PowerApps'teki Görüntü denetimiImage control in PowerApps

Görüntü (örneğin, yerel bir dosyadaki veya veri kaynağındaki ) gösteren bir denetimdir.A control that shows an image from, for example, a local file or a data source.

AçıklamaDescription

Uygulamanıza bir veya daha fazla görüntü denetimi eklerseniz bir veri kümesinin parçası olmayan ayrı görüntüleri gösterebilir veya veri kaynaklarındaki kayıtlarda bulunan görüntüleri ekleyebilirsiniz.If you add one or more Image controls to your app, you can show individual images that aren't part of a data set, or you can incorporate images from records in data sources.

Temel özelliklerKey properties

Image: görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

Ek özelliklerAdditional properties

ApplyEXIFOrientation: görüntüye eklenmiş EXIF verilerinde belirtilen yönün otomatik olarak uygulanıp uygulanmadığı.ApplyEXIFOrientation – Whether to automatically apply the orientation specified in the EXIF data embedded with the image.

AutoDisableOnSelect: OnSelect davranışı yürütülürken denetimi otomatik olarak devre dışı bırakır.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: klavye odağına sahipken denetimin kenarlık kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

CalculateOriginalDimensions: OriginalHeight ve OriginalWidth özelliklerini etkinleştirir.CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FlipHorizontal: görüntünün gösterilmeden önce yatay olarak çevrilip çevrilmediği.FlipHorizontal – Whether to flip the image horizontally before displaying it.

FlipVertical: görüntünün gösterilmeden önce dikey olarak çevrilip çevrilmediği.FlipVertical – Whether to flip the image vertically before displaying it.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

ImagePosition: ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Fill, Fit, Stretch, Tile veya Center).ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

ImageRotation: görüntünün gösterilmeden önce nasıl döndürüldüğü.ImageRotation – How to rotate the image before displaying it. Değerler yok, saat yönünde (CW) 90 derece, saat yönünün tersinde (CCW) 90 derece ve saat yönünde 180 derece şeklinde olabilir.Values can be none, clockwise (CW) 90 degrees, counter-clockwise (CCW) 90 degrees and clockwise 180 degrees.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OriginalHeight: CalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün orijinal yüksekliği.OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

OriginalWidth: CalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün orijinal genişliği.OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

PaddingBottom: denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft: denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight: denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft: denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight: denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Transparency: bir görüntünün arkasındaki denetimlerin ne derece görünür olacağı.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Remove( VeriKaynağı, ThisItem )Remove( DataSource, ThisItem )

ÖrneklerExamples

Yerel bir dosyadan görüntü göstermeShow an image from a local file

 1. İçerik sekmesinde, Medya'ya ve ardından Gözat'a tıklayın veya dokunun.On the Content tab, click or tap Media, and then click or tap Browse.
 2. Eklemek istediğiniz görüntü dosyasına ve seçeneğine tıklayın veya dokunun, ardından varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Click or tap the image file that you want to add, click or tap Open, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Bir Görüntü denetimi ekleyin ve Items özelliğini, eklediğiniz dosyanın adı olarak ayarlayın.Add an Image control, and set its Items property to the name of the file that you added.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

  Görüntü denetimi, belirttiğiniz görüntüyü gösterir.The Image control shows the image that you specified.

Bir veri kaynağından görüntü kümesi göstermeShow a set of images from a data source

 1. Bu Excel dosyasını indirin ve yerel cihazınıza kaydedin.Download this Excel file, and save it on your local device.
 2. PowerApps Studio'da bir uygulama oluşturun veya açın ve ardından sağ bölmedeki Veri kaynağı ekle seçeneğine tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio, create or open an app, and then click or tap Add data source in the right-hand pane.

  Sağ bölmede Veri kaynağı ekle seçeneği görünmüyorsa sol gezinti çubuğundaki bir ekrana tıklayın veya dokunun.If Add data source doesn't appear in the right-hand pane, click or tap a screen in the left navigation bar.

 3. Sırasıyla Uygulamanıza statik veriler ekleyin'e, indirdiğiniz Excel dosyasına ve 'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you downloaded, and then click or tap Open.
 4. Flooring Estimates onay kutusunu seçin ve ardından Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Select the Flooring Estimates check box, and then click or tap Connect.
 5. Görüntü içeren bir Galeri denetimi ekleyin ve Items özelliğini FlooringEstimates olarak ayarlayın.Add a Gallery control with images, and set its Items property to FlooringEstimates.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

  Galeri denetiminde, indirdiğiniz Excel dosyasındaki bağlantıları temel alan, halı, ahşap ve döşeme ürünlerine ilişkin görüntüler gösterilir.The Gallery control shows images of carpet, hardwood, and tile products based on links in the Excel file that you downloaded.