PowerApps'te denetim ekleme ve yapılandırmaAdd and configure a control in PowerApps

Doğrudan, araç çubuğundan, Özellikler sekmesinden veya formül çubuğundan uygulamanıza çeşitli kullanıcı arabirimi öğeleri ekleyin ve bunlara ilişkin görünüm ile davranış unsurlarını yapılandırın.Add a variety of UI elements to your app, and configure aspects of their appearance and behavior directly, from the toolbar, in the Properties tab, or in the formula bar. Bu kullanıcı arabirimi öğelerine denetim adı verilirken, yapılandırdığınız unsurlar ise özellik olarak adlandırılır.These UI elements are called controls, and the aspects that you configure are called properties.

ÖnkoşullarPrerequisites

 1. PowerApps’e kaydolun, yükleyin, açın ve sonra kaydolmak için kullandığınız kimlik bilgilerini sağlayarak oturum açın.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 2. PowerApps Studio'daki Dosya menüsünde (sol kenarın yakınında) bulunan Yeni seçeneğine tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Dosya menüsündeki Yeni seçeneği

 3. Boş uygulama kutucuğunda Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.On the Blank app tile, click or tap Phone layout.

  Sıfırdan uygulama oluşturma

 4. Tanıtım turuna katılmak isteyip istemediğiniz sorulursa PowerApps arabiriminin temel alanlarını öğrenmek için İleri’ye tıklayın veya dokunun (ya da Atla’ya tıklayın veya dokunun).If you're prompted to take the intro tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps interface (or click or tap Skip).

  Tanıtım turunun açılış ekranı

  Sağ üst köşede bulunan soru işareti simgesine tıklayarak veya dokunarak ve sonra Tanıtım turuna katıl’a tıklayarak veya dokunarak tura istediğiniz zaman katılabilirsiniz.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Denetim eklemeAdd a control

Sırasıyla araç çubuğunun Ekle sekmesine, bir kategoriye ve ardından istediğiniz denetime tıklayarak veya dokunarak çeşitli kategorilerde denetimler ekleyebilirsiniz.You can add any control in a variety of categories by clicking or tapping the Insert tab of the toolbar, clicking or tapping a category, and then clicking or tapping the control that you want. Bu bölümde, ekleyebileceğiniz denetim türlerini ve bu türleri nerede bulabileceğinizi öğrenmek için her bir kategorideki denetimleri gözden geçirin.In this section, review the controls in each category to get familiar with the types of controls that you can add and where you might find each type.

 • Ekle sekmesinde, aşağıdaki kategorilerden herhangi birine ve ardından, eklemek istediğiniz denetime tıklayın veya dokunun:On the Insert tab, click or tap any of these categories, and then click or tap the control that you want to add:

  Metin: Etiket, Metin girişi, HTML metni ve Kalem girişiText: Label, Text input, HTML Text, Pen input
  Denetimler: Düğme, Açılan menü, Tarih seçici, Liste kutusu, Onay kutusu, Radyo, Geçiş, Kaydırıcı, Derecelendirme ve ZamanlayıcıControls: Button, Drop down, Date picker, List box, Check box, Radio, Toggle, Slider, Rating, Timer
  Galeri: Dikey, Yatay, Esnek yükseklik, Boş dikey, Boş yatay ve Boş esnek yükseklikGallery: Vertical, Horizontal, Flexible height, Blank vertical, Blank horizontal, Blank flexible height
  Veri tablosuData table
  Formlar: Düzenleme, Görüntüleme ve Varlık formuForms: Edit, Display, Entity form
  Medya: Görüntü, Kamera, Barkod, Video, Ses, Mikrofon, Resim ekleMedia: Image, Camera, Barcode, Video, Audio, Microphone, Add picture
  Grafikler: Sütun grafiği, Çizgi grafik, Pasta grafiğiCharts: Column chart, Line chart, Pie chart
  SimgelerIcons

İpucu: Denetimler için daha fazla alana ihtiyacınız olursa başka bir ekran ekleyin.Tip: If you need more space for controls, add another screen.

