Power BI raporlarındaki görselleştirmelerVisualizations in Power BI reports

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerlidir:İşletme kullanıcıları için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Görselleştirmeler (kısaca görseller) verilerden elde edilen öngörüleri gösterir.Visualizations (known as visuals for short) display insights that have been discovered in the data. Power BI raporları bir görsel içeren tek sayfadan oluşabileceği gibi görsellerle dolu birçok sayfa da içerebilir.A Power BI report might have a single page with one visual or it might have pages full of visuals. Power BI hizmetinde görseller raporlardan veya panolardan sabitlenebilir.In the Power BI service, visuals can be pinned from reports to dashboards.

Rapor tasarımcıları ile rapor kullanıcılarını birbirinden ayırt etmek önemlidir.It's important to make the distinction between report designers and report consumers. Raporu oluşturan veya değiştiren kişiyseniz tasarımcısınız demektir.If you are the person building or modifying the report, then you are a designer. Tasarımcılar rapor ve bağlantılı veri kümesine yönelik düzenleme izinlerine sahip olur.Designers have edit permissions to the report and its underlying dataset. Power BI Desktop'ta bu, veri kümesini Veri görünümünde açabileceğiniz ve Rapor görünümünde görseller oluşturabileceğiniz anlamına gelir.In Power BI Desktop, this means you can open the dataset in Data view and create visuals in Report view. Power BI hizmetinde ise veri kümesini veya raporu Düzenleme görünümü'nde rapor düzenleyicisinde açabileceğiniz anlamına gelir.In Power BI service, this means you can open the data set or report in the report editor in Editing view. Bir rapor veya pano sizinle paylaşıldıysa rapor kullanıcısı olursunuz.If a report or dashboard has been shared with you, you are a report consumer. Raporu görüntüleyebilmenin yanı sıra raporla ve içerdiği görsellerle etkileşim kurabilirsiniz ancak bir tasarımcının yapabileceği kadar fazla değişiklik yapamazsınız.You'll be able to view and interact with the report and its visuals but you won't be able to make as many changes as a designer can.

Doğrudan Power BI'daki Görselleştirmeler bölmesinden kullanabileceğiniz çok sayıda farklı görsel türü vardır.There are many different visual types available directly from the Power BI Visualizations pane.

her görselleştirme türüne ait simgeleri içeren bölme

Microsoft AppSource topluluk sitesinde daha fazla Power BI görseli sağlanır.More Power BI visuals are available from the Microsoft AppSource community site. AppSource’da, Microsoft ve topluluk tarafından sağlanan Power BI görsellerine göz atabilir ve bunları indirebilirsiniz.In AppSource you can browse and download Power BI visuals provided by Microsoft and the community.

Power BI'da yeniyseniz veya bilgilerinizi tazelemek istiyorsanız Power BI görselleştirmeleri ile ilgili temel bilgileri edinmek için aşağıdaki bağlantıları kullanın.If you're new to Power BI, or need a refresher, use the links below to learn the basics of Power BI visualizations. Alternatif olarak, daha da fazla faydalı bilgiye ulaşmak için İçindekiler (bu makalenin sol tarafında) başlıklı bölümümüzü kullanabilirsiniz.Alternately, use our Table of Contents (along the left side of this article) to find even more helpful information.

Power BI'da görselleştirme eklemeAdd a visualization in Power BI

Rapor sayfalarınızda görselleştirmeler oluşturun.Create visualizations on the pages of your reports. Kullanılabilir görselleştirmelere ve görselleştirmelere ilişkin mevcut eğitimlere göz atın.Browse the list of available visualizations and available visualization tutorials.

Dosyadan veya AppSource’dan görselleştirmeyi karşıya yüklemeUpload a visualization from a file or from AppSource

Kendi oluşturduğunuz veya Microsoft AppSource topluluk sitesinde bulduğunuz bir görselleştirmeyi ekleyin.Add a visualization that you created yourself or that you found in the Microsoft AppSource community site. Yaratıcılığınızı konuşturmak mı istiyorsunuz?Feeling creative? Kaynak kodumuzu inceleyin, yeni bir görselleştirme türü oluşturmak için geliştirme araçlarımızı kullanın ve bunu toplulukla paylaşın.Dig into our source code and use our developing tools to create a new visualization type and share it with the community. Power BI görseli geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Power BI görseli geliştirme bağlantısını ziyaret edin.To learn more about developing a Power BI visual, visit Developing a Power BI visual.

Görselleştirme bölmenizi kişiselleştirmePersonalize your visualization pane

Görselleştirme bölmesini Power BI görselleri ekleyerek veya kaldırarak kişiselleştirebilirsiniz.You can personalize the visualization pane by adding and removing Power BI visuals from it. Görselleştirme bölmesinden varsayılan görselleri kaldırdıysanız, görseli varsayılan ayarlarına geri yükleyebilir ve tüm varsayılan görselleri geri getirebilirsiniz.If you removed default visuals from the visualization pane, you can restore the pane to default and bring back all the default visuals.

