçim ayarları bölmesinde, Şekil 'i genişletin ve Standart Haritalar açılan menüsünden seçim yaparak verilerinizi gösterin.In the Format settings pane, expand Shape , and select from the Standard Maps drop-down to show your data. Bu noktada, aşağıdaki görüntüde olduğu gibi işleme görüntülenir.At this point, the rendering appears, as shown in the following image.

  Biçimlendirme bölmesini açın ve Şekil'i seçin

  Not

  Bu makalenin sonundaki Bölge Anahtarları bölümünde, Şekil Haritası görselini test etmek için kullanabileceğiniz harita bölge anahtarlarını içeren bir tablo koleksiyonu bulunur.In the Region Keys section at the end of this article is a collection of tables that have map regions keys you can use to test the Shape Map visual.

 3. Ardından Varsayılan renk ve Yakınlaştır gibi çeşitli Biçimlendirme seçeneklerin kullanarak haritada değişiklik yapabilirsiniz.You can then modify the map using the Formatting options such as Default color , Zoom , and more. Ayrıca Gösterge demetine bir kategori veri sütunu ekleyebilir ve harita bölgelerini kategorilere göre sınıflandırabilirsiniz.And, you can also add a category data column to the Legend bucket, and classify the map regions based on categories.

Özel harita kullanmaUse custom maps

TopoJSON biçimindeki özel haritaları Şekil Haritası ile kullanabilirsiniz.You can use custom maps with Shape Map as long as they are in the TopoJSON format. Haritanız başka bir biçimdeyse Map Shaper gibi çevrimiçi araçları kullanarak şekil dosyalarınızı ve GeoJSON haritalarınızı TopoJSON biçimine dönüştürebilirsiniz.If your map is in another format, you can use online tools such as Map Shaper to convert your shapefiles or your GeoJSON maps into the TopoJSON format.

TopoJSON harita dosyanızı kullanmak için, raporunuza bir Şekil Haritası görseli, Konum ve Renk doygunluğu demetlerine ise bazı veriler ekleyin.To use your TopoJSON map file, add a ShapeMap visual to your report and add some data to the Location and Color saturation buckets. Ardından Görsel Öğeler bölmesinde Biçim bölümü seçiliyken (aşağıdaki görüntüde (1) olarak gösterilen) Şekil bölümünü genişletin ve +Harita Ekle seçeneğini belirleyin.Then, in the Visualizations pane with the Format section selected (shown as (1) in the following image), expand the Shape section and select + Add Map.

Biçimlendirme bölmesini açın ve Harita Ekle'yi seçin

Örnek özel eşlemeSample custom map

Birleşik Devletler Savcılar Bürosu , dava ve dosya yükü verileriyle ilgili yıllık mali rapor yayınlar.The Offices of the United States Attorneys release an annual fiscal report on their litigation and caseload data. Tüm raporlarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir,All of their reports can be found in the link below,

https://www.justice.gov/usao/resources/annual-statistical-reports

Eyaletler birden çok bölgeye ayrılabildiğinden, özel şekil haritası kullanmamız gerekir.Since states can be divided into multiple districts, we have to use a custom shape map. ABD yargı bölgelerinin TopoJSON haritasını Power BI Desktop ’a içeri aktararak, yıllık mali bölge savcı verilerini görselleştirebiliriz.By importing the TopoJSON map of the U.S. judicial districts into Power BI Desktop , we can then visualize the annual fiscal district attorney data. Aşağıdaki resimde bu haritanın bir örneği gösterilmektedir.The image below shows an example of this map.

özel şekil haritası

Tek tek eyalet haritalarıyla ilgi çekici şeyler yapabilir ve içerdiği bölgelere dayalı daha fazla ayrıntı gösterebilirsiniz.You can do interesting things with the individual state maps as well, and show more detail based on the districts it contains.

