PowerApps'te bir veri bağlantısı eklemeAdd a data connection in PowerApps

PowerApps'teki bir uygulamaya veya sıfırdan oluşturduğunuz bir uygulamaya veri bağlantısı ekleyebilirsiniz.In PowerApps, add a data connection to an existing app or to an app that you're building from scratch. Bu konu başlığında PowerApps Studio kullanılmıştır ancak Bağlantıları yönetme konu başlığında belirtildiği gibi powerapps.com sayfasını da kullanabilirsiniz.In this topic, you use PowerApps Studio, but you can also use powerapps.com, as the Manage connections topic describes.

Uygulamanızın veri bağlantısı SharePoint, Salesforce, OneDrive veya diğer birçok veri kaynağından birine bağlanabilir.Your app's data connection can connect to SharePoint, Salesforce, OneDrive, or one of many other data sources.

Bu makaleden sonraki adımınız, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde ilgili veri kaynağındaki verileri uygulamanızda görüntülemek ve oradan yönetmek olacaktır:Your next step after this article is to display and manage data from that data source in your app, as in these examples:

 • OneDrive’a bağlanın ve Excel çalışma kitabındaki verileri uygulamanızdan yönetin.Connect to OneDrive, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Twilio’ya bağlanın ve uygulamanızdan bir SMS iletisi gönderin.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.
 • SQL Server'a bağlanın ve uygulamanızdan bir tabloyu güncelleştirin.Connect to SQL Server, and update a table from your app.

ÖnkoşullarPrerequisites

PowerApps’e kaydolun, yükleyin, açın ve sonra kaydolmak için kullandığınız kimlik bilgilerini sağlayarak oturum açın.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

Veri bağlantılarının arka planıBackground on data connections

Çoğu PowerApps uygulaması, bulut hizmetlerinde depolanan ve Veri Kaynakları olarak adlandırılan harici bilgileri kullanır.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Buna örnek olarak OneDrive İş uygulamasında depolanan bir Excel dosyasında yer alan tablo verilebilir.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Uygulamalar, Bağlayıcıların yardımıyla bu veri kaynaklarına erişebilir.Apps are able to access these data sources by using Connectors.

En çok kullanılan veri kaynakları, veri almak ve depolamak için kullanabileceğiniz tablolardır.The most common data sources are tables, which you can use to retrieve and store information. Veri kaynağı bağlayıcılarını kullanarak Microsoft Excel çalışma kitapları, SharePoint listeleri, SQL tabloları ve diğer birçok biçimden veri okuyabilir ve yazabilirsiniz. Bu öğeler de OneDrive İş, Dropbox ve SQL Server gibi bulut hizmetlerinde depolanabilir.You can use connectors to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services such as OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Tablo haricinde e-posta, takvimler, Twitter ve bildirimler veri kaynağı olarak kullanılabilir.Data sources other than tables include email, calendars, Twitter, and notifications.

Galeri, Form görüntüle ve Form düzenle denetimlerini kullanarak bir veri kaynağında veri okuma ve yazma işlemi gerçekleştirebilen bir uygulamayı kolayca oluşturabilirsiniz.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it's easy to create an app that reads and writes data from a data source. Başlamak için Veri formlarını anlama makalesini okuyun.To get started, read the article Understand data forms.

Bağlantı eklemeAdd a connection

 1. Dosya menüsündeki (ekranın sol kenarının yakınında) Yeni’ye tıklayın veya dokunun.Click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Dosya menüsündeki Yeni seçeneği

 2. Boş uygulama kutucuğunda Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.On the Blank app tile, click or tap Phone layout .

  Sıfırdan uygulama oluşturma

 3. Orta bölmede verilere bağlan'a tıklayın veya dokunun.In the center pane, click or tap connect to data.

 4. Veri bölmesindeki bağlantı listesinde istediğiniz giriş mevcutsa tıklayarak veya dokunarak girişi uygulamaya ekleyin.If the list of connections in the Data pane includes the one that you want, click or tap it to add it to the app. Değilse sonraki adıma geçin.Otherwise, skip to the next step.

  Veri kaynağı ekleme

 5. Bağlayıcı listesini görüntülemek için Yeni bağlantı'ya tıklayın veya dokunun.Click or tap New connection to display a list of connectors.

  Bağlantı ekleme

 6. Bağlayıcı listesini oluşturmak istediğiniz bağlantı türü (örneğin, Office 365 Outlook) görünene kadar kaydırın ve göründüğünde bu bağlantı türüne tıklayın veya dokunun.Scroll through the list of connectors until the type of connection that you want to create appears (for example, Office 365 Outlook), and then click or tap it.

  Bağlantı seçme

 7. Bağlantıyı oluşturmak ve uygulamanıza eklemek için Oluştur'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Create to both create the connection and add it to your app.

  Microsoft Translator gibi bazı bağlayıcılar ek adımlar gerektirmez ve bunlardaki verileri hemen görüntüleyebilirsiniz.Some connectors, such as Microsoft Translator, require no additional steps, and you can show data from them immediately. Diğer bağlayıcılar kimlik bilgilerini sağlamanızı, belirli bir veri kümesini belirtmenizi ya da diğer adımları uygulamanızı ister.Other connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. Örneğin, SharePoint ve SQL Server’ı kullanabilmeniz için ek bilgiler gerekir.For example, SharePoint and SQL Server require additional information before you can use them.

Veri kaynağını görüntüleme veya değiştirmeView or change a data source

Bir uygulamayı güncelleştiriyorsanız Item özelliğine sahip olan bir galeride, formda veya başka bir denetimde görünen veri kaynağını tanımlamak veya değiştirmek isteyebilirsiniz.If you're updating an app, you might need to identify or change the source of data that appears in a gallery, a form, or another control that has an Item property. Örneğin, başkasının oluşturduğu uygulama üzerinde çalışıyor veya uzun bir süre önce yapılandırdığınız veri kaynağını hatırlamak istiyor olabilirsiniz.For example, you might be working on an app that someone else created, or you might want to remind yourself of a data source that you configured a while ago.

 1. Veri kaynağını tanımlamak istediğiniz denetimi seçin.Select the control for which you want to identify the data source.

  Örneğin, sol kenardaki hiyerarşik ekran ve kontrol listesinde tıklayarak veya dokunarak bir galeriyi (galeri içindeki bir kontrolü değil) seçin.For example, select a gallery (not a control within the gallery) by clicking or tapping it in the hierarchical list of screens and controls near the left edge.

  Veri kaynağının adı sağ bölmede bulunan Özellikler sekmesinde görünür.The name of the data source appears on the Properties tab of the right-hand pane.

  Özellikler sekmesindeki veri kaynağı

 2. Veri kaynağı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak veya üzerinde değişiklik yapmak için sağ bölmedeki Veri öğesine tıklayın veya dokunun.To show more information about the data source or change it, click or tap Data in the right-hand pane.

  Veri bölmesi

 3. Veri kaynağını değiştirmek için yanındaki aşağı oka tıklayın veya dokunun ve ardından başka bir kaynak seçin veya oluşturun.To change the data source, click or tap the down arrow next to the data source, and then choose or create another source.

Sonraki adımlarNext steps