Öznitelik meta verileriAttribute metadata

Varlıklar, her bir kaydın içine eklenebilecek verileri temsil eden bir öznitelik koleksiyonu içerir.Entities include a collection of attributes that represent the data that can be included within each record. Geliştiriciler, farklı türdeki öznitelikleri ve bunlarla nasıl çalışabileceklerini anlamalıdır.Developers need to understand the different types of attributes and how to work with them.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Varlık özniteliklerine girişMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Introduction to entity attributes

Öznitelik adlarıAttribute names

Varlıklar gibi, her özniteliğin oluşturulduğu sırada tanımlanan benzersiz bir adı vardır.Like entities, each attribute has a unique name defined when it is created. Bu ad çeşitli yollarla sunulur:This name is presented in several ways:

AdName AçıklamaDescription
SchemaName Genellikle, mantıksal adın Pascal harf düzenindeki bir sürümü.Typically, a Pascal cased version of the logical name. Yani AccountNumberi.e. AccountNumber
LogicalName Tamamen küçük harflerden oluşan ad.All lower-case name. Yani accountnumberi.e. accountnumber

Özel bir öznitelik oluşturduğunuzda seçtiğiniz adın başına, içinde özniteliğin oluşturulduğu çözümle ilişkili çözüm yayımcısının özelleştirme ön eki değeri getirilir.When you create a custom attribute, the name you choose will be prepended with the customization prefix value of the solution publisher associated with the solution that the attribute was created within.

Bir özniteliğin adı oluşturulduktan değiştirilemez.You cannot change the names of an attribute after it is created.

Her öznitelik ayrıca yerelleştirilmiş değerleri gösterebilen iki özelliğe sahiptir.Each attribute also has two properties that can display localized values. Bunlar bir uygulamadaki özniteliklere başvurmak için kullanılan değerlerdir.These are the values that are used to refer to the attributes in an app.

AdName AçıklamaDescription
DisplayName Genellikle, şema adı ile aynıdır ancak boşluk içerebilir.Typically, the same as the schema name, but can include spaces. Örn. Hesap Numarasıi.e. Account Number
Description Özniteliği açıklayan veya kullanıcıya yönergeler sağlayan kısa bir cümle.A short sentence describing the attribute or providing guidance to the user. Örn. Hesabı sistem görünümlerinde hızlıca arayıp tanımlamak amacıyla hesaba ait kimlik numarası veya kod girin.i.e. Type an ID number or code for the account to quickly search and identify the account in system views.
Model temelli uygulamalarda bu bilgiler, kullanıcılar bir formda bu özniteliğe ait alanın üzerine geldiğinde görüntülenir.In model-driven apps, this information will appear when users hover over the field for this attribute in a form.

Bunlar bir uygulamadaki özniteliklere başvurmak için kullanılan yerelleştirilebilir değerlerdir.These are the localizable values that are used to refer to the attributes in an app. Bu değerler her zaman değiştirilebilir.These values can be changed at any time. Yerelleştirilmiş değerler eklemek veya düzenlemek için bkz. Dynamics 365 Müşteri Katılımı Özelleştirme Kılavuzu: Özelleştirilmiş varlık ve alan metnini diğer dillere çevirme.To add or edit localized values see Dynamics 365 Customer Engagement Customization Guide: Translate customized entity and field text into other languages.

Öznitelik türleriAttribute types

AttributeTypeName özelliği bir özniteliğin türünü açıklar.The AttributeTypeName property describes the type of an attribute. Bu özellik, var olan her farklı öznitelik türü için bir etiket sağlayan AttributeTypeDisplayName türünde bir değer içerir.This property contains a value of type AttributeTypeDisplayName which provides a label for each the different types of attributes that exist.

Not

AttributeType özelliği ile karıştırılmamalıdır.Don't be confused by the AttributeType property. Bu eski özellikteki değerler, ImageType özniteliklerini Virtual olarak göstermesi dışında çoğunlukla AttributeTypeName ile uyumludur.The values in this older property are mostly aligned with AttributeTypeName except that it shows ImageType attributes as Virtual. AttributeType özelliği yerine AttributeTypeName özelliğine başvurmanız gerekir.You should refer to the AttributeTypeName property rather than the AttributeType property.

Aşağıdaki tabloda:In the following table:

  • Bu türler karşılaştırma için kategorilere göre gruplandırılmıştır.These types are grouped by category for comparison.
  • Her AttributeTypeDisplayName değeri için mümkün olan durumlarda karşılık gelen .NET bütünleştirilmiş kodu AttributeMetadata türetilmiş sınıfı dahil edilmiştir.For each AttributeTypeDisplayName value, the corresponding .NET assembly AttributeMetadata derived class is included where available. Bu türler ile AttributeTypeDisplayName etiketi arasında 1:1 ilişki yoktur.There is not a 1:1 relationship between these types and the AttributeTypeDisplayName label.
  • Özel öznitelik olarak oluşturulabilen öznitelik türleri, kullanıcı arabiriminde görüntülenen ilgili etiketi içerir.Those attribute types that can be created as custom attributes include the corresponding label displayed in the UI.
KategoriCategory AttributeTypeDisplayName/AttributeTypeDisplayName/
AttributeMetadata TürüAttributeMetadata Type
Oluşturabilir/Can Create/
EtiketLabel
AçıklamaDescription
Kategorilere AyırmaCategorization BooleanType
BooleanAttributeMetadataBooleanAttributeMetadata
EvetYes
İki SeçenekTwo Options
Genellikle bir true veya false değeri gösteren iki seçenek arasından belirlenen seçenek değerini içerir.Contains the selected option value from two options that usually indicate a true or false value.
Daha fazla bilgi: Seçenek KümeleriMore information: Option Sets
Kategorilere AyırmaCategorization EntityNameType
EntityNameAttributeMetadataEntityNameAttributeMetadata
HayırNo Sistemdeki bir varlığa karşılık gelen seçenek değerini içerir.Contains an option value that corresponds to an entity in the system. Yalnızca iç kullanım içindir.For internal use only.
Kategorilere AyırmaCategorization MultiSelectPicklistType
MultiSelectPicklistAttributeMetadataMultiSelectPicklistAttributeMetadata
EvetYes
Çoklu Seçim Yapılabilen Seçenek KümesiMultiSelect Option Set
Birden fazla seçeneğin belirlenebildiği çoklu seçim yapılabilen seçenek değerlerini içerir.Contains multiple selected option values where multiple options can be selected.
Daha fazla bilgi:More information:
Seçenek KümeleriOption Sets
Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Çoklu Seçim Yapılabilen Seçim Listesi öznitelikleriDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Multi-Select Picklist attributes
Kategorilere AyırmaCategorization PicklistType
PicklistAttributeMetadataPicklistAttributeMetadata
EvetYes
Seçenek KümesiOption Set
Bir seçeneğin belirlenebildiği işaretli seçeneği içerir.Contains the selected option value where one option can be selected.
Daha fazla bilgi: Seçenek KümeleriMore information: Option Sets
Kategorilere AyırmaCategorization StateType
StateAttributeMetadataStateAttributeMetadata
HayırNo Bir varlık kaydın durumunu açıklayan seçenek değerini içerir.Contains the option value that describes the status of an entity record.
Daha fazla bilgi: Seçenek KümeleriMore information: Option Sets
Kategorilere AyırmaCategorization StatusType
StatusAttributeMetadataStatusAttributeMetadata
HayırNo Bir varlık kaydı durumunun nedenini açıklayan seçenek değerini içerir.Contains the option value that describes the reason for the status of an entity record.
Daha fazla bilgi: Seçenek KümeleriMore information: Option Sets
KoleksiyonCollection CalendarRulesType HayırNo Bir CalendarRules varlık kayıtları koleksiyonu içerir.Contains a collection of CalendarRules entity records.
Bu türü kullanan bir öznitelik yoktur.There are no attributes that use this type. Bir ara sunucu oluşturulurken kod oluşturma aracı meta verilerde mevcut olmayan iki sanal öznitelik oluşturur.When generating a proxy, the code generation tool will create two simulated attributes that are not present in the metadata. Bu öznitelikler, varlık kaydı ile bire çok ilişkiye sahip olan takvim kuralı kayıtlarının görünümünü temsil eder.These attributes represent a view of the calendar rules records associated in a one-to-many relationship to the entity record.
KoleksiyonCollection PartyListType HayırNo Bir ActivityParty varlık kayıtları koleksiyonu içerir.Contains a collection of ActivityParty entity records.
Daha fazla bilgi: ActivityParty varlığıMore information: ActivityParty entity
Tarih ve SaatDate and Time DateTimeType
