Akıllı anlatı özetleri oluşturma (önizleme)Create smart narrative summaries (preview)

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerli değildir:Tüketiciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Not

Akıllı anlatı görselleri hem Power BI Desktop hem de Power BI hizmetinde oluşturulup görüntülenebilir.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Bu makaledeki adımlar ve gösterimler Power BI Desktop’tan alınmıştır.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Akıllı anlatı görselleştirmesi, görselleri ve raporları hızlıca özetlemenize yardımcı olur.The smart narrative visualization helps you quickly summarize visuals and reports. Özelleştirebileceğiniz ilgili ve yenilikçi içgörüler sunar.It provides relevant innovative insights that you can customize.

Bir raporun sağ tarafındaki akıllı anlatı özetini gösteren ekran görüntüsü.

Raporlarınızda akıllı anlatı özetlerini kullanarak ana fikirlere dikkat çekebilir, eğilimleri belirleyebilir ve dil ile biçimi belirli bir hedef kitleye göre düzenleyebilirsiniz.Use smart narrative summaries in your reports to address key takeaways, to point out trends, and to edit the language and format for a specific audience. PowerPoint'e raporunuzun ana fikirlerini içeren bir ekran görüntüsü yapıştırmak yerine her yenileme sonrasında güncelleştirilen anlatılar ekleyebilirsiniz.In PowerPoint, instead of pasting a screenshot of your report's key takeaways, you can add narratives that are updated with every refresh. Hedef kitleniz verileri anlamak, ana fikirlere daha hızlı bir şekilde ulaşmak ve verileri başkalarına açıklamak için özetleri kullanabilir.Your audience can use the summaries to understand the data, get to key points faster, and explain the data to others.

Not

Akıllı anlatı özelliği önizleme aşamasında olduğundan kullanmak için etkinleştirmeniz gerekir.Because the smart narrative feature is in preview, you must turn it on if you want to use it. Power BI'da Dosya > Seçenekler ve Ayarlar > Seçenekler > Önizleme Özellikleri'ne gidin.In Power BI, go to File > Options and Settings > Options > Preview features. Ardından Akıllı anlatı görseli'ni seçin.Then select Smart narrative visual.

Power BI seçeneklerini gösteren ekran görüntüsü.

Kullanmaya başlayınGet started

Akıllı anlatıları nasıl kullanacağınızı gösteren Justyna'yı izleyin ve sonrasında videonun altında bulunan öğreticiyi kullanarak kendiniz deneyin.Watch Justyna show you how to use smart narratives, then try it out yourself using the tutorial, below the video. Bu öğreticiyi takip etmek için çevrimiçi satış senaryosunu konu alan örnek dosyayı indirebilirsiniz.To follow along with this tutorial, download the sample file of an online-sales scenario.

Otomatik özet oluşturmak için Görselleştirmeler bölmesinde Akıllı anlatı simgesini seçin.In the Visualizations pane, select the Smart narrative icon to automatically generate a summary.

Görselleştirmeler bölmesini gösteren ekran görüntüsü.

Sayfadaki tüm görselleri temel alan bir anlatı görürsünüz.You see a narrative that's based on all of the visuals on the page. Örnek dosyada akıllı anlatılar rapordaki gelir, web sitesi ziyareti ve satış görsellerinin otomatik bir özetini oluşturabilir.For example, in the sample file, smart narratives can automatically generate a summary of the report's visuals that address revenue, website visits, and sales. Power BI, eğilimleri otomatik olarak analiz ederek gelirin ve ziyaret sayısının paralel olarak arttığını gösterir.Power BI automatically analyzes trends to show that revenue and visits have both grown. Hatta büyüme oranını (bu örnekte yüzde 72) bile hesaplar.It even calculates growth, which in this case is 72 percent.

Akıllı anlatı özeti oluşturma işlemini gösteren ekran görüntüsü.

