PowerApps'teki erişilebilirlik özellikleriAccessibility properties in PowerApps

Engelli kullanıcılar için uygun denetimler ile etkileşim kurmanın alternatif yolları konusunda yardım sağlayan özelliklerin yapılandırılması.Configuration of properties that aid alternative ways of interacting with controls suitable for users with disabilities.

ÖzelliklerProperties

AccessiblityLabel: ekran okuyucular tarafından okunacak denetim açıklaması.AccessiblityLabel – Description of the control to be read by screen readers. Görüntü, Simge ve Şekil denetimleri için boş değer girildiğinde denetimler, ekran okuyucu tarafından görünmez ve dekorasyon olarak değerlendirilir.An empty value for Image, Icon and Shape controls will make the controls invisible to the screen reader and treated as decorations.

TabIndex: Çalışma zamanında denetimlerin sekme sırasını özelleştirir.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime.

Sıfır varsayılan değeri, denetimin XY koordinatına dayalı varsayılan sekme sırasını belirtir.Default value of zero specifies default tab order, based on control's XY coordinate. Değer sıfırdan büyük olarak ayarlandığında denetimin sekme sırası, varsayılan değerlere sahip tüm denetimlerin önüne taşınır.Setting a value higher than zero will move the control's tab order ahead of all controls with the default values. TabIndex değeri 2 olan bir denetim, sekmeli olduğunda TabIndex değeri 3 veya daha yüksek olan bir denetimden önce gelir.A control with TabIndex value of 2 will precede one with TabIndex of 3 or higher when tabbed.

Form ve Galeri denetimleri gibi kapsayıcılarda, kapsayıcı dışındaki denetimlere geçilmeden önce her zaman kapsayıcının tüm öğeleri arasında gezinileceğini unutmayın.Note that containers such as Form and Gallery controls will always tab through all elements of the container before proceeding to controls outside of the container. Kapsayıcının sekme sırası, bir alt denetimin en düşük TabIndex değerinin sırasıdır.The container's tab order is that of the lowest value TabIndex of a child control.

TabIndex değeri -1 olarak ayarlandığında denetime yönelik sekme erişimi devre dışı bırakılır; Görüntüler, Simgeler ve Şekiller ise etkileşimsiz öğeler haline gelir.Setting TabIndex to -1 will disable tab access to the control; in case of Images, Icons and Shapes, they will be made non-interactive elements.