PowerApps'teki Kalem girişi denetimiPen input control in PowerApps

Kullanıcının çizim yapabildiği, çizimleri silebildiği ve görüntü alanlarını vurgulayabildiği bir denetimdir.A control in which the user can draw, erase, and highlight areas of an image.

AçıklamaDescription

Kullanıcı bu denetimi bir beyaz tahta gibi kullanarak diyagramlar çizebilir ve yazılı metne dönüştürülebilen sözcükler yazabilir.The user can use this control like a whiteboard, drawing diagrams and writing words that can be converted to typed text.

Temel özelliklerKey properties

Color: giriş vuruşlarının rengi.Color – The color of input strokes.

Mode: Denetim Draw veya Erase modundadır.Mode – The control is in Draw or Erase mode. Mod seçme özelliği kullanım dışıdır.Select mode has been deprecated.

Ek özelliklerAdditional properties

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Input: giriş.Input – Input.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

SelectionColor: listedeki seçili öğenin veya öğelerin metin rengi ya da bir kalem denetimindeki seçim aracının rengi.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionThickness: bir kalem girişi denetimi için seçim aracının kalınlığı.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control.

ShowControls: ses veya video oynatıcının, yürütme düğmesini ve ses düzeyi kaydırıcısını gösterip göstermediği; aynı zamanda bir kalem denetiminin çizme, silme ve temizleme simgelerini gösterip göstermediği.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Collect( KoleksiyonAdı, AlınacakVeriler )Collect( CollectionName, DatatoCollect )

ÖrnekExample

Görüntü kümesi oluşturmaCreate a set of images

 1. Bir Kalem girişi denetimi ekleyin, MyDoodles olarak adlandırın ve ShowControls özelliğini true olarak ayarlayın.Add a Pen input control, name it MyDoodles, and set its ShowControls property to true.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Bir Düğme denetimi ekleyin, denetimi MyDoodles'ın altına taşıyın ve Düğme denetiminin Text özelliğini Add değerini gösterecek şekilde ayarlayın.Add a Button control, move it below MyDoodles, and set the Text property of the Button control to show Add.
 3. Düğme denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  Collect(Doodles, {Sketch:MyDoodles.Image})Collect(Doodles, {Sketch:MyDoodles.Image})
 4. Bir Görüntü galerisi denetimi ekleyin, bunu Düğme denetiminin altına taşıyın ve Görüntü galerisi denetiminin genişliğini üç öğe gösterecek şekilde daraltın.Add an Image gallery control, move it below the Button control, and shrink the width of the Image gallery control until it shows three items.
 5. Görüntü galerisi denetiminin Items özelliğini Doodles olarak ayarlayın ve ardından F5 tuşuna basın.Set the Items property of the Image gallery control to Doodles, and then press F5.
 6. MyDoodles'da bir görüntü çizin ve ardından Düğme denetimine tıklayın veya dokunun.Draw an image in MyDoodles, and then click or tap the Button control.

  Çizdiğiniz görüntü, Görüntü galerisi denetiminde görünür.The image that you drew appears in the Image gallery control.

 7. (isteğe bağlı) Kalem girişi denetiminde çizdiğiniz görüntüyü temizlemek için ilgili simgeye ve ardından Düğme denetimine tıklayın veya dokunun.(optional) In the Pen input control, click or tap the icon to clear the image that you drew, draw another image, and then click or tap the Button control.
 8. Görüntü galerisi denetiminde Görüntü denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In the Image gallery control, set the OnSelect property of the Image control to this formula:
  Remove(Doodles, ThisItem)Remove(Doodles, ThisItem)
 9. Bir çizimi kaldırmak için Görüntü galerisi denetiminde çizime tıklayın veya dokunun.Remove a drawing by clicking or tapping it in the Image gallery control.

Çizimlerinizi yerel olarak kaydetmek için SaveData işlevini, veri kaynağına kaydetmek için ise Patch işlevini kullanın.Use the SaveData function to save your drawings locally or the Patch function to save them to a data source.