PowerApps'te ortam yönetimiEnvironments administration in PowerApps

PowerApps yönetim merkezi bölümünde, oluşturduğunuz ve Ortam Yöneticisi rolüne eklendiğiniz ortamları yönetebilirsiniz.In the PowerApps admin center, manage environments that you've created and those for which you have been added to the Environment Admin role. Yönetim merkezinde şu yönetim eylemlerini gerçekleştirebilirsiniz:From the admin center, you can perform these administrative actions:

 • Ortam oluşturma.Create environments.
 • Ortamları yeniden adlandırma.Rename environments.
 • Bir kullanıcıyı veya grubu Ortam Yöneticisi ya da Ortam Oluşturucu rolüne ekleyebilir veya bu rollerden kaldırabilirsiniz.Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role.
 • Ortam için bir Common Data Service veritabanı sağlayabilirsiniz.Provision a Common Data Service database for the environment.
 • Veri Kaybı Önleme ilkeleri ayarlayabilirsiniz.Set Data Loss Prevention policies.
 • Veritabanı güvenlik ilkeleri (açık veya veritabanı rolleri tarafından kısıtlanmış olarak) ayarlayabilirsiniz.Set database security policies (as open or restricted by database roles).
 • Azure AD kiracısı Genel yönetici rolü üyeleri (Office 365 Genel yöneticileri dahil), kiracılarında oluşturulan tüm ortamları da yönetebilir ve kiracı genelinde ilkeler ayarlayabilir.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies.

PowerApps yönetim merkezine erişmeAccess the PowerApps admin center

PowerApps yönetim merkezine erişmek için:To access the PowerApps admin center:

PowerApps yönetim merkezinde bir ortamı yönetmek için şu rollerden birine sahip olmanız gerekir:To manage an environment in the PowerApps admin center, you must have one of these roles:

 • ortamın Ortam Yöneticisi rolü veyathe Environment Admin role of the environment, or
 • Azure AD veya Office 365 kiracınızın Genel Yönetici rolü.the Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant.

Yönetim merkezine erişmek için PowerApps Plan 2 veya Flow Plan 2 de gerekir.You also need either PowerApps Plan 2 or Flow Plan 2 to access the admin center. Daha fazla bilgi için bkz. PowerApps fiyatlandırma sayfası.For more information, see the PowerApps pricing page.

Önemli: PowerApps yönetim merkezinde yaptığınız tüm değişiklikler Flow yönetim merkezini de etkiler. (Tam tersi de geçerlidir.)Important: Any changes that you make in PowerApps admin center affect the Flow admin center and vice versa.

Ortam oluşturmaCreate an environment

İlk olarak, bir iletişim kutusu açmak ve ortam oluşturmak için + Yeni ortam'a tıklayın.First, click + New environment to open a dialog box and create an environment.

Ardından, şu bilgileri girin:Then enter the following info:

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
Ortam adıEnvironment name Ortamınızın adını girin.Enter the name of your environment.
BölgeRegion Ortamınızın barındırılacağı konumu seçin.Choose the location to host your environment. Kullanıcılarınıza en yakın konumu kullanmanızı öneririz.We recommend using a location closest to your users. Örneğin, uygulamanızın kullanıcıları Londra'da ise bir Avrupa konumu seçin.For example, if your app users are in London, choose a Europe location. Uygulamanızın kullanıcıları New York'ta ise ABD'yi seçin. Desteklenen ortam bölgelerinin listesi için bkz. Desteklenen bölgeler.If your app users are in New York, choose the U.S. See Supported regions for a list of supported environment regions.
Bu ortam için bir veritabanı oluşturmaCreate a database for this environment Bu ortama yönelik bir Common Data Service veritabanı oluşturmak için bu onay kutusunu seçin.Select this check box to create a Common Data Service database for this environment. Bir veritabanı, ortamdaki tüm kullanıcılara açık olacak veya veritabanı rolleriyle sınırlandırılacak şekilde yapılandırılabilir.A database can be configured to either be open to all users in the environment or restricted to database roles. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı güvenliğini yapılandırma.For more information, see Configure database security.

Son olarak, Ortam oluştur seçeneğini belirleyin.Finally, select Create an environment.

Yeni ortam, ortamlar tablosunda görüntülenir.The new environment appears in the environments table.

Not

Bir ortam oluşturduğunuzda, söz konusu ortamın Ortam Yöneticisi rolüne otomatik olarak eklenirsiniz.When you create an environment, you are automatically added to the Environment Admin role for that environment.

Ortamlarınızı görüntülemeView your environments

Yönetim merkezini açtığınızda varsayılan olarak Ortamlar sekmesi görüntülenir ve bu sekmede, Ortam Yöneticisi olduğunuz tüm ortamlar listelenir (aşağıda gösterildiği gibi):When you open the admin center, the Environments tab appears by default and lists all the environments for which you are an Environment Admin (as shown below):

Azure AD veya Office 365 kiracınızın Genel Yönetici rolünün üyesiyseniz kiracınızdaki kullanıcılar tarafından oluşturulmuş tüm ortamlar görüntülenir. Bunun nedeni, söz konusu ortamların tümü için otomatik olarak Ortam Yöneticisi rolüne eklenmenizdir.If you are a member of the Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant, all the environments that have been created by users in your tenant appear, because you're automatically an Environment Admin for all of them.