Doğrudan bir denetimi yapılandırmaConfigure a control directly

Bu yordamda bir Etiket denetimi ekleyecek ve yapılandıracaksınız, ancak aynı ilkelerin çoğunu başka denetimlere de uygulayabilirsiniz.In this procedure, you'll add and configure a Label control, but you can apply many of the same principles to other controls.

 1. Ekle sekmesine ve ardından Etiket'e tıklayın veya dokunun.Click or tap the Insert tab, and then click or tap Label.

  Ekle sekmesi

  Bir denetim eklediğinizde, söz konusu denetim varsayılan olarak seçilir.When you add a control, it's selected by default. Mevcut bir denetime tıklayarak veya dokunarak da söz konusu denetimi seçebilirsiniz.You can also select an existing control by clicking or tapping it. Bir denetim seçildiğinde etrafı bir seçim kutusuyla çevrilir ve diğer kullanıcı arabirimi alanları, seçilen denetimi yapılandırmanıza olanak sağlayacak şekilde değişir.When a control is selected, a selection box surrounds it, and other areas of the UI change so that you can configure the selected control. Örneğin, seçili bir Etiket denetimi aşağıdaki grafiğe benzer.For example, a selected Label control resembles this graphic.

  Seçili bir etiket

  Önemli: Bir denetim seçili durumdayken başka bir denetimi veya ekranın boş bir alanını seçtiğinizde birinci öğenin seçimi kaldırılır.Important: If a control is selected when you select another control or a blank area of the screen, the first element is no longer selected.

 2. Seçim kutusunun sağ kenarındaki bir tutamacı sola sürükleyerek Etiket denetimini daraltın.Make the Label control narrower by dragging a handle on the right edge of the selection box to the left. (Ortadaki tutamaç yalnızca ekranı yakınlaştırdığınızda görüntülenir.)(The middle handle appears only if you zoom in.)

  Yeniden boyutlandırılan bir etiket

  Bu konu başlığının ilerleyen kısımlarında açıklandığı gibi, bir denetimin Height veya Width özelliğini ya da her iki özelliği birden değiştirerek de denetimi yeniden boyutlandırabilirsiniz.You can also resize a control by modifying its Height, Width, or both properties, as this topic describes later.

 3. Seçim kutusunu sürükleyerek (veya bu konu başlığının ilerleyen kısmında açıklandığı gibi X ya da Y özelliğini veya her iki özelliği birden değiştirerek) Etiket denetimini taşıyın.Move the Label control by dragging the selection box itself (or by modifying the X, Y, or both properties, as this topic describes later).
 4. Etiket denetiminde görüntülenen metne üç kez tıklayın ve Hello, world yazın.Triple-click the text that appears in the Label control, and then type Hello, world.

  Özel metin içeren bir etiket

  Bu konu başlığının ilerleyen kısmında açıklandığı gibi, bu denetimin Text özelliğini ayarlayarak da bu metni değiştirebilirsiniz.You can also modify this text by setting the Text property of this control, as this topic describes later.

Bir denetimi araç çubuğundan yapılandırmaConfigure a control from the toolbar

Bir denetimi araç çubuğundan yapılandırarak, denetimi doğrudan yapılandırmaya kıyasla daha fazla seçenek belirtebilirsiniz.By configuring a control from the toolbar, you can specify a wider variety of options than you can by configuring a control directly.

 1. Etiket denetimi seçili durumdayken araç çubuğunun Giriş sekmesine tıklayın veya dokunun.With the Label control selected, click or tap the Home tab of the toolbar.

  Giriş sekmesi

 2. Dolgu'ya ve ardından deniz mavisi gibi bir renge tıklayın veya dokunun.Click or tap Fill, and then click or tap a color such as aquamarine.

  Dolgu seçeneği

  Etiket denetimi seçiminizi yansıtır.The Label control reflects your selection.

  Deniz mavisi dolgulu bir etiket

 3. Metnin boyutunu ve yazı tipi ailesini değiştirin (örneğin, 18 punto GeorgiaChange the font family and the size of the text (for example, to 18 pt. olarak).Georgia).

