Common Data Service'teki varlıkları anlamaUnderstand entities in the Common Data Service

[!VIDEO nb:cid:UUID:beec68e8-1541-41fb-8fc6-28714ccaca68]

Common Data Service, verileri bir dizi standart ve özel varlık kümesinde güvenli bir şekilde depolamanıza ve yönetmenize olanak sağlar.The Common Data Service allows you to securely store and manage data within a set of standard and custom entities. Varlık, veritabanlarındaki tablolara benzer şekilde, verileri depolamak için kullanılan bir alan kümesidir.An entity is a set of fields used to store data similarly to a table within a database. Verileriniz depolandıktan sonra, verilerinizi kullanarak zengin uygulamalar oluşturmak için Microsoft PowerApps'i kullanabilirsiniz:After your data is stored you can use Microsoft PowerApps to build rich applications using your data:

 • Standart veya özel varlıklara veri aktarın.Import data into standard or custom entities.
 • Senaryonuzu ve uygulamanızı desteklemek için özel varlıklar oluşturun.Create custom entities to support your scenario and application.
 • Ek bilgilerin gerekmesi halinde standart varlıklara özel alanlar ekleyin.Add custom fields to standard entities where additional information is needed.
 • Geliştirmekte olduğunuz bir uygulamaya, diğer kaynaklardaki verileri eklerken yaptığınız gibi kolay bir şekilde standart ve özel varlıklar ekleyin.Incorporate standard and custom entities into an app that you're developing as easily as you would with data in other sources.
 • Microsoft Excel ve Outlook'taki verilerinize erişmek için üretkenlik eklentilerinden yararlanın.Leverage the productivity add-ins to access your data from Microsoft Excel and Outlook.
 • Standart ve özel varlıklar için rol tabanlı güvenlikten yararlanarak kuruluşunuzdaki verilerinizin güvenliğini sağlayın.Secure your data within your organization using role-based security against standard and custom entities.
 • Ülke, Selamlama veya Para Birimi gibi, önceden tanımlanmış veriler içeren seçim listeleri ekleyin.Include picklists of predefined data, such as Country, Salutation, or Currency.
 • Varlık ve alan adlarının çevirilerinden yararlanarak verileriniz ve uygulamalarınız için dünya çapında destek sunun.Provide global support for your data and applications by leveraging translation of entity and field names.

Her bir varlık, kullanıcıların oluşturabileceği, okuyabileceği, güncelleştirebileceği ve silebileceği bir kayıt kümesi içerir.Each entity contains a set of records that users can create, read, update, and delete. Varlıklar arasında ilişkiler oluşturabilirsiniz. Böylece bir varlıkta, başka bir varlıktaki kaydı temel alarak bilgi arayabilirsiniz.You can create relationships between entities so that you can look up information in one entity based on a record in another entity. Örneğin, bir müşterinin katılmış olduğu etkinlikleri izlemeye yönelik bir özel varlık oluşturabilirsiniz.For example, you could create a custom entity to track events which a customer had attended. Müşteriyi özel varlığınıza bir arama alanı olarak ekleyerek iki varlık arasında ilişki kurabilir, uygulamanızda ve raporlamada bu ilişkiden yararlanılmasını sağlayabilirsiniz.By adding the Customer to your custom entity as a lookup field, you establish a relationship between the two entities which can be leveraged in your app and in reporting.

Common Data Service'i kullanmaya yönelik bir plan satın alma hakkında bilgi için bkz. Fiyatlandırma bilgileri.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Varlıkları neden kullanmalıyım?Why use entities?

Common Data Service'teki varlıklar, standart veya özel olmaları fark etmeksizin verileriniz için güvenli ve bulut tabanlı bir depolama seçeneği sunar.Entities within the Common Data Service, both standard and custom, allow a secure and cloud-based storage option for your data. Varlıklar, uygulamalarınızda kullanılmak üzere verilerinizin iş odaklı bir tanımını oluşturmanıza olanak sağlar.Entities allow you to create a business-focused definition of your data for use within your apps. Varlıkların sizin için en iyi seçenek olup olmadığından emin değilseniz şu avantajları göz önünde bulundurun:If you're not sure if entities are your best option, consider these benefits:

 • Yönetme kolaylığı: Hem meta veriler hem de veriler bulutta depolanır.Easy to manage - Both the metadata and data are stored in the cloud. Nasıl depolandıkları ile ilgili endişelenmenize gerek yok.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Paylaşma kolaylığı: İzinleri PowerApps yönettiğinden, verileri iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.Easy to share - You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Güvenlik: Veriler güvenli bir şekilde depolanır, böylece verileri yalnızca erişimi olan kullanıcılar görebilir.Easy to secure - Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Rol tabanlı güvenlik kuruluşunuzdaki farklı kullanıcıların varlıklara erişimini denetlemenize olanak tanır.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Zengin meta veriler: Veri türleri ve ilişkiler doğrudan PowerApps'te kullanılabilir.Rich metadata - Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Örneğin, URL türünde bir alan tanımladığınızda verileriniz uygulamanızda köprü olarak gösterilir.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Üretkenlik araçları: Microsoft Excel'e ve Outlook'a yönelik eklentilerde varlıkları kullanarak üretkenliği artırabilir ve verilerinizin erişilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.Productivity tools - Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Seçim listeleri: Varlıklarınızda ve uygulamalarınızda hızlı açılan listeler sunmak için çok sayıda standart seçim listesinden istediğinizi ekleyin.Picklists - Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Standart ve özel varlıklarStandard and custom entities

Uygulama geliştirirken standart varlıkları, özel varlıkları veya her ikisini de kullanabilirsiniz.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Bir standart varlık, uygulamanızda belirli bir amaca hizmet edebiliyorsa aynı işi yapan bir özel varlık geliştirmek yerine bu varlığı kullanmanız gerekir.If a standard entity can serve a particular purpose in your app, you should use it rather than developing a custom entity that does the same thing. Standart varlık birkaç değişiklik yapıldığında bir amaca hizmet edebilecekse ihtiyaçlarınızı karşılayacak alanlar ekleyebilirsiniz.If a standard entity would serve a purpose with a few changes, you can add fields to suit your needs.

 • Common Data Service varsayılan olarak standart varlıklar sağlar.The Common Data Service provides standard entities by default. Bu varlıklar, en iyi yöntemlerle uyumlu şekilde, bir kuruluş için en yaygın kavramları (Kişiler, Hesaplar ve Ürünler gibi) yakalamak üzere tasarlanmıştır.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts for an organization, such as Contacts, Accounts, and Products. Varlıkların tam listesi için bkz. Standart varlıklar.For a full list of entities, see Standard entities.
 • Kuruluşunuz için benzersiz bilgileri depolamak üzere bir veya daha fazla özel varlık oluşturarak standart varlıkların işlevlerini genişletebilirsiniz.You can extend the functionality of standard entities by creating one or more custom entities to store information that's unique to your organization. Daha fazla bilgi için bkz. Özel varlık oluşturma.For more information, see How to create a custom entity.

Not: Mümkün olduğunda, standart varlıkları (gerekirse özel alanlar eklenmiş şekilde) kullanın.Note: If possible, use standard entities (with custom fields added, if required). Bu, gelecekte bu varlıkları temel alan yeni özellik veya uygulamalardan yararlanabilmenizi sağlar.This will ensure that you can benefit from new features or apps that leverage these entities in the future.

AlanlarFields

Her alanın bir adı, görünen adı, veri türü ve birkaç basit doğrulaması vardır.Each field has a name, display name, data type, and some simple validation. Veri türlerine örnek olarak Metin, tarih ve sayı verilebilir.Data types include, for example, text, date, or number. Doğrulama, gerekli alanların veri içermesini ve varlık gerekli kılıyorsa kayıtların benzersiz olmasını sağlar.Validation ensures that required fields contain data and records are unique if the entity requires them to be. Her alan, şu üç kategoriden birinde yer alır: sistem alanları, standart alanlar veya özel alanlar.Every field falls into one of three categories: system fields, standard fields, or custom fields.

Sistem alanlarıSystem fields

Tüm alanlar (standart veya özel) değiştiremeyeceğiniz, silemeyeceğiniz veya değer atayamayacağınız bir salt okunur alan kümesiyle oluşturulur.All entities, whether standard or custom, are created with a set of read-only fields that you can't change, delete, or set to a value. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sistem ve kayıt başlığı alanları.For more information, see System and record title fields. En önemli sistem alanları şunlardır:These are the most important system fields:

 • Kayıt Oluşturma Tarihi: Kaydın oluşturulduğu tarih ve saat.Created Record Date - The date and time when a record was created.
 • Oluşturan: Kaydı oluşturan kullanıcı.Created By - The user who created the record.
 • Kayıt Değiştirme Tarihi: Kaydın en son değiştirildiği tarih ve saat.Modified Record Date - The date and time when a record was most recently modified.
 • Son Değiştiren: Kaydı en son değiştiren kullanıcı.Last Modified By - The user who most recently modified the record.