Texas şekil haritası

Bu veri kümesi ve görselleştirme ile deneme yapmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bu raporu oluşturmak için kullanılan özgün PBIX dosyasını indirebilirsiniz.If you'd like to experiment with this dataset and visualization, you can download the original PBIX file that was used to generate this report using the following link.

Harita verileri almaGetting map data

Şekil Haritası 'nı test etmek üzere bir modele hızlıca veri almak için, bu makalenin sonundaki tablolardan birini kopyalayabilir ve ardından Giriş şeridindeki Verileri Girin seçeneğini belirleyebilirsiniz.To quickly get data into a model so you can test Shape Map , you can copy one of the tables at the end of this article, then select Enter Data from the Home ribbon.

Desktop'ta Verileri Girin seçeneğini belirtin

Verilerinizde birden çok sütun varsa, verileri yapıştırmak için Excel gibi bir düzenleyici kullanmanız ve sonra her bir veri sütununu ayrı olarak kopyalamanız gerekir.If your data has multiple columns, you will need to use an editor like Excel to paste the data, then copy each data column separately. Ardından, verileri Power BI Desktop’a yapıştırabilirsiniz.You can then paste the data into Power BI Desktop. En üst satır otomatik bir şekilde başlık olarak tanımlanır.The top row is automatically identified as a header.

Tablo Oluştur bölmesi

Yeni bir sütun girmek için yeni bir sütun adı yazıp (sağdaki boş sütuna) her hücreye tıpkı Excel'de yapabildiğiniz gibi değer eklemeniz yeterlidir.You can enter a new column simply by typing a new column name (in the blank column to the right), then add values in each cell, just like you can do in Excel. İşlemi tamamladığınızda, Yükle 'yi seçerek tablonun Power BI Desktop için veri modeline eklenmesini sağlayın.When finished, select Load and the table is added to the data model for Power BI Desktop.

Not

Ülkelerle veya bölgelerle çalışırken harita görselleştirmelerinde coğrafi kodlamanın düzgün çalışmasını sağlamak için üç harfli kısaltmalar kullanın.When working with countries or regions, use the three-letter abbreviation to ensure that geocoding works properly in map visualizations. Bazı ülkeler veya bölgeler düzgün şekilde tanınmayabileceğinden iki harfli kısaltmalar kullanmayın.Do not use two-letter abbreviations, as some countries or regions may not be properly recognized.

Yalnızca iki harfli kısaltmalara sahipseniz iki harfli ülke/bölge kısaltmalarınızı üç harfli ülke/bölge kısaltmalarıyla nasıl ilişkilendireceğiniz ile ilgili adımların açıklandığı bu harici blog gönderisine göz atın.If you only have two-letter abbreviations, check out this external blog post for steps on how to associate your two-letter country/region abbreviations with three-letter country/region abbreviations.

Önizleme davranışı ve gereksinimleriPreview behavior and requirements

Şekil Haritası 'nın bu Önizleme sürümü için akılda bulundurulması gereken bazı önemli noktalar ve gereksinimler vardır:There are a few considerations and requirements for this Preview release of Shape Map :

 • Şekil Haritası görseli Önizleme'dedir ve Power BI Desktop'ta etkinleştirilmesi gerekir.The Shape Map visual is in Preview, and must be enabled in Power BI Desktop. Şekil Haritası ’nı etkinleştirmek için, Dosya > Seçenekler ve Ayarlar > Seçenekler > Önizleme Özellikleri ’ni seçin ve ardından Şekil Haritası Görseli onay kutusunu işaretleyin.To enable Shape Map , select File > Options and Settings > Options > Preview Features , then select the Shape Map Visual checkbox.
 • Şu anda Açıklama sınıflandırmasının düzgün şekilde çalışabilmesi için Renk doygunluğu demetini de ayarlamanız gerekir.Currently, you must also have the Color saturation bucket set in order for the Legend classification to work properly.
 • Şekil Haritası ’nın son sürümü, şu anda seçili haritanın harita anahtarlarını gösteren bir kullanıcı arabirimi içerecektir (son sürüm için ayarlanmış bir tarih yoktur ve Şekil Haritası halen Önizleme aşamasındadır).The final release version of Shape Map will have a user interface that shows the map keys of the currently selected map (there is no date set for final release, and Shape Map is still in Preview). Bu Önizleme sürümünde, bu makalenin aşağıdaki Bölge Anahtarları bölümünde bulunan tablolarda yer alan harita bölgesi anahtarlarına başvurabilirsiniz.In this Preview release, you can reference the map region keys in the tables found in the following Region Keys section of this article.
 • Şekil Haritası görseli en fazla 1.500 veri noktasına kadar çizim yapar.The Shape Map visual will plot up to a maximum of 1,500 data points.

