API bağlayıcısına genel bakış (PowerApps)API connector overview (PowerApps)

API bağlayıcısı, OpenAPI (Swagger) tabanlı REST API sarmalayıcısıdır ve temel alınan hizmetin Microsoft Flow, PowerApps ve Logic Apps ile iletişim kurmasını sağlar.An API connector is an OpenAPI (Swagger) based wrapper around a REST API that allows the underlying service to talk to Microsoft Flow, PowerApps, and Logic Apps. Bu özellik, kullanıcıların hesaplarıyla bağlantı kurmasını ve önceden oluşturulmuş tetikleyici ve eylem kümelerini kullanarak uygulamalarını ve iş akışlarını oluşturmasını sağlar.It provides a way for users to connect their accounts and leverage a set of pre-built triggers and actions to build their apps and workflows.

Bağımsız yazılım satıcısı (ISV) veya SaaS hizmeti sahibi olarak kullanıcılarınız için farklı işletme ve üretkenlik senaryolarını mümkün kılacak bağlayıcılar oluşturabilirsiniz.As an Independent software vendor (ISV) or SaaS service owner, you can build connectors to enable a wide range of business and productivity scenarios for your users. Bağlayıcılar önceden tanımlı tümleştirme kümesinin ötesine geçerek hizmetinizi erişim, bulunabilirlik ve kullanım alanlarında geliştirmenizi sağlar.A connector helps you to go beyond a definite set of integrations, and increase the reach, discoverability, and usage of your service.

GereksinimlerRequirements

Bağlayıcı oluşturup göndermek için hizmetinizin şu gereksinimleri karşılaması gerekir:To build and submit a connector, your service must meet the following requirements:

  • Microsoft Flow, PowerApps ve Logic Apps ile uyum sağlayan işletme kullanıcısı senaryosuBusiness user scenario that fits well with Microsoft Flow, PowerApps, and Logic Apps
  • Kararlı REST API'lerine sahip genel kullanıma açık hizmetPublicly available service with stable REST APIs

Bağlayıcınızı oluşturmaBuild your connector

API bağlayıcısı oluşturmanın ilk adımı tüm işlevlere sahip özel bir bağlayıcı oluşturmaktır.The first step to building an API Connector is to build a fully functional custom connector. Özel bağlayıcı bir API bağlayıcısı gibidir ancak yalnızca oluşturan yazar ve onun kiracısındaki belirli kullanıcılar tarafından kullanılabilir.A custom connector operates exactly like an API connector but it is limited in availability to its author and specific users within the author's tenant.

Bağlayıcı oluşturma işlemi birden fazla adımdan oluşur:The process to build a connector involves multiple steps:

API bağlayıcısı yazma adımları

API bağlayıcısı geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about how to develop an API connector.

Sertifika için göndermeSubmit for certification

Bir bağlayıcı oluşturduktan sonra sertifika almak üzere gönderebilirsiniz.After you've built a connector, you submit it for certification. Üçüncü taraf sertifikasyon işleminin bir parçası olarak bağlayıcınız yayımlanmadan önce Microsoft tarafından gözden geçirilir.As part of our third party certification process, Microsoft reviews the connector before publishing.

Bu işlem bağlayıcınızın Microsoft Flow ve PowerApps içindeki işlevlerini doğrulamanın yanı sıra teknik ve içerik açılarından uygun olup olmadığını denetler.This process validates the functionality of your connector in Microsoft Flow and PowerApps, and checks for technical and content compliance.

Bağlayıcınızı sertifikasyon ve yayımlama için gönderme işlemi hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about the process to submit your connector for certification and publishing.

Destek alınGet support

Başvuru ve geliştirme desteği için lütfen condevhelp@microsoft.com adresine e-posta gönderin. Bu hesap etkin şekilde izlenmekte ve yönetilmektedir.For onboarding and development support, please email condevhelp@microsoft.com. This account is actively monitored and managed. Geliştirici sorguları ve olayları hızlı bir şekilde ilgili ekibe aktarılmaktadır.Developer queries and incidents will quickly find their way to the appropriate team.