PowerApps'ten Twitter'a bağlanmaConnect to Twitter from PowerApps

Twitter

Twitter, Twitter hesabınızdan tweet göndermenin yanı sıra tweetlere, zaman çizelgesine, arkadaşlara ve takipçilere erişmenizi sağlar.Twitter lets you post tweets and get tweets, timeline, friends, and followers from your Twitter account.

Bu bilgileri, uygulamanızda bulunan bir etikette görüntüleyebilirsiniz.You can display this information in a label on your app. Örneğin, bir giriş metin kutusu ekleyebilir, kullanıcıdan bir Tweet metni girmesini isteyebilir ve ardından tweeti "gönderen" bir düğme ekleyebilirsiniz.For example, you can add an input text box, ask the user to enter in some Tweet text, and then add a button that "posts" the tweet. Bir tweeti almak veya aramak için benzer yöntemler kullanabilir ve ardından metni, uygulamanızdaki bir etikette veya galeri denetiminde görüntüleyebilirsiniz.You can use similar methods to get a tweet or search for a tweet, and then display the text in a label or gallery control in your app.

Bu konu başlığı altında, Twitter bağlantısını nasıl oluşturacağınız ve bir uygulamada nasıl kullanacağınız gösterilmiş, ayrıca kullanabileceğiniz işlevler listelenmiştir.This topic shows you how to create the Twitter connection, use the Twitter connection in an app, and lists the available functions.

 

What you need to get started

Twitter'a bağlanmaConnect to Twitter

 1. PowerApps'i açın, Yeni'yi seçin ve ardından Boş uygulama oluşturun.Open PowerApps, select New, and then create a Blank app. Telefon veya tablet düzenini seçin.Choose phone or tablet layout. Tablet düzeni, daha fazla çalışma alanı sunar:Tablet layout gives you more workspace:

  Boş uygulama açma

 2. Sağ bölmedeki Veriler sekmesine ve ardından Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap the Data tab, and then click or tap Add data source.
 3. Yeni bağlantı'yı ve ardından Twitter'ı seçin:Select New connection, and then select Twitter:

  Twitter'a bağlanma

  Twitter'a bağlanma

 4. Bağlan'ı seçin, Twitter oturum açma kimlik bilgilerini girin ve ardından Bu uygulamaya izin ver seçeneğini belirleyin.Select Connect, enter your Twitter sign in credentials, and then select Authorize app.
 5. Veri Kaynağı Ekle'yi seçin.Select Add Data Source. Bağlantınız Veri kaynakları bölümünde görünür:Your connection appears under Data sources:
  Seçenekler bölmesini kapatmaClose the Options pane

Twitter bağlantısı oluşturulur ve uygulamanıza eklenir.The Twitter connection has been created, and added to your app. Artık bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.Now, it's ready to be used.

Uygulamanızda Twitter bağlantısını kullanmaUse the Twitter connection in your app

Zaman çizelgesi göstermeShow a timeline

 1. Ekle menüsünde, Galeri'yi seçin ve Metin içeren galerilerden birini ekleyin.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the With text galleries.
 2. Aşağıda bazı zaman çizelgeleri gösterilmiştir:Let's show some timelines:

  • Geçerli kullanıcının zaman çizelgesini göstermek için galerinin Items özelliğini şu formüller olarak ayarlayın:To show the current user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formulas:

   Twitter.HomeTimeline().TweetText
   Twitter.HomeTimeline({maxResults:3}).TweetText

  • Başka bir kullanıcının zaman çizelgesini göstermek için galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To show another user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.UserTimeline( *TwitterHandle* ).TweetText

   Başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan bir Twitter tanıtıcısı veya eşdeğer bir değer girin.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Örneğin, formül ifadesine doğrudan "satyanadella" veya "powerapps" ifadesini girin.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Tweep adlı bir metin girişi denetimi ekleyin ve Default özelliğini Tweep.Text olarak ayarlayın.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. Tweep metin kutusuna satyanadella (tırnak işaretleri ve @ sembolü olmadan) gibi bir Twitter tanıtıcısı girin.In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   Galeri denetiminde Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.UserTimeline(Tweep.Text, {maxResults:5}).TweetText

   Galeri denetimi otomatik olarak, girdiğiniz Twitter tanıtıcısının tweetlerini gösterir.The gallery control automatically shows the tweets of the Twitter handler you type in.