  Yazı tipi denetimleri

  Etiket denetimi seçiminizi yansıtır.The Label control reflects your selection.

  18 punto Georgia

 4. Etiket sekmesine, VerticalAlign özelliğine ve ardından Top'a tıklayın veya dokunun.Click or tap the Label tab, click or tap VerticalAlign, and then click or tap Top.

  Metin kutusu sekmesi

  Etiket denetimi seçiminizi yansıtır.The Label control reflects your selection.

  Kutunun en üstüne hizalanmış bir metin içeren etiket

Bir denetimi Özellikler sekmesinden yapılandırmaConfigure a control from the Properties tab

Özellikler sekmesini kullanarak, bir denetimi formül yazmadan yapılandırabilirsiniz.By using the Properties tab, you can configure a control without writing a formula. Bu yordamda, başka bir Etiket denetimi ekleyecek ve yapılandıracaksınız; ancak aynı ilkelerin çoğunu diğer denetimlere de uygulayabilirsiniz.In this procedure, you'll add and configure another Label control, but you can apply many of the same principles to other controls.

 1. Bu konu başlığının önceki kısımlarında açıklandığı gibi, başka bir Etiket denetimi ekleyin.Add another Label control as described earlier in this topic.
 2. Yeni denetim seçili durumdayken, sağ bölmedeki Özellikler sekmesine tıklayın veya dokunun.With the new control selected, click or tap the Properties tab in the right-hand pane.

  Özellikler bölmesi

 3. Metin kutusuna Özellikler sekmesi yazın.In the Text box, type Properties tab.

  Özellikler bölmesi Etiket Metni

  Etiket denetimi, girilen metni gösterir.The Label control shows the entered text.

  Özellikler bölmesi tuval Metni

 4. Özellikler bölmesinde Dolgu simgesine ve ardından bir renge tıklayın veya dokunun.Click or tap the Fill icon in the Properties panel, and then click or tap a color.

  Özellikler bölmesi renk Metni

  Etiket denetimi seçiminizi yansıtır.The Label control reflects your selection.

  Özellikler bölmesi tuval rengi

 5. Özellikler bölmesinde Color özelliğine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Color property in the properties panel.

  Özellikler bölmesi özelliği

  Color özelliğinin değeri, formül çubuğunda vurgulanır.The value of the Color property is highlighted in the formula bar.

  Özellikler bölmesi özellik ifadesi

  1. İkinci Etiket denetimine tıklayarak veya dokunarak ve ardından Delete tuşuna basarak bu denetimi silin.Delete the second Label control by clicking or tapping it and then pressing Delete.

Bir denetimi formül çubuğunda yapılandırmaConfigure a control in the formula bar

Doğrudan, Özellikler sekmesinden veya araç çubuğundan ayarlayamadığınız özellikleri formül çubuğunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.By using the formula bar, you can set properties that you can't set directly, in the Properties tab, or from the toolbar. Örneğin, bir kullanıcı denetime tıkladığında veya dokunduğunda görüntülenmeyen, ancak denetimin üzerine geldiğinde görüntülenen bir araç ipucu ayarlayabilirsiniz.For example, you can set a tooltip that appears when a user points to the control but doesn't click or tap it. Uygulamanızın gücünü artıran karmaşık formüller de belirtebilirsiniz.You can also specify complicated formulas that increase the power of your app.

Bu konu başlığının önceki kısımlarında yaptığınız her değişiklik, yapılandırdığınız denetim için bir özellik değerini güncelleştirmiştir.Each change that you made earlier in this topic updated the value of a property for the control that you configured.

 • Denetimi yeniden boyutlandırdığınızda Width özelliğini değiştirmiş olursunuz.When you resized the control, you changed its Width property.
 • Denetimi taşıdığınızda X ve Y özelliklerini değiştirmiş olursunuz.When you moved the control, you changed its X and Y properties.
 • Denetimin görüntülediği metni değiştirdiğinizde Text özelliğini değiştirmiş olursunuz.When you changed the text that the control displays, you changed its Text property.

