Uygulamalar için Common Data Service Geliştiricisine Genel BakışCommon Data Service for Apps Developer Overview

PowerApps kullanıcılara, şirketlere, bağımsız yazılım satıcılarına (ISV) ve sistem tümleştiricilerine (SI) iş kolu uygulamaları oluşturmaya yönelik güçlü bir platform sağlar.PowerApps offers users, businesses, independent software vendors (ISVs), and systems integrators (SIs) a powerful platform for building line-of-business apps. PowerApps’in bu sürümüne eklenen genişletilmiş Common Data Service (yeni adıyla Uygulamalar için Common Data Service) özellikleri artık Dynamics 365 for Sales, Marketing, Customer Service hizmetlerinin kullanılmasını sağlayan Dynamics 365 platformunun temel işlevlerini içermektedir.The new addition to PowerApps in this release is the expansion of the Common Data Service, now called Common Data Service for Apps which now contains the core functionality of the Dynamics 365 platform that powers Dynamics 365 for Sales, Marketing, Customer Service.

Kullanmaya BaşlayınGet Started

Dynamics 365 for Sales, Marketing, Customer Service uygulamaları konusunda zaten deneyimliyseniz, Uygulamalar için Common Data Service’i özelleştirmek ve genişletmek için deneyiminizden yararlanabileceğinizi göreceksiniz.If you are already experienced with the Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, you will find that you will be able to apply your experience to customize and extend Common Data Service for Apps.

Dynamics 365 for Sales, Marketing, Customer Service uygulamalarını kullanmaya yeni başladıysanız, aşağıdaki konu başlıkları Uygulamalar için Common Data Service ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak önemli kavramlara yüksek düzeyde bir genel bakış sunmaktadır.If you are new to the Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, the following topics provide a high-level overview of the important concepts to help you get started working with Common Data Service for Apps.

Not

  • Model temelli uygulamalar, Uygulamalar için Common Data Service’e bağlanır.Model-driven apps connect to Common Data Service for Apps. Geliştiricilerin uygulama düzeyinde nasıl değer katabildiği hakkında bilgi almak için bkz. Model temelli uygulama Geliştiricisine Genel Bakış.For information about how developers can add value at the application level, see Model-driven apps Developer Overview. Bu bölümdeki içerik yalnızca geliştiricilerin hizmet düzeyinde yapabildiği genişletmelere başvurmaktadır.Content in this section will refer only to extensions developers can do at the service level.
  • Uygulamalar için Common Data Service; Dynamics 365 for Sales, Marketing, Customer Service tarafından kullanılan platformla aynı olduğundan Dynamics 365 Customer Engagement Geliştirici Kılavuzu içinde geliştiricilere yönelik daha eksiksiz bilgiler bulabilirsiniz.Because Common Data Service for Apps is the same platform used by Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, you will find more complete information for developers in the Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide. Bu konu başlıkları, daha fazla bilgi için geliştirici kılavuzunun ve diğer kılavuzların bağlantıları ile birlikte bir genel bakış sunacaktır.These topics will provide an overview with links to the developer guide and other guides for more information.

Geliştiricilere yönelik araçlar ve kaynaklarTools and resources for developers

Geliştiriciler, Uygulamalar için Common Data Service’i kullanarak çözümlerle çalışırken aşağıdaki araç ve kaynakları kullanır.Developers will use the following tools and resources when working with solutions using Common Data Service for apps.

NuGet’ten indirilebilen araçlarTools available for download from NuGet

Aşağıdaki araçlar NuGet paketleri içinde dağıtılır.The following tools are distributed in NuGet packages. Geliştirici Kılavuzu: NuGet'ten araçları indirme konusu, bu araçların en son sürümlerini indirmek ve ayıklamak için kullanabileceğiniz bir PowerShell betiği içerir.The Developer Guide: Download tools from NuGet topic includes a PowerShell script you can use to download and extract the latest versions of these tools.