Görselleştirme bölmesine görsel eklemeAdd a visual to the visualization pane

Birden çok raporda aynı görseli kullandığınızı fark ederseniz, bu görseli görselleştirme bölmenize ekleyebilirsiniz.If you find yourself using the same visual across many reports, you can add the visual to your visualization pane. Görsel ekleme özelliği AppSource görselleri, kuruluş görselleri ve dosyalardan eklenen görseller için geçerlidir.Adding visuals applies to AppSource visuals, organizational visuals, and visuals from files. Görsel eklemek için, görsele sağ tıklayın.To add a visual, right-click on the visual.

Görselleştirme bölmesine sabitleme

Bir görsel sabitlendikten sonra diğer varsayılan görsellerle birlikte canlı hale gelir.Once a visual has been pinned, it moves up to live with the other default visuals. Bu görsel artık oturum açmış hesabınıza bağlıdır; böylece, oturum açtığınız varsayılarak, oluşturduğunuz tüm yeni raporlara bu görsel otomatik olarak dahil edilir.This visual is now tied to your signed in account, so any new reports you build will automatically have this visual included, assuming you are signed in. Düzenli olarak kullandığınız belirli bir görseli artık tek tek her rapora eklemeniz gerekmez.You no longer need to add a specific visual you regularly use, to every single report.

Kişiselleştirilmiş görselleştirme bölmesi

Görselleştirme bölmesinden görsel kaldırmaRemove a visual from the visualization pane

Görseli düzenli olarak kullanmayı bıraktıysanız, görsele sağ tıklayabilir ve görselleştirme bölmesinden kaldırabilirsiniz.If you stop using a visual regularly, you can right-click it and remove it from the visualization pane. Görselleştirme bölmesinden her türlü görsel (varsayılan, dosya, kuruluş ve AppSource görselleri gibi) kaldırılabilir.Any type of visual can be removed from the visualization pane, including default, file ,organizational and AppSource visuals.

Görselleştirme bölmesinde sabitlenenleri kaldırma

Görselleştirme bölmesini geri yüklemeRestore the visualization pane

Görselleştirme bölmesini geri yükleme yalnızca varsayılan görseller için geçerlidir.Restoring the visualization pane only applies to default visuals. Görselleştirme bölmesine eklenmiş olan görseller bundan etkilenmez ve görselleştirme bölmesinde kullanılabilir durumda kalır.Visuals that were added to the visualization pane are not affected and will remain available from the visualization pane. AppSource veya dosya görsellerini görselleştirme bölmesinden kaldırmak istiyorsanız, bunu el ile yapmalısınız.If you want to remove AppSource or file visuals from the visualization pane, you'll have to do it manually.

Görselleştirme bölmesini varsayılan durumuna geri yüklemek için diğer seçeneklere tıklayın ve Varsayılan görselleri geri yükle’yi seçin.To restore the visualization pane to default, click more options and select Restore default visuals.

Görselleştirme bölmesini varsayılan durumuna geri yükleme

Görselleştirme türünü değiştirmeChange the visualization type

Verilerinize en çok hangisinin uyduğunu görmek için görselleştirme türünü değiştirmeyi deneyin.Try changing the type of visualization to see which works best with your data.

Görselleştirmeyi sabitlemePin the visualization

Power BI hizmetinde görselleştirmeyi istediğiniz hale getirdikten sonra kutucuk olarak bir panoya sabitleyebilirsiniz.In Power BI service, when you have the visualization the way you want it, you can pin it to a dashboard as a tile. Raporda kullanılmakta olan görselleştirmeyi sabitledikten sonra değiştirirseniz panodaki kutucuk değişmez.If you change the visualization being used in the report after you pin it, the tile on the dashboard doesn't change. Bu bir çizgi grafiğiyse, siz raporda Halka Grafik olarak değiştirseniz bile çizgi grafiği olarak kalır.If it was a line chart, it stays a line chart, even if you changed it to a Doughnut chart in the report.

Sınırlamalar ve önemli noktalarLimitations and considerations

  • Veri kaynağına ve alan sayısına (ölçüler veya sütunlar) bağlı olarak, görsel yavaş yüklenebilir.Depending on the data source and the number of fields (measures or columns), a visual may load slowly. Hem okunabilirlik hem de performans nedeniyle görsellerin toplam 10-20 toplam alanla sınırlanması önerilir.We recommend limiting visuals to 10-20 total fields, both for readability and performance reasons.

  • Görseller için üst sınır 100 alandır (ölçü veya sütun).The upper limit for visuals is 100 fields (measures or columns). Görseliniz yüklenemezse alanların sayısını azaltın.If your visual fails to load, reduce the number of fields.

Sonraki adımlarNext steps