Bir denetimi doğrudan, Özellikler sekmesinden veya araç çubuğundan yapılandırmak yerine, söz konusu özelliği özellik listesinden seçip formül çubuğunda bir değer belirterek de özelliğin değerini güncelleştirebilirsiniz.Instead of configuring a control directly, in the Properties tab, or from the toolbar, you can also update the value of a property by selecting it in the property list and then specifying a value in the formula bar. Bu yaklaşımı uygularsanız bir özelliği alfabetik olarak arayabilir ve daha çeşitli türlerde değer belirtebilirsiniz.By taking this approach, you can search for a property alphabetically, and you can specify more types of values.

 1. Kalan Etiket denetimi seçili olacak şekilde, özellik listesinde Text özelliğine tıklayın veya dokunun ve ardından formül çubuğuna tırnak işaretleriyle birlikte "My Company Name" yazın.With the remaining Label control selected, click or tap Text in the property list, and then type "My Company Name" (including the quotation marks) in the formula bar.

  Bir etiketteki sabit değerli dize

  Bir metin dizesini tırnak işaretleri içine aldığınızda bu dizenin tam olarak yazdığınız şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş olursunuz.When you surround a string of text with quotation marks, you specify that it should be treated exactly as you typed it. Alternatif olarak, bir özelliğin değerini bir formül olarak ayarlayabilirsiniz.As an alternative, you can set the value of a property to a formula.

 2. Etiket denetimi seçili olacak şekilde, özellik listesinde Text özelliğine tıklayın veya dokunun ve ardından formül çubuğuna tırnak işaretleri olmadan Today() yazın.With the Label control selected, click or tap Text in the property list, and then type Today() (without quotation marks) in the formula bar.

  Denetim, geçerli tarihi gösterir.The control shows the current date.

  Today işlevi

  İpucu: Çeşitli yöntemlerle tarih ve saatleri biçimlendirebilir, ayrıca bu biçimler üzerinde hesaplamalar gerçekleştirebilirsiniz.Tip: You can format dates and times in various ways, in addition to performing calculations on them.

İki denetimi birbiriyle etkileşim kuracak şekilde yapılandırmaConfigure two controls to interact with each other

Bu yordamda, bir onay kutusu ekleyeceksiniz ve mevcut etiketinizi yalnızca onay kutusu seçili olduğunda görüntülenecek şekilde yapılandıracaksınız.In this procedure, you'll add a check box and then configure the label that you already have to appear only when the check box is selected.

 1. Ekle sekmesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Insert tab.

  Ekle sekmesi

 2. Denetimler'e ve ardından Onay kutusu'na tıklayın veya dokunun.Click or tap Controls, and then click or tap Check box.

  Onay kutusu ekleme

 3. Onay kutusu denetimini, Etiket denetiminin altında görüntülenecek şekilde taşıyın ve Onay kutusu denetiminin Text özelliğini, Show text görüntülenecek şekilde ayarlayın.Move the Check box control so that it appears below the Label control, and set the Text property of the Check box control so that Show text appears.

  Onay kutusunu yapılandırma

 4. Onay kutusu denetimi seçili durumdayken, bu denetimin, Özellikler sekmesinin hemen üzerinde bulunan adına tıklayın veya dokunun ve ardından MyCheckbox yazın.With the Check box control still selected, click or tap its name just above the Properties tab, and then type MyCheckbox

  Onay kutusunu yeniden adlandırma

 5. Etiket denetimine tıklayarak veya dokunarak denetimi seçin.Click or tap the Label control to select it.
 6. Özellikler sekmesindeki Visible özelliğine tıklayın veya dokunun.On the Properties tab, click or tap the Visible property.

  Visible özelliği

 7. Formül çubuğundaki true değerini silin ve şu formülü yazın veya yapıştırın:In the formula bar, delete true, and then type or paste this formula:

  If(MyCheckbox.Value = true, true, false)If(MyCheckbox.Value = true, true, false)

  Bu If işlevi, etiketin yalnızca onay kutusu seçili olduğunda görüntüleneceğini belirtir.This If function states that the label should appear only when the check box is selected. Onay kutusunun işareti kaldırılmış olduğundan Etiket denetimi kaybolur (seçim kutusu dışında).Because the check box is cleared, the Label control disappears (except for the selection box).

