PowerApps'teki Galeri denetimiGallery control in PowerApps

Başka denetimleri kapsayan ve veri kümesi gösteren bir denetimdir.A control that contains other controls and shows a set of data.

AçıklamaDescription

Galeri denetimleri, bir veri kaynağındaki birden çok kaydı gösterebilir ve her bir kayıt, birden çok veri türü içerebilir.A Gallery control can show multiple records from a data source, and each record can contain multiple types of data. Örneğin; bir Galeri denetiminde, her bir kişinin adının, adresinin ve telefon numarasının bulunduğu iletişim bilgilerini gösteren ayrı ayrı öğeler kullanılarak birden çok kişi gösterilebilir.For example, a Gallery control can show multiple contacts with each item showing contact information that includes a name, an address, and a phone number for each contact. Her bir veri alanı, Galeri denetimi içinde ayrı bir denetimde görünür ve bu denetimleri şablonu içinde yapılandırabilirsiniz.Each data field appears in a separate control within the Gallery control, and you can configure those controls in its template. Şablon, bir Galeri denetiminin sol kenarında yatay yönde ve yine bir Galeri denetiminin üstünde dikey yönde olacak şekilde galerideki ilk öğe olarak görünür.The template appears as the first item inside the gallery, on the left edge of a Gallery control in horizontal/landscape orientation and at the top of a Gallery control in vertical/portrait orientation. Şablonda yaptığınız tüm değişiklikler, Galeri denetimi geneline yansıtılır.Any changes that you make in the template are reflected throughout the Gallery control.

Görüntülerin ve metnin yanı sıra değişken yükseklik öğeleri içeren galerileri göstermeye yönelik önceden tanımlanmış Galeri şablonları mevcuttur.Predefined Gallery templates for showing images, text as well as a gallery with variable height items are available.

Temel özelliklerKey properties

Default: uygulama başlatıldığında galeriden seçilecek veri kaynağındaki öğe veya kayıt.Default – The item or record from the data source to be selected in the gallery when the app starts up.

Items: bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Selected: seçili öğe.Selected – The selected item.

Ek özelliklerAdditional properties

AllItems: galeri şablonunun bir parçası olan ek denetim değerleri de dahil olmak üzere bir galerideki tüm öğeler.AllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Layout: kullanıcının bir galeriyi ekranda kaydırıp kaydırmadığı veya bir kaydırıcıyı yukarıdan aşağıya (Vertical) ya da soldan sağa (Horizontal) ayarlayıp ayarlamadığı.Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

NavigationStep: ShowNavigation özelliği true olarak ayarlanmışsa ve kullanıcı söz konusu galerinin herhangi bir ucunda gezinti oku seçerse galerinin ekranda nereye kadar kaydırıldığı.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery.

ShowNavigation: kullanıcının tıklayarak veya dokunarak galerideki öğelerde kaydırma yapmasına olanak sağlayan bir okun galerinin her bir ucunda görünüp görünmediği.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow.

ShowScrollbar: kullanıcı galerinin üzerine geldiğinde bir kaydırma çubuğunun görünüp görünmediği.ShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery.

Snap: kullanıcı bir galeride kaydırma yaptığında sonraki öğenin tam olarak görünecek şekilde otomatik olarak yaslanıp yaslanmadığı.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full.

TemplateFill: bir galerinin arka plan rengi.TemplateFill – The background color of a gallery.

TemplatePadding: bir galeride bulunan öğeler arasındaki uzaklık.TemplatePadding – The distance between items in a gallery.

TemplateSize: dikey yöndeki bir galeri şablonunun yüksekliği veya yatay yöndeki bir galeri şablonunun genişliği.TemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation.

Transition: kullanıcı galeride bir öğenin üzerine geldiğinde oluşan görsel efekt (Pop, Push veya None).Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

WrapCount: yatay ya da dikey düzende satır veya sütun başına gösterilen öğe sayısı.WrapCount – Number of items shown per row or column based on horizontal or vertical layout.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Filter( VeriKaynağı, Formül )Filter( DataSource, Formula )

ÖrneklerExamples

Verileri gösterme ve filtrelemeShow and filter data

Kullanıcıdan veri almaGet data from the user