PowerApps'ten Dynamics 365'e bağlanmaConnect to Dynamics 365 from PowerApps

PowerApps, çok az kod ile veya kod gerekmeden mobil uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmanıza, özelleştirmenize, paylaşmanıza ve çalıştırmanıza olanak sağlar.PowerApps lets you quickly generate, customize, share, and run mobile apps with little or no code. Dynamics 365 bağlayıcısını kullanarak, yalnızca birkaç dakika içinde, kuruluşunuzda paylaşabileceğiniz faydalı mobil uygulamalar oluşturabilirsiniz.By using the Dynamics 365 connector, you can create useful mobile apps to share with your organization in just a few minutes.

Bu konu başlığındaki adımları uygulayarak, kullanıcıların Dynamics 365'teki kişilere göz atabileceği, kişiler ekleyebileceği ve kişilere yönelik güncelleştirmeler yapabileceği bir uygulama oluşturursunuz.By following the steps in this topic, you'll create an app in which users can browse, add, delete, and make updates to contacts in Dynamics 365. Kullanıcılar uygulamayı bir tarayıcıda veya telefon gibi bir mobil cihazda çalıştırabilir.Users can run the app in a browser or on a mobile device such as a phone.

ÖnkoşulPrerequisite

Bu öğreticiyi uygulamak için Dynamics 365 aboneliği içeren bir Microsoft Office 365 hesabınız olması gerekir.To follow this tutorial, you need a Microsoft Office 365 account that includes a Dynamics 365 subscription.

Bağlantı oluşturmaCreate a connection

 1. PowerApps'te oturum açın.Sign in to PowerApps.
 2. Sol gezinti bölmesindeki Bağlantılar'a tıklayın veya dokunun.In the left navigation pane, click Connections.

  Dosya menüsündeki Bağlantılar seçeneği

 3. Sağ üst köşedeki Yeni bağlantı seçeneğine tıklayın.Near the upper-right corner, click New connection.

  Yeni bağlantı

 4. Bağlantı listesindeki Dynamics 365'e tıklayın.In the list of connections, click Dynamics 365.

  Dosya menüsündeki Bağlantılar seçeneği

 5. İletişim kutusundaki Oluştur'a tıklayın.In the dialog box, click Create.

  Bağlantı oluşturma

 6. Hesabınızda oturum açın iletişim kutusunda, Dynamics 365 (çevrimiçi) kiracısı oturum açma bilgilerinizi yazın.In the Sign in to your account dialog box, provide your credentials for the Dynamics 365 (online) tenant.

  Bir bağlantı oluşturulur.A connection is created.

Otomatik olarak uygulama oluşturmaGenerate an app automatically

 1. PowerApps'te oturum açın ve ardından sol alt köşesinin yakınında bulunan Yeni uygulama seçeneğine tıklayın.Sign in to PowerApps, and then click New app near the lower-left corner.

  Yeni uygulama

 2. Verilerinizle başlayın bölümündeki Dynamics 365 kutucuğunda bulunan Telefon düzeni'ne tıklayın.Under Start with your data, click Phone layout on the Dynamics 365 tile.

  PowerApps'te Dynamics 365 bağlayıcısını seçme

 3. Bağlantılar bölümünden istediğiniz bağlantıyı seçin ve ardından uygulamada yöneteceğiniz Dynamics 365 örneğine karşılık gelen bir veri kümesi seçin.Under Connections, select the connection that you want, and then choose a dataset, which corresponds to the instance of Dynamics 365 that you'll manage in the app.
 4. Tablo seç bölümünde Kişiler'e ve ardından Bağlan'a tıklayın.Under Choose a table, click Contacts, and then click Connect.
 5. Sol gezinti çubuğunda, küçük resim görünümüne geçmek için sağ üst köşedeki simgeye tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Görünümler arasında geçiş yapma

PowerApps, kişi kayıtlarını temel alarak üç ekranlı bir uygulama oluşturur.PowerApps generates a three-screen app based on contact records.

 • BrowseScreen1.BrowseScreen1. Kullanıcılar uygulamayı açtığında varsayılan olarak bu ekran görünür.This screen appears by default when users open the app. Sol gezinti çubuğunda diğer iki ekranın üstünde bu ekrana ilişkin bir küçük resim görünür.In the left navigation bar, a thumbnail for this screen appears above the other two screens.
 • DetailScreen1.DetailScreen1. Kullanıcılar BrowseScreen1 ekranında bir öğeye tıkladığında bu ekran görünür.This screen appears when users click an item in BrowseScreen1. Sol gezinti çubuğunda diğer iki ekranın arasında DetailScreen1 ekranına ilişkin bir küçük resim görünür.In the left navigation bar, a thumbnail for DetailScreen1 appears between the other two screens.
 • EditScreen1.EditScreen1. Kullanıcılar DetailScreen1 ekranında bir öğe için düzenleme simgesine tıkladığında bu ekran görünür.This screen appears when users click the edit icon for an item in DetailScreen1. Sol gezinti çubuğunda, diğer iki ekranın altında EditScreen1 ekranına ilişkin bir küçük resim görünür.In the left navigation bar, a thumbnail for EditScreen1 appears under the other two screens.