Bir görselleştirmeden akıllı anlatı oluşturmak için üzerinde sağ tıkayıp Özetle'yi seçin.To generate a smart narrative of a visualization, right-click it and then select Summarize. Örneğin buradaki dosyada farklı işlemleri gösteren dağılım grafiğini özetlemeyi deneyin.For example, in the sample file, try summarizing a scatter chart that shows various transactions. Power BI verileri analiz eder ve işlem başına en yüksek gelirle en yüksek işlem sayısına sahip şehri veya bölgeyi gösterir.Power BI analyzes the data and shows which city or region has the highest revenue per transaction and the highest number of transactions. Akıllı anlatı ayrıca bu ölçümler için beklenen değer aralığını da gösterir.The smart narrative also shows the expected range of values for these metrics. Çoğu şehrin işlem başına 45 TL'nin altında kazandırdığını ve 10'dan az işleme sahip olduğunu görebilirsiniz.You see that most cities produce less than $45 per transaction and have fewer than 10 transactions.

Dağılım grafiğini özetleyen bir akıllı anlatıyı gösteren ekran görüntüsü.

Özeti düzenlemeEdit the summary

Akıllı anlatı özeti, yüksek oranda özelleştirilebilir niteliktedir.The smart narrative summary is highly customizable. Metin kutusu komutlarını kullanarak yeni metin ekleyebilir veya var olan metni düzenleyebilirsiniz.You can edit or add to the existing text by using the text box commands. Örneğin, metni kalın yapabilir veya rengini değiştirebilirsiniz.For example, you can make the text bold or change its color.

Araç çubuğundaki metin biçimlendirme komutlarını gösteren ekran görüntüsü.

Özeti özelleştirmek veya kendi içgörülerinizi eklemek için dinamik değerleri kullanın.To customize the summary or add your own insights, use dynamic values. Metni mevcut alanlarla ve ölçümlerle eşleyebilir veya metne eşlemek üzere yeni bir ölçüm tanımlamak için doğal dili kullanabilirsiniz.You can map text to existing fields and measures or use natural language to define a new measure to map to text. Örneğin bu dosyaya iade edilen ürün sayısı hakkında bilgi eklemek için bir değer ekleyin.For example, to add information about the number of returned items in the sample file, add a value.

Değer adı yazarken Soru-Cevap görselinde olduğu gibi öneriler arasından seçim yapabilirsiniz.As you type a value name, you can choose from a list of suggestions as you do in a Q&A visual. Dolayısıyla Soru-Cevap görselinde verilerinizle ilgili soru sormaya ek olarak Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) kullanmadan kendi hesaplamalarınızı oluşturabilirsiniz.So, in addition to asking questions of your data in a Q&A visual, you can now create your own calculations without even using Data Analysis Expressions (DAX).

Akıllı anlatı görselleştirmesi için dinamik değer oluşturma adımını gösteren ekran görüntüsü.

İsterseniz dinamik değerleri biçimlendirebilirsiniz.You can also format dynamic values. Örneğin bu dosyada değerleri para birimi olarak gösterebilir, ondalık basamak sayısını belirtebilir ve binlik ayıracı seçebilirsiniz.For example, in the sample file, you can show values as currency, specify decimal places, and choose a separator for thousands.

Dinamik değer biçimlendirme adımını gösteren ekran görüntüsü.

Dinamik bir değeri biçimlendirmek için özetten istediğiniz değeri seçin. Kullanabileceğiniz düzenleme seçenekleri Gözden Geçirme sekmesinde görüntülenir. Alternatif olarak metin kutusunda düzenlemek istediğiniz değerin yanında bulunan Düzenle düğmesini seçin.To format a dynamic value, select the value in the summary to see your editing options on the Review tab. Or in the text box, next to the value that you want to edit, select the edit button.

Değer sekmesinin seçili olduğu metin kutusunu gösteren ekran görüntüsü.

Önceden tanımlanan değerleri gözden geçirmek, silmek veya yeniden kullanmak için Gözden Geçirme sekmesini de kullanabilirsiniz.You can also use the Review tab to review, delete, or reuse previously defined values. Değeri özete eklemek için artı işaretini (+) kullanın.Select the plus sign (+) to insert the value into the summary. Ayrıca Gözden Geçirme sekmesinin en altında bulunan seçeneği etkinleştirerek otomatik oluşturulan değerleri de gösterebilirsiniz.You can also show automatically generated values by turning on the option at the bottom of the Review tab.

