PowerApps'teki Average, Max, Min, StdevP, Sum ve VarP işlevleriAverage, Max, Min, StdevP, Sum, and VarP functions in PowerApps

Bir sayı kümesini özetleyen toplama işlevleri.Aggregate functions that summarize a set of numbers.

AçıklamaDescription

Average işlevi bağımsız değişkenlerinin ortalamasını veya aritmetik ortalamasını hesaplar.The Average function calculates the average, or arithmetic mean, of its arguments.

Max işlevi maksimum değeri bulur.The Max function finds the maximum value.

Min işlevi minimum değeri bulur.The Min function finds the minimum value.

Sum işlevi bağımsız değişkenlerinin toplamını hesaplar.The Sum function calculates the sum of its arguments.

StdevP işlevi bağımsız değişkenlerinin standart sapmasını hesaplar.The StdevP function calculates the standard deviation of its arguments.

VarP işlevi bağımsız değişkenlerinin varyansını hesaplar.The VarP function calculates the variance of its arguments.

Bu işlevlerin değerlerini şu şekilde belirtebilirsiniz:You can supply the values for these functions as:

  • Ayrı bağımsız değişkenler.Separate arguments. Örneğin, Sum( 1, 2, 3 ), 6 sonucunu döndürür.For example, Sum( 1, 2, 3 ) returns 6.
  • Bir tablo ve o tabloda çalıştırılacak formül.A table and a formula to operate over that table. Toplam, her bir kayıt için formül değerlerine göre hesaplanır.The aggregate will be calculated on the values of the formula for each record.

Fields of the record currently being processed are available within the formula. You simply reference them by name as you would any other value. You can also reference control properties and other values from throughout your app. For more details, see the examples below and working with record scope.

Bu işlevler yalnızca sayısal değerlerle çalışır.These functions operate on numeric values only. Dizeler veya kayıtlar gibi diğer değer türleri yok sayılır.Other types of values, such as strings or records, are ignored. Bir dizeyi sayıya dönüştürmek için Value işlevini kullanın.Use the Value function to convert a string into a number.

Average, Max, Min ve Sum işlevleri bu işlevler için temsilci seçmeyi destekleyen bir veri kaynağı ile birlikte kullanılabilir.The Average, Max, Min, and Sum functions can be delegated when used with a data source that supports delegation for these functions. Ancak StdevP ve VarP işlevleri için hiçbir veri kaynağında temsilci seçme gerçekleştirilemez.However, StdevP and VarP can't be delegated for any data sources. Temsilci seçme desteklenmiyorsa verilerin yalnızca ilk bölümü alınır ve ardından işlev yerel olarak uygulanır.If delegation is not supported, only the first portion of the data will be retrieved and then the function applied locally. Sonuç bütünüyle kapsayıcı olmayabilir.The result may not represent the complete story. Size bu sınırlamayı anımsatmak ve mümkün olduğunda, temsilci olarak seçilebilen alternatiflere yönelmenizi önermek üzere yazma zamanında mavi bir nokta görünür.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Daha fazla bilgi için bkz. temsilci seçmeye genel bakış.For more information, see the delegation overview.

Söz dizimiSyntax

Average( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )Average( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Max( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )Max( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Min( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )Min( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Sum( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )Sum( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
StdevP( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )StdevP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
VarP( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )VarP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )

  • SayısalFormüller: Gerekli.NumericalFormula(s) - Required. Üzerinde çalışılacak sayısal değerler.Numeric values to operate on.

Average( Tablo, SayısalFormül )Average( Table, NumericalFormula )
Max( Tablo, SayısalFormül )Max( Table, NumericalFormula )
Min( Tablo, SayısalFormül )Min( Table, NumericalFormula )
Sum( Tablo, SayısalFormül )Sum( Table, NumericalFormula )
StdevP( Tablo, SayısalFormül )StdevP( Table, NumericalFormula )
VarP( Tablo, SayısalFormül )VarP( Table, NumericalFormula )

  • Tablo: Gerekli.Table - Required. Üzerinde çalışılacak tablo.Table to operate on.
  • SayısalFormül: Gerekli.NumericalFormula - Required. Her bir kayıt için değerlendirilecek formül.Formula to evaluate for each record. Toplama için bu formülün sonucu kullanılır.The result of this formula is used for the aggregation. Tablo sütunlarını formülde kullanabilirsiniz.You can use columns of the table in the formula.

ÖrneklerExamples

Adım adımStep by step

CostPerUnit ve UnitsSold sütunlarına sahip olan Sales adlı bir veri kaynağınız olduğunu ve bir etiketin Text özelliğini şu işlev olarak ayarladığınızı düşünelim:Let's say that you had a data source named Sales that contained a CostPerUnit column and a UnitsSold column, and you set the Text property of a label to this function:
Sum(Sales, CostPerUnit * UnitsSold) Sum(Sales, CostPerUnit * UnitsSold)

Etiket her bir kayıt için ilgili sütunlardaki değerleri çarpıp tüm kayıtların sonuçlarını toplayarak toplam satış rakamlarını gösterir:The label would show total sales by multiplying the values in those columns for each record and then adding the results from all records together:
Satılan birim sayısı ve birim başı maliyetten toplam satış rakamlarını hesaplama

Farklı bir örnek olarak Slider1, Slider2 ve Slider3 adında kaydırıcılara ve Text özelliği şu formül olarak ayarlanmış bir etikete sahip olduğunuzu düşünelim:As a different example, let's say that you had sliders that were named Slider1, Slider2, and Slider3 and a label with its Text property set to this formula:
Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value)

Etikette kaydırıcıların ayarlanmış olduğu değerlerin toplamı görünecektir.The label would show the sum of all values to which the sliders were set.