Paketleme aracılığıyla ortam ve kiracı için uygulama geçişiEnvironment and tenant app migration through Packaging

Paketleme ile kaynakları bir ortamdan diğerine geçirmeyi öğrenin.Learn how to migrate resources from one environment to another with packaging. Bu ortamlar aynı kiracıda veya farklı kiracılarda bulunabilir.These environments can be within the same tenant or across different tenants.

SenaryoThe scenario

Test veya Geliştirme ortamlarının ve Üretim ortamının bulunması durumunda kaynakların geçirilmek istenmesi yaygın olarak karşılaşılan bir senaryodur.One common scenario where you may want to migrate resources is where you have Test or Dev environments and a Production environment. Geliştiriciler ve test ediciler, ortamlarındaki uygulamalara geniş çapta erişim sahibidir.Developers and testers have wide access to the apps in their environments. Ancak yeni bir uygulamayı üretime geçirme zamanı geldiğinde bu ortam, güncelleştirme ve değiştirme izinleri üzerinde sıkı denetime sahiptir.But when it comes time to migrate a new app to production, that environment has rigorous control over permissions to update and change it.

Her bir müşterinin kendi ortamına ve verilerine sahip olduğu durumlar da başka bir senaryo olarak ele alınabilir.Another scenario is one where each customer has their own environment and data. Yeni bir müşteri eklendiğinde bu müşteri için yeni bir ortam oluşturulur ve uygulamaları müşterinin ortamına geçirirsiniz.When a new customer is added, a new environment is created for them, and you would migrate apps into their environment.

Paketleme aracılığıyla hangi kaynakları geçirebilirim?Which resources can I migrate through packaging?

Bir uygulamayı dışarı aktardığınızda uygulamanıza ilişkin bağımlı kaynaklar da pakete aktarılır.When you export an app, the dependent resources for your app will also get exported into the package. Başlangıçta, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi, tüm olası kaynak türlerinin yalnızca bir alt kümesi desteklenir.Initially only a subset of all possible resource types will be supported as outlined in the table below.

Kaynak türüResource type DesteklenenSupported İçeri aktarma seçenekleriImport options
UygulamaApp EvetYes Bir uygulamayı ortama aktarmaya yönelik iki seçenek vardır:There are two options to import an app into an environment:
 1. Yeni oluştur: Uygulama, paketin aktarıldığı ortamda yeni bir uygulama olarak oluşturulur.Create new – The app will be created as a new app in the environment where the package is imported.
 2. Güncelleştir: Uygulama ortamda zaten mevcuttur ve bu paket içeri aktarıldığında güncelleştirilir.Update - the app already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
AkışFlow EvetYes Bir akışı ortama aktarmaya yönelik iki seçenek vardır:There are two options to import a flow into an environment:
 1. Yeni oluştur: Akış, paketin içeri aktarıldığı ortamda yeni bir akış olarak oluşturulur.Create new – The flow will be created as a new flow in the environment where the package is imported.
 2. Güncelleştir: Akış ortamda zaten mevcuttur ve bu paket içeri aktarıldığında güncelleştirilir.Update - The flow already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
Not: Akışın bağlı olduğu tüm kaynaklar da dışarı aktarılan uygulama paketine dahil edilir ve bu kaynakların içeri aktarılan paketle birlikte yapılandırılması gerekir.Note: All resources that the flow depends on will also be included within the app package that is exported and will need to be configured with the package is imported.
CDS Varlığı Özelleştirmeleri ve Seçim ListeleriCDS Entity Customizations and Picklists EvetYes Bir ortamda CDS Varlıklarını veya Seçim Listelerini içeri aktarmaya yönelik iki seçenek vardır:There are two options to import CDS Entities or Picklists in an environment:
 1. Üzerine Yaz: Aynı ada sahip bir kaynak varsa bu içeri aktarma onun yerini alır.Overwrite - If there's a resource with the same name, this import will replace it. Eşleşen bir kaynak yoksa yeni bir kaynak oluşturulur.If there isn’t a matching resource, a new resource will be created.
 2. Birleştir: Aynı ada sahip bir varlık veya seçim listesi varsa yeni alanlar ya da girişler eklenir, ancak eksik alanlar veya girişler kaldırılmaz.Merge – If there's an entity or picklist with the same name, new fields or entries will be added, but missing fields or entries won’t be removed.
Özel BağlayıcılarCustom Connectors HayırNo Şu anda, bir uygulamanın özel bağlayıcıya bağlı olduğu durumlarda bağlayıcının paketin parçası olarak dışarı aktarılması desteklenmemektedir.If an app depends on a custom connector we do not currently support exporting the connector as a part of the package.