DateTimeAttributeMetadataDateTimeAttributeMetadata
EvetYes
Tarih ve SaatDate and Time
Bir tarih ve saat değeri içerir.Contains a date and time value.
Tüm tarih ve saat öznitelikleri 1/1/1753 gece 12:00 kadar eski değerleri destekler.All date and time attributes support values as early as 1/1/1753 12:00 AM.
GörüntüImage ImageType
ImageAttributeMetadataImageAttributeMetadata
EvetYes
GörüntüImage
Bir varlık kaydı için görüntü verilerini almayı destekleyen veriler içerir.Contains data to support retrieving image data for an entity record.
Daha fazla bilgi: Varlık GörüntüleriMore information: Entity Images
Yönetilen ÖzellikManaged Property ManagedPropertyType
ManagedPropertyAttributeMetadataManagedPropertyAttributeMetadata
HayırNo Varlık kaydında depolanmış çözüm bileşeninin yönetilen bir çözüme eklendiğinde özelleştirilip özelleştirilemeyeceğini açıklayan verileri içerir.Contains data that describe whether the solution component stored in the entity record can be customized when included in a managed solution.
Daha fazla bilgi: Yönetilen ÖzelliklerMore information: Managed Properties
MiktarQuantity BigIntType
BigIntAttributeMetadataBigIntAttributeMetadata
HayırNo Bir BigInt değeri içerir.Contains a BigInt value. Yalnızca iç kullanım içindir.For internal use only.
MiktarQuantity DecimalType
DecimalAttributeMetadataDecimalAttributeMetadata
EvetYes
Ondalık SayıDecimal Number
Bir Decimal değeri içerir.Contains a Decimal value. Precision özelliği, duyarlık düzeyini ayarlar.The Precision property sets the level of precision.
MiktarQuantity DoubleType
DoubleAttributeMetadataDoubleAttributeMetadata
EvetYes
Kayan Noktalı SayıFloating Point Number
Bir Double değeri içerir.Contains a Double value. Precision özelliği, duyarlık düzeyini ayarlar.The Precision property sets the level of precision.
MiktarQuantity IntegerType
IntegerAttributeMetadataIntegerAttributeMetadata
EvetYes
Tam SayıWhole Number
Bir Int değeri içerirContains an Int value
MiktarQuantity MoneyType
MoneyAttributeMetadataMoneyAttributeMetadata
EvetYes
Para BirimiCurrency
Bir Decimal değeri içerir.Contains a Decimal value. PrecisionSource özelliği, duyarlık düzeyinin ayarlandığı yeri belirler.The PrecisionSource property determines where the level of precision is set.
0 : Precision özelliği0 : The Precision property
1 : Organization.PricingDecimalPrecision özniteliği1 : The Organization.PricingDecimalPrecision attribute
2: Varlık kaydındaki TransactionCurrency.CurrencyPrecision özniteliği2 : The TransactionCurrency.CurrencyPrecision attribute in the entity record
BaşvuruReference CustomerType
LookupAttributeMetadataLookupAttributeMetadata
EvetYes
MüşteriCustomer
Bir hesap veya kişi varlık kaydı için başvuru içerir.Contains a reference to either an account or contact entity record.
BaşvuruReference LookupType
LookupAttributeMetadataLookupAttributeMetadata
EvetYes
AramaLookup
Bir varlık kaydı için başvuru içerir.Contains a reference to an entity record. Geçerli kayıtların mantıksal adları genellikle özniteliğin Targets özelliğinde depolanır.The logical names of the valid records are usually stored in the Targets property of the attribute.
BaşvuruReference OwnerType
LookupAttributeMetadataLookupAttributeMetadata
HayırNo Bir kullanıcı veya takım varlık kaydı için başvuru içerir.Contains a reference to either a user or team entity record.
DizeString MemoType
MemoAttributeMetadataMemoAttributeMetadata
EvetYes
Birden Çok Metin SatırıMultiple Lines of Text
Çok satırlı bir metin kutusunda gösterilmesi hedeflenen bir dize değeri içerir.Contains a string value intended to be displayed in a multi-line textbox.
DizeString StringType
StringAttributeMetadataStringAttributeMetadata
EvetYes
Tek Metin SatırıSingle Line of Text
Tek satırlı bir metin kutusunda gösterilmesi hedeflenen bir dize değeri içerir.Contains a string value intended to be displayed in a single-line textbox.
Benzersiz tanımlayıcıUnique identifier UniqueidentifierType
UniqueIdentifierAttributeMetadataUniqueIdentifierAttributeMetadata
HayırNo Bir GUID benzersiz tanımlayıcı değeri içerir.Contains a GUID unique identifier value.
SanalVirtual VirtualType HayırNo Bu öznitelikler kodda kullanılamaz ve genellikle yok sayılabilir.These attributes cannot be used in code and can generally be ignored.

