Varlık verilerini Excel'de açmaOpen entity data in Excel

Microsoft PowerApps Excel Eklentisi'ni kullanarak varlık verilerini Microsoft Excel'de açabilir, verileri kolayca görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.By opening entity data in Microsoft Excel, you can quickly and easily view and edit data by using the Microsoft PowerApps Excel Add-in. PowerApps Excel Eklentisi için Microsoft Excel 2016 gerekir.The PowerApps Excel Add-in requires Microsoft Excel 2016.

Not

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) kiracınız Active Directory Federasyon Hizmetleri'ni (AD FS) kullanacak şekilde yapılandırılmışsa Excel Eklentisi ile doğru şekilde oturum açabilmeniz için Mayıs 2016 güncelleştirmesinin uygulandığından emin olmanız gerekir.If your Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) tenant is configured to use Active Directory Federation Services (AD FS), you must make sure that the May 2016 update has been applied, so that the Excel Add-in can correctly sign you in.

Varlık verilerini Excel'de açmaOpen entity data in Excel

 1. powerapps.com üzerinde Common Data Service bölümünü genişletip sol gezinti bölmesinde Varlıklar'a tıklayın veya dokunun.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Tüm varlıklar gösterilir.All the entities are shown.
 2. İlgilendiğiniz varlığın yanındaki üç nokta simgesine (...) tıklayın.Click the ellipsis (...) to the right of the entity that you're interested in.
 3. Excel'de Aç'a tıklayın ve oluşturulan çalışma kitabını açın.Click Open in Excel, and then open the workbook that is generated. Bu çalışma kitabı, varlığa ilişkin bağlayıcı bilgileri, ortamınıza yönelik bir işaretçi ve PowerApps Excel Eklentisi'ne yönelik bir işaretçi içerir.This workbook has binding information for the entity, a pointer to your environment, and a pointer to the PowerApps Excel Add-in.
 4. PowerApps Excel Eklentisi'nin çalışması için Excel'de Düzenlemeyi etkinleştir'e tıklayın.In Excel, click Enable editing to enable the PowerApps Excel Add-in to run. Excel Eklentisi, Excel penceresinin sağ tarafındaki bir bölmede çalışır.The Excel Add-in runs in a pane on the right side of the Excel window.
 5. PowerApps Excel Eklentisi'ni ilk kez çalıştırıyorsanız Bu Eklentiye Güven'e tıklayarak Excel Eklentisi'nin çalışmasına izin verin.If this is the first time that you've run the PowerApps Excel Add-in, click Trust this Add-in to allow the Excel Add-in to run.
 6. Oturum açmanız istenirse Oturum aç'a tıklayın ve powerapps.com'da kullandığınız kimlik bilgileriyle oturum açın. Excel Eklentisi önceki oturum açma bilgilerini kullanarak oturumu otomatik olarak açmayı dener.If you're prompted to sign in, click Sign in, and then sign in by using the same credentials that you used on powerapps.com. The Excel Add-in will use a previous sign-in context and automatically sign you in if it can. Bu nedenle Excel Eklentisi'nin sağ üst köşesindeki kullanıcı adını doğrulayın.Therefore, verify the user name in the upper right of the Excel Add-in.

Excel Eklentisi seçtiğiniz varlığın verilerini otomatik olarak okur.The Excel Add-in automatically reads the data for the entity that you selected. Excel Eklentisi tarafından okunana kadar çalışma kitabında herhangi bir veri yoktur.Note that there will be no data in the workbook until the Excel Add-in reads it in.

Excel'de varlık verilerini görüntüleme ve yenilemeView and refresh entity data in Excel

Excel Eklentisi, varlık verilerini okuyarak çalışma kitabına alır. Bu sayede Excel Eklentisi'ndeki Yenile düğmesine tıklayarak verileri dilediğiniz zaman güncelleştirebilirsiniz.After the Excel Add-in reads entity data into the workbook, you can update the data at any time by clicking Refresh in the Excel Add-in.

Excel'de varlık verilerini düzenlemeEdit entity data in Excel

Varlık verilerini dilediğiniz şekilde değiştirebilir ve Excel Eklentisi'ndeki Yayımla düğmesine tıklayarak tekrar yayımlayabilirsiniz.You can change entity data as you require and then publish it back by clicking Publish in the Excel Add-in.

Bir kaydı düzenlemek için çalışma sayfasındaki bir hücreyi seçin ve ardından hücre değerini değiştirin.To edit a record, select a cell in the worksheet, and then change the cell value.

Yeni bir kayıt eklemek için aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:To add a new record, follow one of these steps:

 • Çalışma sayfasındaki herhangi bir yere tıklayın ve ardından Excel Eklentisi'ndeki Yeni düğmesine tıklayın.Click anywhere in the worksheet, and then click New in the Excel Add-in.
 • Çalışma sayfasının son satırına tıklayın ve ardından imleç o satırın son sütunundan çıkana ve yeni bir satır oluşturulana kadar Sekme tuşuna basın.Click in the last row of the worksheet, and then press the Tab key until the cursor moves out of the last column of that row, and a new row is created.
 • Çalışma sayfasının hemen altındaki satıra tıklayın ve hücreye veri girmeye başlayın.Click in the row immediately below the worksheet, and start to enter data in a cell. Odağı bu hücreden başka bir yere aldığınızda çalışma sayfası yeni satırı kapsayacak şekilde genişler.When you move the focus out of that cell, the worksheet expands to include the new row.