Bazen akıllı anlatılarda gizli özet simgesi görünür.Sometimes a hidden-summary symbol appears in the smart narrative. Bu simge, geçerli verilerin ve filtrelerin bu değer için bir sonuç üretmediğini belirtir.It indicates that current data and filters produce no result for the value. İçgörü olmadığında özet boş olur.A summary is empty when no insights are available. Örneğin bu dosyanın çizgi grafiğindeki çizgi düz olduğunda yüksek ve düşük değerlerin özeti boş olabilir.For example, in the sample file's line chart, a summary of high and low values might be empty when the chart's line is flat. Ancak diğer koşullarda özet görünebilir.But the summary might appear under other conditions. Gizli özet simgeleri yalnızca özeti düzenlemeye çalıştığınızda görünür.Hidden-summary symbols are visible only when you try to edit a summary.

Akıllı anlatı özetindeki iki gizli özet simgesini gösteren ekran görüntüsü.

Görsel etkileşimlerVisual interactions

Özetler dinamiktir.A summary is dynamic. Çapraz filtreleme yaptığınızda otomatik olarak hem oluşturulmuş metni hem de dinamik değerleri güncelleştirir.It automatically updates the generated text and dynamic values when you cross-filter. Örneğin, bu dosyadaki halka grafikte elektronik ürünlerini seçerseniz raporun geri kalanı çapraz filtrelenir ve özet de elektronik ürünlerine odaklanmak amacıyla çapraz filtrelenmiş olur.For example, if you select electronics products in the sample file's donut chart, the rest of the report is cross-filtered, and the summary is also cross-filtered to focus on the electronics products.

Bu durumda, ziyaretler ve gelirlerin farklı eğilimleri vardır. Dolayısıyla özet metni, eğilimleri yansıtacak şekilde güncelleştirilir.In this case, the visits and revenues have different trends, so the summary text is updated to reflect the trends. Eklediğimiz iade sayısı değeri 4196 TL güncelleştirilir.The count-of-returns value that we added is updated to $4196. Boş özetler de çapraz filtreleme yaptığınızda güncelleştirilebilir.Empty summaries can be updated when you cross-filter.

Grafikte yapılan seçimin özette çapraz filtreleme yapabileceğini gösteren ekran görüntüsü.

Daha gelişmiş filtreleme işlemleri de yapabilirsiniz.You can also do more advanced filtering. Örnek dosyada birden çok ürüne ait eğilimleri gösteren görseli inceleyin.For example, in the sample file, look at the visual of trends for multiple products. Yalnızca belirli bir çeyrekteki eğilimi görmek istiyorsanız ilgili veri noktalarını seçerek özeti ilgili eğilime göre güncelleştirebilirsiniz.If you're interested only in a trend for a certain quarter, then select the relevant data points to update the summary for that trend.

Bir eğilim satırı seçerek özeti yalnızca ilgili eğilimi gösterecek şekilde filtreleme işlemini gösteren ekran görüntüsü.

SınırlamalarLimitations

Akıllı anlatı özelliği aşağıdaki işlevleri desteklemez:The smart narrative feature doesn't support the following functionality:

  • Panoya sabitlemePinning to a dashboard
  • Dinamik değerlerin ve koşullu biçimlendirmenin (örneğin, veri bağlantılı başlık) kullanılmasıUsing dynamic values and conditional formatting (for example, data bound title)
  • Azure Analysis Services, şirket içi ASAzure Analysis Services, on-premises AS
  • KPI'ler, kartlar, çoklu satır kartları, haritalar, tablolar, matrisler, R görselleri veya Python görselleri, özel görsellerKPIs, cards, multiple-row cards, maps, tables, matrices, R visuals or Python visuals, custom visuals
  • Diğer sütunlar tarafından gruplanmış sütunlar içeren ve veri grubu alanını temel alan görsellerSummaries of visuals whose columns are grouped by other columns and for visuals that are built on a data group field
  • Görselde çapraz filtrelemeCross-filtering out of a visual
  • Dinamik değerleri yeniden adlandırma veya otomatik oluşturulmuş dinamik değerleri düzenlemeRenaming dynamic values or editing automatically generated dynamic values
  • Soru-Cevap aritmetiği ve genel toplam yüzdesi gibi anlık hesaplamalar içeren görsellerin özetleriSummaries of visuals that contain on-the-fly calculations like QnA arithmetic and percentage of grand total
  • Hesaplama gruplarıCalculation groups