Ortamlara genel bakışEnvironments overview

Ortam, PowerApps'teki yeni bir kavramdır.Environments are a new concept in PowerApps. Basit bir şekilde açıklamak gerekirse ortam, kuruluşunuzun iş verilerini, uygulamalarını ve akışlarını depolamak, yönetmek ve paylaşmak için kullanılan bir alandır.Put simply, an environment is a space to store, manage, and share your organization’s business data, apps, and flows. Ortamlar; farklı rollere, güvenlik gereksinimlerine veya hedef kitlelere sahip olabilen uygulamaları ayırmak için kapsayıcı işlevi de görür.They also serve as containers to separate apps that may have different roles, security requirements, or target audiences. Ortamlardan nasıl yararlanacağınız, kuruluşunuza ve oluşturmaya çalıştığınız uygulamaya göre değişir.How you choose to leverage environments depends on your organization and the apps you are trying to build. Örneğin:For example:

 • Uygulamalarınızı yalnızca tek ortamda oluşturmayı seçebilirsiniz.You may choose to only build your apps in a single environment.
 • Uygulamalarınızın Test ve Üretim sürümlerini gruplayan ayrı ortamlar oluşturabilirsiniz.You might create separate environments that group the Test and Production versions of your apps.
 • Şirketinizdeki belirli ekiplere veya departmanlara yönelik ayrı ortamlar oluşturabilir ve böylece her bir ortamın kendi kitlesine ilişkin verileri ve uygulamaları içermesini sağlayabilirsiniz.You might create separate environments that correspond to specific teams or departments in your company, each containing the relevant data and apps for each audience.
 • Şirketinizin farklı genel dallarına yönelik ayrı ortamlar da oluşturabilirsiniz.You might also create separate environments for different global branches of your company.

Ortam kapsamıEnvironment scope

Her ortam, bir Azure AD kiracısı altında oluşturulur ve ortamın kaynaklarına yalnızca söz konusu kiracıdaki kullanıcılar tarafından erişilebilir.Each environment is created under an Azure AD tenant, and its resources can only be accessed by users within that tenant. Ayrıca ortamlar, coğrafi konuma (ABD gibi) da bağlıdır.An environment is also bound to a geographic location, like the US. Bir ortamda uygulama oluşturduğunuzda bu uygulama yalnızca söz konusu coğrafi konumdaki veri merkezlerine yönlendirilir.When you create an app in an environment, that app is routed to only datacenters in that geographic location. Söz konusu ortamda oluşturduğunuz öğeler de (bağlantılar, ağ geçitleri, Microsoft Flow'u kullanan akışlar ve daha fazlası da dahil olmak üzere) bulundukları ortamın konumuna bağlıdır.Any items that you create in that environment (including connections, gateways, flows using Microsoft Flow, and more) are also bound to their environment’s location.

Her ortamın, uygulamalarınız için depolama alanı sağlayan sıfır veya bir Common Data Service veritabanı olabilir.Every environment can have zero or one Common Data Service databases, which provides storage for your apps. Ortamınız için bir veritabanı oluşturabilmeniz, satın aldığınız PowerApps lisansına ve söz konusu ortamdaki izninize bağlıdır.The ability to create a database for your environment will depend on the license you purchase for PowerApps and your permission within that environment. Daha fazla bilgi için bkz. Fiyatlandırma bilgisi.For more information, see Pricing info.

Bir ortamda uygulama oluşturduğunuzda, bu uygulamanın yalnızca aynı ortamda dağıtılan veri kaynaklarına (bağlantılar, ağ geçitleri, akışlar ve Common Data Service veritabanları da dahil olmak üzere) bağlanmasına izin verilir.When you create an app in an environment, that app is only permitted to connect to the data sources that are also deployed in that same environment, including connections, gateways, flows, and Common Data Service databases. Örneğin, 'Test' ve 'Dev' adlı iki ortam oluşturduğunuzu ve bu ortamların her birinde bir Common Data Service veritabanı oluşturduğunuzu varsayalım.For example, let’s consider a scenario where you have created two environments named ‘Test’ and ‘Dev’ and created a Common Data Service database in each of the environments. 'Test' ortamında bir uygulama oluşturursanız, bu uygulamanın yalnızca 'Test' veritabanına bağlanmasına izin verilir; 'Dev' veritabanına bağlanmasına izin verilmez.If you create an app in the ‘Test’ environment, it will only be permitted to connect to the ‘Test’ database, it won't be able to connect to the ‘Dev’ database.

