PowerApps'ten bulut depolamaya bağlanmaConnect to cloud-storage from PowerApps

PowerApps çeşitli bulut depolama bağlantıları sunar.PowerApps offers several cloud-storage connections. Bu bağlantılardan birini kullanarak bir Excel dosyasını depolayabilir ve dosyanın içindeki bilgileri uygulamanızda kullanabilirsiniz.Using any of these connections, you can store an Excel file and use the information in it throughout your app. Bu bağlantılar aşağıdakileri içerir:These connections include:

Azure BlobAzure Blob BoxBox DropboxDropbox Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive OneDrive
İş
OneDrive
for Business
Simge API Simgesi API Simgesi API Simgesi API Simgesi API Simgesi

ÖnkoşullarPrerequisites

 • Tablo olarak biçimlendirilmiş veriler içeren bir Excel dosyası:An Excel file with the data formatted as a table:

  1. Excel dosyasını açın ve ardından kullanmak istediğiniz verilerdeki herhangi bir hücreyi seçin.Open the Excel file, and then select any cell in the data that you want to use.
  2. Ekle sekmesinde Tablo'yu seçin.On the Insert tab, select Table.
  3. Tablo Olarak Kaydet iletişim kutusunda, Tablomda üst bilgiler var onay kutusunu işaretleyin ve ardından Tamam'ı seçin.In the Save as Table dialog box, select the My table has headers checkbox, and then select OK.
  4. Değişikliklerinizi kaydedin.Save your changes.

Bulut depolama bağlantısına bağlanmaConnect to the cloud storage connection

 1. powerapps.com adresinde Yönet bölümünü genişletin ve Bağlantılar'ı seçin:At powerapps.com, expand Manage, and select Connections:

  Bağlantıları seçme

 2. Yeni bağlantı seçeneğini belirleyin ve bulut depolama bağlantınızı seçin.Select New connection, and select your cloud storage connection. Örneğin, OneDrive'ı seçin.For example, select OneDrive.
 3. Bulut depolama hesabınıza ilişkin kullanıcı adı ve parola bilgilerini girmeniz istenir.You are prompted for the user name and password of your cloud storage account. Bu bilgileri girin ve ardından Oturum aç'ı seçin:Enter them, and then select Sign in:
  Kullanıcı adı ve parola girmeEnter user name and password

  Oturum açtığınızda bu bağlantı, uygulamalarınızda kullanılmaya hazırdır.Once you are signed in, this connection is ready to be used within your apps.

 4. Uygulamanızdayken şeridin Görünüm sekmesindeki Veri kaynakları'na tıklayın veya dokunun.In your app, click or tap Data sources on the View tab of the ribbon. Sağ bölmede Veri kaynağı ekle'ye ve bulut depolama bağlantınıza tıklayın veya dokunun ve ardından Excel tablosunu seçin.In the right-hand pane, click or tap Add a data source, click or tap your cloud-storage connection, and then choose the Excel table.
 5. Bağlan'ı seçin.Select Connect.

  Tablo, bir veri kaynağı olarak listelenir:The table is listed as a data source:

  Excel tablosunu seçme

  Not

  Excel verilerinin tablo olarak biçimlendirilmesi gerektiğini unutmayın.Remember, the Excel data must be formatted as a table.

Excel verilerini uygulamanızda kullanmaUsing the Excel data in your app

 1. Ekle sekmesinde Galeri seçeneğini belirleyin ve ardından Metin içeren bir galeri denetimi seçin.On the Insert tab, select Gallery, and then select a With text gallery control.
 2. Galerinin Items özelliğini Excel tablonuz olarak ayarlayın.Set the Items property of the gallery to your Excel table. Örneğin, Excel tablonuzun adı Tablo1 ise Tablo1 olarak ayarlayın:For example, if your Excel table is named Table1, then set it to Table1:

  Items özelliği

  Galeri, Excel tablonuzdaki bilgilerle otomatik olarak güncelleştirilir.The gallery is automatically updated with information from your Excel table.

