PowerApps Topluluk Planı: bireysel kullanım için ücretsiz bir geliştirme ortamıPowerApps Community Plan: a free development environment for individual use

Beceriler kazanmanın yanı sıra PowerApps, Microsoft Flow ve Common Data Service hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız PowerApps Topluluk Planı size en uygun plandır.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. PowerApps Topluluk Planı size bireysel kullanım için aşağıdakileri yapabileceğiniz ücretsiz bir geliştirme ortamı sunar:The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use, where you can:

 • PowerApps ve Microsoft Flow'un sahip olduğu tüm işlevleri kullanarak iş uygulamaları ve iş akışları oluşturmayı öğrenme.Learn to build business apps and workflows with the full functionality of PowerApps and Microsoft Flow.
 • 100'den fazla kullanıma hazır bağlayıcımızı kullanarak veya kendi özel bağlayıcılarınızı oluşturarak herhangi bir veri kaynağına bağlanma.Connect to any data source by using our 100+ out of the box connectors or by creating your own custom connectors.
 • Genel veri modeli ve SDK ile güçlü iş uygulamaları oluşturmak için Common Data Service uygulamasını nasıl kullanabileceğinizi keşfetme.Explore how you can use the Common Data Service to build powerful business apps with the common data model and the SDK.
 • Bireysel ortamınızda oluşturduğunuz çözümleri dışarı aktarma ve müşterilerinizin test edebilmesi için bunları AppSource'ta listeleme.Export the solutions you create in your individual environment, and list them on AppSource so your customers can test-drive them.

PowerApps Topluluk Planı'na kimler kaydolabilir?Who can sign-up for the PowerApps Community Plan?

İş veya okul hesabı olan herkes PowerApps Topluluk Planı'na kaydolabilir.Anyone with a work or school account can sign-up for the PowerApps Community Plan. Aşağıdakiler sizin için de geçerliyse bu planı mutlaka öneririz:But we especially recommend this plan if you:

 • Beceriler kazanmanın yanı sıra PowerApps, Microsoft Flow ve Common Data Service hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız.Want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service.
 • AppSource'ta dağıtacağınız iş uygulamaları ve iş akışları oluşturmak istiyorsanız.Are interested in building business apps and workflows to distribute on AppSource.

PowerApps Topluluk Planı'na nereden kaydolabilirim?Where can I sign-up for the PowerApps Community Plan?

PowerApps Topluluk Planı web sitesine giderek kaydolabilirsiniz.Sign-up on the PowerApps Community Plan website. Office 365 veya Dynamics 365 uygulamasına sahip mevcut bir PowerApps kullanıcısı olsanız da bireysel kullanım için bir ortam oluşturabilirsiniz.If you are an existing user of PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, you can also create an environment for individual use.

Topluluk Planı'na kaydolduktan sonra PowerApps web sitesine yeniden yönlendirilir ve bireysel ortamınıza girersiniz.After signing up for the Community Plan, you will be redirected to the PowerApps site and will land in your individual environment. Ortama sizin adınız verilir; örneğin, "John Doe'nun ortamı".The environment is named with your name, for example 'John Doe's environment'. Bu ada sahip bir ortam varsa bireysel ortam "John Doe'nun (1) ortamı" olarak adlandırılır.If there is already an environment with that name, the individual environment will be named as 'John Doe's (1) environment'. Aşağıdaki görüntüde, ortamın nasıl göründüğü gösterilmektedir.The following image shows how the environment appears.

Topluluk Planı için bireysel ortam

Visual Studio Dev Essentials ile Topluluk Planı'nı almaGet the Community Plan with Visual Studio Dev Essentials

Visual Studio Dev Essentials kullanıcısıysanız sizin için PowerApps'e de yer verilmiştir.If you are a Visual Studio Dev Essentials user, PowerApps is included in your benefits. PowerApps Topluluk Planı'na kaydolmak için My Benefits (Avantajlarım) sayfasını ziyaret edin ve PowerApps kutucuğuna tıklayın veya dokunun.Visit My benefits and click or tap the PowerApps tile to sign-up for the PowerApps Community Plan.

Visual Studio'da Topluluk Planı

PowerApps Topluluk Planı'nda hangi özellikler bulunur?Which features are included in the PowerApps Community Plan?