   İPUCU Bu formüllerden bazıları, bir zaman çizelgesindeki en son x tweeti göstermek için maxResults bağımsız değişkenini kullanır.TIP Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 3. Galerinin Items özelliğini Twitter.HomeTimeline() olarak ayarlayın.Set the gallery's Items property to Twitter.HomeTimeline().

  Galeri seçildiğinde, söz konusu galeriye ilişkin seçenekler sağ bölmede gösterilir.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. İlk listede TweetText, ikinci listede TweeedBy ve üçüncü listede CreatedAt seçeneğini belirleyin.Select TweetText in the first list, select TweetedBy in the second list, and select CreatedAt in the third list.

  Bu işlemden sonra galeri, seçtiğiniz özelliklerin değerlerini gösterir.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Takipçileri göstermeShow followers

 1. Metin içeren bir galeri kullanarak bazı takipçileri gösterelim:Using a With text gallery, let's show some followers:

  • Geçerli kullanıcının takipçilerini göstermek için galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To show the current user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowers()
   Twitter.MyFollowers({maxResults:3})

  • Başka bir kullanıcının takipçilerini göstermek için galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To show the another user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.Followers( *TwitterHandle* )

   Başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan bir Twitter tanıtıcısı veya eşdeğer bir değer girin.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Örneğin, formül ifadesine doğrudan "satyanadella" veya "powerapps" ifadesini girin.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Tweep adlı bir metin girişi denetimi ekleyin ve Default özelliğini Tweep.Text olarak ayarlayın.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. Tweep metin kutusuna satyanadella (tırnak işaretleri ve @ sembolü olmadan) gibi bir Twitter tanıtıcısı girin.In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   Galeri denetiminde Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Followers(Tweep.Text, {maxResults:5})

   Galeri denetimi otomatik olarak, girdiğiniz Twitter tanıtıcısının takipçilerini gösterir.The gallery control automatically shows who is following the Twitter handle you type in.

   İPUCU Bu formüllerden bazıları, bir zaman çizelgesindeki en son x tweeti göstermek için maxResults bağımsız değişkenini kullanır.TIP Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 2. Galerinin Items özelliğini Twitter.MyFollowers() olarak ayarlayın.Set the gallery's Items property to Twitter.MyFollowers().

  Galeri seçildiğinde, söz konusu galeriye ilişkin seçenekler sağ bölmede gösterilir.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. İkinci listede UserName ve üçüncü listede FullName seçeneğini belirleyin.Select UserName in the second list, and select FullName in the third list.

  Bu işlemden sonra galeri, seçtiğiniz özelliklerin değerlerini gösterir.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Takip edilen kullanıcıları göstermeShow followed users

 1. Metin içeren bir galeri kullanarak, takip edilen kullanıcılardan bazılarını gösterelim:Using a With text gallery, let's show some followed users:

  • Geçerli kullanıcının takip ettiği kullanıcıları göstermek için galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To show which users the current user is following, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowing()
   Twitter.MyFollowing({maxResults:3})

  • Başka bir kullanıcının takip ettiği kullanıcıları göstermek için galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To show which users another user is following, set the Items property of the gallery to to the following formula:

   Twitter.Following( *TwitterHandle* )

   Başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan bir Twitter tanıtıcısı veya eşdeğer bir değer girin.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Örneğin, formül ifadesine doğrudan "satyanadella" veya "powerapps" ifadesini girin.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Tweep adlı bir metin girişi denetimi ekleyin ve Default özelliğini Tweep.Text olarak ayarlayın.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. Tweep metin kutusuna satyanadella (tırnak işaretleri ve @ sembolü olmadan) gibi bir Twitter tanıtıcısı girin.In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   Galeri denetiminde Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Following(Tweep.Text, {maxResults:5})

   Galeri denetimi otomatik olarak, takip ettiğiniz diğer tanıtıcıları gösterir.The gallery control automatically shows the other handles you are following.

