Varlıklar arasında ilişki oluşturmaBuild a relationship between entities

Bir varlıktaki veriler genellikle başka bir varlıktaki verilerle ilgilidir.Data in one entity often relates to data in another entity. Örneğin, bir Müşteriler varlığına ve Siparişler varlığına sahip olabilirsiniz ve Siparişler varlığının, siparişi hangi müşterinin verdiğini göstermek için Müşteriler varlığıyla bir arama ilişkisi olabilir.For example, you might have a Customers entity and an Orders entity, and the Orders entity might have a lookup relation to the Customers entity to show which customer placed the order. Siparişi veren müşteri için Müşteriler varlığındaki verileri göstermek amacıyla bir arama alanını kullanabilirsiniz.You can use a lookup field to show data from the Customers entity for the customer who placed the order. Daha fazla bilgi için bkz. Varlık ilişkileri ve arama alanları.For more information, see Entity relationships and lookup fields.

İlişki tanımlamaDefine a relationship

Bir varlık ile diğeri arasında (ve bir varlık ile kendisi arasında) birkaç türde ilişki oluşturabilirsiniz.You can create several types of relationships from one entity to another (or between an entity and itself). Her varlığın birden fazla varlıkla ilişkisi ve başka bir varlıkla birden fazla ilişkisi olabilir.Each entity can have a relationship with more than one entity, and each entity can have more than one relationship to another entity. Bazı yaygın ilişki türleri şunlardır:Some common relationship types are:

 • Normal: Bu ilişki türü iki varlık arasında gerçekleşir.Normal - This type of relationship exists between two entities.
 • Kendi kendine: Bu ilişki türü bir varlık ile kendisi arasında gerçekleşir.Self - This type of relationship exists between an entity and itself.
 • Bire bir: Bu ilişki türünde, A varlığındaki her kayıt B varlığındaki yalnızca bir kayıtla (veya tersi) eşleşebilir.One-to-one - In this type of relationship, each record in entity A can match only one record in entity B, and vice versa. Common Data Service'in geçerli sürümünde, özel varlıklar için bu ilişki türü desteklenmemektedir.The current release of the Common Data Service does not support this type of relationship for custom entities.
 • Bire çok: Bu ilişki türünde, A varlığındaki her kayıt B varlığındaki birden fazla kayıtla eşleşebilir ancak B varlığındaki her kayıt A varlığındaki yalnızca bir kayıtla eşleşebilir.One-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, but each record in entity B can match only one record in entity A.
 • Çoka çok: Bu ilişki türünde, A varlığındaki her kayıt B varlığındaki birden fazla kayıtla (veya tersi) eşleşebilir.Many-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, and vice versa. Common Data Service'in geçerli sürümünde bu ilişki türü desteklenmemektedir.The current release of the Common Data Service doesn't support this type of relationship.

Arama ilişkisi eklemeAdd a lookup relation

Bir varlığa arama ilişkisi eklemek için İlişkiler sekmesinde bir ilişki oluşturun ve ilişki oluşturmak istediğiniz varlığı belirtin.To add a lookup relation to an entity, create a relation under the Relationships tab and specify the entity with which you want to create a relationship.

 1. powerapps.com üzerinde Common Data Service bölümünü genişletip sol gezinti bölmesinde Varlıklar'a tıklayın veya dokunun.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Varlık listesinde bir varlığa tıklayarak veya dokunarak alanlarını görüntüleyin.In the list of entities, click or tap an entity to display its fields. Listenin üzerindeki arama çubuğuna bir veya daha fazla karakter yazarak listeyi filtreleyebilirsiniz.You can filter the list by typing one or more characters in the search bar above the list.
 3. Ekranın üst kısmındaki İlişkiler'e tıklayın veya dokunun.Near the top of the screen, click or tap Relationships. Bu sekmede, söz konusu varlığa ilişkin tüm ilişkiler gösterilir.This tab shows you all of the relationships for the entity. Yeni ilişki'ye tıklayın.Click New relationship.
 4. İlişki oluştur sayfasında, ilişki oluşturmak istediğiniz ilgili varlığı ve ardından ilişkinin adıyla birlikte görünen adını belirtin.On the Create relationship page, specify the related entity with which you want to create a relationship and then, specify the name and display name of the relation.
 5. Değişiklikleri işlemek için Kaydet’e tıklayın veya dokunun.Click or tap Save to commit the changes. Otomatik olarak, aynı ada sahip bir arama alanı oluşturulur.A lookup field with the same name will be automatically created.

Bir uygulamada arama alanını kullanmaUse a lookup field in an app

Arama alanı içeren bir varlıktan otomatik olarak uygulama oluşturursanız bu, başvurulan varlığın birincil anahtar alanındaki verileri içeren daraltılmış durumda bir Açılan menü denetimi olarak görünür.If you create an app automatically from an entity that contains a lookup field, it appears as a Drop down control that contains data from the primary key field of the referred entity in a collapsed state. Genişletildiğinde, açılan menüdeki iki alanı görmek için arama ilişkisinin ilgili varlığının Varsayılan Arama alan grubuna PrimaryId alanını ve istediğiniz ikinci bir alanı eklemeniz gerekir.To see two fields in the drop down when it is expanded, you must add the PrimaryId field and a second field of your choice to the Default Lookup field group of the related entity of the lookup relation.

Arama ilişkisi içeren bir kaydı silmeDelete a record with a lookup relation

A varlığının B varlığıyla bir arama ilişkisi varsa:If entity A has a lookup relation to entity B:

 • A varlığındaki her kaydı herhangi bir kısıtlama olmadan silebilirsiniz.You can delete any record in entity A without restriction.
 • B varlığındaki bir kayıt A varlığındaki bir veya daha fazla kayıtla eşleşiyorsa, B varlığındaki kaydı silebilmeniz için A varlığındaki tüm eşleşen kayıtları silmeniz gerekir.If a record in entity B matches one or more records in entity A, you must delete all matching records in entity A before you can delete the record in entity B.

Not: B varlığı, A varlığıyla üst ilişkisi olan standart bir varlıksa ve A varlığındaki bir kaydı silerseniz B varlığındaki eşleşen tüm kayıtlar da silinir.Note: If entity B is a standard entity with a parent relationship to entity A and you delete a record from entity A, all matched records in entity B are also deleted.

Alan silme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Alanları yönetme.For information about how to delete a field, see Manage fields.

Sonraki adımlarNext steps