Bireysel ortamda şu işlevleri elde edersiniz:With the individual environment, you get the following functionality:

İşlevlerFunctionalities Bireysel kullanıma yönelik ortamEnvironment for individual use
Önemli özelliklerKey features
Uygulama oluşturma ve çalıştırmaCreate and run apps Evet.Yes. Sınırsız sayıda uygulama oluşturabilirsiniz.You can create unlimited apps
Uygulamaları paylaşma*Share apps* HayırNo
Common Data Service’i kullanmaUse the Common Data Service EvetYes
Common Data Service kullanarak verilerinizi modellemeModel your data using the Common Data Service EvetYes
Ortamın ve kullanıcı ilkelerinin kurumsal düzeyde yönetimiEnterprise-grade administration of the environment and user policies EvetYes
BağlantıConnectivity
Office 365, Dynamics 365 ve diğer bağlayıcılara bağlanmaConnect to Office 365, Dynamics 365, and other connectors EvetYes
Azure SQL, Dropbox, Twitter gibi çok sayıda bulut tabanlı hizmete bağlanmaConnect to cloud-based services like Azure SQL, Dropbox, Twitter, and many more EvetYes
Salesforce, DB2 gibi pek çok premium bağlayıcıyı kullanmaUse premium connectors like Salesforce, DB2 and many more EvetYes
Şirket içi ağ geçidi kullanarak şirket içi verilere erişmeAccess on‐premises data using an on-premises gateway EvetYes
Kendi sistemlerinize bağlanmak için özel bağlayıcılar oluşturmaCreate custom connectors to connect to your own systems Evet.Yes. Sınırsız sayıda özel bağlayıcı oluşturabilirsiniz.You can create unlimited custom connectors
Common Data ServiceCommon Data Service
Common Data Service'te uygulama oluşturma ve çalıştırmaCreate and run applications on the Common Data Service EvetYes
Common Data Service’te verilerinizi modellemeModel your data in the Common Data Service EvetYes
Common Data Service'te veritabanı oluşturmaCreate a database in the Common Data Service EvetYes
YönetimManagement
İş arkadaşlarını ortam oluşturucu ve yönetici olarak eklemeAdd co-workers as environment makers and admins HayırNo
Veritabanı rollerine iş arkadaşları eklemeAdd co-workers to the database roles HayırNo
Office 365 yöneticisi tarafından belirlenen veri ilkelerini desteklerSupports data policies established by the Office 365 administrator EvetYes
Bireysel ortam için veri ilkeleri oluşturmaEstablish data policies for the individual environment EvetYes

Kiracınızın diğer kullanıcılarıyla uygulama, akış ve bağlantı gibi öğeler paylaşamazsınız.You can't share apps, flows, connections, etc. with any other users of your tenant. Başka bir kullanıcıyı ortam yöneticisi veya ortam oluşturucu olarak ya da yönetim merkezinden veritabanı rollerine ekleyemezsiniz.You also can't add any other user as an environment admin or maker, or to the database roles from the admin center.

Bireysel ortam için kapasite sınırları nelerdir?What are the capacity limits for the individual environment?

KapasiteCapacity
Akış çalıştırması/ayFlow runs/month 750750
Veritabanı boyutuDatabase size 200 MB200 MB
Dosya depolamaFile storage 2 GB2GB

Eklediğimiz miktarlara eklentiler uygulayamazsınız.You cannot apply add-ons to the quantities that we include. Kapasite sınırına ulaşırsanız PowerApps Plan 2'yi satın almanızı öneririz.If you hit capacity limits, we recommend purchasing PowerApps Plan 2. PowerApps fiyatlandırma sayfasından bununla ilgili daha fazla bilgi edinin.Learn more about it from the PowerApps pricing page.

Not: Kullanılsa da kullanılmasa da bireysel ortamın kapasitesi, şirketinizin genel kotasını artırmaz.Note : the capacity of the individual environment, whether or not it's used, doesn't contribute to your company's overall quota.

AppSource'ta yayımlamaPublishing to AppSource

Müşterilerle paylaşmak istediğiniz bir uygulamanız var mı?Do you have an app you would like to share with customers? Uygulama ve akışları müşterilerinizle paylaşabileceğiniz ve işiniz için potansiyel adaylar oluşturabileceğiniz AppSource.com adresinde artık PowerApps Test Sürüşü çözümünü destekliyoruz.We now support a PowerApps Test Drive solution on AppSource.com as a way for you to share apps and flows with customers, and generate leads for your business. Daha fazla bilgi için bkz. Müşterilerinizin AppSource'ta uygulamalarınızı test etmesini sağlama.For more information, see Let customers test drive your apps on AppSource.

Sık Sorulan SorularFrequently Asked Questions

 1. S: Ortamın kapasite sınırlarına ulaşırsam ne yapmalıyım?Q: What should I do if reach the capacity limits of the environment?

  Y: Bu ortam, ekip veya üretim kullanımı yerine bireysel kullanım için tasarlanmış olduğundan sınırlı bir kapasite sağlanmıştır.A: There is a limited capacity provided because this environment is meant for individual use, not for a team or production use. Sağlanan kapasite:The capacity provided is:

  KapasiteCapacity
  Akış çalıştırması/ayFlow runs/month 750750
  Veritabanı boyutuDatabase size 200 MB200 MB
  Dosya depolamaFile storage 2 GB2GB

  Bir veya daha fazla kapasite sınırına ulaşırsanız üretim kullanımını destekleyen bir plan satın almanızı öneririz.If you reach one or more capacity limits, we recommend you purchase a plan that supports production use. PowerApps fiyatlandırma sayfasından planlarımız ve planların sınırları hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about our plans and their limits on the PowerApps pricing page.