Ayrıca, kaynakları ortamlar arasında taşımaya yönelik bir işlem de mevcuttur.There is also a process to move resources between environments. Daha fazla bilgi için bkz. Kaynakları geçirme.For more information, see Migrate resources.

Ortam izinleriEnvironment permissions

Ortamlar, bir ortam içindeki izinlere erişim sağlayan iki yerleşik role sahiptir:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Ortam Yöneticisi rolü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir ortamdaki tüm yönetim eylemlerini gerçekleştirebilir:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  • Bir kullanıcıyı veya grubu, Ortam Yöneticisi ya da Ortam Oluşturucu rolüne ekleme veya bu rolden kaldırmaAdd or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role

  • Ortam için bir Common Data Service veritabanı sağlamaProvision a Common Data Service database for the environment

  • Bir ortamda oluşturulan tüm kaynakları görüntüleme ve yönetmeView and manage all resources created within an environment

  • Veri kaybı önleme ilkeleri ayarlama.Set data loss prevention policies. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaybı önleme ilkeleri.For more information see Data loss prevention policies.

 • Ortam Oluşturucu rolü bir ortamda uygulamalar, bağlantılar, özel bağlayıcılar, ağ geçitleri ve Microsoft Flow'u kullanan akışlar gibi kaynaklar oluşturabilir.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow.

Ayrıca Ortam Oluşturucular bir ortamda oluşturdukları uygulamaları bireysel kullanıcılar, güvenlik grupları veya kuruluştaki tüm kullanıcılarla paylaşarak kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılara da dağıtabilirler.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization by sharing the app with individual users, security groups, or to all users in the organization. Daha fazla bilgi için bkz. PowerApps'te uygulama paylaşma.For more information, see Share an app in PowerApps.

Ortamın veritabanına (varsa) yönelik erişim, bu ortam rollerine atanan kullanıcılara veya gruplara otomatik olarak verilmez. Söz konusu erişimlerin Veritabanı sahibi tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı güvenliğini yapılandırma.For more information, see Configure database security.

Ortam Yöneticisi, PowerApps yönetim merkezi üzerinden kullanıcıları veya güvenlik gruplarını bu iki rolden herhangi birine atayabilir.Users or security groups can be assigned to either of these two roles by an Environment Admin from the PowerApps admin center. Daha fazla bilgi için bkz. Ortam Yönetimi.For more information, see Environment Administration.

Varsayılan ortamThe default environment

PowerApps tarafından her kiracı için tek bir varsayılan ortam oluşturulur ve bu ortam, kiracıdaki tüm kullanıcılar tarafından paylaşılır.A single default environment is automatically created by PowerApps for each tenant and shared by all users in that tenant. PowerApps'e her yeni kullanıcı kaydolduğunda bu kullanıcılar, varsayılan ortamın Oluşturucu rolüne otomatik olarak eklenir.Whenever a new user signs up for PowerApps, they are automatically added to the Maker role of the default environment. Varsayılan ortam, AAD kiracısının varsayılan bölgesine en yakın bölgede oluşturulur.The default environment is created in the closest region to the default region of the AAD tenant.

Not

Varsayılan ortamın Ortam Yöneticisi rolüne hiçbir kullanıcı otomatik olarak eklenmez.No users will be added to the Environment Admin role of the default environment automatically. Daha fazla bilgi için bkz. Ortam Yönetimi.For more informaton, see Environment Administration.