   Galeri seçildiğinde, söz konusu galeriye ilişkin seçenekler sağ bölmede gösterilir.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 2. Body1 listesinde Description, Heading1 listesinde UserName ve Subtitle1 listesinde FullName seçeneğini belirleyin.Select Description in the Body1 list, UserName in the Heading1 list, and FullName in the Subtitle1 list.

  Bu işlemden sonra galeri, seçtiğiniz özelliklerin değerlerini gösterir.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Bir kullanıcı ile ilgili bilgileri göstermeShow information about a user

Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu formüllerden biri olarak ayarlayın:Add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Description
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FullName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Location
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).UserName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FollowersCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FriendsCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Id
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).StatusesCount

Başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan bir Twitter tanıtıcısı veya eşdeğer bir değer girin.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Örneğin, formül ifadesine doğrudan "satyanadella" veya "powerapps" ifadesini girin.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

Alternatif olarak, tıpkı bu konu başlığı altında yaptığımız gibi, bir Twitter tanıtıcısı girmek için metin girişi denetimi de kullanabilirsiniz.Or, you can use an input text control to type in a Twitter handle, just as we have throughout this topic.

Tweet aramaSearch tweets

 1. Metin içeren bir galeri kullanın ve Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Using a With text gallery, set its Items property to the following formula:

  Twitter.SearchTweet( *SearchTerm* ).TweetText

  Başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan bir Arama Terimi girin veya benzer bir değere başvuruda bulunun.Enter a SearchTerm in double quotation marks or by referring to an equivalent value. Örneğin, formüle doğrudan "PowerApps" veya "microsoft" ifadesini girin.For example, enter "PowerApps" or "microsoft" directly in the formula.

  Alternatif olarak, tıpkı bu konu başlığı altında yaptığımız gibi, bir arama terimi girmek için Metin girişi denetimi de kullanabilirsiniz.Or, you can use an Input text control to specify a search term, just as we have throughout this topic.

  İPUCU maxResults bağımsız değişkenini kullanarak ilk beş sonucu gösterin:TIP Show the first five results by using maxResults:

  Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).TweetText

 2. Galerinin Items özelliğini Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}) olarak ayarlayın.Set the gallery's Items property to Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).

  Galeri seçildiğinde, söz konusu galeriye ilişkin seçenekler sağ bölmede gösterilir.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. İlk listede TweetText, ikinci listede TweeedBy ve üçüncü listede CreatedAt seçeneğini belirleyin.Select TweetText in the first list, TweetedBy in the second list, and CreatedAt in the third list.

  Bu işlemden sonra galeri, seçtiğiniz özelliklerin değerlerini gösterir.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Tweet göndermeSend a tweet

 1. Bir metin girişi denetimi ekleyin ve MyTweet olarak adlandırın.Add a text input control, and then rename it MyTweet.
 2. Bir düğme ekleyin ve düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a button, and then set its OnSelect property to the following formula:
  Twitter.Tweet({tweetText: MyTweet.Text})
 3. F5 tuşuna basın veya Önizleme düğmesini () seçin.Press F5, or select the Preview button (). MyTweet denetimine bir metin girin ve girdiğiniz metni tweetlemek için düğmeyi seçin.Type some text into MyTweet, and then select the button to tweet the text that you entered.
 4. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press Esc to return to the default workspace.