 2. S: Bireysel ortamda oluşturulan uygulamaları, akışları ve diğer kaynakları başka bir ortama aktarabilir miyim?Q: Can I transfer the apps, flows, and other resources created in the individual environment, to another environment?

  Y: Evet, bu ortamdaki kaynakları başka ortamlara aktarabilirsiniz.A: Yes, you should be able to export the resources from this environment to other environments. Daha fazla bilgi için bkz. Ortam ve kiracı uygulama geçişi.For more information, see Environment and tenant app migration.

 3. S: PowerApps Topluluk Planı aboneliğimin süresi dolar mı?Q: Will my PowerApps Community Plan subscription ever expire?

  Y: PowerApps Topluluk Planı aboneliğinizi ücretsiz şekilde kalıcı olarak kullanabilirsiniz.A: You can use your PowerApps Community Plan subscription perpetually for free. Bir bireysel ortamı etkin olarak kullanıyorsanız söz konusu ortamdaki herhangi bir kaynağa veya işleve erişimi kaybetmezsiniz.If you are actively using an individual environment, then you won't lose access to any of the resources or functionality in that environment. Ancak uzun süre etkin olmayıp Common Data Service Veritabanınıza ilk kez erişirken bir gecikme olduğunu fark edebilirsiniz.You may, however, notice a delay when accessing your Common Data Service Database for the first time after a long period of inactivity. Bu gecikme, Common Data Service'te depolanan verileri veya varlıkları etkilemez.This delay does not impact the data or entities stored in the Common Data Service.

 4. S: Birden fazla bireysel ortam edinebilir veya oluşturabilir miyim?Q: Can I get or create multiple individual environments?

  Y: Hayır, Topluluk Planı'na kaydolurken PowerApps tarafından sizin için oluşturulan tek bir bireysel ortamınız olabilir.A: No, you can only have one individual environment, which is created for you by PowerApps when you sign up for the Community Plan.

 5. S: PowerApps Plan 2 Deneme sürümü ile PowerApps Topluluk Planı arasındaki fark nedir? Hangisine kaydolmalıyım?Q: What's the difference between PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan; and which one should I sign-up for?

  Y: PowerApps Plan 2 Deneme sürümü de PowerApps Topluluk Planı da ücretsizdir ancak bunlar farklı amaçlar için oluşturulmuştur:A: Both PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan are free, but are created for different purposes:

  PowerApps Plan 2 Deneme sürümünde, PowerApps Plan 2'yi 90 gün boyunca kullanabilirsiniz.PowerApps Plan 2 Trial gives you PowerApps Plan 2 for 90 days. Bu, PowerApps, Common Data Service ve Microsoft Flow'un denenmesi için tasarlanmıştır.This is meant for trying out PowerApps, Common Data Service, and Microsoft Flow. Deneme sürümünüzün süresi dolduktan sonra bir plan satın alabilirsiniz.Once your trial expires, you can purchase a plan. Zaten Office 365 veya Dynamics 365 ile PowerApps kullanıyorsanız bu, PowerApps Plan 2 ile birlikte mevcut olan PowerApps'in üstün işlevlerini denemek için doğru plandır.If you are already using PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, this is the right plan to try out the premium functionalities of PowerApps, which are available with PowerApps Plan 2.

  PowerApps Topluluk Planı, bireysel kullanım için PowerApps'in üstün işlevlerine, Common Data Service ve Microsoft Flow'a erişmenizi sağlar.PowerApps Community Plan gives you access to PowerApps premium functionalities, Common Data Service, and Microsoft Flow for individual use. Bu plan öncelikle öğrenme amacıyla veya AppSource Test Sürüşü için dağıtılacak iş çözümleri oluşturulması amacıyla tasarlanmıştır.This plan is primarily meant for learning purposes or creating business solutions to be distributed for AppSource Test Drive. Bu plan kalıcı olarak kullanılabilir, ancak yalnızca PowerApps, Common Data Services ve Microsoft Flow becerilerinizi geliştirmeniz ve bu uygulamaları öğrenmeniz için tasarlanmıştır.This plan is perpetually available, but only for learning and building your skills on PowerApps, Common Data Services, and Microsoft Flow.

 6. S: Kişisel hesabımla kaydolabilir miyim?Q: Can I sign-up with my personal account?

  Y: Hayır, yalnızca iş veya okul hesabınızla kaydolabilirsiniz.A: No, you can only sign-up with your work or school account. Şu anda kişisel hesapla kaydolmayı desteklememekteyiz.We currently do not support signing up with a personal account.

 7. S: Bireysel ortamımı silebilir miyim?Q: Can I delete my individual environment?

  Y: Kendi ortamınızı silemezsiniz.A: You can't delete this environment on your own. Kiracı yöneticiniz ortamı silme iznine sahiptir.Your tenant admin has permissions to delete the environment.