Varsayılan ortam şu şekilde adlandırılır: "{Azure AD kiracı adı} (default)" ("{Azure AD kiracı adı} (varsayılan)")The default environment is named as follows: “{Azure AD tenant name} (default)”

Ortam seçmeChoosing an environment

Ortamların tanıtılmasıyla birlikte, https://web.powerapps.com sayfasına gittiğinizde artık farklı bir deneyim elde edeceksiniz. Sitede görünür olan uygulamalar, bağlantılar ve diğer öğeler artık seçilen geçerli ortam temel alınarak filtrelenecek.With the introduction of environments, you will now see a new experience when you come to https://web.powerapps.com. The apps, connections, and other items that are visible in the site will now be filtered based on the current environment that is selected. Geçerli ortamınız, başlığın sağ kenarındaki ortam seçicide belirtilir.Your current environment is specified in the environment picker near the right edge of the header. Farklı bir ortam seçmek için seçiciye tıklayın veya dokunun. Bu işlemden sonra, kullanılabilir ortamların listesi görünür.To choose a different environment, click or tap the picker, and a list of available environments appears. Girmek istediğiniz ortama tıklayın veya dokunun.Click or tap the one you wish to enter.

Aşağıdaki koşullardan birini karşılamanız halinde seçicinizde bir ortam görünür:An environment will show up in your picker if you meet one of the following conditions:

 • Ortam için Ortam Yöneticisi rolüne üyesiniz.You are a member of the Environment Admin role for the environment.
 • Ortam için Ortam Oluşturucu rolüne üyesiniz.You are a member of the Environment Maker role for the environment.
 • Ortam için Ortam Yöneticisi veya Ortam Oluşturucu değilsiniz ancak ortamdaki en az bir uygulamaya, "Katkıda Bulunan" olarak erişmenize izin verildi.You are not an Environment Admin or Environment Maker of the environment, but you have been given ‘Contributor’ access to at least one app within the environment. Daha fazla bilgi için bkz. uygulama paylaşımı.For more information, see share an app. Bu durumda, bu ortamda uygulama oluşturamazsınız.In this case, you will not be able to create apps in this environment. Yalnızca, sizinle paylaşılan mevcut uygulamalar üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.You will only be able to modify the existing apps that have been shared with you.

Ortam oluşturmaCreating an environment

Kimler ortam oluşturabilir?Who can create environments?

Ortam oluşturup oluşturamayacağınızı lisansınız belirler.Your license determines whether you can create environments.

LisansLicense Ortam oluşturmaya izin verilirEnvironment creation is allowed
PowerApps P2PowerApps P2
PowerApps P2 Deneme SürümüPowerApps P2 Trial
PowerApps P1PowerApps P1 xx
PowerApps P1 Deneme SürümüPowerApps P1 Trial xx
Dynamics 365 PlanlarıDynamics 365 Plans xx
Office 365 PlanlarıOffice 365 Plans xx
Dynamics 365 Uygulamaları ve Ekip PlanlarıDynamics 365 Apps and Teams Plans xx

Her bir kullanıcı en fazla iki ortam oluşturabilir.Each user can create up to two environments.

Ortamlar nerede oluşturulabilir?Where can environments be created?

PowerApps.com adresinden ve PowerApps yönetim merkezi üzerinden yeni ortamlar oluşturabilirsiniz.You will be able to create new environments from PowerApps.com and from the PowerApps admin center. Ortam oluşturduğunuzda, söz konusu ortamın Ortam Yöneticisi rolüne otomatik olarak eklenirsiniz.If you create an environment, they you will automatically be added to the Environment Admin role for that environment. Ortam Yöneticisi veya Ortam Oluşturucu rolü üyesi olarak katılabileceğiniz ortam sayısında bir sınır yoktur.There is not be a limit on the number of environments that you can be participate in as a member of the Environment Admin or Environment Maker role. Daha fazla bilgi için bkz. Ortam Yönetimi.For more information, see Environment Administration.

PowerApps Önizleme kullanıcıları için ne değişecek?What will change for PowerApps Preview users?