Öznitelikler için desteklenen işlemler ve form kullanımıSupported operations and form usage for attributes

Her öznitelik, katılabileceği işlem türlerini ve bir formda nasıl olabileceğini açıklayan Boole özellikleri içerir.Each attribute includes boolean properties that describe the kinds of operations it can participate in and how it can be in a form.

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
IsRequiredForForm Özniteliğin bir forma alan olarak eklenip eklenmeyeceği.Whether the attribute must be included as a field in a form.
IsValidForCreate Öznitelik değerinin bir create işleminde ayarlanıp ayarlanamayacağı.Whether the attribute value can be set in a create operation.
IsValidForForm Özniteliğin bir forma alan olarak eklenip eklenemeyeceği.Whether the attribute can be included as a field in a form.
IsValidForRead Öznitelik değerinin alınıp alınamayacağı.Whether the attribute value can be retrieved.
IsValidForUpdate Öznitelik değerinin bir update işleminde ayarlanıp ayarlanamayacağı.Whether the attribute value can be set in an update operation.

Bir create veya update işleminde bu işlem için geçerli olmayan bir öznitelik için değer ayarlamayı denerseniz, değer yok sayılır.If you try to set a value in a create or update operation for an attribute that is not valid for that operation, the value will be ignored. Read işlemi için geçerli olmayan bir özniteliği almayı denerseniz bir null değer döndürülür.If you try to retrieve an attribute that is not valid for read, a null value will be returned.

Öznitelik gereksinim düzeyiAttribute requirement level

RequiredLevel özelliği bir öznitelik değerinin gerekli olup olmadığını açıklayan bir Boole yönetilen özelliğidir.The RequiredLevel property is a Boolean managed property that describes if an attribute value is required.

Bu özellikte aşağıdaki değerler ayarlanmış olabilir:This property can have the following values set:

AdName DeğerValue UI EtiketiUI Label AçıklamaDescription
None 00 İsteğe BağlıOptional Herhangi bir gereksinim belirtilmez.No requirements are specified.
SystemRequired 11 Sistem GereksinimiSystem Required Özniteliğin bir değere sahip olması gereklidir.The attribute is required to have a value.
ApplicationRequired 22 İş GereksinimiBusiness Required Özniteliğin iş için bir değere sahip olması gereklidir.The attribute is required by the business to have a value.
Recommended 33 İş ÖnerisiBusiness Recommended Özniteliğin bir değere sahip olması önerilir.It is recommended that the attribute has a value.

Uygulamalar için Common Data Service, sistem tarafından oluşturulan öznitelikler için yalnızca SystemRequired seçeneğini uygular.Common Data Service for Apps only enforces the SystemRequired option for attributes created by the system. Özel öznitelikler, SystemRequired seçeneğini kullanacak şekilde ayarlanamaz.Custom attributes cannot be set to use the SystemRequired option.

