Common Data Service'e yönelik eklenti ve iş akışı geliştirmeyle ilgili en iyi yöntemler ve rehberlikBest practices and guidance regarding plug-in and workflow development for the Common Data Service

Aşağıdaki listede Common Data Service içinde eklenti ve iş akışı geliştirmeyle ilgili tüm rehberlikler ve en iyi yöntemler yer alır.This list below contains all of the guidance and best practices regarding the plug-in and workflow development within the Common Data Service.

En İyi YöntemBest Practice AçıklamaDescription
Eklentilerde ve iş akışı etkinliklerinde toplu istek türlerini kullanmaktan kaçınınAvoid usage of batch request types in plug-ins and workflow activities Eklenti veya iş akışı etkinliği bağlamında ExecuteMultipleRequest veya ExecuteTransactionRequest ileti isteği sınıfını kullanmamalısınız.You shouldn't use ExecuteMultipleRequest or ExecuteTransactionRequest message request classes within the context of a plug-in or workflow activity.
IPlugin uygulamalarını durum bilgisi olmadan geliştirinDevelop IPlugin implementations as stateless IPlugin'i uygulayan sınıfların üyeleri veri tutarsızlığına veya performans sorunlarına yol açabilecek olası iş parçacığı güvenliği sorunlarıyla karşılaşır.Members of classes that implement IPlugin are exposed to potential thread-safety issues which could lead to data inconsistency or performance problems.
Eklenti adım kaydını yinelemeyinDo not duplicate plug-in step registration Yinelenen eklenti adımı kaydı aynı iletide/olayda eklentinin birden çok kez başlatılmasına neden olur.Duplicate plug-in step registration will cause the plug-in to fire multiple times on the same message/event.
Eklenti kaydıyla birlikte filtreleme özniteliklerini ekleyinInclude filtering attributes with plug-in registration Eklenti kayıt adımında filtreleme öznitelikleri ayarlanmazsa, söz konusu olay için her güncelleştirme iletisi geldiğinde eklenti yürütülür.If no filtering attributes are set for a plug-in registration step, then the plug-in will execute every time an update message occurs for that event.
Retrieve ve RetrieveMultiple iletileri için eklenti kaydını sınırlayınLimit the registration of plug-ins for Retrieve and RetrieveMultiple messages Retrieve ve RetrieveMultiple ileti olaylarına zaman uyumlu eklenti mantığı eklemek yavaşlamaya yol açabilir.Adding synchronous plug-in logic to the Retrieve and RetrieveMultiple message events can cause slowness.
Özel derleme geliştirmesini iyileştirinOptimize custom assembly development Performansı ve bakım yapılabilirliği geliştirmek için ayrı eklentileri/özel iş akışı etkinliklerini tek bir özel derlemede birleştirmeyi göz önünde bulundurun ve derlemenin boyutu korumalı alan derleme boyutu sınırlarına yaklaşırsa eklentileri/özel iş akışı etkinliklerini birden çok özel derlemeye taşıyın.Consider merging separate plug-ins/custom workflow activities into a single custom assembly to improve performance and maintainability and move plug-ins/custom workflow activities into multiple custom assemblies if an assembly size is near the sandbox assembly size constraints.
Bir eklentide dış konaklar ile etkileşim kurarken KeepAlive'ı false olarak ayarlayınSet KeepAlive to false when interacting with external hosts in a plug-in HTTP istek üst bilgisinde true olarak ayarlanan veya açıkça false olarak tanımlanmayan KeepAlive özelliği eklentilerin yürütme sürelerinin uzamasına neden olabilir.KeepAlive property set to true in the HTTP request header or not explicitly defined as false can cause increased execution times of plug-ins.
Eklentilerde ve iş akışı etkinliklerinde InvalidPluginExecutionException kullanınUse InvalidPluginExecutionException in plug-ins and workflow activities Bir eklenti veya iş akışı etkinliği bağlamında hatalar oluştururken InvalidPluginExecutionException kullanın.Use InvalidPluginExecutionException when raising errors within the context of a plug-in or workflow activity.

Ayrıca bkz.See Also

Kod kullanarak iş mantığı uygulamaApply business logic using code
Eklentileri kullanarak iş süreçlerinin kapsamını genişletmeUse plug-ins to extend business processes
İş akışı uzantılarıWorkflow extensions