PowerApps'te anında iletme bildirimi göndermeSend a push notification in PowerApps

Anında iletme bildirimleri, tüketici ve iş senaryolarına yönelik olarak mobil uygulamalarda özellikle uygulama kullanıcılarının dikkatini çekme ve önemli görevleri önceliklendirmelerine yardımcı olma amacıyla kullanılır.Push notifications are used in mobile apps for consumer and business scenarios primarily to engage app users and help them prioritize key tasks. PowerApps'te PowerApps Notification bağlayıcısını kullanarak bildirim gönderebilirsiniz.In PowerApps, you can send notifications by using the PowerApps Notification connector. PowerApps'te oluşturduğunuz tüm uygulamalara yerel anında iletme bildirimi gönderebilirsiniz.You can send native push notifications to any app that you create in PowerApps. İleride yeni bildirim türleri eklemeyi planlıyoruz.We plan to add more notification types in the future.

Anında iletme bildirimi örneği

Aşağıdaki senaryolarda uygulamanıza anında iletme bildirimi ekleyebilirsiniz:Add a push notification to your app if:

 • Kullanıcılarınızın bir durumdan anında haberdar olmalarını istediğinizde.Your users need to know information immediately.
 • Kullanıcılarınızın uygulamanızı kullanarak önceden yüklenmiş bir bağlamda önemli görevleri tamamlamaları gerektiğinde.Your users must complete important tasks by using your app, in a preloaded context.
 • Belirli aralıklarla kullanıcılarınızın dikkatini çekmeniz gerektiğinde veya kullanıcılarınızın belirli bir bağlamda uygulamaya girmesini istediğinizde.You want to engage your users on a specific interval, or you need users to enter the app in a specific context.

Not

Anında iletme bildirimlerini almak için tüm kullanıcıların uygulamayı PowerApps Mobile'da bir kez açmış olması veya uygulamayı Dynamics 365'teki AppSource'tan edinmiş olması gerekir.To receive push notifications, each user must have opened the app in PowerApps Mobile once or gotten the app from AppSource in Dynamics 365.

Başlamadan önceBefore you start

Katkıda Bulunan iznine sahip olduğunuz bir uygulamada PowerApps Notification bağlantısı ekleyin.In an app for which you have the Contributor permission, add a PowerApps Notification connection. Uygulamanız yoksa hızlı bir şekilde şablondan uygulama oluşturabilir ve varsayılan olarak gerekli izne sahip olabilirsiniz.If you don't already have an app, you can quickly create one from a template, and you'll have the required permission by default. Başvurulan öğreticide ve burada Olay Yönetimi şablonunu temel alan bir uygulama kullanılmıştır.That tutorial and this one use an app based on the Case Management template.

Bir akıştan bildirim göndermeSend a notification from a flow

Not

Bir akıştan tetiklediğiniz anında iletme bildirimini şu an için tek seferde yalnızca bir kullanıcıya veya bir güvenlik grubuna gönderebilirsiniz.If you trigger a push notification from a flow, you can send the notification to only one user or security group at a time currently.

 1. Microsoft Flow uygulamasında anında iletme bildiriminin gönderileceği zamanı belirten bir tetikleyici oluşturun.In Microsoft Flow, create a trigger that specifies when the push notification is sent.

  Örneğin, Common Data Service içindeki Case varlığına bir kayıt eklendiğinde bildirim göndermek isteyebilirsiniz.For example, you might want to send a notification when a record is added to the Case entity in the Common Data Service.

  Common Data Service tetikleyicisi ile akış oluşturma işleminin ekran görüntüsü

 2. PowerApps Notification bağlayıcısını kullanarak akış için bir eylem oluşturun ve bildirim göndermek istediğiniz uygulamanın Uygulama Kimliğini girin.Create an action for the flow by using the PowerApps Notification connector, and enter the App ID of the app to which you want to send notifications.

  Bağlantının adını da senaryonuza uygun şekilde değiştirebilirsiniz.You can also rename the connection to reflect your scenario.