Model temelli uygulamalar, ApplicationRequired seçeneğini zorlar ve Recommended seçeneği için farklı bir sunum kullanır.Model-driven apps will enforce the ApplicationRequired option and use a different presentation for the Recommended option. Özel istemcilerin oluşturucuları, bu bilgileri kullanarak benzer doğrulama veya sunum seçenekleri isteyebilir.Creators of custom clients may use this information to require similar validation or presentation options.

Bu bir yönetilen özellik olduğundan, yönetilen çözümün yayımcısı olarak çözümünüzün tüketicilerinin çözümünüzdeki özniteliklerde bu ayarları değiştirip değiştiremeyeceğine karar verebilirsiniz.Because this is a managed property, as a publisher of a managed solution you can decide whether consumers of your solution are able to change these settings on attributes in your solution.

Daha fazla bilgi: Yönetilen ÖzelliklerMore information: Managed Properties

Toplu ve hesaplanmış özniteliklerRollup and calculated attributes

Hesaplanmış ve toplu öznitelikler, kullanıcının hesaplamaları el ile yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak işine odaklanmasını sağlar.Calculated and rollup attributes free the user from having to manually perform calculations and focus on their work. Sistem yöneticileri, bir geliştirici ile çalışmak zorunda kalmadan birçok yaygın hesaplamanın değerini içeren bir alan tanımlayabilir.System administrators can define a field to contain the value of many common calculations without having to work with a developer. Geliştiriciler bu hesaplamaları gerçekleştirmek için kendi kodları yerine platform özelliklerinden de yararlanabilir.Developers can also leverage the platform capabilities to perform these calculations rather than within their own code.

Daha fazla bilgi:More information:

Öznitelik biçimiAttribute format

Özniteliklerin biçim değerleri, model temelli uygulamalarda görüntüleme şeklini denetler.The format values for attributes controls how it is displayed in model-driven apps. Özel uygulamaların geliştiricisi benzer deneyimler oluşturmak için bu bilgileri kullanabilir.Developer of custom apps may use this information to create similar experiences.

Tamsayı biçimleriInteger formats

Bu türe yönelik alternatif kullanıcı deneyimlerini göstermek için tamsayı öznitelikleri ile birlikte Format özelliğini kullanın.Use the Format property with integer attributes to display alternate user experiences for this type.

SeçenekOption AçıklamaDescription
None Bir sayı değerini düzenlemek için metin kutusu gösterirDisplays a text box to edit a number value
Duration Zaman aralıkları içeren bir açılır liste gösterir.Displays a drop-down list that contains time intervals. Kullanıcı, listeden bir değer seçebilir veya dakika sayısını temsil eden bir tamsayı değeri girebilir.A user can select a value from the list or type an integer value that represents the number of minutes.
TimeZone Saat dilimlerinin listesini içeren bir açılır liste gösterir.Displays a drop-down list that contains a list of time zones.
Language Kuruluş için etkinleştirilmiş dillerin listesini içeren bir açılır liste gösterir.Displays a drop-down list that contains a list of languages that have been enabled for the organization. Başka bir dil etkinleştirilmediyse, temel dil tek seçenek olacaktır.If no other languages have been enabled, the base language will be the only option. Kaydedilen değer, dilin LCID değeridir.The value saved is the LCID value for the language.

Dize biçimleriString formats

Dize özniteliğinin nasıl biçimlendirileceğini denetlemek üzere StringFormatName Class değerlerini ayarlamak için dize öznitelikleri ile birlikte FormatName özelliğini kullanın.Use the FormatName property with string attributes to set values from the StringFormatName Class to control how the string attribute is formatted.

