Alan gruplarını kullanmaUse field groups

Alan grupları, bir varlığın bir veya daha fazla alanının gruplandırılmasına yönelik bir yol sağlar.Field groups provide a way to group one or more fields of an entity. Alan grupları, uygulamaların oluşturulmasının ve bakımının hızlandırılmasına ve kolaylaştırılmasına yardımcı olabilir.Field groups can help speed up and simplify the creation and maintenance of apps. Bir alan grubu bir veya daha fazla alan içerir ve bir alan herhangi bir sayıda alan grubunda kullanılabilir.A field group contains one or more fields, and a field can appear in any number of field groups. Bir alan, aynı alan grubunda birden çok kez kullanılamaz.A field can't appear more than once in a field group.

Alan grupları bir varlıkta depolanır ve aynı varlığı kullanan tüm uygulamalar arasında paylaşılır.Field groups are stored on an entity and shared across all apps that use the same entity. Herhangi bir anda birçok farklı uygulama, aynı varlığı ve varlığın alan gruplarını kullanabilir.At any given time, many different apps may use the same entity and field groups of that entity. Bir alan grubu kullanıldığı her yerde her zaman aynı alanları görüntüleyeceği için alan gruplarının merkezileştirilmesi ve paylaşılması tutarlılığın sağlanmasına yardımcı olur.This centralization and sharing of field groups helps enforce consistency, because a field group will always display the same fields wherever it's used. Bir alan grubundaki değişiklik, o alan grubunu kullanan her yerde otomatik olarak yansıtılacağından bakım işlemi kolaylaşır.This makes maintenance easy because a change to a field group is automatically reflected in all the places using that field group. Uygulama yazarı, ayrı ayrı alanlar yerine alan gruplarıyla çalıştığından bunlar, uygulama yazma ve özelleştirme işleminin hızlandırılmasına yardımcı olur.Field groups help speed up the app authoring and customization process because an application author works with groups of fields, rather than individual fields.

Varsayılan alan gruplarıDefault field groups

Common Data Service, varlıklardaki birçok varsayılan alan grubunu içerir.Common Data Service includes several default field groups on entities. Bu alan grupları, uygulama oluşturma ve özelleştirme işleminin hızlandırılmasına ve kolaylaştırılmasına yardımcı olmak için çeşitli yerlerde kullanılır.These field groups are used in various places to help speed up and ease app creation and customization.

Varsayılan alan grubu adıDefault field group name AçıklamaDescription
DefaultListDefaultList Bir kayıt listesini tablo biçiminde görüntülemek için kullanılır.Used to display a list of records in a tabular format.
DefaultCardDefaultCard Bir kayıt listesini kart biçiminde görüntülemek için kullanılır.Used to display a list of records in a card format.
DefaultDetailsDefaultDetails Görüntüleme ve düzenleme sırasında tek bir kaydın ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.Used to display the details of a single record in view and edit.
DefaultLookupDefaultLookup Bir kayıt seçmek amacıyla bir aramayı görüntülemek için kullanılır.Used to display a lookup to select a record.

Bir alan grubunu görüntülemeView a field group

 1. Powerapps.com’da oturum açın.Sign in to powerapps.com.
 2. Birden fazla ortama erişiminiz varsa üst çubuktaki ortam seçiciyi kullanarak doğru ortamı seçtiğinizden emin olun.If you have access to more than one environment, ensure that you have the right environment selected using the environment picker in the top bar.
 3. Common Data Service bölümünü genişletip sol gezinti bölmesinde Varlıklar'a tıklayın veya dokunun.Expand the Common Data Service section, and click or tap Entities in the left navigation pane.
 4. Varlıklar listesinde, alan grubunu görüntülemek istediğiniz varlığa tıklayın veya dokunun.In the list of entities, click or tap the entity that you want to view the field group for.
 5. Alan listesinin üzerindeki üst bilgide Alan grupları'na tıklayın veya dokunun.In the header above the list of fields, click or tap Field groups. Böylece söz konusu varlık için o anda var olan tüm alan gruplarını görürsünüz.You now see all the field groups that currently exist for the entity.
 6. Alan grupları listesinde, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz alan grubuna tıklayın veya dokunun.In the list of field groups, click or tap the field group that you want to view the details for.
 7. Alan grubu ayrıntılarında yan yana iki liste vardır.In the field group details, there are two lists side-by-side. Varlık alanları'nda söz konusu varlığa ilişkin tüm alanlar listelenir.One is titled Entity fields and lists all the fields for the entity. Alan grubu adları'nda ise alan grubunda yer alan alanlar listelenir.The other is titled Field group fields and lists the fields included in the field group.

