Power BI’da göreli tarih dilimleyicisi ve filtresi oluşturmaCreating a relative date slicer and filter in Power BI

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerli değildir:Tüketiciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Göreli tarih dilimleyici veya göreli tarih filtresi ile veri modelinizdeki tarih sütunlarına zamana bağlı filtre uygulayabilirsiniz.With the relative date slicer or relative date filter , you can apply time-based filters to any date column in your data model. Örneğin, göreli tarih dilimleyiciyi kullanarak yalnızca son 30 gün içinde (veya ay, takvim ayları ve benzeri) gerçekleşen satışlara ait verileri gösterebilirsiniz.For example, you can use the relative date slicer to show only sales data that's happened within the last 30 days (or month, calendar months, and so on). Verileri yenilediğinizde de göreli zaman dönemi otomatik olarak ilgili göreli tarih kısıtlamasını uygular.When you refresh the data, the relative time period automatically applies the appropriate relative date constraint.

Göreli tarih dilimleyicisini işaret eden bir okun bulunduğu raporun ekran görüntüsü.

Raporunuzu bir Power BI iş arkadaşınızla paylaşmak için her ikinizin de bireysel Power BI Pro lisanslarınızın olması veya raporun Premium kapasitede depolanması gerekir.To share your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Göreli tarih aralığı dilimleyicisi oluşturmaCreate the relative date range slicer

Göreli tarih dilimleyiciyi diğer dilimleyiciler gibi kullanabilirsiniz.You can use the relative date slicer just like any other slicer. Raporunuz için bir dilimleyici görseli oluşturup Alan değeri olarak bir tarih değeri seçin.Create a slicer visual for your report and then select a date value for the Field value. Aşağıdaki görüntüde OrderDate alanını seçtik.In the following image, we selected the OrderDate field.

Okların dilimleyici görselini ve Alan bölmesini işaret ettiği Görselleştirmeler bölmesinin ekran görüntüsü.

Tuvalinizin üzerinde dilimleyiciyi ve sonra dilimleyici görselinin sağ üst köşesinde bulunan karatı seçin.Select the slicer on your canvas and then the carat in the upper-right corner of the slicer visual. Görselin tarih verileri varsa menüde Göreli seçeneği gösterilir.If the visual has date data, the menu displays the option for Relative.

Karatın çevresinde bir açıklama balonu ve Göreli ifadesini işaret eden bir okla birlikte dilimleyici görselinin ekran görüntüsü.

Göreli tarih dilimleyici için Göreli 'yi seçin.For the relative date slicer, select Relative.

Ardından ayarları seçebilirsiniz.You can then select the settings.

Göreli tarih dilimleyicisindeki ilk ayar için aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz:For the first setting in the relative date slicer , you have the following choices:

İlk ayar açıklama balonu içine alınarak Göreli yapılandırma seçeneklerinin ekran görüntüsü.

 • SonLast
 • İleriNext
 • BuThis

Göreli tarih dilimleyicisinde ikinci (ortadaki) ayar, göreli tarih aralığını tanımlamak üzere bir sayı girmenizi sağlar.The second (middle) setting in the relative date slicer lets you enter a number to define the relative date range.

İkinci ayar açıklama balonu içine alınarak Göreli yapılandırma seçeneklerinin ekran görüntüsü.

Üçüncü ayar, tarih ölçümünü seçmenize olanak tanır.The third setting lets you pick the date measurement. Aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz:You have the following choices:

Üçüncü ayar açıklama balonu içine alınarak Göreli yapılandırma seçeneklerinin ekran görüntüsü.

 • GünDays
 • HaftaWeeks
 • Hafta (Takvim)Weeks (Calendar)
 • AyMonths
 • Ay (Takvim)Months (Calendar)
 • YılYears
 • Yıl (Takvim)Years (Calendar)

Listeden Ay 'ı seçip ortadaki ayara 2 girerseniz şu olur:If you select Months from that list, and enter 2 in the middle setting, here's what happens:

 • Bugün 20 Temmuz ise:If today is July 20:

  • Dilimleyici tarafından kısıtlanan görsellere eklenen veriler, 21 Mayıs’ta başlayıp 20 Temmuz’a (bugünün tarihi) kadar devam edecek şekilde,The data included in visuals constrained by the slicer will show data for the previous two months,
  • önceki iki ayın verilerini gösterir.Starting on May 21 and going through July 20 (today's date).

