Rapor görselleştirmesini kopyalayıp yapıştırmaCopy and paste a report visualization

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerlidir:İşletme kullanıcıları için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Bu makalede, bir görseli kopyalamanın ve yapıştırmanın iki farklı yolu ele alınmaktadır.This article covers two different ways to copy and paste a visual.

 • rapordaki bir görseli kopyalayın ve bunu başka bir rapor sayfasına yapıştırın (rapor için düzenleme izinleri gerektirir)copy a visual in a report and paste it onto another report page (requires editing permissions for the report)

 • Power BI’daki bir görselin resmini panonuza kopyalayın ve diğer uygulamalara yapıştırın (Power BI hizmetinde ve mobil cihazlarda kullanılabilir, Power BI Desktop’ta kullanılamaz)copy an image of a visual from Power BI to your clipboard, and paste it into other applications (available in the Power BI service and mobile, unavailable in Power BI Desktop)

Aynı rapor içinde kopyalayıp yapıştırmaCopy and paste within the same report

Power BI raporlarındaki görseller raporun bir sayfasından aynı rapordaki aynı sayfaya veya farklı bir sayfaya kopyalanabilir.Visuals in Power BI reports can be copied from one page in the report to the same page or different page in the same report.

Bir görselleştirmeyi kopyalamak ve yapıştırmak için raporda düzenleme iznine sahip olmanız gerekir.Copying and pasting a visualization requires edit permissions to the report. Power BI hizmetinde raporu Düzenleme Görünümü’nde açmanız gerekir.In the Power BI service, this means opening the report in Editing View.

Panolardaki görselleştirmeler kopyalanıp Power BI raporlarına veya diğer panolara yapıştırılamaz.Visualizations on dashboards can't be copied and pasted into Power BI reports or other dashboards.

 1. En az bir görselleştirmeye sahip bir rapor açın.Open a report that has at least one visualization.

 2. Görselleştirmeyi seçin ve Ctrl +C tuşlarıyla kopyalayıp Ctrl +V tuşlarıyla yapıştırın.Select the visualization and use Ctrl +C to copy, and Ctrl +V to paste.

  kopyalayıp yapıştırmayı gösteren kısa video

Bir görseli görüntü olarak panonuza kopyalamaCopy a visual as an image to your clipboard

Power BI raporundan veya panosundan bir görüntü paylaşmak istediğiniz oldu mu?Have you ever wanted to share an image from a Power BI report or dashboard? Artık görseli Power BI hizmetinden veya mobil cihazlardan kopyalayabilir ve yapıştırmayı destekleyen başka bir uygulamaya yapıştırabilirsiniz.Now you can copy the visual from the Power BI service or mobile and paste it into any other application that supports pasting.

Görselin statik bir görüntüsünü kopyaladığınızda, meta verilerle birlikte görselin bir kopyasını alırsınız.When you copy a static image of a visual, you get a copy of the visual along with the metadata. Buna aşağıdakiler dahildir:This includes:

 • Power BI raporuna veya panosuna geri dönen bağlantılink back to the Power BI report or dashboard
 • raporun veya panonun başlığıtitle of the report or dashboard
 • görüntünün gizli bilgiler içerip içermediğiyle ilgili uyarınotice if the image contains confidential information
 • Son güncellenme zaman damgasılast updated time stamp
 • görsele uygulanan filtrelerfilters applied to the visual

Pano kutucuğundaki kopyaCopy from a dashboard tile

 1. Power BI hizmetini açın ve kopyalamak istediğiniz panoya gidin.Open the Power BI service and navigate to the dashboard you want to copy from.

 2. Görselin sağ üst köşesinden Diğer seçenekler(...) ve ardından Görseli görüntü olarak kopyala 'yı seçin.From the upper right corner of the visual, select More options(...) and choose Copy visual as image.

  Görseli görüntü olarak kopyala simgesi görüntülendi

 3. Görselinizi kopyalamaya hazır iletişim kutusu göründüğünde Panoya kopyala 'yı seçin.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  Panoya kopyala seçeneğine sahip iletişim kutusu

 4. Görseliniz hazır olduğunda, CTRL + V kullanarak veya sağ tıklayıp > Yapıştır'ı seçerek başka bir uygulamaya yapıştırın.When your visual is ready, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görseli Microsoft Word'e yapıştırdık.In the screenshot below, we've pasted the visual into Microsoft Word.

  Word’e yapıştırılan görsel

Rapor görselindeki kopyaCopy from a report visual

 1. Power BI hizmetini açın ve kopyalamak istediğiniz rapora gidin.Open the Power BI service and navigate to the report you want to copy from.

 2. Görselin sağ üst köşesinden Görseli görüntü olarak kopyala simgesini seçin.From the upper right corner of the visual, select the icon for Copy visual as image.

  Görseli görüntü olarak kopyala seçeneğini gösteren ekran görüntüsü

 3. Görselinizi kopyalamaya hazır iletişim kutusu göründüğünde Panoya kopyala 'yı seçin.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  Panoya kopyala seçeneğine sahip iletişim kutusu

 4. Görseliniz hazır olduğunda, CTRL + V kullanarak veya sağ tıklayıp > Yapıştır'ı seçerek başka bir uygulamaya yapıştırın.When your visual is ready, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görseli bir e-postaya yapıştırdık.In the screenshot below, we've pasted the visual into an email.