Ortamınızı yeniden adlandırmaRename your environment

 1. PowerApps yönetim merkezini açın, yeniden adlandırılacak ortamı listede bulun ve ortama tıklayın veya dokunun.Open the PowerApps admin center, find the environment to be renamed in the list, and click or tap it.

 2. Ayrıntılar'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Details.

 3. Ad metin kutusuna yeni adı girin ve Kaydet'e tıklayın.in the Name text box, enter the new name, then click Save.

Ortamınızı silmeDelete your environment

 1. PowerApps yönetim merkezinde, silmek istediğiniz ortama tıklayın veya dokunun.In the PowerApps admin center, click or tap the environment that you want to delete.

 2. Ayrıntılar'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Details.

 3. Ortamınızı silmek için Ortamı sil'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Delete environment to delete your environment.

Bir ortam için Common Data Service veritabanı oluşturmaCreate a Common Data Service database for an environment

Bir ortamın veritabanı yoksa Ortam Yöneticisi, aşağıdaki adımları uygulayarak PowerApps yönetim merkezinde bir veritabanı oluşturabilir.If an environment doesn't already have a database, an Environment Admin can create one in the PowerApps admin center by following these steps. Yalnızca PowerApps Plan 2 lisansı olan kullanıcılar Common Data Service veritabanı oluşturabilir.Only users with a PowerApps Plan 2 license can create Common Data Service databases.

 1. Ortamlar tablosundan bir ortam seçin.Select an environment in the environments table.

 2. Veritabanı sekmesini seçin.Select the Database tab.
 3. Veritabanı oluştur'u seçin.Select Create a database.

  Veritabanı sağlandığında şu onay iletisi görüntülenir:When the database is provisioned, this confirmation message appears:

Veritabanı oluşturduktan sonra bir güvenlik modeli seçin.After you create a database, choose a security model. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı güvenliğini yapılandırma.For more information, see Configure database security.

Ortamlarınız için güvenliği yönetmeManage security for your environments

Ortam izinleriEnvironment permissions

Bir ortamda bulunan, Azure AD kiracısındaki tüm kullanıcılar söz konusu ortamın kullanıcılarıdır.In an environment, all the users in the Azure AD tenant are users of that environment. Ancak bu kullanıcıların daha ayrıcalıklı roller edinebilmeleri için, belirli bir ortam rolüne eklenmeleri gerekir.However, for them to play a more privileged role, they need to be added to a specific environment role. Ortamlar, bir ortam içindeki izinlere erişim sağlayan iki yerleşik role sahiptir:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Ortam Yöneticisi rolü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir ortamdaki tüm yönetim eylemlerini gerçekleştirebilir:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  o Bir kullanıcıyı veya grubu, Ortam Yöneticisi ya da Ortam Oluşturucu rolüne ekleme veya bu rolden kaldırma.o Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role.

  o Ortam için bir Common Data Service veritabanı sağlama.o Provision a Common Data Service database for the environment.

  o Ortamda oluşturulan tüm kaynakları görüntüleme ve yönetme.o View and manage all resources created within an environment.

  o Veri kaybı önleme ilkeleri ayarlama.o Set data loss prevention policies. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaybı önleme ilkeleri.For more information, see Data loss prevention policies.

 • Ortam Oluşturucu rolü, bir ortamda uygulamalar, bağlantılar, özel bağlayıcılar, ağ geçitleri ve Microsoft Flow'u kullanan akışlar gibi kaynaklar oluşturabilir.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow. Ortam Oluşturucular, bir ortamda oluşturdukları uygulamaları kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılara da dağıtabilir.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization. Uygulamayı belirli kullanıcılarla, güvenlik gruplarıyla veya kuruluştaki tüm kullanıcılarla paylaşabilirler.They can share the app with individual users, security groups, or all users in the organization. Daha fazla bilgi için bkz. PowerApps'te uygulama paylaşma.For more information, see Share an app in PowerApps.

Ortam Yöneticisi, bir kullanıcı veya güvenlik grubunu bir ortam rolüne atamak için PowerApps yönetim merkezinde şu adımları uygulayabilir:To assign a user or a security group to an environment role, an Environment Admin can take these steps in the PowerApps admin center:

 1. Ortamlar tablosundaki ortamı seçin.Select the environment in environments table.

 2. Güvenlik sekmesinde Ortam rolleri seçeneğini belirleyin.On the Security tab, select Environment roles.
 3. Ortam Yöneticisi veya Ortam Oluşturucu rolünü seçin.Select either the Environment Admin or Environment Maker role.

 4. Azure Active Directory'deki bir veya daha fazla kullanıcının ya da güvenlik grubunun adlarını veya kuruluşunuzun tamamını eklemek istediğinizi belirtin.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to add your entire organization.

