PowerApps'teki Ekran denetimiScreen control in PowerApps

Bir uygulamada bulunan ve bir veya daha fazla denetim içeren kullanıcı arabirimi öğesidir.A UI element that contains one or more other controls in an app.

AçıklamaDescription

Birçok uygulamada, Etiket ve Düğme denetimlerinin yanı sıra veriler gösteren ve gezintiyi destekleyen diğer denetimleri içeren birden çok Ekran denetimi bulunur.Most apps have multiple Screen controls that contain Label controls, Button controls, and other controls that show data and support navigation.

Temel özelliklerKey properties

BackgroundImage: bir ekranın arka planında görünen görüntü dosyasının adı.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Ek özelliklerAdditional properties

ImagePosition: ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Fill, Fit, Stretch, Tile veya Center).ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnHidden: kullanıcı ekrandan uzaklaştığında uygulamanın davranışı.OnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen.

OnVisible: kullanıcı bir ekrana gittiğinde uygulamanın davranışı.OnVisible – The behavior of an app when the user navigates to a screen.

OnStart: kullanıcı tarafından açıldığında uygulamanın davranışı.OnStart – The behavior of the app when the user opens the app.

 • Uygulamanın ilk ekranı görünmeden önce bu özelliğin ayarlandığı formül çalıştırılır.The formula to which this property is set runs before the first screen of the app appears. Uygulama başlatıldığında ilk olarak görünen ekranı değiştirmek için Navigate işlevini çağırın.Call the Navigate function to change which screen appears first when the app starts.
 • Henüz herhangi bir ekran görünmediğinden bağlam değişkenlerini UpdateContext işleviyle ayarlayamazsınız.You can't set context variables with the UpdateContext function because no screen has appeared yet. Ancak, Navigate işlevine bağlam değişkenleri geçirebilir ve Collect işlevini kullanarak bir koleksiyon oluşturup bunu doldurabilirsiniz.However, you can pass context variables in the Navigate function and create and fill a collection by using the Collect function.
 • Bir uygulamayı güncelleştirirseniz uygulama PowerApps Studio'ya yüklendiğinde bu özelliğin ayarlandığı formül çalıştırılır.When you update an app, the formula to which this property is set runs when the app is loaded into PowerApps Studio. Bu özelliğe ilişkin değişikliğin etkili olması için uygulamanızı kaydetmeniz, kapatmanız ve yeniden yüklemeniz gerekir.To see the impact of changing this property, you'll need to save, close, and reload your app.
 • OnStart özelliği ekranın değil, uygulamanın bir özelliğidir.The OnStart property is actually a property of the app, not the screen. Düzenlemede kolaylık sağlamak için bunu uygulamanızın ilk ekranında bir özellik olarak görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.For editing convenience, you view and modify it as a property on the first screen of your app. İlk ekranı kaldırırsanız veya ekranları yeniden sıralarsanız bu özelliğin bulunması zorlaşabilir.If you remove the first screen or reorder screens, this property may become hard to find. Böyle bir durumda; uygulamanızı kaydettikten sonra kapatıp yeniden yüklerseniz söz konusu özellik ilk ekranın bir özelliği olarak yeniden görünür.In this case, save, close, and reload your app, and the property will reappear as a property of the first screen.

Distinct( VeriKaynağı, SütunAdı )Distinct( DataSource, ColumnName )

ÖrnekExample

 1. Bir Radyo denetimi ekleyin, ScreenFills olarak adlandırın ve Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Radio control, name it ScreenFills, and set its Items property to this value:
  ["Red", "Green"] ["Red", "Green"]

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Varsayılan Ekran denetimini Source olarak adlandırın ve başka bir Ekran denetimi daha ekleyip Target olarak adlandırın.Name the default Screen control Source, add another Screen control, and name it Target.
 3. Source denetimine Şekil denetimi (ok gibi) ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:On Source, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Target, ScreenTransition.Fade) Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)

  Navigate işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the Navigate function or other functions?

 4. Target denetimine Şekil denetimi (ok gibi) ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In Target, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Source, ScreenTransition.Fade) Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)
 5. Target denetiminin Fill özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Fill property of Target to this formula:
  If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1)) If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))
 6. Source denetiminde F5 tuşuna basın, Radyo denetimindeki iki seçenekten birine ve ardından Şekil denetimine tıklayın veya dokunun.From Source, press F5, click or tap either option in the Radio control, and then click or tap the Shape control.

  Target, seçtiğiniz renkte görünür.Target appears in the color that you chose.

 7. Target denetiminde, Source denetimine dönmek için Şekil denetimine tıklayın veya dokunun.On Target, click or tap the Shape control to return to Source.
 8. (isteğe bağlı) Radyo denetimindeki diğer seçeneğe tıklayın veya dokunun ve ardından, Target denetiminin diğer renkte göründüğünü doğrulamak için Şekil denetimine tıklayın ya da dokunun.(optional) Click or tap the other option in the Radio control, and then click or tap the Shape control to confirm that Target appears in the other color.
 9. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.To return to the default workspace, press Esc.