Transfer edilebilir veri kaynaklarıDelegable data sources

Temsilci seçmeyi anlama makalesinde belirtildiği üzere temsilci seçme, PowerApps'in, verileri yerel olarak işlemek üzere uygulamaya taşımak yerine verilerin işlenmesi için veri kaynağını temsilci olarak seçmesi durumudur.As outlined in detail in the Understand delegation article, delegation is where PowerApps will delegate the processing of data to the data source rather than moving data to the app for processing locally.

Temsilci seçme yalnızca tablo biçimindeki veri kaynakları için desteklenir.Delegation is supported for tabular data sources only. Bu listede tablo biçimindeki veri kaynakları ve temsilci seçme desteği sunulup sunulmadığı gösterilmiş, sonraki bölümde ise ayrıntılara yer verilmiştir.This list identifies tabular data sources and whether they support delegation, with details in the next section.

  • Common Data Service: EvetCommon Data Service - Yes
  • SharePoint: EvetSharePoint - Yes
  • SQL Server: EvetSQL Server - Yes
  • Dynamics 365: EvetDynamics 365 - Yes
  • Salesforce: EvetSalesforce - Yes
  • Dynamics 365 for Operations: Henüz değilDynamics 365 for Operations - Not yet
  • Dynamics 365 for Financials: Henüz değilDynamics 365 for Financials - Not yet
  • Dynamics NAV: Henüz değilDynamics NAV - Not yet
  • Google E-Tablolar: Henüz değilGoogle Sheets - Not yet

Tablo biçiminde daha fazla veri kaynağı ve bunlara yönelik temsilci seçme desteği ekleme çalışmalarına ara vermeden devam edilmektedir.More tabular data sources and delegation support for them are being added continuously.

Bu belgede veri kaynaklarının mevcut temsilci seçme desteği durumları listelenmiştir.This document lists the current state of supported delegation per data source.

ÖnkoşullarPrerequisites

Veri kaynakları ve temsilci seçme desteği durumu listesiList of data sources and supported delegation

Veri kaynakları ve temsilci seçme desteği sunulan işlevler ile koşulları içeren liste, PowerApps'teki geçerli temsilci seçme desteği durumunu yansıtacak şekilde düzenli olarak güncelleştirilir.This list of data sources and delegable functions and predicates will be updated periodically to reflect the current status of delegation support in PowerApps.

Temsilci seçilebilen üst düzey işlevlerTop-level delegable functions

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
AverageAverage HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo HayırNo
FiltreleFilter EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
LookUpLookUp EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
Maks.Max HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo HayırNo
MinMin HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo HayırNo
SearchSearch Evet1Yes1 HayırNo EvetYes EvetYes EvetYes
SıralaSort EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
SortByColumnsSortByColumns EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes
SumSum HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo HayırNo

1Yalnızca dize alanları için1For string fields only

Filter ve LookUp işlevlerinin temsilci seçilebilen koşullarıFilter and LookUp delegable predicates

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
NotNot EvetYes HayırNo EvetYes EvetYes EvetYes
IsBlankIsBlank HayırNo HayırNo EvetYes EvetYes HayırNo
TrimEndsTrimEnds HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo HayırNo
LenLen HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo HayırNo
+, -+, - HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo HayırNo
<, <=, =, <>, >, >=<, <=, =, <>, >, >= EvetYes Evet (yalnızca =)Yes (only =) EvetYes EvetYes EvetYes
And (&&), Or (||), Not (!)And (&&), Or (||), Not (!) Evet2Yes2 Evet (Not(!) hariç)Yes (except Not(!)) EvetYes EvetYes EvetYes
inin HayırNo HayırNo EvetYes HayırNo EvetYes
StartsWithStartsWith HayırNo EvetYes HayırNo HayırNo HayırNo

2Yalnızca işleçler için.2For operators only. And/Or/Not işlevleri temsilci seçmeyi desteklemez.And/Or/Not function not delegated.