Common Data Service veritabanı kullanarak sıfırdan uygulama oluşturmaCreate an app from scratch using a Common Data Service database

Standart varlıkları (yerleşik olanlar), özel varlıkları (kuruluşunuz tarafından oluşturulanlar) veya ikisini birlikte kullanarak Common Data Service içinde kayıtlı olan verileri yönetecek bir uygulama oluşturun.Build an app to manage data that's stored in the Common Data Service, using standard entities (which are built in), custom entities (which your organization creates), or both.

Common Data Service ile bir uygulama oluşturduğunuzda SharePoint, Dynamics 365 veya Salesforce gibi veri kaynaklarıyla yaptığınız gibi Microsoft PowerApps'ten bir bağlantı oluşturmanız gerekmez.When you build an app from the Common Data Service, you don't need to create a connection from Microsoft PowerApps, as you do with data sources such as SharePoint, Dynamics 365, or Salesforce. Yalnızca uygulamadaki her iki etkinlik için de göstermek, yönetmek veya kullanmak istediğiniz varlıkları belirtmeniz gerekir.You only need to specify the entities that you want to show, manage, or use for both activities in the app.

  1. Bir Common Data Service veritabanı oluşturun.Create a Common Data Service database. Daha fazla bilgi için bkz. Common Data Service veritabanı oluşturma.For more information, see Create a Common Data Service database.
  2. powerapps.com'da sol gezinti bölmesinde Yeni uygulama'ya tıklayın veya dokunun.On powerapps.com, in the left navigation pane, click or tap New app.
  3. Görüntülenen iletişim kutusunda Web için PowerApps Studio'ya tıklayın veya dokunun.In the dialog box that appears, click or tap PowerApps Studio for web. (Dilerseniz Windows için PowerApps Studio'ya tıklayabilir veya dokunabilir, ardından Windows için PowerApps Studio uygulamasını yükleme yönergelerini uygulayabilirsiniz.(You can also click or tap PowerApps Studio for Windows, and then follow the instructions to install PowerApps Studio for Windows. Yönergeler Web için PowerApps Studio uygulamasına göre oluşturulmuş olsa da Microsoft Windows'a ilişkin yönergeler de benzer olacaktır.)Although the instructions that follow use PowerApps Studio for web, the instructions for the Microsoft Windows app are similar.)
  4. Boş bir tuval veya şablon ile başlayın'ın altında Boş uygulama kutucuğundaki Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout on the Blank app tile.
  5. Sorulursa Atla'ya tıklayarak veya dokunarak öğreticiyi atlayın.If prompted, click or tap Skip to skip the tutorial.
  6. İçerik sekmesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Content tab.
  7. Veri kaynakları'na tıklayın veya dokunun.Click or tap Data sources.
  8. En sağdaki bölmede Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the rightmost pane, click or tap Add data source.
  9. Kullanmak istediğiniz Common Data Service varlığına tıklayın veya dokunun.Click or tap the Common Data Service that you want to use.
  10. Varlık listesinde, kullanmak istediğiniz bir veya daha fazla varlığın onay kutusunu seçin ve ardından Bağlan'a tıklayın ya da dokunun.In the list of entities, select the check box for one or more entities that you want to use, and then click or tap Connect.

Belirttiğiniz varlıklar veri kaynakları listesinde görünür ve uygulamanızı Sıfırdan uygulama oluşturma bölümünde anlatılan şekilde oluşturabilirsiniz.The entities that you specified appear in the list of data sources, and you can build your app as Create an app from scratch describes.