PowerApps'te multimedya dosyalarını kullanmaUsing multimedia files in PowerApps

Bu konu başlığında multimedya dosyalarını uygulamanıza eklemek, kalem çizimlerini bir veri kaynağına yüklemek ve bir veri kaynağındaki görüntüleri uygulamanızda göstermek için yapmanız gerekenler gösterilmektedir.This topic shows you how to embed multimedia files in your app, upload pen drawings to a data source, and show images from a data source in your app. Bu konu başlığında kullanılan veri kaynağı, OneDrive İş üzerindeki bir Excel dosyasıdır.The data source used in this topic is an Excel file in OneDrive for Business.

ÖnkoşullarPrerequisites

PowerApps'e kaydolun ve yükleyin.Sign up for PowerApps, and install it. PowerApps'i açtığınızda, kaydolurken kullandığınız kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.When you open PowerApps, sign in using the same credentials that you used to sign up.

Dosyadan veya buluttan medya eklemeAdd media from a file or the cloud

Eklenecek medya dosyasının türünü (görüntü, video veya ses gibi) belirleyebilirsiniz.You can choose the kind of media file to add (for example, images, video, or audio).

 1. İçerik sekmesinde Medya'yı seçin.On the Content tab, select Media.

 2. Medya'nın altında Görüntüler, Videolar veya Ses'i ve ardından Gözat'ı seçin:Under Media, select Images, Videos, or Audio, and then select Browse:

  Medyaya göz atma

 3. Eklemek istediğiniz dosyayı seçip 'ı seçin.Select the file that you want to add, and then select Open.

  Bilgisayarınızdaki Resimler klasörü açılır ve buradaki resimlerden birini seçebilir veya başka bir klasöre gidebilirsiniz.The Pictures folder on your computer opens, and you can select an image from there or navigate to another folder.

 4. Dosya ekleme işlemini tamamladığınızda varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.When you finish adding files, press Esc to return to the default workspace.

 5. Ekle sekmesinde Medya'yı ve ardından Görüntü, Video veya Ses'i seçin:On the Insert tab, select Media, and then select Image, Video, or Audio:

  Medya türü seçme

 6. Görüntü denetimi eklediyseniz Image özelliğini eklediğiniz dosya olarak ayarlayın:If you added an image control, set its Image property to the file that you added:

  Görüntü özelliğini ayarlama

  Not

  Uzantı kullanmadan yalnızca dosya adını tek tırnak içinde yazın.Specify the file name only, without the extension, inside single quotes.

 7. Video veya ses denetimi eklediyseniz Media özelliğini, eklediğiniz dosya olarak ayarlayın:If you added a video or audio control, set its Media property to the file that you added:

  Medya özelliğini ayarlama

  Not

  YouTube videosu oynatmak için video denetiminin Media özelliğini ilgili URL çift tırnak içinde olacak şekilde ayarlayın.Play a YouTube video by setting the Media property of a video control to the appropriate URL, enclosed in double quotation marks.

Azure Media Services'den medya eklemeAdd media from Azure Media Services

 1. Azure Media Services hesabınızda AMS > Ayarlar > Varlıklar yolunu izleyerek video varlığınızı karşıya yükleyin ve yayımlayın.From your Azure Media Services account, upload and publish your video asset from AMS > Settings > Assets.

 2. Video yayımlandıktan sonra URL'sini kopyalayın.After the video is published, copy its URL.

 3. PowerApps'te Ekle > Medya yolunu izleyerek Video denetimini ekleyin.From PowerApps, add the Video control from Insert > Media.

 4. Media özelliğini kopyaladığınız URL olarak ayarlayın.Set the Media property to the URL that you copied.

  Bu grafikte gösterildiği gibi Azure Media Services tarafından desteklenen tüm akış URL'lerini kullanabilirsiniz:As this graphic shows, you can choose any streaming URL that Azure Media Services supports:

  Medya özelliğini ayarlama

Uygulamanıza buluttan görüntü eklemeAdd images from the cloud to your app

Bu senaryoda görüntüleri bir bulut depolama hesabı olan OneDrive İş üzerine kaydedersiniz.In this scenario, you save images in a cloud storage account, OneDrive for Business. Görüntülerin yolunu içeren bir Excel tablosu kullanarak görüntüleri uygulamanızdaki bir galeri denetiminde gösterirsiniz.You use an Excel table to contain the path to the images, and you display the images in a gallery control in your app.

