PowerApps'ten bir Oracle veritabanına bağlanmaConnect to an Oracle database from PowerApps

PowerApps'te bir bağlantı ve uygulama oluşturduktan sonra Oracle veritabanında tablolar listeleyin, tablo satırları oluşturun, bunları okuyun ve silin.List tables, and create, read, update and delete table rows in an Oracle database after you create a connection and build an app in PowerApps. Oracle Database bağlantısı; filtreleme ve sıralama gibi işlevlerin tam temsilini destekler ancak tetikleyicileri veya saklı yordamları desteklemez.The Oracle Database connection supports full delegation of filtering, sorting, and other functions but not triggers or stored procedures.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • Oracle 9 ve üstüOracle 9 and later
 • Oracle istemci yazılımı 8.1.7 ve üstüOracle client software 8.1.7 and later
 • Şirket içi veri ağ geçidi yüklemesiInstallation of an on-premises data gateway
 • Oracle istemci SDK'sı yüklemesiInstallation of the Oracle client SDK

Şirket içi veri ağ geçidi yüklemeInstall an on-premises data gateway

Bir ağ geçidi yüklemek için bu öğreticideki adımları uygulayın.To install a gateway, follow the steps in this tutorial.

Şirket içi veri ağ geçidi bir köprü işlevi görerek şirket içi veriler (bulutta olmayan veriler) ile Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps ve PowerApps hizmetleri arasında hızlı ve güvenli veri aktarımı sağlar.An on-premises data gateway acts as a bridge, providing quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and the Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps, and PowerApps services. Aynı ağ geçidini, birden çok hizmet ve veri kaynağı ile kullanabilirsiniz.You can use the same gateway with multiple services and multiple data sources. Daha fazla bilgi için bkz. Ağ geçitlerini anlama.For more information, see Understand gateways.

Oracle istemcisi yüklemeInstall Oracle client

Şirket içi veri ağ geçidinin bulunduğu bilgisayara 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64 yazılımını yükleyin.On the same computer as the on-premises data gateway, install the 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64. Aksi halde, bağlantı oluşturmaya veya bağlantıyı kullanmaya çalıştığınızda, bilinen sorunlar listesinde açıklanan şekilde bir hata meydana gelir.Otherwise, an error will appear if you try to create or use the connection, as the list of known issues describes.

Bir Oracle veritabanında tablodan uygulama oluşturmaCreate an app from a table in an Oracle database

 1. PowerApps Studio'daki Dosya menüsünde (sol kenarın yakınında) bulunan Yeni seçeneğine tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Yeni seçeneği

 2. Verilerinizle başlayın bölümündeki oka tıklayın veya dokunun.Under Start with your data, click or tap the arrow.

  Sahip olduğunuz bağlantıların bir listesi açılır.A list of connections that you already have appears.

 3. Yeni bağlantı'ya tıklayın veya dokunun.Click or tap New connection.

  Yeni bağlantı

 4. Bağlantı listesinde Oracle Database'e tıklayın veya dokunun.In the list of connections, click or tap Oracle Database.

  Yeni veritabanı

 5. Oracle sunucusu adı, kullanıcı adı ve parola belirtin.Specify the name of an Oracle server, a username, and a password.

  SID gerekiyorsa şu biçimde bir sunucu belirtin:Specify a server in this format if an SID is required:
  SunucuAdı/SIDServerName/SID

  Bağlantı parametreleri

 6. Kullanmak istediğiniz ağ geçidine tıklayın veya dokunun ya da bir ağ geçidi yükleyin.Click or tap the gateway that you want to use, or install one.

  Ağ geçidiniz yüklemenin ardından görünmüyorsa Ağ geçidi listesini yenile seçeneğine tıklayın.If your gateway doesn't appear after you install it, click Refresh gateway list.

  Yeni ağ geçidi

 7. Bağlantıyı oluşturmak için Oluştur'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Create to create the connection.

