Varlık ilişkisi meta verileriEntity relationship metadata

Çözüm gezginine veya EntityMetadata içindeki üç ilişki koleksiyonuna baktığınızda üç tür varlık ilişkisi olduğunu düşünebilirsiniz.When you look at the solution explorer or the three relationship collections in the EntityMetadata, you might think that there are three types of entity relationships. Aslında, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yalnızca iki tür vardır.Actually, there are only two, as shown in the following table.

İlişki TürüRelationship Type AçıklamaDescription
Bire ÇokOne-to-Many
OneToManyRelationshipMetadataOneToManyRelationshipMetadata
İlgili varlık üzerindeki bir arama alanı nedeniyle Birincil Varlık’a ait bir varlık kaydının çok sayıda diğer İlgili Varlık kaydı ile ilişkilendirilebildiği herhangi bir varlık ilişkisi.An entity relationship where one entity record for the Primary Entity can be associated to many other Related Entity records because of a lookup field on the related entity.
Birincil varlık kaydını görüntülerken, onunla ilişkilendirilen ilgili varlık kayıtlarının bir listesini görebilirsiniz.When viewing a primary entity record you can see a list of the related entity records that are associated with it.
Çoka ÇokMany-to-Many
ManyToManyRelationshipMetadataManyToManyRelationshipMetadata
Bir varlığa ait çok sayıda kaydın başka bir varlığa ait çok sayıda kayıtla ilişkilendirilebilmesi için, bazı durumlarda Kesişim varlığı olarak adlandırılan, özel bir İlişki Varlığı’na bağlı varlık ilişkisi.An entity relationship that depends on a special Relationship Entity, sometimes called an Intersect entity, so that many records of one entity can be related to many records of another entity.
Herhangi bir varlığın kayıtlarını Çoka Çok ilişkisinde görüntülerken, onunla ilgili diğer varlığın tüm kayıtlarını içeren bir liste görebilirsiniz.When viewing records of either entity in a Many-to-Many relationship you can see a list of any records of the other entity that are related to it.

EntityMetadata ManyToOneRelationships koleksiyonu OneToManyRelationshipMetadata türleri içerir.The EntityMetadata ManyToOneRelationships collection contains OneToManyRelationshipMetadata types. Bire Çok ilişkiler varlıklar arasında mevcuttur ve Birincil Varlık ya da İlgili Varlık olarak her bir varlığa başvurur.One-to-Many relationships exist between entities and refer to each entity as either a Primary Entity or Related Entity. Bazı durumlarda alt varlık olarak adlandırılan ilgili varlık, bir başvuruyu bazı durumlarda üst varlık olarak adlandırılan birincil varlıktan bir kayıtta depolamaya olanak tanıyan bir arama özniteliğine sahiptir.The related entity, sometimes called the child entity, has a lookup attribute that allows storing a reference to a record from the primary entity, sometimes called the parent entity. Çoka Bir ilişkisi yalnızca ilgili varlıktan görüntülenen Bire Çok ilişkisidir.A Many-to-One relationship is just a One-to-Many relationship viewed from the related entity.

Not

İlgili varlıklar bazı durumlarda alt varlıklar olarak adlandırılsa da, bunlar güvenliğin ilgili varlıklara nasıl uygulandığını ifade eden Alt varlıklar ile karıştırılmamalıdır.Although related entities are sometimes called child entities, don't confuse these with Child entities, which refers to how security is applied to related entities.

Daha fazla bilgi:More information:

Basamak yapılandırmasıCascade configuration

Bire çok varlık ilişkisi mevcut olduğunda, veri bütünlüğünü korumak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapılandırılabilen basamaklandırma davranışları olur.When a one-to-many entity relationship exists, there are cascading behaviors that can be configured to preserve data integrity and automate business processes.

Daha fazla bilgi:More information:

Varlık hiyerarşisi oluşturmaCreate a hierarchy of entities

Kendine başvuran Bire Çok ilişkisi ile IsHierarchical özelliğini true değerine ayarlayarak bir hiyerarşi oluşturabilirsiniz.Within a self-referential One-to-Many relationship you can set a hierarchy by setting the IsHierarchical property to true.

Model temelli uygulamalarda bu özellik sayesinde hiyerarşiyi görüntüleyebilir ve hiyerarşi ile etkileşimde bulunabilirsiniz.With model-driven apps, this enables an experience that enables you to view and interact with the hierarchy.

Geliştiriciler için bu özellik, Under ve Not Under işleçlerini kullanarak hiyerarşiyi temel alan yeni sorgu türleri sağlar.For developers, this enables new types of queries based on the hierarchy using the Under and Not Under operators.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Hiyerarşi ile ilgili verileri sorgulama ve görselleştirmeMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide : Query and visualize hierarchically related data

Ayrıca bkz.See also

Uygulamalar için Common Data Service varlıklarıCommon Data Service for Apps entities