AdName AçıklamaDescription
Email Form alanı, metin değerini bir e-posta adresi olarak doğrular ve alanda bir mailto bağlantısı oluşturur.The form field will validate the text value as an e-mail address and create a mailto link in the field.
PhoneNumber Form alanı, Skype kullanılarak telefon araması başlatmaya yarayan bir bağlantı içerir.The form field will contain a link to initiate a phone call by using Skype.
PhoneticGuide Yalnızca iç kullanım içindir.For internal use only.
Text Formda bir metin kutusu görüntülenir.The form will display a text box.
TextArea Formda bir metin alanı görüntülenir.The form will display a text area field.
TickerSymbol Formda şirketin borsa koduna ait bir teklifi görüntülemek için açılacak bağlantı gösterilir.The form will display a link that will open to display a quote for the stock ticker symbol.
URL Formda URL’yi açmaya yönelik bir bağlantı gösterilir.The form will display a link to open the URL.
VersionNumber Yalnızca iç kullanım içindir.For internal use only.

Tarih ve saat biçimleriDate and time formats

Tarih ve Saat özniteliklerinin davranışını denetleyen DateTimeBehavior özelliği.The DateTimeBehavior property to controls the behavior for Date and Time attributes. Üç seçenek vardır:There are three options:

SeçenekOption Kısa AçıklamaShort Description
UserLocal Tarih ve saat değerini sistemde UTC değeri olarak depolar.Stores the date and time value as UTC value in the system.
DateOnly Gerçek tarih değerini saat değeriyle birlikte sistemde gece 12:00 (00: 00:00) olarak depolar.Stores the actual date value with the time value as 12:00 AM (00:00:00) in the system.
TimeZoneIndependent Gerçek tarih ve saat değerlerini sistemde kullanıcının saat diliminden bağımsız olarak depolar.Stores the actual date and time values in the system regardless of the user time zone.

Değerin DateTimeBehavior seçeneğinden bağımsız olarak model temelli bir uygulamada nasıl gösterileceğini denetlemek için Format özelliğini kullanın.Use the Format property control how the value is to be displayed in a model-driven app regardless of the DateTimeBehavior.

SeçenekOption AçıklamaDescription
DateAndTimeDateAndTime Tam tarihi ve saati görüntülerDisplay the full date and time
DateOnlyDateOnly Yalnızca tarihi görüntüler.Display just the date.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Tarih ve saat özniteliğinin davranışı ve biçimiMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Behavior and format of the date and time attribute

Otomatik numaralandırma öznitelikleriAuto-number attributes

Herhangi bir varlık için otomatik numaralandırma özniteliği ekleyebilirsiniz.You can add an auto-number attribute for any entity. Şu anda bu özniteliği program aracılığıyla ekleyebilirsiniz.Currently, you can add the attribute programmatically. Bu tür bir özniteliği eklemek için kullanıcı arabirimi yoktur.There is no user interface to add this type of attribute. Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Otomatik numaralandırma öznitelikleri oluşturmaMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create auto-number attributes

Seçenek kümeleriOption sets

Bir seçenek kümesini gösteren öznitelikler, öznitelik tarafından tanımlanan bir seçenek kümesine veya birden fazla öznitelik tarafından paylaşılabilen ayrı bir seçenek kümesine başvurabilir.Those attributes which display a set of options can reference a set of options defined by the attribute or they can reference a separate set of options that can be shared by more than one attribute. Bu yetenek, özellikle bir öznitelikteki değerler diğer öznitelikler için de geçerli olduğunda yararlıdır.This is particularly useful when values in one attribute also apply to other attributes. Ortak bir seçenek kümesine başvurularak seçenekler tek bir yerde tutulabilir.By referencing a common set of options, the options can be maintained in one place. Paylaşılabilen seçenek kümeleri genel seçenek kümeleridir.Those option sets that can be shared are global option sets. Öznitelik içinde tanımlanmış olanlar ise yerel seçenek kümeleridir.Those defined within the attribute are local option sets.

Seçenek verilerini almaRetrieve options data

Kuruluş hizmeti, bir öznitelik tarafından kullanılan seçenekleri almak için kullanabileceğiniz istek sınıfları sağlar.The organization service provides request classes you can use to retrieve the options used by an attribute.