Bu uygulama, başlangıç durumunda çalıştırılabilir ancak her bir ekrandaki bilgileri iyileştirerek bunu daha faydalı hale getirebiliriz.The app can run in its initial state, but we can make it more useful by refining the information on each screen.

BrowseScreen1 ekranını özelleştirmeCustomize BrowseScreen1

Bu yordamda her bir kişinin adını ve soyadını göstermek için BrowseScreen1 ekranını yapılandıracaksınız.In this procedure, you'll configure BrowseScreen1 to show the first and last names of each contact. Veriler soyada göre alfabetik olarak sıralanır ve iki sütunlu bir kılavuz halinde görüntüler içerir.The data will be sorted alphabetically by last name and include images in a two-column grid.

 1. BrowseScreen1 ekranında, ilk kayıt dışındaki herhangi bir kayda tıklayarak galeriyi seçin.In BrowseScreen1, select the gallery by clicking any record in it except the first one.

  Düzen seçme

 2. Sağ bölmedeki Veriler sekmesine tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap the Data tab.
 3. Düzen listesinde iki sütunlu kılavuz halinde resimler ve metin gösteren bir düzene tıklayın veya dokunun.In the list of layouts, click or tap the one that shows pictures and text in a two-column grid.

  Bu seçeneği görmek için ekranı aşağı kaydırmanız gerekebilir.You might need to scroll down to show this option.

  Düzen seçme

 4. Bu formülü kopyalayın ve ardından galeri hâlâ seçili durumdayken formül çubuğuna (fx düğmesinin sağındaki) yapıştırın:Copy this formula and then, with the gallery still selected, paste the formula in the formula bar (to the right of the fx button):

  SortByColumns(Search(Filter(Contacts,statuscode=1), TextSearchBox1.Text, "lastname"), "lastname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

 5. Sağ bölmede, üstteki açılan listeyi firstname, ortadaki açılan listeyi ise lastname olarak ayarlayın.In the right-hand pane, set the top drop-down list to firstname and the middle drop-down list to lastname.

  Body1'i seçme

 6. (isteğe bağlı) Dosya menüsünde Farklı kaydet'e tıklayın, uygulama için bir ad girin ve Kaydet'e tıklayın.(optional) On the File menu, click Save as, type a name for the app, and then click Save.

  Varsayılan olarak, uygulama buluta kaydedilir.By default, the app will be saved to the cloud. Uygulamanızı yerel olarak kaydetmek için Bu bilgisayar seçeneğine tıklayın.Click This computer to save your app locally.

DetailsScreen1 ve EditScreen1 ekranlarını özelleştirmeCustomize DetailsScreen1 and EditScreen1

 1. Sol gezinti çubuğunda DetailsScreen1'i seçmek için ortadaki küçük resme tıklayın.In the left navigation bar, click the middle thumbnail to select DetailsScreen1.
 2. DetailScreen1 ekranında sağ bölmedeki özelleştirme seçeneklerini göstermek için başlık çubuğu altında herhangi bir yere tıklayın.On DetailScreen1, click anywhere below the title bar to show customization options in the right-hand pane.

  Form özelleştirmeyi gösterme

 3. Sağ bölmede, alanları gizlemek için her alana ilişkin göz simgesine tıklayın.In the right-hand pane, click the eye icon for each field to hide it.

  Alanları gizleme

 4. Form1'i seçmek için başlık çubuğunun altındaki herhangi bir yere tıklayın.Click anywhere under the title bar to select Form1.

  Form1'i seçme

 5. Sağ bölmede, bu alanların her birine ilişkin göz simgesine tıklayın; böylece ekranda her kişi için bir görüntü (tabloda görüntü varsa) ve dört farklı alan gösterilir:In the right-hand pane, click the eye icon for each of these fields, so that the screen will show an image (if the table contains one) and four other fields for each contact:

  • entityimageentityimage
  • firstnamefirstname
  • lastnamelastname
  • mobilephonemobilephone
  • emailaddress1emailaddress1

   Sağ bölme şu grafiğe benzemelidir:The right-hand pane should resemble this graphic:

   Form1'i seçme

 6. Sol gezinti çubuğunda alttaki küçük resme tıklayarak EditScreen1'i seçin.Select EditScreen1 by clicking the bottom thumbnail in the left navigation bar.
 7. EditScreen1 ekranını DetailsScreen1'de olduğu gibi özelleştirmek için bu yordamdaki adımları tekrarlayın.Repeat the steps in this procedure to customize EditScreen1 the same way as DetailsScreen1.
 8. (isteğe bağlı) Uygulamayı kaydedin.(optional) Save the app.

Sonraki adımlarNext steps