Standart alanlarStandard fields

Her standart varlık, değiştiremeyeceğiniz veya silemeyeceğiniz bir varsayılan alan kümesi içerir.Each standard entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Varlıkların ve alanlarının yanı sıra seçim listelerinin bulunduğu bir liste için bkz. Standart varlıklar.For a list of the entities and their fields, and a list of the picklists, see Standard entities.

Özel alanlarCustom fields

Standart varlıkta veya özel varlıkta özel alanlar oluşturabilirsiniz.You can create custom fields in either a standard entity or a custom entity. Her bir özel alanın adını, görünen adını ve veri türünü belirtmeniz gerekir.You must specify the name, display name, and data type of each custom field. Desteklenen türlerin tam listesi için bkz. Varlık alanı veri türleri.For a complete list of supported types, see Entity field data types.

Arama ilişkileriLookup relationships

Varlıklarda bulunan, Arama veri türüne ilişkin bir alan olarak tanımlı kayıtlar arasında gezinebilirsiniz.You can navigate between records in entities if they have a relationship that's defined as a field of the Lookup data type. Arama ilişkisi oluşturmak için, bir varlığa Arama veri türünde bir alan ekleyin ve bilgi aramak istediğiniz varlığa işaret edin.To create a lookup relationship, add a field of data type Lookup in one entity, and point to the entity in which you want to look up information. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Arama alanı aracılığıyla varlık ilişkileri.For more information, see Entity relationships via lookup field.

Standart varlıklarStandard entities

Varlıkların ve alanlarının yanı sıra sabit listelerinin bulunduğu bir liste için bkz. Standart varlıklar.For a list of the entities and their fields, and a list of the enumerations, see Standard entities.

İşlevsel grupFunctional group AçıklamaDescription
Müşteri HizmetleriCustomer Service Müşteri Hizmetleri varlıkları; izleme, eskalasyon ve belgeler de dahil olmak üzere müşterileriniz tarafından bildirilen sorunları yönetir.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
TemelFoundation Temel varlıklar, neredeyse diğer tüm varlık grupları ile ilgili bilgiler içerir.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Bu grup, Address (Adres) ve Currency (Para Birimi) gibi varlıkları içerir.This group contains entities such as Address and Currency.
Kişiler, Kuruluşlar ve GruplarPeople, Organizations, and Groups Bu varlıklar; çalışanlar, yükleniciler, bağış yapanlar, gönüllüler, fanlar, mezunlar ve aileler de dahil olmak üzere etkileşimde bulunabileceğiniz kişi ve kuruluşların oluşturduğu geniş bir kümeyi kapsar.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
Satın AlmaPurchasing Satın Alma varlıkları, satın alma çözümleri oluşturmanıza olanak tanır.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
SatışSales Satış varlıkları, müşteri adaylarının ve fırsatların izlenmesinden kişilerin takip edilmesine, siparişlerin kabul edilip teslim edilmesinden faturaların gönderilmesine kadar tüm süreçleri kapsayan uçtan uca satış çözümleri oluşturmanızı sağlar.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Kullanmaya başlayınGet started

Standart varlık kullanıp bir uygulama oluşturarak deneyin veya bir özel varlık oluşturun ve ardından bu varlığı kullanan bir uygulama oluşturun.Try it out by creating an app using a standard entity or create a custom entity, and then create an app that uses that entity.

Gizlilik bildirimiPrivacy notice

Microsoft PowerApps ortak veri modeli ile tanılama sistemlerimizde özel varlık ve alan adlarını toplayıp depolarız.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Ortak veri modelini müşterilerimiz için iyileştirmek üzere bu bilgiyi kullanırız.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Oluşturucuların oluşturduğu varlık ve alan adları, Microsoft PowerApps topluluğunda yaygın olarak görülen senaryoları anlamamıza ve kuruluşlarla ilgili şemalar gibi, hizmetin standart varlık kapsamındaki boşlukları belirlememize yardımcı olur.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Microsoft bu varlıklarla ilişkili veritabanı tablolarındaki verilere erişmez veya bunları kullanmaz; ayrıca söz konusu veriler veritabanının sağlandığı bölgenin dışında çoğaltılmaz.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Ancak özel varlık ve alan adlarının bölgeler arasında çoğaltılabileceğini ve veri saklama ilkelerimiz doğrultusunda silindiğini göz önünde bulundurun.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Microsoft, Güven Merkezimizde ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi gizliliğinizi korumak için var gücüyle çalışmaktadır.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.