API bağlayıcısı geliştirme (PowerApps)Develop an API connector (PowerApps)

Bağlayıcı oluşturmanın birçok adımı vardır.Building a connector involves multiple steps. Başlamak için PowerApps'te sayfanın sağ üst köşesindeki Ayarlar düğmesine (dişli simgesi) tıklayın veya dokunun.To get started - in PowerApps, click or tap the Settings button (the gear icon) at the upper right of the page. Ardından Özel Bağlayıcılar'a tıklayın veya dokunun.Then click or tap Custom Connectors.

API bağlayıcılarını bulma

API'nizi tanımlamaDescribe your API

API bağlayıcıları bir HTTP API'sinin arabirimini tanımlama amacıyla OpenAPI standardı kullanılarak tanımlanır.API connectors are described using the OpenAPI standard for defining the interface of an HTTP API. Mevcut bir OpenAPI dosyasıyla oluşturmaya başlayabilir veya OpenAPI dosyasını sizin yerinize otomatik olarak oluşturan bir Postman Koleksiyonunu içeri aktarabilirsiniz.You can start building with an existing OpenAPI file, or you can import a Postman Collection, which auto-generates the OpenAPI file for you.

API diyagramınızı tanımlama

Bu API açıklamalarından birini kullanarak çalışmaya başlarsanız sihirbazdaki meta veri alanları otomatik olarak doldurulur.If you start from either of these API descriptions, the metadata fields in the wizard are auto-populated. Bunları dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.You can edit these at any time.

Güvenlik oluşturmaBuild security

Hizmetinizin desteklediği kimlik doğrulaması türünü seçin ve kimliğin hizmetinizle istemciler arasında düzgün şekilde çalışması için gerekli ek bilgileri sağlayın.Pick the authentication type supported by your service, and provide additional details to enable identity to flow appropriately between your service and any clients.

Güvenlik Diyagramı

Bağlayıcı güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about connector security.

Tetikleyici ve eylem oluşturmaBuild triggers and actions

  1. Bağlayıcınızın tetikleyicilerini ve eylemlerini oluşturmak için Tanım sekmesine geçin.To build the triggers and actions for your connector, switch to the Definition tab.

    Tanım Diyagramı

  2. Sihirbazı kullanarak yeni işlem ekleyebilir veya mevcut işlemlerin şemasını ve yanıtını düzenleyebilirsiniz.Using the wizard, you can add new operations or edit the schema and response for existing ones. Her işlemin General özellikleri, bağlayıcınızın son kullanıcı deneyimini denetlemenizi sağlar.The General properties for each operation enable you to control the end-user experience for your connector. Farklı işlem türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları kullanın:Learn more about the different types of operations using the links below:

  3. Son olarak Bağlayıcı oluştur'a tıklayarak veya dokunarak API bağlayıcısını kaydedin.Finally, click or tap Create connector to register the API connector.

Sihirbazda mevcut olmayan ek özellikler için lütfen condevhelp@microsoft.com ile iletişime geçin.For additional features not available in the wizard, please contact condevhelp@microsoft.com.

Bağlayıcıyı test etmeTest the connector

API bağlayıcınızı göndermeden önce bir veya daha fazla yöntemle test edin:Prior to submission, test your API connector in one or more ways:

  • API bağlayıcısı Test sihirbazını kullanarak her işlemi ayrıca çağırabilir, işlevlerini ve yanıt şemasını doğrulayabilirsiniz.Using the API connector Testing wizard, you can call each operation to verify its functionality and the response schema.
  • Microsoft Flow tasarımcısında API bağlayıcınızı kullanarak görsel olarak akış oluşturabilirsiniz.In the designer for Microsoft Flow, you can visually build flows using your API connector. Bu test yöntemi sayesinde bağlayıcınızın kullanıcı arabirimi işlevleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.This method of testing gives you visibility into the user interface functionality and features of your connector.
  • PowerApps Studio uygulamasında formül çubuğunu kullanarak her işlevi ayrıca çağırabilir ve yanıtı ekranınızdaki denetimlerle ilişkilendirebilirsiniz.In the PowerApps Studio, you can call each operation using the formula bar, and bind the response to controls on your screen.

Bu konu başlığında genel bilgiler sunulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz. Özel bağlayıcı kaydetme ve kullanma.This topic provides an overview; for more information, see Register and use a custom connector.