AraçTool AçıklamaDescription
Kod oluşturma aracı CrmSvcUtil.exeCode generation tool CrmSvcUtil.exe Kuruluş hizmeti tarafından kullanılan varlık veri modelini temsil eden erken bağlanmış .NET Framework sınıfları oluşturan komut satırı kod oluşturma aracı.A command-line code generation tool that generates early-bound .NET Framework classes that represent the entity data model used by the organization service.
Daha fazla bilgi:More information:
Kuruluş HizmetiOrganization Service
Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Kod oluşturma aracı ile erken bağlanmış varlık sınıfları oluşturma Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create early bound entity classes with the code generation tool
Yapılandırma Geçiş aracı DataMigrationUtility.exeConfiguration Migration tool DataMigrationUtility.exe Yapılandırma verilerini ortamlar arasında taşımak için kullanılır.Used to move configuration data across environments. Yapılandırma verileri, özel işlevleri tanımlamak için kullanılır ve genellikle özel varlıklarda depolanır.Configuration data is used to define custom functionality and is typically stored in custom entities. Bu araç, iş verilerini taşımak için tasarlanmamıştır.This tool is not designed to move business data.
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Yönetici Kılavuzu: Yapılandırma Geçiş aracını kullanarak yapılandırma verilerini örnekler ve kuruluşlar arasında taşımaMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Administrator Guide: Move configuration data across instances and organizations with the Configuration Migration tool
Paket Dağıtıcısı PackageDeployer.exePackage Deployer PackageDeployer.exe Uygulamalar için Common Data Service örneklerinde paketleri dağıtmak için kullanılır.Used to deploy packages on Common Data Service for Apps instances. Paket, çözümler içeren yüklenebilir bir birimdir.A package is an installable unit that includes solutions.
Daha fazla bilgi:More information:
Çözüm Paketleri DağıtmaDeploy Solution Packages
Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Dynamics 365 Paket Dağıtıcısı için paket oluşturmaDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create packages for the Dynamics 365 Package Deployer
Eklenti Kayıt Aracı PluginRegistration.exePlug-in Registration Tool PluginRegistration.exe .NET bütünleştirilmiş kod eklenti sınıflarını sunucu olaylarına abone yapmak için kullanılan araç.A tool used to subscribe .NET assembly plug-in classes to server events.
Daha fazla bilgi:More information:
Eklenti oluşturmaCreate a plug-in
Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: İzlenecek Yol: Eklenti kayıt aracını kullanarak bir eklentiyi kaydetmeDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Walkthrough: Register a plug-in using the plug-in registration tool
SolutionPackager aracı SolutionPackager.exeSolutionPackager tool SolutionPackager.exe Uygulamalar için Common Data Service sıkıştırılmış çözüm dosyasını, bir kaynak denetim sistemi tarafından kolayca yönetilebilmesi için birden fazla XML dosyasına ve diğer dosyalara geri parçalayabilen araç.A tool that can reversibly decompose a Common Data Service for Apps compressed solution file into multiple XML files and other files so that these files can be easily managed by a source control system.
Daha fazla bilgi:More information:
Çözümler için takım geliştirmeTeam development of solutions
Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: SolutionPackager aracını kullanarak bir çözüm dosyasını sıkıştırma ve ayıklamaDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Use the SolutionPackager tool to compress and extract a solution file

.NET SDK Bütünleştirilmiş Kodları.NET SDK Assemblies

.NET geliştiricilerinin kullanabildiği bütünleştirilmiş kodlar aşağıda verilmiştir.The following are assemblies .NET developers can use. En son sürümler, ilgili NuGet paketlerinde indirmeye hazırdır.The latest versions are available to download in the corresponding NuGet packages.