PowerApps önizlemesine katılan tüm kullanıcılar, ortamların tanıtılması ile birlikte deneyimlerinde bazı değişiklikler olduğunu görecekler.Any user that has participated in the PowerApps preview will see some changes in their experience with the introduction of environments. Aşağıdaki tabloda, ABD'de bulunan ve ABD'de bulunmayan kullanıcıların görebileceği değişiklikler listelenmiştir:The following table lists what U.S. users and non-U.S. users can expect:

UserUser DeğişiklikWhat happens
Common Data Service veritabanı oluşturan önizleme kullanıcısıPreview user who created a Common Data Service database Common Data Service veritabanınızı ve bu veritabanında oluşturduğunuz tüm uygulamaları içeren, "{Adınız}'s environment" ("{Adınız}'ın ortamı") adlı bir ortam görürsünüz.You will see an environment called “{Your name}’s environment” that contains your preview Common Data Service database and any apps that you built against it. Bu ortamın Ortam Oluşturucu ve Ortam Yöneticisi rolüne; veritabanı için de Veritabanı sahibi rolüne eklenirsiniz.You will be added to the Environment Maker role and Environment Admin role of this environment and as a Database owner of the database. PowerApps genel kullanıma sunulduğunda Common Data Service'in meta verilerini yükselteceğiz.When PowerApps enters general availability, we will upgrade the metadata of the Common Data Service. Bu değişikliğin ardından önizlemedeki Common Data Service'inizde zaten oluşturduğunuz varlıkları ve uygulamaları kullanabileceksiniz ancak söz konusu veritabanında alan veya varlık oluşturamayacaksınız.The impact of this change means that you will still be able to use the entities and apps that you have already built against your preview Common Data Service database; however, you won't be able to create fields or entities in that database. Yükseltilen meta veriler içeren bir veritabanında uygulama oluşturmaya ve uygulamalarınızı söz konusu ortama geçirmeye yönelik rehberi kısa süre içinde yayımlayacağız.We will soon publish guidance on how you can create an environment with a database that contains the upgraded metadata and migrate your apps over to that environment.
Önizlemedeki Common Data Service veritabanınızda oluşturulan uygulamalardan herhangi biri aynı zamanda veri kaynağı olarak özel bir bağlayıcıdan da yararlanıyorsa tüm özel bağlayıcılar varsayılan ortama geçirileceğinden söz konusu uygulamalar bu ortamda geçici olarak bozuk durumda olacaktır.If any of your apps that were built against your preview Common Data Service database also leverage a custom connector as a data source, they will be temporarily broken in this environment because all custom connectors will be migrated to the default environment. Etkilenen uygulamaları onarmak için bu ortamda özel bağlayıcıyı yeniden oluşturmanız gerekir.You'll need to re-create the custom connector in this environment to repair any affected apps.
ABD'de bulunan önizleme kullanıcısıPreview user in the U.S. PowerApps önizleme döneminde oluşturduğunuz aşağıdaki kaynaklar, kiracınızın varsayılan ortamında kullanılabilir:The following resources that you created during the PowerApps preview period will be available in your tenant’s default environment:
- Oluşturduğunuz tüm uygulamalar (önizlemedeki Common Data Service veritabanına bağlı olanlar hariç)- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
- Oluşturduğunuz tüm bağlantılar ve özel bağlayıcılar- All connections and custom connectors that you created
- Yüklediğiniz tüm şirket içi veri ağ geçitleri- All on-premises data gateways you installed
ABD'de bulunmayan önizleme kullanıcısıPreview user not in U.S. Varsayılan ortama ek olarak, PowerApps önizleme döneminde oluşturduğunuz aşağıdaki kaynakları içeren, "{Azure AD kiracısı} (from preview)" ("{Azure AD kiracısı} (önizlemeden)") adlı bir ortam da göreceksiniz:In addition to the default environment, you will also see an environment called “{Azure AD tenant} (from preview)” that contains the following resources you created during the PowerApps preview period:
- Oluşturduğunuz tüm uygulamalar (önizlemedeki Common Data Service veritabanına bağlı olanlar hariç)- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
- Oluşturduğunuz tüm bağlantılar ve özel bağlayıcılar- All connections and custom connectors that you created
- Yüklediğiniz tüm şirket içi veri ağ geçitleri.- All on-premises data gateways you installed.
Bu ortamın Ortam Oluşturucu rolüne eklenirsiniz.You will be added to the Environment Maker role of this environment.