  Yeni

 8. Varsayılan veri kümesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the default dataset.

  Yeni

 9. Tablo listesinde, kullanmak istediğiniz tabloya tıklayın veya dokunun.In the list of tables, click or tap the table that you want to use.

  Yeni

 10. Uygulamayı oluşturmak için Bağlan'a tıklayın.Click Connect to create the app.

  Yeni

PowerApps, seçtiğiniz tablodaki verileri gösteren üç ekranlı bir uygulama oluşturur:PowerApps creates an app that has three screens and shows data from the table that you selected:

 • BrowseScreen1, tablodaki tüm girişleri listeler.BrowseScreen1, which lists all entries in the table.
 • DetailScreen1, tek bir giriş hakkında daha fazla bilgi sağlar.DetailScreen1, which provides more info about a single entry.
 • EditScreen1, kullanıcıların bir girişi güncelleştirebildiği veya bir giriş oluşturabildiği ekrandır.EditScreen1, in which users can update an entry or create an entry.

Yeni

Sonraki adımlarNext steps

 • Yeni oluşturduğunuz uygulamayı kaydetmek için Ctrl+S tuşuna basın.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • BrowseScreen1 ekranını (varsayılan olarak görünen) özelleştirmek için bkz. Düzenleri özelleştirme.To customize BrowseScreen1 (which appears by default), see Customize a layout.
 • DetailsScreen1 veya EditScreen1 ekranını özelleştirmek için bkz. Formu özelleştirme.To customize DetailsScreen1 or EditScreen1, see Customize a form.

Bilinen sorunlar, ipuçları ve sorun gidermeKnown issues, tips, and troubleshooting

 1. Ağ Geçidine erişilemiyor.Cannot reach the Gateway.

  Şirket içi veri ağ geçidi buluta bağlanamadığında bu hata görüntülenir.This error appears if the on-premises data gateway can't connect to the cloud. Ağ geçidinizin durumunu denetlemek için powerapps.microsoft.com'da oturum açtıktan sonra Ağ Geçitleri seçeneğine ve ardından kullanmak istediğiniz ağ geçidine tıklayın veya dokunun.To check the status of your gateway, sign in to powerapps.microsoft.com, click or tap Gateways, and then click or tap the gateway that you want to use.

  Ağ geçidinizin çalıştığından ve İnternet'e bağlanabildiğinden emin olun.Make sure that your gateway is running and can connect to the Internet. Ağ geçidini kapalı veya uyku durumunda olan bir bilgisayara yüklemekten kaçının.Avoid installing the gateway on a computer that may be turned off or asleep. Ayrıca, şirket içi veri ağ geçidi hizmetini (PBIEgwService) yeniden başlatmayı deneyin.Also try restarting the on-premises data gateway service (PBIEgwService).

 2. System.Data.OracleClient, Oracle istemci version 8.1.7 veya daha sonraki sürümünü gerektirir.System.Data.OracleClient requires Oracle client software version 8.1.7 or greater.

  Oracle istemci SDK'sı, şirket içi veri ağ geçidinin bulunduğu bilgisayara yüklenmemişse bu hata görüntülenir.This error appears if the Oracle client SDK isn't installed on the same computer as the on-premises data gateway. Bu sorunu çözmek için resmî sağlayıcıyı yükleyin.To resolve this issue, install the official provider.

 3. '[Tablo adı]' tablosu hiçbir anahtar sütununu tanımlamıyor.Table '[Tablename]' does not define any key columns.

  Oracle Database bağlantısının gerektirdiği birincil anahtarı içermeyen bir tabloya bağlanıyorsanız bu hata görüntülenir.This error appears if you're connecting to a table that doesn't have a primary key, which the Oracle Database connection requires.

 4. Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla saklı yordamlar, bileşik anahtarlar içeren tablolar ve tablolardaki iç içe nesne türleri desteklenmemektedir.As of this writing, stored procedures, tables with composite keys, and nested object types in tables aren't supported.