  Visible formülü

 8. Onay kutusu denetimine seçim kutusunu eklemek için bu denetime tıklayın veya dokunun ve ardından onay işareti eklemek için tekrar tıklayın ya da dokunun.Click or tap the Check box control to add the selection box to it, and then click or tap it again to add a check mark.

  Etiket yeniden görüntülenir:The Label reappears:

  Onay kutusu seçildiğinde etiket görüntülenir

 9. Etiket denetimini gizlemek için Onay kutusu denetiminin işaretini kaldırın.Clear the Check box control to hide the Label control.

  Onay kutusunun işareti kaldırıldığında etiket kaybolur

Bu örnek temel bir örnektir, ancak basitten karmaşığa kadar uzanan bir veya daha fazla formül oluşturarak uygulamanızın davranışını ve görünümünü yapılandırabilirsiniz.This example is basic, but you can configure the behavior and appearance of your app by building one or more formulas from simple to complex.

Bir ekranı veya denetimi yeniden adlandırmaRename a screen or a control

Bir ekranı veya denetimi yeniden adlandırarak, okunması ve düzenlenmesi daha kolay formüller oluşturabilirsiniz.By renaming a screen or control, you can build formulas that are easier to read and maintain.

 1. Yeniden adlandırmak istediğiniz denetime veya ekrana tıklayın ya da dokunun.Click or tap the screen or the control that you want to rename.
 2. Sağ bölmede, denetimin adına (Özellikler sekmesinin hemen üzerinde) tıklayın veya dokunun ve ardından istediğiniz adı yazın.In the right-hand pane, click or tap the name of the control (just above the Properties tab), and then type the name that you want.

  Onay kutusunu yeniden adlandırma

Bir ekranı veya denetimi bulma ve seçmeFind and select a screen or a control

Gizlenmiş de olsa veya başka bir denetimle çakışıyor da olsa bir ekranı ya da denetimi, sol bölmede arayarak bulabilir ve seçebilirsiniz.You can find and select a screen or a control, even if it's hidden or overlaps with another control, by searching for it in the left-hand pane. Bu bölmede, uygulamadaki her bir ekranın küçük resmi veya hiyerarşik görünümü ve içerdiği denetimler gösterilir.This pane shows either a thumbnail of each screen in the app or a hierarchical view of each screen and the controls that it contains.

 • Küçük resimler ve hiyerarşik görünüm arasında geçiş yapmak için bölmenin sağ üst köşesindeki bir simgeye tıklayın veya dokunun.To switch between the thumbnails and the hierarchical view, click or tap an icon in the upper-right corner of the pane.

  Görünümler arasında geçiş yapma

 • Bir denetimi bulmak için bir veya daha fazla karakter yazarak, yazdığınız metni içeren denetim adlarını vurgulayın.To find a control, type one or more characters to highlight the control names that contain the text that you typed.

  Bir arama sonucuna tıklar veya dokunursanız uygulamada söz konusu denetimi seçersiniz.If you click or tap a search result, you select that control in the app.

  Ağaç görünümünde arama

 • Bir ekranı yukarı veya aşağı taşımak, çoğaltmak, silmek ya da yeniden adlandırmak için, ekrana sağ tıklayın (veya yanındaki üç nokta simgesine tıklayın ya da dokunun) ve ardından istediğiniz seçeneğe tıklayın veya dokunun.To move a screen up or down, duplicate it, delete it, or rename it, right-click it (or click or tap the ellipsis next to it), and then click or tap the option that you want.

  Ağaç görünümü bağlam menüsü

 • Bir denetimi kopyalamak/yapıştırmak, silmek veya yeniden adlandırmak için, denetime sağ tıklayın (ya da yanındaki üç nokta simgesine tıklayın veya dokunun) ve ardından istediğiniz seçeneğe tıklayın ya da dokunun.To copy/paste a control, delete it, or rename it, right-click it (or click or tap the ellipsis next to it), and then click or tap the option that you want.