PowerApps'te Ses ve Video denetimleriAudio and Video controls in PowerApps

Ses dosyası, video dosyası ya da YouTube videosu yürüten bir denetimdir.A control that plays an audio file, a video file, or a video on YouTube.

AçıklamaDescription

Ses denetimi; bir dosyadaki ses klibini, bir Mikrofon denetimindeki kaydı ya da bir video dosyasındaki ses parçasını yürütür.An Audio control plays a sound clip from a file, a recording from a Microphone control, or the audio track from a video file. Videodenetimi, bir dosyadaki veya URL belirtirseniz YouTube'daki bir video klibi (isteğe bağlı olarak, kapalı açıklamalı alt yazılar ile) yürütür.A Video control plays a video clip from a file or from YouTube if you specify a URL with optional closed captions.

Temel özelliklerKey properties

Loop: bir ses klibinin veya video klibin yürütülmesinin tamamlanmasının ardından otomatik olarak baştan başlayıp başlamadığı.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing.

Media: ses veya video denetiminin yürüttüğü klibin tanımlayıcısı.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

ShowControls: ses veya video oynatıcının, yürütme düğmesini ve ses düzeyi kaydırıcısını gösterip göstermediği; aynı zamanda bir kalem denetiminin çizme, silme ve temizleme simgelerini gösterip göstermediği.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Ek özelliklerAdditional properties

AutoPause: ses klibinin veya video klibinin, kullanıcı farklı bir ekrana gittiğinde otomatik olarak duraklayıp duraklamadığı.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart: kullanıcı, söz konusu denetimi içeren ekrana gittiğinde ses veya video denetiminin klibi yürütmeye otomatik olarak başlayıp başlamadığı.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

ClosedCaptionsUrl: yalnızca Video denetimi.ClosedCaptionsUrl – Video control only. WebVTT biçimindeki kapalı açıklamalı alt yazı dosyasının URL'si.URL of closed captions file in WebVTT format. Hem video hem de açıklamalı alt yazı URL'leri HTTPS biçiminde olmalıdır.Both video and captions URLs must be HTTPS. Video ve açıklamalı alt yazı dosyasının barındırıldığı sunucuda CORS etkin olmalıdır.Server hosting both video and captions file needs to be CORS enabled.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Image: görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition: ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Fill, Fit, Stretch, Tile veya Center).ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnEnd: bir ses klibinin veya video klibin yürütülmesinin tamamlanmasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnEnd – How an app responds when an audio or video clip finishes playing.

OnPause: kullanıcının bir ses veya video denetiminin yürüttüğü klibi duraklatmasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnPause – How an app responds when the user pauses the clip that an audio or video control is playing.

OnStart: kullanıcının bir mikrofon denetimi ile kayıt yapmaya başlamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

Paused: medya oynatma denetimi geçerli durumda duraklatılmışsa true, duraklatılmamışsa false değerini alır.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise.

Reset: denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Start: ses klibinin veya video klibin yürütülüp yürütülmediği.Start – Whether an audio or video clip plays.

StartTime: bir ses klibinin veya video klibinin başlatılmasından sonra söz konusu klibin yürütülmeye başladığı zaman.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play.

Time: bir medya denetiminin geçerli konumu.Time – A media control's current position.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

First( TabloAdı )First( TableName )

ÖrneklerExamples

Bir ses veya video dosyası yürütmePlay an audio or video file

 1. Dosya menüsünde sırasıyla Medya seçeneğine, Videolar'a veya Ses'e ve ardından Gözat'a tıklayın veya dokunun.On the File menu, click or tap Media, click or tap Videos or Audio, and then click or tap Browse.
 2. Kullanmak istediğiniz dosyaya göz attıktan sonra dosyaya ve ardından 'a tıklayın veya dokunun.Browse to the file you want to use, click or tap it, and then click or tap Open.
 3. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın, bir Ses veya Video denetimi ekleyin ve Media özelliğini, eklediğiniz dosya olarak ayarlayın.Press Esc to return to the default workspace, add an Audio or Video control, and set its Media property to the file that you added.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

 4. F5 tuşuna basın ve ardından, eklediğiniz denetimin yürütme düğmesine tıklayarak veya dokunarak klibi yürütün.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the control that you added.

  Tip

  Video denetiminin yürütme düğmesi, denetimin üzerine geldiğinizde görünür.The play button of the Video control appears when you hover over the control.

 5. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press Esc to return to the default workspace.

YouTube videosu yürütmePlay a YouTube video

 1. Bir Video denetimi ekleyin ve Media özelliğini, bir YouTube videosunun, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'si olarak ayarlayın.Add a Video control, and set its Media property to the URL, enclosed in double quotation marks, of a YouTube video.
 2. F5 tuşuna basın ve ardından Video denetiminin yürütme düğmesine tıklayarak veya dokunarak klibi yürütün.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the Video control.
 3. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press Esc to return to the default workspace.