PowerApps'teki Resim ekle denetimiAdd picture control in PowerApps

Fotoğraf çeker veya yerel cihazdaki görüntüleri yükler.Takes a photo or loads images from the local device.

AçıklamaDescription

Kullanıcılar bu denetim ile fotoğraf çekebilmenin yanı sıra cihazlarındaki görüntü dosyalarını karşıya yükleyerek veri kaynağını söz konusu içeriklerle güncelleştirebilir.With this control users can take photos or upload image files from their device and update the data source with this content. Mobil cihazda kullanıcıya fotoğraf çekme veya mevcut fotoğraflardan birini seçme olanağı sunan bir iletişim kutusu görünür.On a mobile device the user is presented with the device's choice dialog to choose between taking a photo or selecting one already available.

Bu denetim, iki denetimden oluşan bileşik bir denetimdir.This control is a composite control, made up of two controls. Yüklenen görüntüyü gösteren dıştaki denetimi seçmek için bir kez basın veya dokunun.Press or tap once to select the outer control that shows the image that has been loaded. İç etiket denetimini seçmek için tekrar basın veya dokunun.Press or tap again to select the inner label control.

Dıştaki denetimin özellikleriOuter control properties

Bu özellikler dıştaki denetim için geçerlidir.These properties apply to the outer control.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Error: görüntünün karşıya yüklenmesi ile ilgili bir sorun oluşması halinde bu özellikte uygun hata dizesi görüntülenir.Error - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Media: ses veya video denetiminin yürüttüğü klibin tanımlayıcısı.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

İç metin özellikleriInner text properties

Bu özellikler, varsayılan olarak "Resim eklemek için dokunun veya tıklayın" iletisi görüntüleyen iç etiket denetimi için geçerlidir.These properties apply to the inner label control that by default says "Tap or click to add a picture". Bu içteki denetimi seçmek için Resim ekle denetimine bir kez basın veya dokunun, ardından tekrar basın ya da dokunun.To select this inner control, press or tap the Add picture control once, and then again.

Align: metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

HoverColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange: kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

Padding: İçeri aktar veya Dışarı aktar düğmesindeki metin ile söz konusu düğmenin kenarları arasındaki uzaklık.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text: denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline: denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign: denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Patch( VeriKaynağı, TemelKayıt, DeğişiklikKaydı )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

ÖrnekExample

 1. Bir Resim ekle denetimi ekleyin ve bu denetime üç kez tıklayın.Add an Add picture control, and then triple-click it.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. iletişim kutusunda bir görüntü dosyasına ve ardından 'a tıklayın veya dokunun.In the Open dialog box, click or tap an image file, and then click or tap Open.
 3. Bir Düğme denetimi ekleyin, Resim ekle denetiminin altına taşıyın ve Button denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, move it under the Add picture control, and set the OnSelect property for the Button control to this formula:
  Collect(MyPix, AddMediaButton1.Media)Collect(MyPix, AddMediaButton1.Media)

  Collect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the Collect function or other functions?

 4. Bir Görüntü galerisi denetimi ekleyin ve Items özelliğini MyPix olarak ayarlayın.Add an Image gallery control, and set its Items property to MyPix.
 5. F5 tuşuna basın, ardından Düğme denetimine tıklayın veya dokunun.Press F5, and then click or tap the Button control.

  Resim ekle denetimindeki görüntü, Görüntü galerisi denetiminde görünür.The image from the Add picture control appears in the Image gallery control. Görüntünüzün, Görüntü ve Görüntü galerisi denetimlerindeki en boy oranı farklıysa Görüntü denetiminin ImagePosition özelliğini Fit olarak ayarlayın.If your image doesn't have the same aspect ratio as the Image control in the Image gallery control, set the ImagePosition property of the Image control to Fit.

 6. Resim ekle denetimine, başka bir görüntü dosyasına, 'a ve son olarak, eklemiş olduğunuz Düğme denetimine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Add picture control, click or tap another image file, click or tap Open, and then click or tap the Button control that you added.

  İkinci görüntü, Görüntü galerisi denetiminde görünür.The second image appears in the Image gallery control.

 7. (isteğe bağlı) Önceki adımları bir veya birçok kez tekrarlayın ve varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.(optional) Repeat the previous step one or more times, and then return to the default workspace by pressing Esc.

Görüntüleri yerel olarak kaydetmek için SaveData işlevini veya bir veri kaynağını güncelleştirmek için Patch işlevini kullanın.Use the SaveData function to save the images locally or the Patch function to update a data source.