Bir alan grubunu değiştirmeModify a field group

 1. Değiştirmek istediğiniz alan grubunu görüntüleyin.View the field group that you want to modify.
 2. Alan eklemek için Varlık alanları listesindeki bir alan adına çift tıklayın.To add a field, double-click a field name in the Entity fields list. Ayrıca Varlık alanları listesindeki alanları sürükleyip Alan grubu alanları listesine bırakabilirsiniz.You can also drag and drop fields from the Entity fields list to the Field group fields list.
 3. Bir alan grubunu kaldırmak için Alan grubu alanları listesinde söz konusu alan adının yanındaki X seçeneğine tıklayın.To remove a field group, click the X next to the field name in the Field group fields list.
 4. Kaydet düğmesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Save button.

Not: Şu anda, standart varlıklar için alan gruplarının değiştirilmesi desteklenmemektedir ancak özel varlıklarınız için alan gruplarını değiştirebilirsiniz.Note: Modifying field groups for standard entities isn't currently supported, but you can modify field groups for your custom entities.

Alan grubu oluşturmaCreating a field group

Bir varlık oluşturduğunuzda varsayılan alan grupları otomatik olarak oluşturulur.Default field groups are automatically created when you create an entity. Ek alan gruplarının oluşturulması şu anda desteklenmemektedir.Creating additional field groups isn't currently supported.

Bir alan grubunu silmeDelete a field group

Alan gruplarının silinmesi şu anda desteklenmemektedir.Deleting a field group isn't currently supported.

Microsoft Excel'de alan grubu verilerini görüntüleme ve düzenlemeView and edit field group data in Microsoft Excel

 1. Verilerini incelemek istediğiniz varlığa ilişkin alan gruplarını görüntüleyin.View the field groups for the entity that you want to examine the data for.
 2. Her alan grubunun yanında bir Excel simgesi vardır.There is an Excel icon next to each field group. Yalnızca alan grubunda alanlar olması halinde Excel simgesi etkinleştirilir.The Excel icon is enabled only if the field group has fields.
 3. Excel'de açmak istediğiniz alan grubuna ilişkin Excel simgesine tıklayın.Click the Excel icon for the field group that you want to open in Excel. Varlık alanı listesini, Excel Eklentisini ve ortamınıza yönelik işaretçiyi içeren bir çalışma kitabı oluşturulur.A workbook is generated containing the entity field list, the Excel Add-in, and a pointer to your environment.
 4. Tarayıcı tarafından sağlanan, oluşturulan çalışma kitabını açın.Open the generated workbook that's provided by the browser.
 5. Çalışma kitabı açıldıktan sonra düzenlemeyi etkinleştirin.After the workbook is open, enable editing. Böylece Excel Eklentisi verileri çalışma kitabına okur.The Excel Add-in will then read the data into the workbook. Daha fazla bilgi için bkz. Varlık verilerini Excel'de açma.For more information, see Open entity data in Excel.

Alan grubu kullanımıField group usage

Varsayılan alan grupları, uygulama yazma ve özelleştirme işlemlerinin hızlandırılmasına yardımcı olur.The default field groups help speed up application authoring and customization. Şu anda alan gruplarını uygulamalı olarak görebileceğiniz bazı yerler şunlardır:Some places where you can currently see field groups in action are:

 • Varlık formu denetimi: Varlık formu denetimi, uygulama yazma işleminin hızlandırılmasının yanı sıra tutarlılığın sağlanmasına yardımcı olan ve bakımı kolaylaştıran dinamik formları görüntülemek için varsayılan alan gruplarını kullanır.Entity form control - Entity form control uses the default field groups to display dynamic forms that help speed up the app authoring process, help enforce consistency, and also ease maintenance. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Varlık formu denetimini kullanma.For more details, see Use the Entity Form control.
 • Arama denetimi: Ekranınıza eklediğiniz alanlardan biri, başka bir bağlantılı varlığa yönelik bir başvuruysa bu alan bir arama denetimi (seçim listesi) olarak işlenir.Lookup control - If one of the fields that you add on your screen is a reference to another linked entity, the field is rendered as a lookup control (picklist). Bir kullanıcı, bağlantılı varlıktaki bir kaydı seçmek için arama denetimine tıkladığında görüntülenecek alanlar, bağlantılı varlıktaki DefaultLookup alan grubu tarafından belirlenir.When a user clicks the lookup control to select a record from the linked entity, the fields displayed are determined by the DefaultLookup field group on the linked entity. DefaultLookup alan grubunun yalnızca ilk iki alanı kullanılır.Only the first two fields of the DefaultLookup field group are used.
 • Uygulama oluşturma: Verilerden uygulama oluşturma seçeneğini belirleyerek bir uygulama oluşturduğunuzda, seçtiğiniz varlığa ilişkin ekranlar otomatik olarak oluşturulur.Creating an app - When you generate an app by choosing the option to create an app from data, the screens for the entity that you select are automatically created. Görüntüle ekranındaki Görüntüleme formu denetimi ve Düzenle ekranındaki Düzenleme formu denetimi, bu ekranlara varsayılan olarak hangi alanların ekleneceğini belirlemek için DefaultDetails alan grubunu kullanır.The Display form control on the Display screen and the Edit form control on the Edit screen use the DefaultDetails field group to determine which fields will be added by default to those screens.