  Bu anında iletme bildirimlerini alacak bir PowerApps bağlantısı oluşturma işleminin ekran görüntüsü

 3. (isteğe bağlı) Uygulama açıldığında (kullanıcı, anında iletme bildirimine dokunduğunda) parametreleri geçirin.(optional) Pass parameters to the app when it opens (after the user taps the push notification).

  Buradaki örnekte seçilen kişi için Olay Kimliği ve İlk Sahip alanlarını geçiriyoruz.In our example, we pass along the Case ID and Initial Owner fields for the selected contact.

  Anında iletme bildirimine isteğe bağlı parametre geçirme işleminin ekran görüntüsü

Bir uygulamadan bildirim göndermeSend a notification from an app

Bir uygulamadan diğerine veya kendisine anında iletme bildirimi gönderebilirsiniz.You can send a push notification from one app to another or to the same app.

 1. PowerApps uygulamasında anında iletme bildirimleri göndermek istediğiniz uygulamaya gidin.In PowerApps, go to the app to which you want to send push notifications.
 2. Ayrıntılar sekmesinden uygulamanın Uygulama Kimliği değerini kopyalayın.On the Details tab, copy the App ID of that app.

  Uygulama Kimliğini alma

 3. Bağlantılar sekmesinde PowerApps Notification bağlayıcısının bir bağlantısını oluşturun ve önceki adımda kopyaladığınız uygulama kimliğini yapıştırın.On the Connections tab, create a connection to the PowerApps Notification connector, and paste in the app ID from the previous step.

  Bağlantı oluşturma

 4. Bağlantıyı tetiklemek için kullanılacak bağlantıyı ekleyin.Add the connection to the trigger app.

  Bu örnekte tetikleyici uygulama ile aynı uygulamayı kullanıyoruz.In our example, we use the same app as the trigger app. Olayı yeniden atayan kullanıcı aynı zamanda yeni olay sahibine bir anında iletme bildirimi gönderilmesini tetikler.The user who reassigns the case also triggers a push notification to the new case owner.

  Bağlantı ekleme

 5. Anında iletme bildirimi bağlantısından SendPushNotification metodunu çağırın.From the push notification connection, call the SendPushNotification method.

  Bu örnekte bildirimi bir formda OnSuccess özelliğini kullanarak tetikliyoruz.In our example, we trigger this notification by using the OnSuccess property in a form.

  PowerApps formülü

Kullanıcı, bildirime dokunduğunda belirli bir sayfayı ve bağlamı yüklemeLoad a specific page and context when a user taps the notification

Parametre geçirmePass parameters

Anında iletme bildiriminiz uygulamaya belirli parametreler geçirebilir.Your push notification can pass specific parameters to the app. Örneğin, CaseID değerini okumak için Param("CaseID") formülünü kullanabilirsiniz.For example, to read the CaseID value, use Param("CaseID"). Bu parametreyi hızlıca tanımlamak için uygulamanıza bir Etiket denetimi ekleyin.To quickly identify this parameter, add a Label control to your app. Bu denetimin Text özelliğini Param("CaseID") olarak ayarlayın.Set the Text property of that control to Param("CaseID"). Kullanıcı, uygulamayı Tüm uygulamalar listesinden açarsa değer boş olur.If the user opens the app from the All apps list, the value is empty. Kullanıcı, uygulamayı cihazda başka bir konumdan açarsa değer CaseID değerini yansıtır.If the user opens the app from another location on the device, the value is populated with the CaseID value.

Başlangıç sayfasını ayarlamaSet the start page

Uygulamanızı açılır açılmaz Olay ayrıntıları sayfası gibi bir ekranı açacak şekilde ayarlayabilirsiniz:You can set your app to open, for example, the Case details page as soon as the app opens:

 1. Zamanlayıcı denetimi ekleyin ve OnTimerEnd özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Timer control, and set its OnTimerEnd property to this formula:
  Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)
 2. (isteğe bağlı) Visible özelliğini false şeklinde ayarlayarak Zamanlayıcı denetimini gizleyebilirsiniz.(optional) Hide the Timer control by setting its Visible property to false.
 3. Ekranın OnVisible özelliğini Timer.Start() olarak ayarlayın.Set the OnVisible property of the screen to Timer.Start().