Kuruluş hizmetini kullanarak seçenekleri almaUse the organization service to retrieve options

Seçenekleri olan özniteliklerin her biri EnumAttributeMetadata’dan devralır ve bir OptionSet Özelliği içerir.Each of the attributes with options inherit from EnumAttributeMetadata and include an OptionSet Property. Bu özellik, Options özelliği içindeki seçenekleri içeren OptionSetMetadata’yı içerir.This property contains the OptionSetMetadata that includes the options within the Options property.

Kuruluş hizmetiyle, aşağıdaki iletileri kullanarak seçenek kümeleri hakkında bilgi alabilirsiniz:With the organization service you can use the following messages to retrieve information about optionsets:

İstek SınıfıRequest Class AçıklamaDescription
RetrieveAllOptionSetsRequestRetrieveAllOptionSetsRequest Tüm genel seçenek kümelerine ilişkin verileri alırRetrieves data about all global optionsets
RetrieveAttributeRequestRetrieveAttributeRequest Herhangi bir yerel veri kümesi dahil olmak üzere bir özniteliğe ilişkin verileri alırRetrieves data about an attribute including any local optionsets
RetrieveMetadataChangesRequestRetrieveMetadataChangesRequest Yerel seçenek kümeleri içerebilen bir sorguya göre meta verileri alırRetrieves metadata based on a query that can include local optionsets
Daha fazla bilgi: Meta verileri alma ve değişiklikleri algılamaMore information: Retrieve and detect changes to metadata
RetrieveOptionSetRequestRetrieveOptionSetRequest Genel seçenek kümesine ilişkin verileri alır.Retrieves data about a global option set.

Daha fazla bilgi:More information:

Web API’si kullanarak seçenekleri almaUse the Web API to retrieve options

Web API’si, seçenek değerlerini sorgulamak için bir RESTful stili sağlar.The Web API provides a RESTful style for querying option values. Bir varlık içindeki öznitelikleri alarak yerel ya da genel seçenekleri alabilirsiniz.You can retreive local or global options by retrieving the attributes within an entity. Aşağıdaki örnek, Account.AccountCategoryCode özelliğine eklenen seçenekler için OptionSetMetadata değerini döndürür.The following example returns the OptionSetMetadata for the options included in the Account.AccountCategoryCode property.

GET <organization url>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='account')/Attributes(LogicalName='accountcategorycode')/Microsoft.Dynamics.CRM.PicklistAttributeMetadata?$select=LogicalName&$expand=OptionSet

Web API’si ile RetrieveMetadataChanges İşlevi’ni de kullanabilirsiniz.With the Web API you can also use the RetrieveMetadataChanges Function.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Web API’si kullanarak meta verileri sorgulama > EntityMetadata özniteliklerini sorgulamaMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Query metadata using the Web API > Querying EntityMetadata attributes

Öznitelik eşlemesiAttribute mapping

Var olan bir varlık kaydı bağlamında yeni bir varlık kaydı oluşturduğunuzda, yeni varlık kaydının varsayılan değerleri olarak mevcut varlık kaydından bazı değerleri otomatik olarak aktarabilirsiniz.When you create a new entity record in the context of an existing entity record, you can automatically transfer certain values from the existing entity record as default values for the new entity record. Bunun yapılması, model temelli uygulamalar kullanan kişiler için veri kişini kolaylaştırır.This streamlines data entry for people using model-driven apps. Uygulama kullanıcıları, eşlenen değerleri görür ve varlığı kaydetmeden önce düzenleyebilir.Application users see the mapped values and can edit them before saving the entity.

Özel istemciler oluşturan geliştiriciler için, yapılandırılmış varsayılan değerler ayarlanmış durumdayken varlık verilerini almak üzere InitializeFrom iletisi (Kuruluş hizmeti InitializeFromRequest Sınıfı veya Web API’si InitializeFrom İşlevi) kullanılarak aynı davranış elde edilebilir.For developers creating custom clients, the same behavior can be achieved by using the InitializeFrom message (Organization service InitializeFromRequest Class or Web API InitializeFrom Function) to get the entity data with the configured default values set.

Daha fazla bilgiMore information

Ayrıca bkz.See also

Uygulamalar için Common Data Service varlıklarıCommon Data Service for Apps entities