  Outlook'a yapıştırılan görsel

 5. Rapora uygulanmış bir veri duyarlılığı etiketi varsa, kopyala simgesini seçtiğinizde bir uyarı alırsınız.If there is a data sensitivity label applied to the report, you'll receive a warning when you select the copy icon.

  duyarlı veri uyarısı

  Yapıştırılan görselin altındaki meta verilere bir duyarlılık etiketi eklenir.And, a sensitivity label will be added to the metadata below the pasted visual.

  gizli bilgi etiketine sahip görsel

Bir görseli görüntü olarak kopyalama kullanımını yönetmeManage use of copying a visual as an image

İçeriğe sahipseniz veya kiracının yöneticisiyseniz, bir rapordaki veya panodaki görselin görüntü olarak kopyalanıp kopyalanamayacağını denetleyebilirsiniz.If you own the content or are an administrator of the tenant, you can control whether a visual can be copied as an image from a report or dashboard.

Belirli bir görsel için görüntü olarak kopyalamayı devre dışı bırakmaDisable copy as an image for a specific visual

Kullanıcıların belirli bir görseli kopyalayabilmesini istemiyorsanız Power BI hizmetinde kopyala simgesini bu görselden kaldırabilirsiniz.If you don't want users to be able to copy a specific visual, you can remove the copy icon from that visual in the Power BI service.

 1. Boya rulosu simgesini seçin ve Biçimlendirme bölmesini açın.Select the paint roller icon to open the Formatting pane.

 2. Görsel biçimlendirme kartını açın.Open the Visual formatting card.

 3. Görsel üst bilgi ’ye gitmek için aşağı kaydırın, kartı genişletin ve Kopyala simgesi 'ni kapatın.Scroll down to Visual header , expand the card, and toggle off Copy icon.

  boya rulosu ve kopyala simgesi seçildi

 4. Görsel üst bilgi ayarını bulamazsanız, Rapor ayarları ’nın altındaki modern görsel üst bilgi seçeneğini açın.If you can't find the Visual header setting, turn on the modern visual header option under Report settings.

  modern görsel üst bilgiyi etkinleştir seçildi

 5. Değişiklikleri kaydet.Save changes. Gerektiği gibi yeniden paylaşın ve yeniden yayımlayın.Reshare and republish as needed.

Bir kullanıcı grubu için görüntü olarak kopyalamayı devre dışı bırakmaDisable copy as an image for a group of users

İçeriğe sahipseniz veya kiracının yöneticisiyseniz, görselleri kimlerin kopyalayabileceğini denetleyebilirsiniz.If you own the content or are an administrator of the tenant, you can control who can copy visuals. Bu ayar, kullanıcının Power BI kiracısında eriştiği tüm içerikler için görseli görüntü olarak kopyalamayı devre dışı bırakır.This setting disables copying visual as image for all content the user accesses in the Power BI tenant.

 1. Yönetici Portalı’na gidin.Navigate to the Admin Portal.

 2. Kiracı ayarları altında Dışarı aktarma ve paylaşım ayarları 'nı seçin.Under Tenant settings , select Export and sharing settings.

  Görselleri kopyala ve yapıştır seçeneğini etkinleştirme

 3. Seçili kullanıcı gruplarınız için Görselleri kopyala ve yapıştır ’ı devre dışı bırakın.Disable Copy and paste visuals , for your selected user groups.

 4. Değişiklikleri kaydettiğinizde belirtilen gruplar, Power BI’ın tamamında Görseli görüntü olarak kopyala seçeneğini kullanamaz.Save changes, and the specified groups will not be able to use Copy visual as image throughout Power BI.

Önemli noktalar ve sorun gidermeConsiderations and troubleshooting

kopya kullanılamıyor

S: Resim olarak kopyala seçeneğini görmüyorumQ: I don't see the Copy as image option
Y: Power BI Desktop kullanıyorsanız bu özellik henüz kullanılamazA: If you're using Power BI Desktop, this feature is not yet available
S: Kopyala simgesi neden bir görselde devre dışıdır?Q: Why is the Copy icon disabled on a visual?
Y: Şu anda yerel Power BI görsellerini ve Sertifikalı Görselleri destekliyoruz.A: We currently support native Power BI visuals and Certified Visuals. Aşağıdakiler dahil belirli görseller için sınırlı destek vardır:There is limited support for certain visuals including:

 • ESRI ve diğer Harita görselleriESRI and other Map visuals
 • Python görselleriPython visuals
 • R görselleriR visuals
 • PowerAppsPowerApps
 • Sertifikalı olmayan özel görseller: Özel görselinizin desteklenmesi için özel görselinizi onaylama hakkında daha fazla bilgi edinin.Non-certified custom visuals For your custom visual to be supported, learn more about how to certify your custom visual.

S: Görselim neden doğru şekilde yapıştırmıyor?Q: Why is my visual not pasting correctly?
Y: Görseli görüntü olarak kopyalama ile ilgili aşağıdakilerin dahil olduğu sınırlamalar vardır:A: There are limitations around copy visual as an image, including:

 • Özel görseller içinFor custom visuals
  • Uygulanan temalar ve renkler içeren görsellerVisuals with applied themes and colors
  • Yapıştırırken kutucuk ölçeklendirmeTile scaling when pasting
  • Animasyonlar içeren özel görsellerCustom visuals with animations
 • Kısıtlamaları kopyalamaCopying constraints
  • Yeni sabitlenmiş bir pano kutucuğu kopyalanamazCannot copy a freshly pinned dashboard tile
  • Kullanıcılar, OData filtreleri ve kişisel yer işaretleri gibi yapışkan durumlara sahip içeriğe yeniden yönlendirilemezCannot redirect users to content with Odata filters and sticky states such as personal bookmarks
 • Panodan HTML biçimli içerikleri yapıştırmak için sınırlı desteğe sahip uygulamalar, görselden kopyalanmış her şeyi işleyemeyebilirApplications with limited support for pasting HTML-formatted content from the clipboard may not render everything that was copied from the visual

Sonraki adımlarNext steps

Power BI raporlarındaki görselleştirmeler hakkında daha fazla bilgiMore about Visualizations in Power BI reports

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community