Buna karşılık Ay (Takvim) seçeneğini belirlerseniz kısıtlanan görseller 1 Mayıs-30 Haziran arasındaki (son iki tam takvim ayı) verileri gösterir.In comparison, if you selected Months (Calendar) , the visuals constrained would show data from May 1 through June 30 (the last two complete calendar months).

Göreli tarih aralığı filtresi oluşturmaCreate the relative date range filter

Raporunuzun bir sayfası veya tamamı için göreli tarih aralığı filtresi de oluşturabilirsiniz.You can also create a relative date range filter for your report page or your entire report. Bunun için Alan bölmesindeki Sayfa düzeyi filtreleri veya Rapor düzeyi filtreleri bölmesine bir tarih alanı sürükleyin:To do so, drag a date field into the Page level filters well or the Report level filters well in the Field pane:

Sayfa düzeyi filtreleri bölmesine sürüklenen OrderDate alanının ekran görüntüsü.

Bu noktadan sonra göreli tarih aralığını değiştirebilirsiniz.Once there, you can change the relative date range. Bu işlem, göreli tarih dilimleyiciyi özelleştirme işlemiyle benzerdir.It's similar to how you can customize the relative date slicer. Filtre Türü açılan menüsünden Göreli tarih filtresi 'ni seçin.Select Relative date filtering from the Filter Type drop-down.

Filtre Türü açılır listesi ve Göreli Tarih filtrelemesi üzerindeki fare işaretçisini gösteren ekran görüntüsü.

Göreli tarih filtresi 'ni seçtikten sonra dilimleyicide olduğu gibi değiştirebileceğiniz ve ortada bir sayısal kutusu bulunan üç bölüm görünür.Once you've selected Relative date filtering , you see three sections to change, including a middle numeric box, just like the slicer.

Değer seçenekleri ile birlikte Öğeleri göster seçeneğini işaret eden oklarla Rapor düzeyi filtrelerinin ekran görüntüsü.

Sınırlamalar ve önemli noktalarLimitations and considerations

Göreli tarih aralığı dilimleyici ve filtresi için geçerli sınırlamalar ve önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir.The following limitations and considerations currently apply to the relative date range slicer and filter.

 • Dilimleyicideki alanın veri türü, varsayılan metin türü değil, tarih olmalıdır.The data type for the field in the slicer must be a date, and not the default of text. Aksi takdirde, göreli seçenekler dilimleyicide gösterilmez.Otherwise, the relative options don't show up in the slicer.
 • Power BI 'daki veri modellerinde saat dilimi bilgisi yoktur.Data models in Power BI don't include time zone info. Modeller saat bilgisi depolayabilir ancak bulundukları saat dilimiyle ilgili bir belirtim mevcut değildir.The models can store times, but there's no indication of the time zone they're in.
 • Dilimleyici ve filtre her zaman UTC cinsinden saati temel alır.The slicer and filter are always based on the time in UTC. Bir raporda filtre oluşturup farklı bir saat dilimindeki iş arkadaşınıza gönderirseniz, her ikiniz de aynı verileri görürsünüz.If you set up a filter in a report and send it to a colleague in a different time zone, you both see the same data. UTC saat diliminde değilseniz, hem sizin hem de iş arkadaşınızın aradaki saat farkını dikkate alması gerekir.Unless you are in the UTC time zone, you and your colleague must account for the time offset you experience.
 • Sorgu Düzenleyicisi 'ni kullanarak bir yerel saat diliminde yakalanan verileri UTC'ye dönüştürebilirsiniz.You can convert data captured in a local time zone to UTC using the Query Editor.

Sonraki adımlarNext steps