Model tabanlı uygulamalara yönelik en iyi yöntemler ve rehberlikBest practices and guidance for model-driven apps

Model tabanlı uygulamalar bileşen odaklı bir uygulama geliştirme yaklaşımıdır ve geliştirici tarafından çok daha uyarlanmış bir deneyim sağlayacak şekilde genişletilebilir.Model-driven apps is a component-focused approach to app development which can be extended by a developer to achieve a much more tailored experience. Model tabanlı uygulamaları özelleştirirken geliştiricinin yerleşik rehberliği ve en iyi yöntemleri bilmesi gerekir.While customizing model-driven apps, a developer should be aware of the established guidance and best practices.

Bu bölümde belirlediğimiz sorunları ve etkilerini öğrenecek, bunları çözmeye yönelik rehberliği anlayacaksınız.Within this section you will learn about the issues we have identified, their impact, and understand the guidance to resolve them. Gelecekte çıkabilecek sorunları önlemek için bazı şeylerin neden belirli bir yolla yapılması gerektiğine ilişkin arka plan bilgileri sağlayacağız.We will explain the background about why things should be done in a certain way and avoid potential problems in the future. Bu bilgiler ortamınızın kullanılabilirliği, desteklenebilirliği ve performansı açısından yararlı olabilir.This can benefit the usability, supportability, and performance of your environment. Rehberlik belgeleri, Geliştirici ve Yönetim kılavuzlarında yer alan mevcut bilgileri destekler.The guidance documentation supports the existing information within the Developer and Administration guides.

Hedeflenen özelleştirme türleriTargeted customization types

Belgelerde hedeflenen özelleştirme türleri şunlardır:The documentation targets the following customization types:

 • Model tabanlı uygulama tasarımıModel-driven app design
 • Varlık formu tasarımıEntity form design
 • İstemci betiği oluşturmaClient scripting
 • Web kaynaklarıWeb resources

BölümlerSections

Her rehberlik makalesi aşağıdaki bölümlerin çoğunluğunu veya tümünü içerir:Each guidance article includes most or all of the following sections:

 • Başlık - rehberliğin açıklamasıTitle - description of the guidance
 • Kategori - rehberliğin izlenmemesinden etkilenecek bir veya birden çok alanCategory - one or more areas impacted by not following the guidance
 • Etki olasılığı - rehberliğin izlenmemesi durumunda ortamın etkilenme riskinin düzeyi (yüksek, orta veya düşük)Impact potential - the level of risk (high, medium, or low) of affecting the environment by not following the guidance
 • Belirtiler - rehberliğin izlenmediğine ilişkin olası göstergelerSymptoms - possible indications that the guidance has not been followed
 • Rehberlik - örnekler de içerebilen önerilerGuidance - recommendations that may also include examples
 • Sorunlu desenler - rehberliği izlememe durumunun açıklaması veya örnekleriProblematic patterns - description or examples of not following the guidance
 • Ek bilgiler - daha kapsamlı bir görünüm sağlamak için destekleyici ayrıntılarAdditional information - supporting details for a more extensive view
 • Ayrıca bakınız - makalede bahsedilen bir konu hakkında daha fazla bilgi sağlayan başvurularSee also - references to learn more about something mentioned in the article

KategorilerCategories

Her rehberlik kılavuzu aşağıdaki kategorilerden biriyle veya birden çoğuyla sınıflandırılmıştır:Each guidance article is classified with one or more of the following categories:

 • Kullanım – belirli bir API, desen veya yapılandırmanın yanlış kullanımıUsage – improper usage of a particular API, pattern, or configuration
 • Tasarım – özelleştirmedeki tasarım hatalarıDesign – design flaws in a customization
 • Performans – bellek yönetimi, CPU kullanımı, ağ trafiği veya kullanıcı deneyimi gibi alanlarda performansı olumsuz etkileyebilecek olan özelleştirme veya desenPerformance – customization or pattern that may produce a negative effect on performance in areas such as memory management, CPU utilization, network traffic, or user experience
 • Güvenlik – çalışma zamanı ortamında açıklardan yararlanılmasına neden olabilecek olası güvenlik açıklarıSecurity – potential vulnerabilities in a customization that could be exploited in a runtime environment
 • Yükseltme Hazırlığı - başarısız bir sürüm yükseltmesi yapma riskini artırabilecek olan özelleştirme veya desenUpgrade Readiness - customization or pattern that may increase risk of having an unsuccessful version upgrade
 • Çevrimiçi Geçiş - başarısız bir çevrimiçi geçiş yapma riskini artırabilecek olan özelleştirme veya desenOnline Migration - customization or pattern that may increase risk of having an unsuccessful online migration
 • Bakım Yapılabilirlik – değişiklik yapmak için gereken geliştirici çalışmasını, gerekli değişikliklerin sıklığını veya gerilemeye neden olma olasılığını gereksiz yere artıran özelleştirmeMaintainability – customization that unnecessarily increases the amount of developer effort required to make changes, the frequency of required changes, or the chance of introducing regressions
 • Desteklenebilirlik – kaldırılmış API'lerin kullanılması veya yasak tekniklerin uygulanması da dahil olmak üzere, yayımlanmış desteklenebilirlik bildirimlerinin dışında kalan özelleştirme veya desenSupportability – customization or pattern that falls outside the boundaries of published supportability statements, including usage of removed APIs or implementation of forbidden techniques