İpucu

Bildirim için uygulamada benzersiz bir ilk sayfa oluşturmak iyi bir uygulamadır:It's a good idea to create a unique first page in the app for the notification:

 1. Uygulamanızın önceden açmadığı boş bir sayfa oluşturun, Metin Girişi denetimi ekleyin ve timer.Duration değerini ayarlayın.Create an empty page that your app doesn't already open, add a Text Input control, and set its timer.Duration value.
 2. Uygulamayı oluşturduğunuzda zamanlayıcıyı sıfır harici bir değere ayarlayın.When you create the app, set the timer to a non-zero value. Uygulamayı yayımlamaya hazır olduğunuzda zamanlayıcıyı anında tetiklemek için değeri 0 olarak belirleyin.When you're ready to publish the app, set the value to 0 to immediately trigger the timer.

Söz dizimiSyntax

AdName AçıklamaDescription
SendPushNotificationSendPushNotification Bildirimin bağlantı ayarlarında belirtilmiş olan uygulamaya anında iletme bildirimi gönderir.Sends a push notification to the app that's specified in the connection settings for the notification.

ParametrelerParameters

AdName TürType AçıklamaDescription
recipientsrecipients Dize dizisi, gerekliString array, required Şunlardan oluşan bir liste:A list of:
 • Kullanıcıların veya güvenlik gruplarının e-posta adresleriEmail addresses for users or security groups
 • Azure Active Directory'deki kullanıcıların veya güvenlik gruplarının nesne kimlikleriObject IDs for users or security groups in Azure Active Directory
messagemessage Dize, gerekliString, required Anında iletme bildiriminin ileti gövdesi.The message body of the push notification.
openAppopenApp Boole, isteğe bağlıBoolean, optional Kullanıcı, anında iletme bildirimine dokunduğunda uygulamanın açılıp açılmayacağı bilgisi.Whether to open the app when the user taps the push notification.
paramsparams Parametreler, isteğe bağlıParameters, optional Bildirimle birlikte geçirilecek anahtar-değer parametreleri.Key-value parameters to pass with the notification. Bu parametrelere uygulama içinde ek işlemler uygulanarak belirli bir sayfa açılabilir ve belirli bir durum yüklenebilir.These can be further processed in the app to open a specific page and load a specific state.

Örnek formüllerSample formulas

Basit bir bildirim gönderin.Send a basic notification.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients: [""f60ccf6f-7579-4f92-967c-2920473c966b", 72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47],
 message: "A new case was assigned to you."
 }
)

Bir uygulamayı açan ve belirli parametreleri geçiren bir bildirim gönderin.Send a notification that opens an app and passes along specific parameters.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients:["email1@contoso.com", "email2@contoso.com"],
 message:"message in the notif toast",
 params:Table({key:"notificationKey", value:"The value for notificationKey"}),
 openApp:true
 }
)

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

 • Bildirimler şu anda Windows Phone için PowerApps Mobile uygulamasında gösterilmemektedir.Currently, notifications aren't displayed on PowerApps Mobile for Windows Phone.
 • Şu anda uygulamaları yalnızca bir web tarayıcısında çalıştıran kullanıcılar için anında iletme bildirimleri sunmuyoruz.Currently, we don't provide push notifications for users who run apps only in a web browser.
 • Bildirimlerde uygulamaya özel simge yerine PowerApps simgesi gösterilir.Notifications show the generic PowerApps icon instead of a specific app icon.
 • Microsoft Flow uygulamasını kullandığınızda tek seferde yalnızca bir alıcıya anında iletme bildirimi gönderebilirsiniz.When you use Microsoft Flow, you can send a push notification to only one recipient at a time.

Başvuru bilgileri için bkz. PowerApps Notification başvurusu.For reference information, see PowerApps Notification reference.