PowerApps'teki Açılan menü denetimiDrop down control in PowerApps

Kullanıcı tarafından açılana kadar yalnızca ilk öğeyi gösteren bir liste.A list that shows only the first item unless the user opens it.

AçıklamaDescription

Açılan menü denetimi, ekrandaki kullanılabilir alandan tasarruf etmenizi sağlar (özellikle de liste çok sayıda seçenek içerdiğinde).A Drop down control conserves screen real estate, especially when the list contains a large number of choices. Kullanıcı daha fazla seçenek görmek için köşeli çift ayracı seçmedikçe denetim yalnızca bir satırlık yer kaplar.The control takes up only one line unless the user selects the chevron to reveal more choices.

Temel özelliklerKey properties

Default: denetimin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items: bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items: bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Bir galeri, liste veya grafik eklediğinizde özellik listesinde varsayılan olarak Items özelliği görünür. Bu sayede, yeni denetimde gösterilecek verileri kolayca belirleyebilirsiniz.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Örneğin, bir galerinin Items özelliğini Salesforce'taki Account tablosu, Excel'de oluşturduğunuz ve buluta yüklediğiniz Inventory adlı bir tablo veya ConferenceSpeakers adlı bir SharePoint listesi olarak ayarlayabilirsiniz.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Selected: seçili öğe.Selected – The selected item.

Ek özelliklerAdditional properties

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: klavye odağına sahipken denetimin kenarlık kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

ChevronBackground: bir açılan listedeki aşağı okun arkasındaki renk.ChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list.

ChevronFill: bir açılan listedeki aşağı okun rengi.ChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange: kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset: denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor: listedeki seçili öğenin veya öğelerin metin rengi ya da bir kalem denetimindeki seçim aracının rengi.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill: listedeki seçili öğenin veya öğelerin arka plan rengi ya da bir kalem denetiminin seçilen alanı.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex: Sıfır olmayan bir değere ayarlandığında, çalışma zamanında denetimlerin sekme sırasını özelleştirir.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

ÖrnekExample

 1. Düğme denetimi ekleyin ve Text özelliğini Collect ifadesini gösterecek şekilde ayarlayın.Add a Button control, and set its Text property to show Collect.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Düğme denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  ClearCollect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 3. F5 tuşuna basın, Düğme denetimine tıklayın veya dokunun ve ardından Esc tuşuna basın.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 4. Bir Açılan menü denetimi ekleyin, Countries olarak adlandırın ve Items özelliğini şu formül olarak adlandırın:Add a Drop down control, name it Countries, and set its Items property to this formula:
  Distinct(CityPopulations, Country)Distinct(CityPopulations, Country)
 5. Dikey yönde bir Metin galerisi denetimi ekleyin ve Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Text gallery control in vertical/portrait orientation, and set its Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)
 6. Metin galerisi denetiminin ilk öğesinde, üstteki Label etiketinin Text özelliğini ThisItem.City olarak ayarlayın ve alttaki Label denetimini silin.In the first item of the Text gallery control, set the Text property of the upper Label control to ThisItem.City, and delete the bottom Label control.
 7. Metin galerisi denetiminin TemplateSize özelliğini 80 olarak ayarlayın.Set the TemplateSize property of the Text gallery control to 80.
 8. F5 tuşuna basın, Countries listesindeki köşeli çift ayraca tıklayın veya dokunun ve ardından bu listeden bir seçenek belirleyin.Press F5, click or tap the chevron in the Countries list, and then choose an option in that list.

  Metin galerisi denetimi, yalnızca seçtiğiniz ülkedeki şehirleri gösterir.The Text gallery control shows only those cities in the country that you chose.