PowerApps'teki Power BI kutucuk denetimiPower BI tile control in PowerApps

Bir uygulamadaki Power BI kutucuğunu gösteren denetimdir.A control that shows a Power BI tile inside an app.

AçıklamaDescription

Uygulamalarınızdaki Power BI kutucuklarınızı görüntüleyerek mevcut veri çözümlemesi ve raporlama avantajından yararlanın.Take advantage of your existing data analysis and reporting by displaying your Power BI tiles inside your apps. Seçenekler bölmesinin Veriler sekmesindeki Workspace, Dashboard ve Tile özelliklerini ayarlayarak, göstermek istediğiniz kutucuğu seçin.Choose the tile you want to show by setting its Workspace, Dashboard and Tile properties in the Data tab of the options panel.

Paylaşım ve güvenlikSharing and security

Paylaşıldıktan sonra PowerApp, uygulamaya erişim izni olan tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olur.Once shared, the PowerApp will be accessible by all users who have permissions to access the app. Ancak, Power BI içeriğini bu kullanıcılara görünür hale getirmek için kutucuğun geldiği panonun, Power BI'da kullanıcı ile paylaşılması gerekir.However in order to make the Power BI content visible to those users, the dashboard where the tile comes from needs to be shared with the user on Power BI. Bu, bir uygulamada Power BI içeriğine erişilirken Power BI paylaşım izinlerinin dikkate alınmasını sağlar.This ensures that Power BI sharing permissions are respected when Power BI content is accessed in an app.

Temel özelliklerKey properties

Workspace: kutucuğun geldiği Power BI çalışma alanı.Workspace – The Power BI workspace where the tile comes from.

Dashboard: kutucuğun geldiği Power BI panosu.Dashboard – The Power BI dashboard where the tile comes from.

Tile: görüntülemek istediğiniz Power BI kutucuğunun adı.Tile – The name of the Power BI tile you want to display.

Ek özelliklerAdditional properties

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control. Varsayılan davranış, kullanıcıyı kutucuk ile ilişkili Power BI raporuna götürür.Default behavior takes the user to the Power BI report associated with the tile.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

ÖrnekExample

  1. Ekle sekmesine gidip Denetimler menüsünden bir Power BI kutucuğu denetimi ekleyin.Add a Power BI tile control from the Insert tab, Controls menu.
  2. Seçenekler bölmesindeki Veriler sekmesinde Çalışma Alanı ayarı için "Çalışma Alanım" seçeneğini belirleyin.In the Data tab on options panel choose "My Workspace" for the Workspace setting. Pano listesinden bir pano ve kutucuk listesinden bir kutucuk seçin.Choose a dashboard from the list of dashboards, and a tile from the list of tiles.

    Denetim, Power BI kutucuğunu işler.The control renders the Power BI tile.

    Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

    Yoksa Power BI kullanıcısı değil misiniz?Don't have have Power BI? Kaydolun.Sign up.