Özel bağlayıcıya bağlı bir uygulamanız varsa geçerli tek seçeneğiniz, bağlayıcıyı hedef ortamınızda elle yeniden oluşturmak veya güncelleştirmek ve paketi içeri aktarırken bu bağlayıcıyı seçmektir.If you have an app that relies on a custom connector, your only current option is to manually re-create or update the connector in your target environment and select that connector when you import the package.

BağlantılarConnections HayırNo Şu anda, bir uygulamanın bağlantıya (ör. kimlik bilgileri ile SQL bağlantısı) bağlı olduğu durumlarda bağlantının veya kimlik bilgilerinin paketin parçası olarak dışarı aktarılması desteklenmemektedir.If an app depends on a connection (such as a SQL connection w/ credentials), we do not currently support exporting the connection or credentials as a part of the package.

Paylaşılan bağlantıya (ör. SQL) bağlı bir uygulamanız varsa geçerli tek seçeneğiniz, hedef ortamınızda bu bağlantıyı uygun kimlik bilgileriyle yeniden oluşturmak ve paketi içeri aktarırken bu bağlantıyı seçmektir.If you have an app that relies on a shared connection (like SQL), your only current option is to manually re-create that connection with the appropriate credentials in your target environment and select that connection when you import the package.

Özel CDS Rolleri ve İzin KümeleriCDS Custom Roles and Permission Sets HayırNo Özel CDS rollerinin ve/veya izin kümelerinin dışarı aktarılması şu anda desteklenmemektedir, bu nedenle geçerli tek seçenek, hedef ortamınızda bu varlıkları elle yeniden oluşturmaktır.Exporting custom CDS roles and/or permission sets is not currently supported, so the only option today is to manually re-create these entities in your target environment.
Ağ GeçitleriGateways HayırNo Ağ geçitleri yalnızca varsayılan (ve {kiracı adı} (önizlemede)) ortamlarda desteklenir, bu nedenle dışarı aktarma/geçiş desteklenmez.Gateways are only supported in the default (and {tenant name} (from preview) ) environments, so export/migration is not supported.
CDS veri satırlarıCDS data rows HayırNo CDS varlıklarındaki satırları dışarı aktarma şu anda desteklenmemektedir, bu nedenle geçerli tek seçenek, CDS şeması değişiklikleriniz yeni bir ortama uygulandıktan sonra verileri elle dışarı ve içeri aktarmaktır.Export rows from CDS entities is not current supported, so the only option today to manually export and import data after your CDS schema changes have been applied in a new environment.

Uygulamam için paketlemeye nasıl erişim elde ederim?How do I get access to packaging for my app?

Bir uygulamayı dışarı aktarma yeteneği, uygulamaya yönelik "Düzenleyebilir" iznine sahip tüm kullanıcıların kullanımına sunulur.The ability to export an app is available to any user with "Can edit" permission to the app.

Bir uygulamayı içeri aktarma yeteneği, hedef ortamda "Ortam Oluşturucu" iznine sahip tüm kullanıcıların kullanımına sunulur.The ability to import an app is available to any user with "Environment Maker" permission in the destination environment.

Kullanıcının herhangi bir uygulamayı dışarı veya içeri aktarmak için PowerApps Plan 2 ya da PowerApps Plan 2 deneme lisansına sahip olması gerekir.A user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to export or import any app.