Bölge anahtarlarıRegion keys

Bu Önizleme sürümünde Şekil eşlemesi 'ni test etmek için aşağıdaki Bölge anahtarları 'nı kullanın.Use the following Region keys in this Preview release to test Shape map.

Avustralya: EyaletlerAustralia: States

IDID abbrabbr isoiso namename postalpostal
au-waau-wa WAWA AU-WAAU-WA Western AustraliaWestern Australia WAWA
au-vicau-vic VicVic AU-VICAU-VIC VictoriaVictoria VICVIC
au-tasau-tas TasTas AU-TASAU-TAS TasmaniaTasmania TASTAS
au-saau-sa SASA AU-SAAU-SA South AustraliaSouth Australia SASA
au-qldau-qld QldQld AU-QLDAU-QLD QueenslandQueensland QLDQLD
au-ntau-nt NTNT AU-NTAU-NT Northern TerritoryNorthern Territory NTNT
au-nswau-nsw NSWNSW AU-NSWAU-NSW New South WalesNew South Wales NSWNSW
au-actau-act ACTACT AU-ACTAU-ACT Australian Capital TerritoryAustralian Capital Territory ACTACT

Avusturya: EyaletlerAustria: States

IDID isoiso namename name-enname-en postalpostal
at-wiat-wi AT-9AT-9 WienWien ViennaVienna WIWI
at-voat-vo AT-8AT-8 VorarlbergVorarlberg VorarlbergVorarlberg VOVO
at-trat-tr AT-7AT-7 TirolTirol TyrolTyrol TRTR
at-stat-st AT-6AT-6 SteiermarkSteiermark StyriaStyria STST
at-szat-sz AT-5AT-5 SalzburgSalzburg SalzburgSalzburg SZSZ
at-ooat-oo AT-4AT-4 OberösterreichOberösterreich Upper AustriaUpper Austria OOOO
at-noat-no AT-3AT-3 NiederösterreichNiederösterreich Lower AustriaLower Austria NONO
at-kaat-ka AT-2AT-2 KärntenKärnten CarinthiaCarinthia KAKA
at-buat-bu AT-1AT-1 BurgenlandBurgenland BurgenlandBurgenland BUBU

Brezilya: EyaletlerBrazil: States

IDID
TocantinsTocantins
PernambucoPernambuco
GoiasGoias
SergipeSergipe
Sao PauloSao Paulo
Santa CatarinaSanta Catarina
RoraimaRoraima
RondoniaRondonia
Rio Grande do SulRio Grande do Sul
Rio Grande do NorteRio Grande do Norte
Rio de JaneiroRio de Janeiro
PiauiPiaui
ParanaParana
ParaibaParaiba
ParaPara
Minas GeraisMinas Gerais
Mato GrossoMato Grosso
MaranhaoMaranhao
Mato Grosso do SulMato Grosso do Sul
Distrito FederalDistrito Federal
CearaCeara
Espirito SantoEspirito Santo
BahiaBahia
AmazonasAmazonas
AmapaAmapa
AlagoasAlagoas
AcreAcre
Litigated Zone 1Litigated Zone 1
Litigated Zone 2Litigated Zone 2
Litigated Zone 3Litigated Zone 3
Litigated Zone 4Litigated Zone 4

Kanada: BölgelerCanada: Provinces

IDID isoiso namename postalpostal
ca-nuca-nu CA-NUCA-NU NunavutNunavut NUNU
ca-ntca-nt CA-NTCA-NT Northwest TerritoriesNorthwest Territories NTNT
ca-ytca-yt CA-YTCA-YT YukonYukon YTYT
ca-skca-sk CA-SKCA-SK SaskatchewanSaskatchewan SKSK
ca-qcca-qc CA-QCCA-QC QuebecQuebec QCQC
ca-peca-pe CA-PECA-PE Prince Edward IslandPrince Edward Island PEPE
ca-onca-on CA-ONCA-ON OntarioOntario ONON
ca-nsca-ns CA-NSCA-NS Nova ScotiaNova Scotia NSNS
ca-nlca-nl CA-NLCA-NL Newfoundland and LabradorNewfoundland and Labrador NLNL
ca-nbca-nb CA-NBCA-NB New BrunswickNew Brunswick NBNB
ca-mbca-mb CA-MBCA-MB ManitobaManitoba MBMB
ca-bcca-bc CA-BCCA-BC British ColumbiaBritish Columbia BCBC
ca-abca-ab CA-ABCA-AB AlbertaAlberta ABAB

Fransa: BölgelerFrance: Regions

IDID namename name-enname-en
Auvergne-Rhone-AlpesAuvergne-Rhone-Alpes
Bourgogne-Franche-ComteBourgogne-Franche-Comte
BretagneBretagne BretagneBretagne BrittanyBrittany
Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire
CorseCorse CorseCorse CorsicaCorsica
Grand EstGrand Est
GuadalupeGuadeloupe
Hauts-de-FranceHauts-de-France
Ile-de-FranceIle-de-France Île-de-FranceÎle-de-France Ile-de-FranceIle-de-France
La ReunionLa Reunion
MayotteMayotte
NormandieNormandie NormandieNormandie
Nouvelle-AquitaineNouvelle-Aquitaine
OccitanieOccitanie
Pays de la LoirePays de la Loire Pays de la LoirePays de la Loire Pays de la LoirePays de la Loire
Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur

Almanya: EyaletlerGermany: States

IDID isoiso namename name-enname-en postalpostal
de-bede-be DE-BEDE-BE BerlinBerlin BerlinBerlin BEBE
de-thde-th DE-THDE-TH ThüringenThüringen ThuringiaThuringia THTH
de-stde-st DE-STDE-ST Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Saxony-AnhaltSaxony-Anhalt STST
de-snde-sn DE-SNDE-SN SachsenSachsen SaxonySaxony SNSN
de-mvde-mv DE-MVDE-MV Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MVMV
de-bbde-bb DE-BBDE-BB BrandenburgBrandenburg BrandenburgBrandenburg BBBB
de-shde-sh DE-SHDE-SH Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein SHSH
de-slde-sl DE-SLDE-SL SaarlandSaarland SaarlandSaarland SLSL
de-rpde-rp DE-RPDE-RP Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rhineland-PalatinateRhineland-Palatinate RPRP
de-nwde-nw DE-NWDE-NW Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen North Rhine-WestphaliaNorth Rhine-Westphalia NWNW
de-nide-ni DE-NIDE-NI NiedersachsenNiedersachsen Lower SaxonyLower Saxony NINI
de-hede-he DE-HEDE-HE HessenHessen HesseHesse HEHE
de-hhde-hh DE-HHDE-HH HamburgHamburg HamburgHamburg HHHH
de-hbde-hb DE-HBDE-HB BremenBremen BremenBremen HBHB
de-byde-by DE-BYDE-BY BayernBayern BavariaBavaria BYBY
de-bwde-bw DE-BWDE-BW Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-WurttembergBaden-Wurttemberg BWBW

İrlanda: İlçelerIreland: Counties

IDID
WicklowWicklow
WexfordWexford
WestmeathWestmeath
WaterfordWaterford
SligoSligo
TipperaryTipperary
RoscommonRoscommon
OffalyOffaly
MonaghanMonaghan
MeathMeath
MayoMayo
LouthLouth
LongfordLongford
LimerickLimerick
LeitrimLeitrim
LaoighisLaoighis
KilkennyKilkenny
KildareKildare
KerryKerry
GalwayGalway
DublinDublin
DonegalDonegal
CorkCork
ClareClare
CavanCavan
CarlowCarlow

İtalya: BölgelerItaly: Regions

IDID isoiso namename name-enname-en postalpostal
it-vnit-vn IT-34IT-34 VenetoVeneto VenetoVeneto VNVN
it-vdit-vd IT-23IT-23 Valle d'AostaValle d'Aosta Aosta ValleyAosta Valley VDVD
it-umit-um IT-55IT-55 UmbriaUmbria UmbriaUmbria UMUM
it-ttit-tt IT-32IT-32 Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige Trentino-South TyrolTrentino-South Tyrol TTTT
it-tcit-tc IT-52IT-52 ToscanaToscana TuscanyTuscany TCTC
it-scit-sc IT-82IT-82 SiciliaSicilia SicilySicily SCSC
it-sdit-sd IT-88IT-88 SardegnaSardegna SardiniaSardinia SDSD
it-pmit-pm IT-21IT-21 PiemontePiemonte PiedmontPiedmont PMPM
it-mlit-ml IT-67IT-67 MoliseMolise MoliseMolise MLML
it-mhit-mh IT-57IT-57 MarcheMarche MarcheMarche MHMH
it-lmit-lm IT-25IT-25 LombardiaLombardia LombardyLombardy LMLM
it-lgit-lg IT-42IT-42 LiguriaLiguria LiguriaLiguria LGLG
it-lzit-lz IT-62IT-62 LazioLazio LazioLazio LZLZ
it-fvit-fv IT-36IT-36 Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia FVFV
it-erit-er IT-45IT-45 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Emilia-RomagnaEmilia-Romagna ERER
it-cmit-cm IT-72IT-72 CampaniaCampania CampaniaCampania CMCM
it-lbit-lb IT-78IT-78 CalabriaCalabria CalabriaCalabria LBLB
it-bcit-bc IT-77IT-77 BasilicataBasilicata BasilicataBasilicata BCBC
it-puit-pu IT-75IT-75 ApuliaApulia PugliaPuglia PUPU
it-abit-ab IT-65IT-65 AbruzzoAbruzzo AbruzzoAbruzzo ABAB

