Common Data Service veritabanı oluşturmaCreate a Common Data Service database

Common Data Service uygulamasını veri kaynağı şeklinde kullanarak veritabanı ve uygulama oluşturabilirsiniz.You can create a database and build apps by using Common Data Service as a data store. Kendi özel varlıklarınızı veya önceden tanımlanmış varlıkları kullanabilirsiniz.You can either create your own custom entities or use the predefined entities. Bir veritabanı oluşturmak için önce bir ortam oluşturmanız veya mevcut bir ortama yönetici olarak atanmanız gerekir.To create a database, you first need to either create an environment, or be assigned to an existing environment as an administrator. Ayrıca gerekli lisanslara da sahip olmanız gerekir.In addition, you must be assigned the appropriate license. Common Data Service'i kullanmaya ilişkin bir plan satın alma hakkında bilgi için bkz. Fiyatlandırma bilgileri.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Veritabanı oluşturmak için kullanabileceğiniz üç yöntem vardır:There are three ways to create a database:

 • Yönetim merkezindeIn the admin center
 • powerapps.com'daki Giriş bölmesindeIn the Home pane of powerapps.com
 • powerapps.com'daki Varlıklar bölmesindeIn the Entities pane of powerapps.com

Yönetim merkezinde veritabanı oluşturmaCreate a database in the admin center

 1. Yönetim merkezinde sol gezinti bölmesinde Ortamlar'a tıklayın.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Ortamı seçin veya gerekirse yeni bir ortam oluşturun.Select the environment, or create a new environment if needed.
 3. Veritabanları sekmesinde Veritabanı oluştur'a tıklayın.On the Database tab, click Create a database. Veritabanı varsayılan olarak Açık erişim modunda oluşturulur.By default, the database is created in Open access mode.
 4. Güvenliği zorlamak için Erişimi kısıtla'yı seçin.If you want to enforce security, select Restrict access.

powerapps.com'daki Giriş bölmesinde veritabanı oluşturmaCreate a database in the Home pane of powerapps.com

 1. powerapps.com'da sol gezinti bölmesinde Giriş'e tıklayın.On powerapps.com, in the left navigation pane, click Home.
 2. Microsoft Common Data Service'i kullanma bölümünde Veritabanı oluştur veya Başlayın yazan düğmeyi bulun.In the Use the Microsoft Common Data Service section, look for the button that is named either Create database or Get started. Düğmenin adı lisansınıza ve atanmış izinlere göre değişiklik gösterebilir.The button's name depends on your license and permission assignments. Geçerli ortamda veritabanı oluşturma izniniz olmayabilir.You might not be allowed to create a database in the current environment.

Geçerli ortamda veritabanı oluşturmaCreate database in current environnmet

 1. Veritabanı oluştur'a tıklayın.Click Create database.
 2. Güvenliği zorlamak istiyorsanız iletişim kutusunda Veritabanı erişimini kısıtla onay kutusunu işaretleyin.In the dialog box, select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 3. Veritabanımı oluştur'a tıklayın.Click Create my database.

Yeni ortam oluşturmaya başlamaGet started by creating a new environment

 1. Başlayın'a tıklayın.Click Get started.
 2. Yeni ortam ve veritabanı oluşturmaya başlamak için iletişim kutusunda Yeni ortam oluştur'a tıklayın.In the dialog box, click Create new environment to start to create a new environment and database.
 3. Ortam adı alanına benzersiz bir ad girin.In the Environment name field, enter a unique name. Bölge alanında uygun bölgeyi seçin.In the Region field, select the appropriate region.
 4. Güvenliği zorlamak istiyorsanız Veritabanı erişimini kısıtla onay kutusunu işaretleyin.Select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 5. Oluştur'a tıklayın.Click Create.

powerapps.com'daki Varlıklar bölmesinde veritabanı oluşturmaCreate a database in the Entities pane of powerapps.com

 1. powerapps.com üzerinde Common Data Service bölümünü genişletip sol gezinti bölmesinde Varlıklar'a tıklayın veya dokunun.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Başlayın'a tıklayın.Click Get started. Veritabanı Açık erişim modunda oluşturulur.The database is created in Open access mode.

Açık ve kısıtlı veritabanlarıOpen and restricted databases

Veritabanı varsayılan olarak Açık erişim modunda oluşturulur.By default, a database is created in Open access mode. Bu modda varlıklara erişim için güvenlik zorlanmaz.In this mode, security for access to entities isn't enforced. Ortam yöneticisi, veritabanını Kısıtlı erişim moduna alabilir.The environment administrator can set the database to Restrict access mode. Bu modda varlık erişim için güvenlik izin kümelerine ve rollere göre zorlanır.In this mode, security for access to entities is enforced, based on permission sets and roles.

 1. Yönetim merkezinde sol gezinti bölmesinde Ortamlar'a tıklayın.On admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Ortamı seçin.Select the environment.
 3. Veritabanı sekmesinde aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:On the Database tab, follow one of these steps:
  • Güvenliği zorlamak için Erişimi kısıtla'yı seçin.To enforce security, select Restrict access.
  • Güvenliği devre dışı bırakmak için Açık erişim'i seçin.To disable security, select Open access.

Lisans ve güvenlik izinleriLicense and security permissions

Veritabanı oluşturmak için seçili ortamda yönetici olmanız ve uygun lisansın atanmış olması gerekir.To create a database, you must be an administrator in the selected environment, and the appropriate license must be assigned to you. Ortamda Güvenlik sekmesini kullanarak diğer kullanıcıların güvenlik izinlerini yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı güvenliğini yapılandırma ve Güvenlik modeli.From the environment, you can further configure security permissions for other users by using the Security tab. For more information, see Configure database security and Security model.

Gizlilik bildirimiPrivacy notice

Microsoft PowerApps ortak veri modeli ile tanılama sistemlerimizde özel varlık ve alan adlarını toplayıp depolarız.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Ortak veri modelini müşterilerimiz için iyileştirmek üzere bu bilgiyi kullanırız.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Oluşturucuların oluşturduğu varlık ve alan adları, Microsoft PowerApps topluluğunda yaygın olarak görülen senaryoları anlamamıza ve kuruluşlarla ilgili şemalar gibi, hizmetin standart varlık kapsamındaki boşlukları belirlememize yardımcı olur.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Microsoft bu varlıklarla ilişkili veritabanı tablolarındaki verilere erişmez veya bunları kullanmaz; ayrıca söz konusu veriler veritabanının sağlandığı bölgenin dışında çoğaltılmaz.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Ancak özel varlık ve alan adlarının bölgeler arasında çoğaltılabileceğini ve veri saklama ilkelerimiz doğrultusunda silindiğini göz önünde bulundurun.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Microsoft, Güven Merkezimizde ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi gizliliğinizi korumak için var gücüyle çalışmaktadır.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.