Kullanılabilir işlevleri görüntülemeView the available functions

Bu bağlantı, aşağıdaki işlevleri içerir:This connection includes the following functions:

İşlev AdıFunction Name AçıklamaDescription
UserTimelineUserTimeline Belirtilen kullanıcı tarafından gönderilen en son tweetlerin bir koleksiyonunu alırRetrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user
HomeTimelineHomeTimeline Sizin gönderdiğiniz veya takipçilerinizin gönderdiği en son tweetleri ve retweetleri alırRetrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers
SearchTweetSearchTweet Belirtilen bir sorgu ile eşleşen ilgili tweetlerin bir koleksiyonunu alırRetrieves a collection of relevant tweets matching a specified query
FollowersFollowers Belirtilen kullanıcıyı takip eden kullanıcıları alırRetrieves users following the specified user
MyFollowersMyFollowers Sizi takip eden kullanıcıları alırRetrieves users who are following me
FollowingFollowing Belirtilen kullanıcının takip ettiği kullanıcıları alırRetrieves users who the specified user is following
MyFollowingMyFollowing Takip ettiğiniz kullanıcıları alırRetrieves users that I am following
UserUser Belirtilen kullanıcı ile ilgili ayrıntıları (örnek: kullanıcı adı, açıklama, takipçi sayısı vb.) alırRetrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)
TweetTweet TweetTweet
OnNewTweetOnNewTweet Arama sorgunuzla eşleşen yeni bir tweet gönderildiğinde iş akışı tetiklerTriggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

UserTimelineUserTimeline

Kullanıcı zaman çizelgesini al: Belirtilen kullanıcı tarafından gönderilen en son tweetlerin bir koleksiyonunu alırGet user timeline: Retrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
userNameuserName dizestring evetyes Twitter tanıtıcısıTwitter handle
maxResultsmaxResults tamsayıinteger hayırno Alınacak maksimum tweet sayısı (ör. {maxResults:5})Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
TweetTextTweetText dizestring EvetYes
TweetIdTweetId dizestring HayırNo
CreatedAtCreatedAt dizestring HayırNo
RetweetCountRetweetCount tamsayıinteger EvetYes
TweetedByTweetedBy dizestring EvetYes
MediaUrlsMediaUrls diziarray HayırNo

HomeTimelineHomeTimeline

Ana sayfa zaman çizelgesini al: Sizin gönderdiğiniz veya takipçilerinizin gönderdiği en son tweetleri ve retweetleri alırGet home timeline: Retrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
maxResultsmaxResults tamsayıinteger hayırno Alınacak maksimum tweet sayısı (ör. {maxResults:5})Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
TweetTextTweetText dizestring EvetYes
TweetIdTweetId dizestring HayırNo
CreatedAtCreatedAt dizestring HayırNo
RetweetCountRetweetCount tamsayıinteger EvetYes
TweetedByTweetedBy dizestring EvetYes
MediaUrlsMediaUrls diziarray HayırNo

SearchTweetSearchTweet

Tweetleri ara: Belirtilen bir sorgu ile eşleşen ilgili tweetlerin bir koleksiyonunu alırSearch tweet: Retrieves a collection of relevant tweets matching a specified query

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
searchQuerysearchQuery dizestring evetyes Sorgu metni (Twitter'ın desteklediği herhangi bir sorgu işlecini kullanabilirsiniz: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)
maxResultsmaxResults tamsayıinteger hayırno Alınacak maksimum tweet sayısı (ör. {maxResults:5})Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
TweetTextTweetText dizestring EvetYes
TweetIdTweetId dizestring HayırNo
CreatedAtCreatedAt dizestring HayırNo
RetweetCountRetweetCount tamsayıinteger EvetYes
TweetedByTweetedBy dizestring EvetYes
MediaUrlsMediaUrls diziarray HayırNo

FollowersFollowers

Takipçileri al: Belirtilen kullanıcıyı takip eden kullanıcıları alırGet followers: Retrieves users following the specified user

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
userNameuserName dizestring evetyes Kullanıcının Twitter tanıtıcısıTwitter handle of the user
maxResultsmaxResults tamsayıinteger hayırno Alınacak maksimum kullanıcı sayısı (ör. {maxResults:5})Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
FullNameFullName dizestring EvetYes
KonumLocation dizestring EvetYes
KimlikId tamsayıinteger HayırNo
UserNameUserName dizestring EvetYes
FollowersCountFollowersCount tamsayıinteger HayırNo
AçıklamaDescription dizestring EvetYes
StatusesCountStatusesCount tamsayıinteger HayırNo
FriendsCountFriendsCount tamsayıinteger HayırNo