Bir kaydı silmek için aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:To delete a record, follow one of these steps:

 • Silmek istediğiniz çalışma sayfası satırının yanındaki satır numarasına sağ tıklayın ve Sil'i seçin.Right-click the row number next to the worksheet row to delete, and then click Delete.
 • Silmek istediğiniz çalışma sayfası satırına sağ tıklayın ve Sil > Tablo Satırları'nı seçin.Right-click in the worksheet row to delete, and then click Delete > Table Rows.

Sütun ekleme veya kaldırmaAdd or remove columns

Tasarımcıyı kullanarak çalışma sayfasına otomatik olarak eklenen sütunları ayarlayabilirsiniz.You can use the designer to adjust the columns that are automatically added to the worksheet.

 1. Seçenekler düğmesine (dişli simgesi) tıklayıp Tasarımı etkinleştir onay kutusunu seçerek Excel Eklentisi'nin veri kaynağı tasarımcısını etkinleştirebilirsiniz.Enable the data source designer of the Excel Add-in by clicking the Options button (the gear symbol) and then selecting the Enable design check box.
 2. Excel Eklentisi'nde Tasarım'a tıklayın.Click Design in the Excel Add-in. Tüm veri kaynakları listelenir.All the data sources are listed.
 3. Veri kaynağının yanındaki Düzenle düğmesine (kalem simgesi) tıklayın.Next to the data source, click the Edit button (the pencil symbol).
 4. Seçili alanlar alanındaki listeyi istediğiniz şekilde ayarlayın:Adjust the list in the Selected fields field as you require:
  • Kullanılabilir alanlar alanından Seçili alanlar alanına bir alan eklemek için ilgili alana ve ardından Ekle'ye tıklayın.To add a field from the Available fields field to the Selected fields field, click the field, and then click Add. Alana çift tıklamak da aynı sonucu verecektir.Alternatively, double-click the field.
  • Seçili alanlar alanındaki bir alanı kaldırmak için alana ve ardından Kaldır'a tıklayın.To remove a field from the Selected fields field, click the field, and then click Remove. Alana çift tıklamak da aynı sonucu verecektir.Alternatively, double-click the field.
  • Alanların sıralamasını değiştirmek için Seçili alanlar alanında alana ve ardından Yukarı veya Aşağı'ya tıklayın.To change the order of fields, click the field in the Selected fields field, and then click Up or Down.
 5. Güncelleştir'e tıklayarak, yaptığınız değişiklikleri veri kaynağına uygulayın ve ardından Bitti'ye tıklayarak tasarımcıdan çıkın.Apply your changes to the data source by clicking Update, and then click Done to exit the designer. Bir alan (sütun) eklediyseniz güncelleştirilmiş veri kümesini çekmek için Yenile'ye tıklayın.If you added a field (column), click Refresh to pull in an updated set of data.

Sorun gidermeTroubleshooting

Kısa ve kolay adımlarla çözebileceğiniz birkaç sorun mevcuttur.There are a few issues that can be resolved through some easy steps.

 • Excel Eklentisi meta verileri yüklerken "Yasak" iletisinin görüntülenmesi, Excel Eklentisi'nde oturum açmış olan hesabın hedeflenen Common Data Service veritabanını kullanmak için gerekli izinlere sahip olmadığı anlamına gelir.If you receive a "Forbidden" message while the Excel Add-in is loading metadata, the account that is signed in to the Excel Add-in doesn't have permission to use the targeted Common Data Service database. Bu sorunu çözmek için Excel Eklentisi'nin sağ üst köşesinde doğru kullanıcı adının gösterildiğini onaylayın.To resolve this issue, verify that the correct user name appears in the upper right of the Excel Add-in. Gerekirse, Excel Eklentisi'nin sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, oturumu kapatın ve yeniden oturum açın.As required, click the user name in the upper right of the Excel Add-in, sign out, and then sign back in.
 • Oturum açma işlemi sırasında boş bir web sayfasının açılması, hesabın AD FS gerektirdiği ancak Eklentiyi çalıştıran Excel sürümünün bir oturum açma iletişim kutusu yükleyecek kadar yeni olmadığı anlamına gelir.If a blank webpage opens during the sign-in process, the account requires AD FS, but the version of Excel that is running the Add-in isn't recent enough to load the sign-in dialog box. Kullandığınız Excel sürümünde gerekli güncelleştirmeyi yapın.As required, update the version of Excel that you're using. Excel sürümünü güncelleştirmek için Office dağıtım aracını kullanarak ertelenmiş kanaldan geçerli kanala geçin.To update the version of Excel, use the Office deployment tool to move from the deferred channel to the current channel.

Burada yer almayan bir sorunla karşılaşırsanız destek sayfaları üzerinden bize ulaşın.If you encounter an issue that isn't described here, contact us via the support pages.

Sonraki adımlarNext steps