Sorun giderme: Bu veritabanı için bir karma oluşturulamıyor veya alınamıyorTroubleshooting - Unable to create or retrieve a mashup for this database

Verilerden yeni varlıklar (Technical Preview) özelliğini kullanırken aşağıdakine benzer bir hatayla karşılaşabilirsiniz:When using the New Entities from Data (Technical Preview) feature, you might run into an error that looks like the following:

*Unable to create or retrieve a mashup for the current database*

Bu durum, bu özelliği kullanarak Power Query ile dış veri kaynaklarından alınan verileri temel alan Common Data Service (CDS) içinde Özel Varlıklar oluşturmaya çalıştığınızda ortaya çıkabilir.This can occur when you're using the feature to create Custom Entities in the Common Data Service (CDS) based on data from external data sources using Power Query. Bu hata Power Query, PowerApps veya CDS içindeki kuruluş verilerine erişemediğinde tetiklenir.The error is triggered when Power Query cannot access the organization's data in PowerApps or CDS. Bunun ortaya çıkabileceği iki senaryo vardır:There are two scenarios when this can happen:

 • Bir Azure Active Directory (AAD) kiracı yöneticisi; kullanıcıların kullanabildiği, uygulamaların şirket verilerine kendi adlarına erişmesine izin verme özelliğini devre dışı bırakmıştır.An Azure Active Directory (AAD) tenant administrator has disallowed users' ability to consent to apps accessing company data on their behalf.
 • Yönetilmeyen bir Active Directory kiracısı kullanılmaktadır.Using an unmanaged Active Directory tenant. Yönetilmeyen kiracı, self servis kayıt teklifini tamamlamak için genel yönetici olmadan oluşturulan bir dizindir.An unmanaged tenant is a directory without a global administrator that was created to complete a self-service signup offer. Bu senaryoyu çözmek için kullanıcıların ilk olarak yönetilen kiracıya dönüştürmesi, ardından bu sorun için aşağıdaki bölümde anlatılan iki çözümden birini seçmesi gerekir.To fix this scenario, users must first convert to a managed tenant, then follow one of the two solutions to this issue, described in the following section.

Sorunun çözümüHow to fix the issue

Yukarıda açıklanan sorunun iki farklı çözümü vardır:There are two ways to fix the issue described above:

 • AAD yöneticisinin kullanıcıların şirket verilerine erişen uygulamalara izin vermesi için gerekli adımları uygulamasıHave the AAD administrator follow the steps necessary for users to consent to apps accessing company data
 • AAD yöneticisinin Power Query'nin verilere erişmesine izin vermesiHave the AAD administrator allow Power Query to access data

Bu çözümler için uygulanması gereken adımlar aşağıda verilmiştir.Each of the steps necessary for these solutions are described next.

AAD kiracı yöneticisiyle iletişime geçerek kullanıcıların şirket verilerine erişen uygulamalara izin vermesini sağlayan aşağıdaki adımları gerçekleştirmesini isteyebilirsiniz:You can contact the AAD tenant administrator, and have him or her perform the following steps, which enables users to consent to any app accessing company data:

 1. https://portal.azure.com adresini ziyaret edin.Visit https://portal.azure.com
 2. Azure Active Directory dikey penceresini açın.Open the Azure Active Directory blade.
 3. Kullanıcı ayarları'nı seçin.Select User settings.
 4. Kullanıcılar, uygulamalara kendileri adına şirket verilerine erişme izni verebilir ifadesinin yanındaki Evet'i ve ardından Kaydet'i seçin.Select Yes next to Users can consent to apps accessing company data on their behalf, and then select Save.
 5. Bu işlem tamamlandıktan sonra sorun çözülmüş olacaktır.Once that process is completed, the issue will be resolved.

Muhtemelen en kolay yaklaşım budur ancak verilen izinler sonraki seçenekten daha geniş kapsamlıdır.This is perhaps the easiest approach, but it allows for broader permissions than the next option.

Power Query'nin şirket verilerine erişmesine izin vermeAllowing Power Query to access company data

Diğer bir çözüm de kiracı yöneticisinin izinleri kiracı genelinde değiştirmeden Power Query'ye izin vermesidir.Another solution is to have the tenant administrator give consent to Power Query without modifying tenant-wide permissions. Bunun için kiracı yöneticisinin aşağıdaki adımları gerçekleştirmesini sağlayın:Have the tenant administrator take the following steps achieve this:

 1. Azure PowerShell'i yükleyinInstall Azure PowerShell
 2. Aşağıdaki PowerShell komutlarını çalıştırın:Run the following PowerShell commands:
  • Login-AzureRmAccount (ve kiracı yöneticisi olarak oturum açın)Login-AzureRmAccount (and sign in as the tenant admin)
  • New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128

Bu yaklaşımın avantajı (kiracı genelindeki çözüme göre) çok odaklı bir çözüm sunmasıdır.The advantage of this approach (versus the tenant-wide solution) is that this solution is very targeted. Yalnızca Power Query hizmet sorumlusunu hazırlar, kiracı izinlerinde başka bir değişiklik yapılmaz.It provisions only the Power Query service principal, but no other permission changes are made to the tenant.