Not

Paketleme önizlemedeyken, geçerli bir PowerApps lisansına sahip kullanıcılar uygulamaları ve ortamları için paketlemeyi deneyebilir.While packaging is in preview, any user with a valid PowerApps license will be able to try out packaging for their apps and environments.

Bir uygulamayı dışarı aktarmaExporting an app

 1. http://web.powerapps.com adresinde Uygulamalar'a tıklayın veya dokunun, geçirmek istediğiniz uygulamaya ilişkin üç noktayı seçin ve Dışarı aktar (önizleme) seçeneğini belirleyin.In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, select the ellipses for the app you want to migrate, and then select Export (preview).

  Dışarı aktarmayı seçme

 2. Paketi dışarı aktarma sayfası açıldığında, paket için bir Ad ve Açıklama girin.When the export package page opens, enter a Name and Description for the package.

  Paket ayrıntılarını gözden geçirme

 3. "Paket İçeriğini Gözden Geçir" bölümünde isteğe bağlı olarak açıklamalar veya notlar ekleyebilir ya da paket içeri aktarma işlemi sırasında her bir kaynağın hedef ortama nasıl aktarılacağına ilişkin ayarı değiştirebilirsiniz.Within the ‘Review Package Content’ section you can optionally add comments or notes or change the setting for how each individual resource will be imported into the target environment during package import.

  Paket içeriğini yapılandırma

 4. İşiniz bittiğinde Dışarı Aktar'ı seçin; böylece paket dosyası birkaç saniye içinde indirilmeye başlar.When you are done select Export and the package file will begin downloading within a few seconds.

Bir uygulamayı içeri aktarmaImporting an app

 1. http://web.powerapps.com adresinde Uygulamalar'a tıklayın veya dokunun ve Paketi içeri aktar (önizleme) seçeneğini belirleyin.In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, and then select Import package (preview).

  İçeri aktarmayı seçme

 2. Yükle seçeneğini belirleyin ve içeri aktarmak istediğiniz uygulama paketi dosyasını seçin.Select Upload and select the app package file that you want to import.

  Paket dosyası seçme

 3. Paket karşıya yüklendikten sonra paket içeriklerini gözden geçirmeniz ve her bir öğe için İngiliz anahtarı simgesini seçip gerekli bilgileri girerek kırmızı bir simgeyle işaretlenmiş öğeler için ek giriş sağlamanız gerekir.Once the package has been uploaded you will need to review the package contents and will need to provide additional input for any item marked with a red icon by selecting the wrench icon for each item and entering the required information.

  Paket içeriğini gözden geçirme

 4. Tüm gerekli bilgileri sağladıktan sonra İçeri Aktar'ı seçin.Once you have provided all of the required information select Import.

  Güncelleştirilmiş paket içeriği

 5. İçeri aktarma tamamlandığında otomatik olarak içeri aktarma işleminin başarılı olup olmadığını açıklayan bir sayfaya (aşağıdakine benzer) yeniden yönlendirilirsiniz.When import completes you will be automatically redirected to a page (similar to the one below) that outlines whether or not the import operation was successful.

  İçeri aktarma sonuçlarını gözden geçirme

Not

Bir uygulamayı içeri aktarıyorsanız ve mevcut bir uygulama için Güncelleştir'i seçtiyseniz yeni değişiklikler, uygulamaların taslağı olarak kaydedilir.If you are importing an app and chose to Update an existing app, the new changes will be saved as a draft of the applications. Bu değişikliklerin, uygulamaların diğer tüm kullanıcılarına sunulabilmesi için yayımlanması gerekir.You will need to publish those changes in order for them to be available all other users of the applications.

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

SınırlamaLimitation DurumStatus
~3'ten fazla kaynak içeren uygulama paketlerini içeri aktarma işleminin tamamlanmasının birkaç dakika sürdüğü bildirilmiştir.Importing app packages that contains more than ~3 resources has been reported to take several minutes to complete. Bu bilinen bir sorundur ve çok yakında bir düzeltme sunulacaktır.This is a known issue and a fix will be rolled out soon.