PowerApps'ten Power BI'a bağlanmaConnect to Power BI from PowerApps

Power BI

Power BI, veri çözümlemek ve öngörü paylaşmak için kullanılan iş analizi araçlarından oluşan bir hizmettir.Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. Her cihazda kullanabileceğiniz zengin panolarla işinizi izleyebilir ve hızlı şekilde cevap alabilirsiniz.Monitor your business and get answers quickly with rich dashboards available on every device. Uygulamanızda, Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz veri uyarılarının durumunu kontrol edebilirsiniz.In your app, you can check the status of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Power BI'daki veri uyarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeler sayfasına gidin.For more information on data alerts in Power BI, head to the documentation page.

Bu konu başlığı altında, Power BI bağlantısını bir uygulamada nasıl kullanacağınız gösterilmiş ve kullanabileceğiniz işlevler açıklanmıştır.This topic shows you how to use the Power BI connection in an app, and lists the available functions.

ÖnkoşullarPrerequisites

Uygulamanızda Power BI bağlantısını kullanmaUse the Power BI connection in your app

Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz uyarıları listelemeList the alerts that you've set up in the Power BI service

 1. Ekle menüsünde, Galeri'yi seçin ve Metin galerilerinden birini ekleyin.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the Text galleries.
 2. Geçerli kullanıcının uyarılarını göstermek için galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To show the current user's alerts, set the Items property of the gallery to the following formula:

  PowerBI.GetAlerts()

Bu işlemin ardından galeri, uyarı listesiyle güncelleştirilir.The gallery will update with the list of alerts. Her uyarı için uyarı adını, uyarı kimlik numarasını ve uyarının yapılandırıldığı grup çalışma alanının kimliğini alırsınız.For each alert, you will receive the alert name, the ID number of the alert, and the ID of the group workspace in which the alert was configured. Uyarı hakkında daha fazla bilgi almak için uyarı kimliği gerekir.You will need the alert ID to get further information about the alert.

Uyarının durumunu görüntülemeView the status of an alert

Uyarının durumunu görüntülemek için yukarıdaki adımda elde edilen uyarı kimliği ile CheckAlertStatus işlevini çağırın.To view the status of the alert, call the CheckAlertStatus function with the alert ID obtained from the step above.

Uyarı kimliği, değişmez değer dizesi olarak (örneğin, "1234") veya GetAlerts() çağrısı (örneğin, Gallery1.Selected.alertId) ile doldurulmuş galeri bölümüne yönelik bir başvuru olarak geçirilebilirThe alert ID can be passed in either as a literal string (e.g. "1234") or as a reference to a gallery section populated using the GetAlerts() call (e.g. Gallery1.Selected.alertId)

Devam etmek için bir etiket ekleyin ve ardından Text özelliğini şu formüllerden biri olarak ayarlayın:To proceed, add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Bu işlemin ardından etiket, uyarının geçerli durumuyla güncelleştirilir.The label will update with the current status of the alert.

Kullanılabilir işlevleri görüntülemeView the available functions

Bu bağlantı, aşağıdaki işlevleri içerir:This connection includes the following functions:

İşlev AdıFunction Name AçıklamaDescription
GetAlertsGetAlerts Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz uyarıları listelemeList the alerts that you have set up in the Power BI service
CheckAlertStatusCheckAlertStatus Belirli bir uyarının durumunu denetlemeCheck the status of a particular alert

GetAlertsGetAlerts

Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz uyarıları listeleyin.List the alerts that you have set up in the Power BI service.

Giriş özellikleriInput properties

Yok.None.

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
valuevalue diziarray HayırNo Power BI hizmetinde ayarlamış olduğunuz veri uyarılarından oluşan bir dizi.An array of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Dizideki her öğe şunları içerir:Each element in the array will include:
 • alertTitle: uyarı başlığıalertTitle: the title of the alert
 • alertId: uyarı kimliğialertId: the ID of the alert
 • groupId: uyarının oluşturulduğu grubun kimliğigroupId: the ID of the group that the alert was created in

CheckAlertStatusCheckAlertStatus

Uyarıların durumunu görüntüleyin.Check the status of an alert.

Not

Çok sık çağrılması halinde bu uç noktaya yönelik istekler, uyarı başına belirli bir sayıyı aşmayacak şekilde kısıtlanır.Requests to this endpoint will be throttled on a per-alert basis if called too frequently.

Giriş özellikleriInput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
alertIdalertId tamsayıinteger EvetYes GetAlerts tarafından döndürülen uyarı kimliğiThe ID of the alert, as returned by GetAlerts

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
tileValuetileValue sayınumber HayırNo Uyarının tetiklendiği anda kutucuğun sahip olduğu değerThe value of the tile when the alert was triggered
tileUrltileUrl dizestring HayırNo Uyarıya sahip olan kutucuğun URL'siURL for the tile that has the alert
alertTitlealertTitle dizestring HayırNo Uyarının adıName of the alert
isAlertTriggeredisAlertTriggered Booleboolean HayırNo Uyarının o sırada tetiklenmiş olup olmadığıWhether the alert is currently triggered
alertThresholdalertThreshold sayınumber HayırNo Alarmın tetikleneceği eşikThe threshold at which the alarm is triggered

Mevcut tüm bağlantılara göz atın.See all the available connections.
Uygulamalarınıza bağlantı eklemeyi öğrenin.Learn how to add connections to your apps.