PowerApps'teki Zamanlayıcı denetimiTimer control in PowerApps

Belirli bir süre geçmesinin ardından uygulamanızın nasıl yanıt verdiğini belirleyebilen bir denetimdir.A control that can determine how your app responds after a certain amount of time passes.

AçıklamaDescription

Örneğin, zamanlayıcılar bir denetimin görünme süresini belirler veya belirli bir süre geçmesinin ardından bir denetimin diğer özelliklerini değiştirir.Timers can, for example, determine how long a control appears or change other properties of a control after a certain amount of time has passed.

Zamanlayıcının tasarımcıda çalıştırılması için uygulamayı önizlemeniz gerektiğini unutmayın.Note that you need to preview the app in order for Timer to run in the designer. Bu, kullanıcının, zamanlayıcıyı herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan yapılandırmasına olanak sağlar.This allows user to configure the timer in the designer without any time restrictions.

Temel özelliklerKey properties

Duration: milisaniye cinsinden, zamanlayıcının çalıştırılacağı süre.Duration – How long a timer runs in milliseconds. Maksimum değer yoktur.There is no maximum value.

OnTimerEnd: zamanlayıcı çalışmayı tamamladığında uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnTimerEnd – How an app responds when a timer finishes running.

Repeat: zamanlayıcının çalışmayı tamamladıktan sonra otomatik olarak yeniden başlatılıp başlatılmayacağı.Repeat – Whether a timer automatically restarts when it finishes running.

Ek özelliklerAdditional properties

Align: metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoPause: ses klibinin veya video klibinin, kullanıcı farklı bir ekrana gittiğinde otomatik olarak duraklayıp duraklamadığı.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart: kullanıcı, söz konusu denetimi içeren ekrana gittiğinde ses veya video denetiminin klibi yürütmeye otomatik olarak başlayıp başlamadığı.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnTimerStart: zamanlayıcı çalışmaya başladığında uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnTimerStart – How an app responds when a timer starts to run.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset: denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Start: ses klibinin veya video klibinin yürütülüp yürütülmediği.Start – Whether an audio or video clip plays.

Strikethrough: denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text: denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Refresh( VeriKaynağı )Refresh( DataSource )

ÖrneklerExamples

Geri sayım göstermeShow a countdown

 1. Zamanlayıcı ekleyin ve Countdown olarak adlandırın.Add a timer, and name it Countdown.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Zamanlayıcının Duration özelliğini 10000, Repeat ve Autostart özelliklerini ise true olarak ayarlayın.Set the timer's Duration property to 10000 and its Repeat and Autostart properties to true.
 3. (isteğe bağlı) Height özelliğini 160, Width özelliğini 600 ve Size özelliğini 60 olarak ayarlayarak zamanlayıcının daha kolay bir şekilde okunmasını sağlayın.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.
 4. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a label, and set its Text property to this formula:
  "Number of seconds remaining: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)"Number of seconds remaining: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)

  RoundUp işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the RoundUp function or other functions?

  Etiket, zamanlayıcının yeniden başlatılması için kaç saniye kaldığını gösterir.The label shows how many seconds remain before the timer restarts.

 5. (isteğe bağlı) Zamanlayıcının Visible özelliğini false olarak ayarlayın.(optional) Set the timer's Visible property to false.

Denetimi canlandırAnimate a control

 1. Zamanlayıcı ekleyin ve FadeIn olarak adlandırın.Add a timer, and name it FadeIn.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Zamanlayıcının Duration özelliğini 5000, Repeat ve Autostart özelliklerini ise true olarak ayarlayın.Set the timer's Duration property to 5000 and its Repeat and Autostart properties to true.
 3. (isteğe bağlı) Height özelliğini 160, Width özelliğini 600 ve Size özelliğini 60 olarak ayarlayarak zamanlayıcının daha kolay bir şekilde okunmasını sağlayın.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.
 4. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini Welcome!,Add a label, set its Text property to show Welcome! Color özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:and set its Color property to this formula:
  ColorFade(Color.BlueViolet, FadeIn.Value/5000)ColorFade(Color.BlueViolet, FadeIn.Value/5000)

  ColorFace işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the ColorFade function or other functions?

  Etiketteki metin beyazlaşır, tam yoğunluğa döner ve işlem yinelenir.The text in the label fades to white, returns to full intensity, and repeats the process.

 5. (isteğe bağlı) Zamanlayıcının Visible özelliğini false olarak ayarlayın.(optional) Set the timer's Visible property to false.