Bu senaryoda birkaç .jpeg dosyası içeren CreateFirstApp.zip dosyası kullanılır.This scenario uses the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

Not

Excel dosyasında bulunan görüntü yollarında eğik çizgi kullanılmalıdır.The path to these images in the Excel file must use forward slashes. PowerApps, görüntü yollarını bir Excel tablosuna kaydettiğinde ters eğik çizgi kullanır.When PowerApps saves image paths in an Excel table, the path uses backslashes. Bu türdeki bir tabloda bulunan görüntü yollarını kullanıyorsanız Excel tablosundaki yolları ters eğik çizgi yerine eğik çizgi kullanacak şekilde değiştirin.If you use image paths from such a table, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. Aksi halde görüntüler açılmaz.Otherwise, the images won't display.

 1. CreateFirstApp.zip dosyasını indirin ve Assets klasörünü bulut depolama hesabınıza ayıklayın.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.

 2. Assets klasörünün adını Assets_images olarak değiştirin.Rename the Assets folder to Assets_images.

 3. Bir Excel elektronik tablosunda tek sütunlu bir tablo oluşturun ve şu verileri ekleyin:In an Excel spreadsheet, create a one-column table, and fill it with the following data:

  Jackets tablosu

 4. Tabloya Jackets adını, Excel dosyasına da Assets.xlsx adını verin.Name the table Jackets, and name the Excel file Assets.xlsx.

 5. Uygulamanızda Jackets tablosunu veri kaynağı olarak ekleyin.In your app, add the Jackets table as a data source.

 6. Yalnızca görüntü denetimi ekleyin (Ekle sekmesi > Galeri) ve Items özelliğini Jackets olarak ayarlayın:Add an Image only control (Insert tab > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Items özelliği

  Galeri, görüntüleri içerecek şekilde otomatik olarak güncelleştirilir:The gallery is automatically updated with the images:

  Ceket görüntüleri

  Items özelliğini ayarladığınızda Excel tablosuna otomatik olarak PowerAppsId adlı bir sütun eklenir.When you set the Items property, a column named PowerAppsId is automatically added to the Excel table.

  Excel tablosunda görüntü yolu aynı zamanda görüntü URL'si de olabilir.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Flooring Estimates örnek olarak verilebilir.An example is the Flooring Estimates sample file. Bu dosyayı bulut depolama hesabınıza indirebilir, FlooringEstimates tablosunu uygulamanıza veri kaynağı olarak ekleyebilir ve galeri denetimini FlooringEstimates olarak ayarlayabilirsiniz.You can download it to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. Galeri, görüntüleri içerecek şekilde otomatik olarak güncelleştirilir.The gallery is automatically updated with the images.

Kalem çizimlerini buluta yüklemeUpload pen drawings to the cloud

Bu senaryoda kalem çizimlerini veri kaynağınız olan OneDrive İş konumuna yüklemeyi ve çizimlerin burada nasıl depolandığını öğreneceksiniz.In this scenario, you learn how to upload pen drawings to your data source, OneDrive for Business, and examine how the drawings are stored there.

 1. Excel'de A1 hücresine Image [image] yazın.In Excel, add Image [image] to cell A1.

 2. Aşağıdaki adımları uygulayarak bir tablo oluşturun:Create a table using the following steps:

  1. A1 hücresini seçin.Select cell A1.

  2. Ekle şeridindeki Tablo seçeneğini belirleyin.On the Insert ribbon, select Table.

  3. İletişim kutusunda Tablom üst bilgi satırı içeriyor'u ve ardından Tamam'ı seçin.In the dialog box, select My table has headers, and then select OK.

   Tablo oluşturma

   Excel dosyanızı tablo biçimine dönüştürdünüz.Your Excel file is now in a table format. Excel'de tablo biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Verileri tablo olarak biçimlendirme.See Format the data as a table for more information about table formatting in Excel.