Önizleme kullanıcısı, Microsoft PowerApps'i Genel Kullanıma (GA) sunulmadan önce kullanan bir kullanıcıdır.A preview user is someone who used Microsoft PowerApps before its release to General Availability (GA).

PowerApps genel kullanıma (GA) sunulduktan iki hafta sonra, önizleme içeriğine sahip olan ortamlar (varsayılan ortam hariç) salt okunur olarak işaretlenecek, mevcut tüm uygulamalar ve akışlar bu ortamlarda çalışmaya devam edecek ancak uygulama veya akış oluşturamayacaksınız.Two weeks after PowerApps enters general availability (GA), environments that contain preview content will be marked as read-only (with the exception of the default environment); all existing apps and flows will continue to work in these environments, but you won't be able to create apps or flows. Bu ortamların kullanıcılarının, sahip oldukları içerikleri varsayılan ortama veya başka bir özel ortama geçirmelerini önemle öneririz.We highly recommend that users of these environments migrate their content to the default environment or another custom environment. Geçiş işlemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu bloga (bu hafta yayımlanacak) bakın: Common Data Service özellikleri duyuru blogu.Please refer to the following blog (which will be posted this week) for more information about the migration process: see the Common Data Service features announcement blog.

ABD'de bulunan önizleme kullanıcısına yönelik örnek ortamlarExample environments for a preview user in U.S.

ABD'de bulunmayan önizleme kullanıcısına yönelik örnek ortamlarExample environments for a preview user not in U.S.

Kuruluşunuza ilişkin ortamları yönetmeManaging environments for your organization

Ortamların tanıtılmasıyla birlikte, oluşturduğunuz veya Ortam Yöneticisi rolüne eklendiğiniz tüm ortamları yönetebileceğiniz PowerApps yönetim merkezini de kullanıma sunuyoruz.With the introduction of environments, we are also launching the PowerApps admin center, where you can manage all of the environments that you have created or to which you have been added to the Environment Admin role. Yönetim merkezinde, şunlar da dahil olmak üzere bir ortamdaki tüm yönetim eylemlerini gerçekleştirebilirsiniz:From the Admin center, you can perform all administrative actions on an environment, including the following:

 • Bir kullanıcıyı veya grubu Ortam Yöneticisi ya da Ortam Oluşturucu rolüne ekleyebilir veya bu rollerden kaldırabilirsiniz.Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role. Daha fazla bilgi için bkz. Ortam Yönetimi.For more information, see Environment Administration.
 • Ortam için bir Common Data Service veritabanı sağlayabilirsiniz.Provision a Common Data Service database for the environment. Daha fazla bilgi için bkz. Common Data Service veritabanı oluşturma.For more information, see Create a Common Data Service database.
 • Veri Kaybı Önleme ilkeleri ayarlayabilirsiniz.Set Data Loss Prevention policies. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaybı önleme ilkeleri.For more information, see Data loss prevention policies.
 • Veritabanı güvenlik ilkeleri (açık veya veritabanı rolleri tarafından kısıtlanmış olarak) ayarlayabilirsiniz.Set database security policies (as open or restricted by database roles). Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı güvenliğini yapılandırma.For more information, see Configure database security.
 • Ayrıca Azure AD kiracısı Genel yönetici rolü üyeleri (Office 365 Genel yöneticileri dahil), kendilerine ait kiracıda oluşturulan tüm ortamları yönetebilir ve PowerApps yönetim merkezi üzerinden kiracı genelinde ilkeler ayarlayabilir.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies from the PowerApps admin center.