Verilerle çalışmaWork with data

Kuruluş hizmeti ve bulma hizmetleri ile etkileşim kurmak için bu bütünleştirilmiş kodları kullanın.Use these assemblies to interact with the organization service and discovery services.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Dynamics 365 Kuruluş hizmetini kullanmaMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Use the Dynamics 365 Organization service

NuGet Paketi: Microsoft.CrmSdk.CoreAssembliesNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.CoreAssemblies

Bütünleştirilmiş KodAssembly Ad AlanlarıNamespaces
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dllMicrosoft.Crm.Sdk.Proxy.dll Microsoft.Crm.SdkMicrosoft.Crm.Sdk
Microsoft.Crm.Sdk.MessagesMicrosoft.Crm.Sdk.Messages
Microsoft.Xrm.Sdk.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.dll Microsoft.Xrm.SdkMicrosoft.Xrm.Sdk
Microsoft.Xrm.Sdk.ClientMicrosoft.Xrm.Sdk.Client
Microsoft.Xrm.Sdk.DiscoveryMicrosoft.Xrm.Sdk.Discovery
Microsoft.Xrm.Sdk.MessagesMicrosoft.Xrm.Sdk.Messages
Microsoft.Xrm.Sdk.MetadataMicrosoft.Xrm.Sdk.Metadata
Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata.QueryMicrosoft.Xrm.Sdk.Metadata.Query
Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationMicrosoft.Xrm.Sdk.Organization
Microsoft.Xrm.Sdk.QueryMicrosoft.Xrm.Sdk.Query
Microsoft.Xrm.Sdk.WebServiceClientMicrosoft.Xrm.Sdk.WebServiceClient

İşlem Tasarımcısı (İş Akışı) uzantıları oluşturmaCreate Process Designer (Workflow) extensions

Bu derlemeyi kullanarak İşlem tasarımcısına özel etkinlikler ekleyin.Use this assembly to add custom activities to the Process designer.

Daha fazla bilgi Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Özel iş akışı etkinlikleri (iş akışı bütünleştirilmiş kodları)More information Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Custom workflow activities (workflow assemblies)

NuGet Paketi: Microsoft.CrmSdk.WorkflowNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Workflow

Bütünleştirilmiş KodAssembly Ad AlanlarıNamespaces
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll Microsoft.Xrm.Sdk.WorkflowMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.ActivitiesMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.Activities
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.DesignersMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.Designers

Windows istemci uygulamaları derlemeBuild windows client applications

Kuruluş hizmetine bağlanmayı ve Windows istemci uygulamaları derlemeyi kolaylaştırmak için bu bütünleştirilmiş kodları kullanın.Use these assemblies to facilitate connecting to the organization service and to build windows client applications.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: XRM araçlarını kullanarak Windows istemci uygulamaları derlemeMore information Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Build Windows client applications using the XRM tools

NuGet Paketleri:NuGet Packages:

Bütünleştirilmiş KodAssembly Ad AlanlarıNamespaces
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector.dll Microsoft.Xrm.Tooling.ConnectorMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.ModelMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector.Model
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.dll Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControlMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.ModelMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Model
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.PropertiesMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Properties
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.UtilityMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Utility
Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility.dll Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtilityMicrosoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility

Paket oluşturmaCreate packages

Paket Dağıtıcısı için paketler oluşturmak üzere bu bütünleştirilmiş kodları kullanın.Use these assemblies to create packages for the Package Deployer.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Dynamics 365 Paket Dağıtıcısı için paket oluşturmaMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create packages for the Dynamics 365 Package Deployer

NuGet Paketi: Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeploymentNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeployment

Bütünleştirilmiş KodAssembly Ad alanıNamespace
Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase.dll Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBaseMicrosoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase

Özel sanal varlık veri sağlayıcıları oluşturmaCreate Custom virtual entity data providers

Özel sanal varlık veri sağlayıcıları oluşturmak için bu bütünleştirilmiş kodu kullanın.Use this assembly to create custom virtual entity data providers.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Sanal varlıklarla çalışmaya başlamaMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Get started with virtual entities

NuGet Paketi: Microsoft.CrmSdk.DataNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Data

Bütünleştirilmiş KodAssembly Ad AlanlarıNamespaces
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.dll Microsoft.Xrm.Sdk.DataMicrosoft.Xrm.Sdk.Data
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.CodeGenMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.CodeGen
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ConvertersMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Converters
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ExceptionsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Exceptions
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ExpressionsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Expressions
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.InfraMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Infra
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.MappingsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Mappings

