PowerApps'teki PDF görüntüleyici denetimiPDF viewer control in PowerApps

Bir PDF dosyasının içeriğini gösteren denetimdir.A control that shows the content of a PDF file.

AçıklamaDescription

Bu denetim türünü ekleyip göstermek istediğiniz dosyanın Document özelliğini, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'ye ayarlayarak PDF dosyasındaki metin, grafik ve diğer içerikleri gösterin.Show text, graphics, and other content in a PDF file by adding this type of control and setting its Document property to the URL, enclosed in double quotation marks, of the file that you want to show.

Temel özelliklerKey properties

Document: bir PDF dosyasının, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'si.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file.

Ek özelliklerAdditional properties

ActualZoom: Zoom özelliği ile istenen yakınlaştırmadan farklı olabilecek, denetimin gerçek yakınlaştırması.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CurrentFindText: kullanımda olan geçerli arama terimi.CurrentFindText – The current search term that is in use.

CurrentPage: bir PDF dosyasında gösterilmekte olan sayfanın numarası.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FindNext: Belge içinde sonraki FindText örneğini bulur.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document.

FindPrevious: Belge içinde önceki FindText örneğini bulur.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document.

FindText: belgede aranacak arama terimi.FindText – The search term to look for in the document.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStateChange: denetim değişikliklerinin durumunun değişmesinin ardından sayfanın nasıl yanıt verdiği.OnStateChange – How an app responds when the state of the control changes.

PaddingBottom: denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Page: göstermek istediğiniz sayfa numarası.Page – The number of the page that you want to show.

PageCount: bir belgedeki sayfa sayısı.PageCount – The number of pages in a document.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

ShowControls: ses veya video oynatıcının, yürütme düğmesini ve ses düzeyi kaydırıcısını gösterip göstermediği; aynı zamanda bir kalem denetiminin çizme, silme ve temizleme simgelerini gösterip göstermediği.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom: kameradaki bir görüntünün büyütülme yüzdesi veya PDF görüntüleyicideki bir dosyanın görünümü.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

ÖrnekExample