Meksika: EyaletlerMexico: States

IDID abreviaturaabreviatura isoiso namename name-enname-en postalpostal
mx-zacmx-zac Zac.Zac. MX-ZACMX-ZAC ZacatecasZacatecas ZacatecasZacatecas ZAZA
mx-yucmx-yuc Yuc.Yuc. MX-YUCMX-YUC YucatánYucatán YucatanYucatan YUYU
mx-vermx-ver Ver.Ver. MX-VERMX-VER VeracruzVeracruz VeracruzVeracruz VEVE
mx-tlamx-tla Tlax.Tlax. MX-TLAMX-TLA TlaxcalaTlaxcala TlaxcalaTlaxcala TLTL
mx-tammx-tam Tamps.Tamps. MX-TAMMX-TAM TamaulipasTamaulipas TamaulipasTamaulipas TMTM
mx-tabmx-tab Tab.Tab. MX-TABMX-TAB TabascoTabasco TabascoTabasco TBTB
mx-sonmx-son Son.Son. MX-SONMX-SON SonoraSonora SonoraSonora SOSO
mx-sinmx-sin Sin.Sin. MX-SINMX-SIN SinaloaSinaloa SinaloaSinaloa SISI
mx-slpmx-slp S.L.P.S.L.P. MX-SLPMX-SLP San Luis PotosíSan Luis Potosí San Luis PotosiSan Luis Potosi SLSL
mx-roomx-roo Q.R.Q.R. MX-ROOMX-ROO Quintana RooQuintana Roo Quintana RooQuintana Roo QRQR
mx-quemx-que Qro.Qro. MX-QUEMX-QUE QuerétaroQuerétaro QueretaroQueretaro QEQE
mx-puemx-pue Pue.Pue. MX-PUEMX-PUE PueblaPuebla PueblaPuebla PUPU
mx-oaxmx-oax Oax.Oax. MX-OAXMX-OAX OaxacaOaxaca OaxacaOaxaca OAOA
mx-nlemx-nle N.L.N.L. MX-NLEMX-NLE Nuevo LeónNuevo León Nuevo LeonNuevo Leon NLNL
mx-naymx-nay Nay.Nay. MX-NAYMX-NAY NayaritNayarit NayaritNayarit NANA
mx-mormx-mor Mor.Mor. MX-MORMX-MOR MorelosMorelos MorelosMorelos MRMR
mx-micmx-mic Mich.Mich. MX-MICMX-MIC MichoacánMichoacán MichoacanMichoacan MCMC
mx-mexmx-mex Méx.Méx. MX-MEXMX-MEX Estado de MéxicoEstado de México Mexico StateMexico State MXMX
mx-jalmx-jal Jal.Jal. MX-JALMX-JAL JaliscoJalisco JaliscoJalisco JAJA
mx-hidmx-hid Hgo.Hgo. MX-HIDMX-HID HidalgoHidalgo HidalgoHidalgo HIHI
mx-gromx-gro Gro.Gro. MX-GROMX-GRO GuerreroGuerrero GuerreroGuerrero GRGR
mx-guamx-gua Gto.Gto. MX-GUAMX-GUA GuanajuatoGuanajuato GuanajuatoGuanajuato GTGT
mx-durmx-dur Dgo.Dgo. MX-DURMX-DUR DurangoDurango DurangoDurango DUDU
mx-difmx-dif CDMX.CDMX. MX-DIFMX-DIF Ciudad de MéxicoCiudad de México Mexico CityMexico City DFDF
mx-colmx-col Col.Col. MX-COLMX-COL ColimaColima ColimaColima CLCL
mx-coamx-coa Coah.Coah. MX-COAMX-COA CoahuilaCoahuila CoahuilaCoahuila CACA
mx-chhmx-chh Chih.Chih. MX-CHHMX-CHH ChihuahuaChihuahua ChihuahuaChihuahua CHCH
mx-chpmx-chp Chis.Chis. MX-CHPMX-CHP ChiapasChiapas ChiapasChiapas CPCP
mx-cammx-cam Camp.Camp. MX-CAMMX-CAM CampecheCampeche CampecheCampeche CMCM
mx-bcsmx-bcs B.C.S.B.C.S. MX-BCSMX-BCS Baja California SurBaja California Sur Baja California SurBaja California Sur BSBS
mx-bcnmx-bcn B.C.B.C. MX-BCNMX-BCN Baja CaliforniaBaja California Baja CaliforniaBaja California BNBN
mx-agumx-agu Ags.Ags. MX-AGUMX-AGU AguascalientesAguascalientes AguascalientesAguascalientes AGAG

