Liste kutusu, açılan liste veya radyo düğmeleri eklemeAdd a list box, a drop-down list, or radio buttons

PowerApps'te liste kutusu, açılan liste ve radyo düğmeleri olmak üzere çoklu seçim ve tekli seçim seçenekleri bulunur.PowerApps includes multi-select and single-select options, including a list box, a drop-down list, and radio buttons. Bu konu başlığında bu denetimleri ekleyip bir Table formülü kullanarak listeler oluşturacağız.In this topic, we add these controls and use a Table formula to build the lists. Listedeki bir öğe seçildiğinde diğer denetimler güncelleştirilecek.When an item is selected in the list, it updates other controls.

 

ÖnkoşullarPrerequisites

Liste kutusu eklemeAdd a list box

 1. Ekle sekmesinde Denetimler'i ve ardından Liste kutusu'nu seçin:On the Insert tab, select Controls, and then select List box:

 2. Liste kutusu denetiminin adını MyListBox olarak değiştirin:Rename the List box control to MyListBox:

 3. Items özelliğini aşağıdaki ifade olarak ayarlayın:Set its Items property to the following expression:
  ["circle","triangle","rectangle"]

  Tasarımcı ekranınız aşağıdakine benzer olacaktır:Your designer looks similar to the following:

 4. Ekle sekmesinde Simgeler'i seçin, daireyi seçin ve Liste kutusu denetiminin altına taşıyın:On the Insert tab, select Icons, select the circle, and move it under the List box control:

 5. Bir üçgen ve bir dikdörtgen ekleyip şekilleri Liste kutusu denetimi altında bir satır oluşturacak şekilde düzenleyin:Add a triangle and a rectangle, and then arrange the shapes in a row under the List box control:

 6. Şekillerin Visible özelliğini aşağıdaki işlevlere ayarlayın:Set the Visible property of the following shapes to the following functions:

  ŞekilShape Visible işlevinin değeriSet Visible function to
  dairecircle If("circle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  üçgentriangle If("triangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  dikdörtgenrectangle If("rectangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
 7. Oluşturduğunuz özellikleri önizleyin .Preview what you've created . Liste kutusu denetiminde farklı şekiller seçin.Select the different shapes in the List box control. Yalnızca seçtiğiniz şekil veya şekiller görünür.Only the shape or shapes that you select appear. Ekrana geri dönmek için Esc tuşuna basın veya X simgesini seçin.Press Esc or select the X to go back to your screen.

Bu adımlarda bir ifade kullanarak Liste kutusu denetiminde bir öğe listesi oluşturdunuz.In these steps, you used an expression to create a list of items in a List box control. Liste kutusu denetiminde seçtiğiniz öğeye bağlı olarak farklı şekiller görüntülenir.Depending on what you choose in the List box control, different shapes are displayed. Bunu işinizdeki diğer öğelere de uygulayabilirsiniz.You can apply this to other elements within your business. Örneğin, bir Liste kutusu denetimi kullanarak ürün resimlerini, ürün açıklamalarını ve benzer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.For example, you can use a List box control to display product images, product descriptions, and so on.

Radyo düğmesi eklemeAdd radio buttons

 1. Giriş sekmesinde Yeni Ekran'ı seçin.On the Home tab, select New Screen.
 2. Ekle sekmesinde Denetimler'i ve ardından Radyo'yu seçin.On the Insert tab, select Controls, and then select Radio.

 3. Radyo denetimini Choices olarak adlandırın ve Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Rename the Radio control to Choices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]

  Gerekirse tüm seçenekleri göstermek için denetimin boyutunu ayarlayın.If needed, resize the control to show all the options.

 4. Ekle sekmesinde Simgeler'i ve ardından daireyi seçin.On the Insert tab, select Icons, and then select the circle.
 5. Dairenin Fill özelliğini şu işleve ayarlayın:Set the Fill property of the circle to the following function:
  If(Choices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), Choices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), Choices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

  Bu formülde dairenin rengi, seçtiğiniz radyo düğmesine göre değişir.In this formula, the circle changes its color depending on which radio button you choose.

 6. Radyo denetiminin altındaki daireyi hareket ettirin, örneğin:Move the circle under the Radio control, as in this example:

 7. Oluşturduğunuz özellikleri önizleyin .Preview what you've created: . Dairenin rengini değiştirmek için farklı bir radyo düğmesi seçin.Select a different radio button to change the color of the circle. Ekrana geri dönmek için Esc tuşuna basın veya X simgesini seçin.Press Esc or select the X to go back to your screen.

Açılan liste eklemeAdd a drop-down list

 1. Bir ekran ve ardından bir Açılan menü denetimi ekleyin.Add a screen, and then add a Drop down control.

 2. Denetimi DDChoices olarak adlandırın ve Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Rename the control to DDChoices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"] ["red","green","blue"]
 3. Bir daire ekleyin, Açılan menü denetiminin altına taşıyın ve dairenin Fill özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a circle, move it below the Drop down control, and set the circle's Fill property to this formula:
  If(DDChoices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), DDChoices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), DDChoices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))
 4. Oluşturduğunuz özellikleri önizleyin .Preview what you've created: . Dairenin rengini değiştirmek için farklı seçenekleri belirleyin.Select the different options to change the color of the circle.