  4. Tabloyu Drawings olarak adlandırın:Name the table Drawings:

   Tabloya Drawings adını verin

 3. Excel dosyasını OneDrive İş hesabınıza SavePen.xlsx adıyla kaydedin.Save the Excel file to OneDrive for Business as SavePen.xlsx.

 4. PowerApps'te boş uygulama oluşturun.In PowerApps, create a blank app.

 5. Uygulamanızda OneDrive İş hesabını veri kaynağı olarak ekleyin:In your app, add the OneDrive for Business account as a data source:

  1. Görünüm sekmesine ve ardından Veri kaynakları'na tıklayın veya dokunun.Click or tap the View tab, and then click or tap Data sources.

  2. Veri kaynağı ekle'ye ve ardından OneDrive İş'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Add data source, and then click or tap OneDrive for Business.

  3. SavePen.xlsx dosyasına tıklayın veya dokunun.Click or tap SavePen.xlsx.

  4. Çizimler tablosunu seçin ve ardından Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Select the Drawings table, and then click or tap Connect.

   Bağlan

   Drawings tablosu veri kaynağı olarak listelendi.Now, the Drawings table is listed as a data source.

 6. Ekle sekmesinde Metin'i ve ardından Kalem girişi'ni seçin.On the Insert tab, select Text, and then select Pen input.

 7. Yeni denetime MyPen adını verin:Rename the new control MyPen:

  Yeniden adlandır

 8. Ekle sekmesinden bir Düğme denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:On the Insert tab, add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})

 9. Görüntü galerisi denetimi ekleyin (Ekle sekmesi > Galeri) ve Items özelliğini Drawings olarak ayarlayın.Add an Image gallery control (Insert tab > Gallery), and set its Items property to Drawings. Galeri denetiminin Image özelliği ThisItem.Image olacak şekilde otomatik olarak ayarlanır.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  Denetimleri ekranınız aşağıdakine benzer olacak şekilde ayarlayın:Arrange the controls so that your screen resembles the following:

  Örnek ekran

 10. F5 tuşuna basın veya Önizleme (Press F5, or select Preview ( Önizleme düğmesi ) seçin.).

 11. MyPen içinde çizim yapıp düğmeyi seçin.Draw something in MyPen, and then select the button.

  Galeri denetimindeki ilk görüntüde çiziminiz görüntülenir.The first image in the gallery control displays what you drew.

 12. Çiziminize ekleme yapın ve düğmeyi seçin.Add something else to your drawing, and select the button.

  Galeri denetimindeki ikinci görüntüde çiziminiz görüntülenir.The second image in the gallery control displays what you drew.

 13. Esc tuşuna basarak önizleme penceresini kapatın.Close the preview window by pressing Esc.

  Bulut depolama hesabınızda otomatik olarak bir SavePen_images klasörü oluşturulur.In your cloud storage account, a SavePen_images folder has been automatically created. Bu klasörde kaydedilen görüntüler bulunur ve dosya adı olarak kimlikleri kullanılır.This folder contains your saved images with IDs for their file names. Klasörü göstermek için F5 tuşuna basarak tarayıcı penceresini yenilemeniz gerekebilir.To show the folder, you may need to refresh the browser window by, for example, pressing F5.

  SavePen.xlsx dosyasındaki Image sütunu, yeni görüntülerin yolunu belirtir.In SavePen.xlsx, the Image column specifies the path to the new images.

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

Kuruluşunuzda Excel verileri paylaşma hakkında bilgi için bu sınırlamaları gözden geçirin.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

Daha fazla bilgi içinFor more information

Uygulamanızı tarayıcı penceresi ve telefon olmak üzere farklı platformlarda test etmeyi unutmayın.Be sure to test your app on different platforms, including in a browser window and on a phone.

Farklı bir veri kaynağına doğrudan multimedya yükleme işlemini içeren gelişmiş senaryolar hakkında daha fazla bilgi için bkz. görüntü yakalama hakkında uzman ipuçları ve karşıya görüntü yüklemek için kullanılan özel bağlayıcılar.For information about more advanced scenarios that involve uploading multimedia directly to a different data source, see image capture pro tips and custom connectors for image upload.

Bir veri kaynağına dosya yüklemenin başka bir yolu da Patch işlevini kullanmaktır.Another way to upload files to a data source is to use the Patch function.