 3. Galeride ikinci veya üçüncü Etiket denetimini seçin.In the gallery, select the second or third Label control. Varsayılan olarak, ikinci ve üçüncü etiketlerin Text özelliğinin otomatik bir biçimde ThisItem.something şeklinde ayarlandığını görürsünüz.By default, you see the Text property of the second and third labels is automatically set to ThisItem.something. Bu etiketleri tablonuzdaki herhangi bir sütuna ayarlayabilirsiniz.You can set these labels to any column in your table.

  Aşağıdaki örnekte, ikinci etiket ThisItem.Name, üçüncü etiket ise ThisItem.Notes olarak ayarlanmıştır:In the following example, the second label is set to ThisItem.Name and the third label is set to ThisItem.Notes:

  İkinci etiket

  Üçüncü etiket

  Örnek çıktı:Sample output:
  İkinci ve üçüncü etiketler

Not

İlk kutu aslında bir görüntü denetimidir.The first box is actually an image control. Excel tablonuzda bir görüntünüz yoksa görüntü denetimini silebilir ve bunun yerine bir etiket ekleyebilirsiniz.If you don't have an image in your Excel table, then you can delete the image control, and add a label in its place. Bunun için Denetim ekleme ve yapılandırma başlıklı makaleden faydalanabilirsiniz.Add and configure controls is a good resource.

Tabloları ve kayıtları anlama makalesinde birkaç örnekle birlikte daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz.Understand tables and records provides more details and some examples.

Uygulamanızı paylaşmaSharing your app

Uygulamanızı, kaynaklarınızı (bağlayıcılar gibi ) ve verilerinizi kuruluşunuzdaki diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.You can share your app, your resources such as connectors, and your data with others in your organization.

Dropbox'ta bir klasör paylaşıyorsanız paylaşılan klasör, kullanıcının Dropbox hesabına eklenmelidir.If you're sharing a folder in Dropbox, the shared folder must be attached to the user's Dropbox account.

Excel dosyaları içeren bağlayıcılar ile ilgili bazı sınırlamalar mevcuttur.There are certain limitations with connectors involving Excel files.

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

Uygulamanızda bir Excel bağlantısı kullanmayı denediğinizde Veri türü desteklenmiyor veya Tablo olarak biçimlendirilmemiş ifadesi görünürse verileri tablo olarak biçimlendirin.If Data type unsupported or Not formatted as a table appears when you try to use an Excel connection in your app, format the data as a table.

Excel verileriniz hesaplanmış bir sütun içeriyorsa bu verileri bir uygulama oluşturmak için kullanamaz ve mevcut bir uygulamaya ekleyemezsiniz.If your Excel data includes a calculated column, you can't use it to build an app, and you can’t add that data to an existing app.

Excel tabloları paylaşmaSharing Excel tables

Bir Excel dosyasındaki verileri paylaşmak için:To share data in an Excel file:

 • OneDrive İş'te dosyanın kendisini paylaşın.In OneDrive for Business, share the file itself.
 • OneDrive'da, dosyanın bulunduğu klasörü paylaşın ve herhangi bir medya için URL'leri değil, dosya yollarını belirtin.In OneDrive, share the folder that contains the file, and specify file paths, not URLs, for any media.
 • Dropbox veya Google Drive'da dosyayı veya klasörü paylaşın.In Dropbox or Google Drive, share either the file or the folder.

Mevcut tüm bağlantılara göz atın.See all the available connections.
Uygulamalarınıza bağlantı eklemeyi ve veri kaynağı eklemeyi öğrenin.Learn how to add connections and add a data source to your apps.
Tablo biçiminde veri kaynakları içeren tabloları ve kayıtları anlayın.Understand tables and records with tabular data sources.
Bazı ek galeri kaynakları, Öğe listesi görüntüleme ve Galeride görüntü ve metin gösterme makalelerini içerir.Some additional gallery resources include Show a list of items and Show images and text in a gallery.