Hollanda: BölgelerNetherlands: Provinces

IDID isoiso namename name-enname-en
nl-zhnl-zh NL-ZHNL-ZH Zuid-HollandZuid-Holland South HollandSouth Holland
nl-zenl-ze NL-ZENL-ZE ZeelandZeeland ZeelandZeeland
nl-utnl-ut NL-UTNL-UT UtrechtUtrecht UtrechtUtrecht
nl-ovnl-ov NL-OVNL-OV OverijsselOverijssel OverijsselOverijssel
nl-nhnl-nh NL-NHNL-NH Noord-HollandNoord-Holland North HollandNorth Holland
nl-nbnl-nb NL-NBNL-NB Noord-BrabantNoord-Brabant North BrabantNorth Brabant
nl-linl-li NL-LINL-LI LimburgLimburg LimburgLimburg
nl-grnl-gr NL-GRNL-GR GroningenGroningen GroningenGroningen
nl-genl-ge NL-GENL-GE GelderlandGelderland GelderlandGelderland
nl-frnl-fr NL-FRNL-FR FryslânFryslân FrieslandFriesland
nl-flnl-fl NL-FLNL-FL FlevolandFlevoland FlevolandFlevoland
nl-drnl-dr NL-DRNL-DR DrentheDrenthe DrentheDrenthe

Birleşik Krallık: ÜlkelerUK: Countries

IDID isoiso namename
gb-wlsgb-wls GB-WLSGB-WLS GallerWales
gb-sctgb-sct GB-SCTGB-SCT ScotlandScotland
gb-nirgb-nir GB-NIRGB-NIR Northern IrelandNorthern Ireland
gb-enggb-eng GB-ENGGB-ENG EnglandEngland

ABD: EyaletlerUSA: States

IDID namename postalpostal
us-mius-mi MichiganMichigan MIMI
us-akus-ak AlaskaAlaska AKAK
us-hius-hi HawaiiHawaii HIHI
us-flus-fl FloridaFlorida FLFL
us-laus-la LouisianaLouisiana LALA
us-arus-ar ArkansasArkansas ARAR
us-scus-sc Güney CarolinaSouth Carolina SCSC
us-gaus-ga GeorgiaGeorgia GAGA
us-msus-ms MississippiMississippi MSMS
us-alus-al AlabamaAlabama ALAL
us-nmus-nm New MexicoNew Mexico NMNM
us-txus-tx TexasTexas TXTX
us-tnus-tn TennesseeTennessee TNTN
us-ncus-nc North CarolinaNorth Carolina NCNC
us-okus-ok OklahomaOklahoma TamamOK
us-azus-az ArizonaArizona AZAZ
us-mous-mo MissouriMissouri MOMO
us-vaus-va VirginiaVirginia VAVA
us-ksus-ks KansasKansas KSKS
us-kyus-ky KentuckyKentucky KYKY
us-cous-co ColoradoColorado COCO
us-mdus-md MarylandMaryland MDMD
us-wvus-wv West VirginiaWest Virginia WVWV
us-deus-de DelawareDelaware DEDE
us-dcus-dc District of ColumbiaDistrict of Columbia DCDC
us-ilus-il IllinoisIllinois ILIL
us-ohus-oh OhioOhio OHOH
us-caus-ca CaliforniaCalifornia CACA
us-utus-ut UtahUtah UTUT
us-nvus-nv NevadaNevada NVNV
us-inus-in IndianaIndiana ININ
us-njus-nj New JerseyNew Jersey NJNJ
us-rius-ri Rhode IslandRhode Island RIRI
us-ctus-ct ConnecticutConnecticut CTCT
us-paus-pa PennsylvaniaPennsylvania PAPA
us-nyus-ny New YorkNew York NYNY
us-neus-ne NebraskaNebraska NENE
us-maus-ma MassachusettsMassachusetts MAMA
us-iaus-ia IowaIowa IAIA
us-nhus-nh New HampshireNew Hampshire NHNH
us-orus-or OregonOregon OROR
us-mnus-mn MinnesotaMinnesota MNMN
us-vtus-vt VermontVermont VTVT
us-idus-id IdahoIdaho IDID
us-wius-wi WisconsinWisconsin WIWI
us-wyus-wy WyomingWyoming WYWY
us-sdus-sd Güney DakotaSouth Dakota SDSD
us-ndus-nd Kuzey DakotaNorth Dakota NDND
us-meus-me MaineMaine MEME
us-mtus-mt MontanaMontana MTMT
us-waus-wa WashingtonWashington WAWA

Sonraki adımlarNext steps