Web kaynaklarını kullanmaUse web resources

Uygulamalar için Common Data Service’in her örneğinde HTML, JS, CSS, görüntü dosyalarını ve diğer dosyaları ada göre isteyebileceğiniz ve tarayıcınızdan erişebileceğiniz webresources adlı sanal bir klasör bulunur.There is a virtual folder called webresources within each Common Data Service for Apps instance where you can request HTML, JS, CSS, image, and other files by name and access them in your browser. Bu dosyaları uygulamayı kullanarak karşıya yükleyebilir ve WebResource Varlığı kayıtları olarak program aracılığıyla ekleyebilirsiniz.You can upload these files using the application or programatically add them as WebResource Entity records. XrmToolBox WebResources Manager bu kayıtlarla çalışmayı kolaylaştırabilen bir topluluk aracıdır.The XrmToolBox WebResources Manager is a community tool which can facilitate working with these records.

Bu kayıtlar, içeriğinde göreli yol adları kullanarak birbirlerine başvurabilir.These records can refer to each other using relative path names in their content. Dosyaları karşıya yükleme ve ada göre isteme olanağı, tarayıcınızın kimliği doğrulanmış oturumunda işleme alınan dosyaları kullanarak web uygulamaları oluşturmanız için gereken tüm yapı taşlarını sağlar.This ability to upload files and request them by name provides all the building blocks you need to make web applications using files that are processed within the authenticated session of your browser. Yalnızca AJAX teknikleri ile istemci tarafı kod kullanarak bir tarayıcı penceresi içinde veya bir form ya da panodaki IFrame içinde çalışabilen zengin uygulamalar oluşturabilirsiniz.Using only client-side code with AJAX techniques, you can create rich applications that can run within a browser window or within an IFrame in a form or dashboard.

En yaygın olarak, form ve komutlara olay işleyici işlevleri eklemek için JavaScript web kaynaklarını kullanırsınız.Most commonly, you will use JavaScript web resources to add event handler functions to forms and commands.

Daha fazla bilgi:More information: