Kaynakları içeri ve dışarı aktarmaExport and import resources

Veritabanınızı ve uygulamalarınızı geliştirme aşamasında desteklemek için birden fazla ortam oluşturduysanız bir ortamda yaptığınız değişiklikleri bir diğerine aktarmanız gerekir.If you've created multiple environments to support the development of your database and apps, you must move changes from one environment to another environment. Ortamlar arasında kaynak aktarmak için Kaynakları dışarı aktar ve Kaynakları içeri aktar özelliklerini kullanabilirsiniz.You can use Export resources and Import resources to move resources between environments.

Neden birden fazla ortam kullanayım?Why use multiple environments?

Her ortam, geliştirme sürecinde oluşturduğunuz veya değiştirdiğiniz varlık, akış ve uygulama gibi kaynaklar içerir.Each environment contains resources, such as entities, flows, and apps, that you create or modify during the development process.

Genel olarak, geliştirme kuruluşun son kullanıcıları tarafından kullanılan ortamda yapılır.Typically, development is done in the same environment that is used by the organization's end users. Bu ortam varsayılan ortam olarak bilinir.This environment is known as the default environment. Aynı ortamdaki kaynak değişikliklerini yönetmek nispeten daha kolaydır.It's relatively easy to manage resource changes in the same environment. Uygulamayı yayımlamadan önce tüm kritik iş süreçlerinin ve uygulamalarının çalışacağından emin olmak için yapılan değişiklikleri doğrularsınız.You validate the changes to make sure that all critical business processes and applications are functional, and then you release the app.

Bazı durumlarda geliştirme ve test süreçleri ayrı ortamlarda gerçekleştirilir ve değişiklikler, son kullanıcılar için hazır olduğunda varsayılan ortama aktarılır.Sometimes, development and testing are done in separate environments, and changes are moved to the default environment when they are ready to be used by end users. Birçok nedenden ayrı ortamlar kullanmak isteyebilirsiniz.There are several reasons why you might use separate environments. Örneğin, sistemin ilk değerlendirme aşamasında ayrı bir ortam kullanmış olabilirsiniz.For example, you might have used a separate environment when you initially evaluated the system. Alternatif olarak, varsayılan ortamda değişiklik yapıldığında ortaya çıkabilecek riski en aza indirmek isteyebilirsiniz.Alternatively, you might want to minimize the risk that is involved when changes are made to the default environment. Ayrı ortamlar kullandığınızda, değişiklikleri varsayılan ortam dışındaki bir ortamda yaptığınız için yalıtım sağlayabilirsiniz.Separate environments provide isolation, because you make your changes in an environment that isn't the default environment. Riskin boyutuna bağlı olarak ek bir hazırlık ortamı da oluşturabilirsiniz.Depending on the extent of the risks, you might create an additional staging environment. Bu durumda geliştirme ortamı, hazırlık ortamı ve varsayılan ortam olmak üzere üç ortama sahip olursunuz.In this case, you have a development environment, a staging environment, and a default environment.

Kaynakta yapılan değişiklikleri aktarmaMoving resource changes

Kaynakları, paket (.zip) dosyası kullanarak ayrı ayrı gerçekleştirilen dışarı aktarma ve içeri aktarma işlemleriyle taşırsınız.You move resources through separate export and import processes, by using a package (.zip) file. Paket dosyası dışarı aktarılır, yerel depolama alanına kaydedilir, hedef ortamın yöneticisine gönderilir ve ardından hedef ortama aktarılır.The package file is exported, saved to local storage, sent to the administrator of the target environment, and then imported into the target environment. Kritik iş süreçlerinin olumsuz şekilde etkilenmediğinden emin olma konusunda yardımcı olması için içeri aktarma işleminin ardından doğrulama testi yapılır.The import process is often followed by validation testing to help guarantee that no critical business processes have been adversely affected.

Kaynak içeri aktarma ve kaynak dışarı aktarma işlemlerini yönetim merkezinin Ortamlar bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.The functionality for both resource import and resource export is available in the Environments section of the admin center. Hem dışarı aktarma hem de içeri aktarma işlemi, seçilen ortamın bağlamında gerçekleştirilir.Both export and import occur in the context of a selected environment.

Kaynakları dışarı aktarmaExport resources

Dışarı aktarma paketi varlıklar ve seçim listelerinde yapılan tüm değişiklikleri içerir.The export package will contain all changes to entities, and picklists. Uygulamalar, akışlar, bağlayıcılar ve roller gibi daha fazla veri türünü dışarı aktarmaya olanak sağlamak için çalışıyoruz.We are working to enable the export of more resource types such as apps, flows, connectors, roles and others. Bu seçenek bir ortamın içeriğini başka bir ortama taşımanızı sağlar.This option lets you move contents of one environment to another environment.

 1. Yönetim merkezinde sol gezinti bölmesinde Ortamlar'a tıklayın.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Kaynak ortamı seçin.Select the source environment.
 3. Sağ üst köşede, Kaynakları dışarı aktar'ı seçin.In the upper right, click Export resources.
 4. Kullanmak istediğiniz kaynakları seçin:Choose the resources you want to start with:
  1. Seçmek istediğiniz kaynak türüne ilişkin sekmeyi (Varlıklar gibi) seçin.Select the tab corresponding to a resource type you want to select, such as Entities.
  2. Üst bilgi onay kutusuna tıklayarak aynı türdeki tüm kaynakları veya yalnızca belirli kaynakları seçin.Select all resources under the type by clicking the header checkbox, or select resources individually.
  3. İleri'ye tıklayın.Click Next.
 5. Varsa ilgili kaynakları dahil edin:Include related resources if appropriate:
  1. İlgili kaynaklar bulunması halinde önceden seçilmiş bir liste gösterilir.If we discover any related resources, we will show you a pre-selected list.
  2. Üst bilgi onay kutusuna tıklayarak tüm ilgili kaynakları hariç tutabilir veya yalnızca belirli kaynakların seçimini kaldırabilirsiniz.Exclude all related resources by clicking the header checkbox, or unselect resources individually.
  3. İleri'ye tıklayın.Click Next.
 6. Dışarı aktarılan paket için bir Ad girin.Add a Name for the exported package.
 7. İsteğe bağlı olarak, kaynaklar içeri aktarıldığında gerçekleştirilecek kurulum eylemlerini özelleştirebilirsiniz:Optionally, you can customize setup actions to be performed upon import of resources:
  1. Her bir kaynak için İçeri aktarma kurulumu'na tıkladığınızda bir iletişim kutusu açılır.For each resource, click the Import setup to see a dialog.
  2. Bu paket içeri aktarıldığında varsayılan olarak gerçekleştirilmesini istediğiniz kurulum eylemini seçin.Select the setup action you want performed by default when this package is imported
  3. Kaydet'e tıklayın.Click Save.
 8. Dışarı aktar'a tıklayın.Click Export.
 9. Dışarı aktarma işlemi tamamlandığında paket dosyayı yerel depolama alanına kaydedin.When export is completed, save the package file in local storage.

Alternatif olarak, kaynak seçim sayfasındaki Tüm kaynakları seçin'e tıklayarak, desteklenen tüm türlerdeki kaynakların tamamının son pakete eklenmesini sağlayabilir ve doğrudan son dışarı aktarma sayfasına gidebilirsiniz.Alternatively, you can click Select all resources in the resource selection page to include all resources of all supported types in the final package, and go directly to the final export page.

Kaynakları içeri aktarmaImport resources

Uygulamanız gereken ilk adım, kaynak ortamdan dışarı aktarılmış olan bir paket dosyası seçmektir.The first step is to select a package file that was exported from the source environment. İçeri aktarma işlemiyle paket doğrulanır, analiz edilir ve içeri aktarılmaya çalışılır.The import process validates, analyzes, and tries to import the package.

 1. Yönetim merkezindeki gezinti bölmesinde, Ortamlar'a tıklayın.In the admin center, in the navigation pane, click Environments.
 2. Hedef ortamı seçin.Select the target environment.
 3. Sağ üst köşede, Kaynakları içeri aktar'ı seçin.In the upper right, click Import resources.
 4. Yükle'ye tıklayın ve yerel depolama alanındaki bir paket dosyasına gidin.Click Upload, and browse to a package file in local storage.
 5. Son içeri aktarma sayfasına gitmek için İleri'ye tıklayın.Click Next to go to the final import page.
 6. İçeri aktarma işlemine ilişkin doğrulama hatalarını ve uyarıları giderin:Resolve import validation errors and warnings:
  1. Kaynağın Ad bilgisinin sol tarafındaki simgeyle gösterilen uyarılara ve hatalara dikkat edin.Look for warnings or errors, as indicated by the icon to the left of a resource Name.
  2. Daha fazla bilgi için İçeri aktarma kurulumu alanına veya Eylem bölümündeki simgeye tıklayın.Click the Import setup field or the icon under Action for more information.
  3. Uygun bir içeri aktarma kurulumu eylemi seçin.Select an appropriate import setup action.
  4. İçeri aktarılmakta olan paket otomatik olarak tekrar doğrulanır.The package being imported is automatically validated again.
 7. Hata yoksa İçeri aktar seçeneğiyle devam edin.Proceed to Import if there are no errors.

İşlem paketin yalnızca bir kısmı için uygulandıysa içeri aktarılan ve aktarılmayan öğeleri belirten bir hata iletisi gösterilir.If the package is only partially applied, you receive an error message that describes what was imported and what wasn't imported.

Kaynak türleriResource types

Geliştirme sürecinde birçok türden kaynakta değişiklik yapılabilir.The development process can involve changes to many types of resources. Örneğin, bir uygulamayı güncelleştirdiğinizde çeşitli varlıklar veya bağlantılar ekleyebilir, bunları kaldırabilir ya da güncelleştirebilirsiniz.For example, if you update an app, you might add, remove, or update several entities or connections. Tümü için geçerli olmasa da, bazı uygulama türlerinde yapılan değişiklikler bir ortamdan diğerine aktarılabilir.Changes to some, and not all, resource types can be moved across environments. Aşağıdaki bölümlerde, taşıyabileceğiniz kaynak türleri açıklanmaktadır.The following sections describe the types of resources that you can move.

Varlıklar, seçim listeleriEntities, picklists

Varlıkları ve seçim listelerini şu şekilde dışarı ve içeri aktarabilirsiniz:You can export and import entities, and picklists as follows:

 • Standart varlıklar: Yalnızca özelleştirmeler bir ortamdan diğerine taşınır.Standard entities – Only customizations are moved across environments. (Standart varlıkların varsayılan alanlarını değiştiremezsiniz.)(You can't modify the out-of-box fields of standard entities.)
 • Özel varlıklar: Özel varlıklar bir ortamdan diğerine taşınabilir.Custom entities – Custom entities are moved across environments.
 • Özel seçim listeleri: Özel seçim listeleri bir ortamdan diğerine taşınabilir.Custom picklists – Custom picklists are moved across environments.

VerilerData

Kaynak dışarı aktarma ve içeri aktarma sürecinin bir parçası olarak veritabanı verilerini taşıyamazsınız.You can't move database data as part of the export and import of resources. Verileri taşımak için Microsoft Excel'i kullanabilirsiniz.To move data, you can use Microsoft Excel. Daha fazla bilgi için bkz. Verileri içeri veya dışarı aktarma.For more information, see Import or export data.