Outlook İstemcisini GenişletmeExtend Outlook Client

Outlook için Microsoft Dynamics 365 ve Microsoft Office Outlook için Çevrimdışı Erişimli Microsoft Dynamics 365 ile etkileşimde bulunmak üzere bu bütünleştirilmiş kodu kullanın.Use this assembly to interact with Microsoft Dynamics 365 for Outlook and Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook with Offline Access.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Müşteri Katılımı Geliştirici Kılavuzu: Outlook için Dynamics 365 Müşteri Katılımını GenişletmeMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Extend Dynamics 365 Customer Engagement for Outlook

NuGet Paketi: Microsoft.CrmSdk.OutlookNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Outlook

Bütünleştirilmiş KodAssembly Ad alanıNamespace
Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dllMicrosoft.Crm.Outlook.Sdk.dll Microsoft.Crm.Outlook.SdkMicrosoft.Crm.Outlook.Sdk

Uygulamalar için Common Data Service Topluluk AraçlarıCommunity Tools for Common Data Service for Apps

Dynamics 365 topluluğu araçlar oluşturuyor!The Dynamics 365 community creates tools! En popüler araçların birçoğu XrmToolBox’te dağıtılır.Many of the most popular ones are distributed in the XrmToolBox. XrmToolBox; özelleştirme, yapılandırma ve çalıştırma görevlerini kolaylaştıran araçlar sağlayan ve Uygulamalar için Common Data Service’e bağlanan bir Windows uygulamasıdır.XrmToolBox is a Windows application that connects to Common Data Service for Apps, providing tools to ease customization, configuration and operation tasks. Yönetim, özelleştirme veya yapılandırma görevlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak üzere 30'dan fazla eklenti ile birlikte gönderilir.It is shipped with more than 30 plugins to make administration, customization or configuration tasks easier and less time consuming.

XrmToolBox aracılığıyla dağıtılan ve Uygulamalar için Common Data Service ile birlikte kullanabileceğiniz bazı topluluk araçlarının listesi aşağıda verilmiştir.The following is a selected list of community tools distributed via the XrmToolBox that you can use with Common Data Service for Apps.

AraçTool AçıklamaDescription
Attribute ManagerAttribute Manager Bir özniteliği yeniden adlandırmak/silmek veya türünü değiştirmek için kullanılır.Used to rename/delete/or change the type of an attribute.
Early Bound GeneratorEarly Bound Generator Erken Bağlanmış Varlıklar/Seçenek Kümeleri/Eylemler oluşturur.Generates Early Bound Entities/Option Sets/Actions. SDK’dan CrmSvcUtil kullanır ve sınıfları oluşturmak için kullanılan komut satırını gösterir.Uses CrmSvcUtil from the SDK, and shows command line used to create the classes.
Export to ExcelExport to Excel Kayıtları seçili görünümden/fetchxml dosyasından Excel'e kolayca aktarır.Easily export records from the selected view/fetchxml to Excel.
FetchXML BuilderFetchXML Builder FetchXml Sorguları oluşturur ve sınarCreate and test FetchXml Queries
Metadata BrowserMetadata Browser Dynamics CRM kuruluşunuzdan meta verilere göz atınBrowse metadata from your Dynamics CRM organization
Plugin Trace ViewerPlugin Trace Viewer Kolay filtreleme ve görüntüleme olanakları ile Eklenti İzleme Günlüğünü araştırınInvestigate the Plug-in Trace Log with easy filtering and display possibilities
User Settings UtilityUser Settings Utility Kullanıcı kişisel ayarlarını toplu halde yönetinManage users personal settings in bulk

Not

Topluluk tarafından oluşturulan araçlar Microsoft tarafından desteklenmez.Tools created by the community are not supported by Microsoft. Topluluk araçlarıyla ilgili soru veya sorunlarınız olursa aracın yayıncısına başvurun.If you have questions or issues with community tools, contact the publisher of the tool.