MyFollowersMyFollowers

Takipçilerimi al: Sizi takip eden kullanıcıları alırGet my followers: Retrieves users who are following me

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
maxResultsmaxResults tamsayıinteger hayırno Alınacak maksimum kullanıcı sayısı (ör. {maxResults:5})Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
FullNameFullName dizestring EvetYes
KonumLocation dizestring EvetYes
KimlikId tamsayıinteger HayırNo
UserNameUserName dizestring EvetYes
FollowersCountFollowersCount tamsayıinteger HayırNo
AçıklamaDescription dizestring EvetYes
StatusesCountStatusesCount tamsayıinteger HayırNo
FriendsCountFriendsCount tamsayıinteger HayırNo

FollowingFollowing

Takip edilenleri al: Belirtilen kullanıcının takip ettiği kullanıcıları alırGet following: Retrieves users who the specified user is following

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
userNameuserName dizestring evetyes Kullanıcının Twitter tanıtıcısıTwitter handle of the user
maxResultsmaxResults tamsayıinteger hayırno Alınacak maksimum kullanıcı sayısı (ör. {maxResults:5})Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
FullNameFullName dizestring EvetYes
KonumLocation dizestring EvetYes
KimlikId tamsayıinteger HayırNo
UserNameUserName dizestring EvetYes
FollowersCountFollowersCount tamsayıinteger HayırNo
AçıklamaDescription dizestring EvetYes
StatusesCountStatusesCount tamsayıinteger HayırNo
FriendsCountFriendsCount tamsayıinteger HayırNo

MyFollowingMyFollowing

Takip ettiklerimi al: Takip ettiğiniz kullanıcıları alırGet my following: Retrieves users that I am following

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
maxResultsmaxResults tamsayıinteger hayırno Alınacak maksimum kullanıcı sayısı (ör. {maxResults:5})Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
FullNameFullName dizestring EvetYes
KonumLocation dizestring EvetYes
KimlikId tamsayıinteger HayırNo
UserNameUserName dizestring EvetYes
FollowersCountFollowersCount tamsayıinteger HayırNo
AçıklamaDescription dizestring EvetYes
StatusesCountStatusesCount tamsayıinteger HayırNo
FriendsCountFriendsCount tamsayıinteger HayırNo

UserUser

Kullanıcı al: Belirtilen kullanıcı ile ilgili ayrıntıları (örnek: kullanıcı adı, açıklama, takipçi sayısı vb.) alırGet user: Retrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
userNameuserName dizestring evetyes Kullanıcının Twitter tanıtıcısıTwitter handle of the user

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
FullNameFullName dizestring EvetYes
KonumLocation dizestring EvetYes
KimlikId tamsayıinteger HayırNo
UserNameUserName dizestring EvetYes
FollowersCountFollowersCount tamsayıinteger HayırNo
AçıklamaDescription dizestring EvetYes
StatusesCountStatusesCount tamsayıinteger HayırNo
FriendsCountFriendsCount tamsayıinteger HayırNo

TweetTweet

Yeni tweet gönder: TweetPost a new tweet: Tweet

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
tweetTexttweetText dizestring hayırno Gönderilecek metin (ör. {tweetText:"hello"})Text to be posted e.g. {tweetText:"hello"}
bodybody dizestring hayırno Yayımlanacak medyaMedia to be posted

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
TweetIdTweetId dizestring EvetYes

OnNewTweetOnNewTweet

Yeni bir tweet gönderildiğinde: Arama sorgunuzla eşleşen yeni bir tweet gönderildiğinde iş akışı tetiklerWhen a new tweet appears: Triggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
searchQuerysearchQuery dizestring evetyes Sorgu metni (Twitter'ın desteklediği herhangi bir sorgu işlecini kullanabilirsiniz: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
valuevalue diziarray HayırNo

Mevcut tüm bağlantılara göz atın.See all the available connections.
Uygulamalarınıza bağlantı eklemeyi öğrenin.Learn how to add connections to your apps.