 5. Ortam rolü atamalarını güncelleştirmek için Kaydet'i seçin.Select Save to update the assignments to the environment role.

Bir kullanıcı veya gruba ait tüm izinleri kaldırmak için söz konusu kullanıcı ya da gruba ilişkin x simgesine tıklayın veya dokunun.To remove all permissions for a user or a group, click or tap the x icon for that user or group.

Not

Ortamın veritabanına (varsa) yönelik erişim, bu ortam rollerine atanan kullanıcılara veya gruplara otomatik olarak verilmez. Söz konusu erişimlerin Veritabanı sahibi tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı güvenliğini yapılandırma.For more information, see Configure database security.

Veritabanı güvenliğiDatabase security

Bir veritabanı şeması oluşturup değiştirme ve ortamınızda sağlanan bir veritabanında depolanan verilere bağlanma yeteneği, veritabanının kullanıcı rolleri ve izin kümeleri tarafından denetlenir.The ability to create and modify a database schema and to connect to the data stored within a database that is provisioned in your environment is controlled by the database's user roles and permission sets. Ortamınızın veritabanı için kullanıcı rollerini ve izin kümelerini Güvenlik sekmesinin Kullanıcı rolleri ve İzin kümeleri bölümünden yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı güvenliğini yapılandırma.You can manage the user roles and permission sets for your environment's database from the User roles and Permission sets section of the Security tab. For more information, see Configure database security.

Not

Ortam Yöneticileri, bir ortamın veritabanı için kullanıcı rolleri ile izin kümeleri oluşturma ve yönetme erişimine sahip değildir.Environment Admins do not have access to create and manage user roles and permission sets for an environment's database. Bu yetkiler, Database Owner (Veritabanı Sahibi) kullanıcı rolünün üyeleriyle sınırlıdır.This power is limited to members of the Database owner user role.

Veri ilkeleriData policies

Bir kuruluşun verilerinin, erişmemesi gereken kitlelerle paylaşılmaması için korunması gerekir.An organization's data must be protected so that it isn't shared with audiences that should not have access to it. Bu verileri korumak üzere, hangi tüketici hizmetlerinin ve bağlayıcıya özgü iş verilerinin paylaşılabileceğini tanımlayan ilkeler oluşturup uygulayabilirsiniz.To protect this data, you can create and enforce policies that define which consumer services and connector-specific business data can be shared with. Verilerin nasıl paylaşılabileceğini tanımlayan ilkelere veri kaybı önleme (DLP) ilkeleri adı verilir.Policies that define how data can be shared are referred to as data loss prevention (DLP) policies. PowerApps yönetim merkezinin Veri İlkeleri bölümünde ortamlarınız için DLP ilkelerini yönetebilirsiniz.You can manage the DLP policies for your environments from the Data Policies section of the PowerApps admin center. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaybı önleme ilkeleri.For more information, see Data loss prevention policies.

Sık sorulan sorularFrequently asked questions

Kaç ortam oluşturabilirim?How many environments can I create?

Her bir kullanıcı en fazla iki ortam oluşturabilir.Each user can create up to two environments.

Kaç veritabanı sağlayabilirim?How many databases can I provision?

Her bir kullanıcı en fazla iki veritabanı sağlayabilir.Each user can provision up to two databases.

Bir ortamı yeniden adlandırabilir miyim?Can I rename an environment?

Evet, bu işlevsellik PowerApps yönetim merkezinde yer alır.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Daha fazla ayrıntı için bkz. Ortam Yönetimi.See Environments Administration for more details.

Bir ortamı silebilir miyim?Can I delete an environment?

Evet, bu işlevsellik PowerApps yönetim merkezinde yer alır.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Daha fazla ayrıntı için bkz. Ortam Yönetimi.See Environments Administration for more details.

Ortam Yöneticisi olarak, bir ortama yönelik tüm kaynakları (uygulamalar, akışlar, API'ler vb.) görüntüleyebilir ve yönetebilir miyim?As an Environment Admin, can I view and manage all resources (apps, flows, APIs, etc.) for an environment?

Evet, bir ortama yönelik uygulamaları ve akışları görüntüleme yeteneğine PowerApps yönetim merkezinden erişilebilir.Yes, the ability to view the apps and flows for an environment is available from the PowerApps admin center. Daha fazla ayrıntı için bkz. Uygulamaları Görüntüleme.See View Apps for more details.

Hangi lisans Common Data Service'i içerir?Which license includes Common Data Service?

PowerApps Plan 2.PowerApps Plan 2. Bu lisansı içeren tüm planlarla ilgili ayrıntılar için bkz. PowerApps fiyatlandırma sayfası.See PowerApps pricing page for details on all the plans that include this license.

Common Data Service bir ortamın dışında kullanılabilir mi?Can the Common Data Service be used outside of an environment?

Hayır.No. Common Data Service için bir ortam gerekir.Common Data Service requires an environment.